Social- og Sundhedsudvalget

09-06-2009

Sager 49 - 58

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 49

Beslutning

Taget til efterretning

Eventuel lukning af Hjælpemiddelcentralen
Sag nr. 50

Sagens kerne

I forbindelse med Kommunalreformen pr. 1. januar 2007 overtog Rødovre Kommune Hjælpemiddelcentralen, som indtil da blev drevet af Københavns Amt.

Hjælpemiddelcentralen yder specialrådgivning på hjælpemiddelområdet til borgere og kommunalt ansatte i de kommuner, der har indgået aftale med Hjælpemiddelcentralen.

2009 er det første år, hvor finansieringen af Hjælpemiddelcentralen er afhængig af kommunernes forbrug af ydelser. Det har vist sig, at kommunernes brug af Hjælpemiddelcentralen er halveret sammenlignet med 2008. Samtidig har flere kommuner allerede nu tilkendegivet, at de ikke ønsker at indgå aftale for 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Hjælpemiddelcentralen lukkes med virkning fra 1. januar 2010,
 2. at Hjælpemiddelcentralens personale opsiges i konsekvens heraf,
 3. at Forvaltningen i opsigelsesperioden arbejder på at finde jobs til de pågældende medarbejdere og
 4. at Forvaltningen udarbejder en plan for, hvordan rådgivningsopgaven løses kvalificeret fremover.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Dorthe Mariehjemmet - budget og regnskab 2008
Sag nr. 51

Sagens kerne

Fremlæggelse af driftsregnskab og status samt revisionsberetning for Dorthe Mariehjemmet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at regnskabet med tilhørende revisionsberetning godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
Sag nr. 52

Sagens kerne

Folketinget vedtog den 12. juni 2008 lovforslag L 154, der betyder at servicelovens § 96 – også kaldet hjælperordningen – ændres til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Lovforslaget er gældende fra den 1. januar 2009.

Lovforslaget medfører tre ændringer i forhold til den tidligere ordning:
 • Borgeren får mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret og administrationen af ordningen til andre. Borgeren skal fortsat varetage opgaven som arbejdsleder for hjælperne
 • Aktivitetskravet ophæves
 • Kommunalbestyrelsen får adgang til at udvide personkredsen, der modtager hjælp efter § 96.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen tages til efterretning
 2. at personkredsen ikke udvides på nuværende tidspunkt

Beslutning

1) Taget til efterretning 2) Godkendt

Oprettelse af ungdomshybler på Rødovre Ungdomspension
Sag nr. 53

Sagens kerne

Der indrettes fire akutboliger i det tidligere dagtilbud LUNAs lokaler på Rødovre Ungdomspension på Elektravej. Boligerne forventes taget i brug medio august 2009, når medarbejder er ansat, og boligerne er klar til indflytning.

Formålet med oprettelsen af akutboligerne er at undgå en anbringelse af den unge, eller at fremskynde ophør af anbringelse ved at give den unge en midlertidig bomulighed, indtil egnet egen bolig er til rådighed.

Beslutningen om oprettelsen af akutboligerne indgår i budgetvedtagelsen for 2009 og fremover som en besparelse på anbringelsesbudgettet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Evaluering af Fødselssamarbejdet
Sag nr. 54

Sagens kerne

UdviklingsForum har evalueret Fødselssamarbejdet i Rødovre. Det konkluderes i rapporten, at der blandt brugerne er endog meget stor tilfredshed med Fødselssamarbejdet.

Rapporten indeholder derudover en række anbefalinger til Styregruppen for Fødselssamarbejdet, som sigter mod at kvalificere den eksisterende psykosociale behandlingsindsats rettet mod gravide og småbørnsfamilier.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at evalueringsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Analyse af vilkår for sundhedscenter
Sag nr. 55

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blev det i en budgetresolution besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen skulle gennemføre en analyse af vilkårene for at oprette et sundhedscenter i Rødovre Kommune.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har afholdt 6 møder i perioden februar 2009 til april 2009.

I analysen anbefales det at arbejde videre med forslag om:
at samle en del de sundhedsfaglige kompetencer i kommunen ét sted,
opkvalificere den patientrettede forebyggelsesindsats
samt styrke koordinationen og kommunikationen på sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at analyse af vilkår for oprettelse af et sundhedscenter i Rødovre Kommune tages til efterretning og
 2. at forvaltningen udarbejder et konkret forslag om at samle en del af de sundhedsfaglige kompetencer i kommunen, opkvalificere den patientrettede forebyggelse og styrke koordinationen og kommunikationen på sundhedsområdet.

Beslutning

1) Indstilles taget til efterretning 2) Anbefales (Økonomiudvalget)

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 og foreningstilskud § 79 - Efterår 2009
Sag nr. 56

Sagens kerne

På budget 2009 er der afsat kr. 854.000 til fordeling til henholdsvis foreningstilskud og tilskud til frivilligt socialt arbejde. Beløbet fordeles to gange årligt. Fordeling for 2. halvår af 2009 fremlægges til behandling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at forvaltningens fordeling af midler godkendes.

Beslutning

Godkendt Ahmed Dhaqane deltog ikke i behandlingen af punktet

Revision af Frivillighedspolitikken, herunder status på Frivilligcentret
Sag nr. 57

Sagens kerne

Rødovre Kommunes frivillighedspolitik blev vedtaget i 1999 og har siden ligget til grund for udviklingen af det frivillige sociale område i kommunen.

Frivillighedspolitikken har været anvendt i såvel udviklingen af nye tiltag, men har også været anvendt i forbindelse med den tildeling af midler til de frivillige foreninger (§§ 18 og 79 i lov om social service), som Social- og Sundhedsudvalget foretager to gange om året.

I de ti år, som politikken har været gældende, er der sket en stor udvikling inden for det frivillige sociale område i Rødovre Kommune og på den baggrund, fremlægger forvaltningen forslag til revideret frivillighedspolitik 2009.

Derudover orienterer Forvaltningen om, at Frivilligcentret har fået bevilget kr. 343.985 fra Indenrigs- og Socialministeriet. Dette beløb skal dække kr. 138.000 til Frivilligcentrets drift ekskl. løn til koordinator, og resten kr. 205.985 modregnes i de budgetlagte kr. 464.000 jævnfør budgetbemærkning om, at eventuelle udefrakommende midler modregnes i budgetrammen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til revideret frivillighedspolitik 2009 drøftes
 2. at forslag til revideret frivillighedspolitik sendes til høring hos de frivillige sociale foreninger inden endelig politisk godkendelse.
 3. at der gives en indtægtsbevilling på kr. 343.985.
 4. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. 205.985.

Beslutning

1) Sagen drøftet 2) Anbefales. Sendes tillige til høring i relevante råd 3) Anbefales 4) Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 58

Beslutning

Intet