Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2009

Sager 59 - 72

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 59

Beslutning

Taget til efterretning.

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 60

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger én gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning. Denne oversigt vedrører perioden 21.04.2009 – 20.07.2009. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje 2008
Sag nr. 61

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2008 gennemført tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje. Tilsynene omfatter:
 • Ældrecentret Broparken
 • Plejehjemmet Engskrænten
 • Plejehjemmet Ørbygård
 • Dorthe Mariehjemmet
 • Hjemmeplejen, Område Syd og Område Nord (sidstnævnte dog ikke anmeldt tilsyn, som følge af omstrukturering til ét, samlet område.)
 • Boenheden Længen
 • Udslusningsbofællesskabet Jyllingevej
 • Rødovre Ungdomspension (to anmeldte tilsyn, da der ikke forskrives uanmeldte tilsyn på børne- og ungeområdet).
Social- og Sundhedsudvalget har drøftet tilsynsrapporterne på mødet den 14. april 2009 (sag nr. 31). Tilsynsrapporterne har efterfølgende været til høring i Bruger- og Pårørenderåd, Seniorråd og Handicapråd. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at tilsynsrapporterne inklusiv høringssvar tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Klagerådets årsberetning for 2008
Sag nr. 62

Sagens kerne

Klagerådet for hjemmehjælpsområdet har udarbejdet sin årsberetning for 2008.

Klagerådet har i 2008 afholdt to møder, hvor der er behandlet fire sager.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at årsberetningen for Klagerådet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Til Økonomiudvalget)

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordningen - Din Private Kok
Sag nr. 63

Sagens kerne

Din Private Kok har anmodet om at blive godkendt som leverandør af madservice med udbringning til hjemmet efter fritvalgsordningen.

Firmaet opfylder kommunens krav til leverandører.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Din Private Kok godkendes som leverandør af madservice med udbringning efter godkendelsesmodellen
 2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden den 1. oktober 2009.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget)

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Attendo Care
Sag nr. 64

Sagens kerne

Attendo Care har anmodet om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter fritvalgsordningen.

Firmaet opfylder kommunens krav til leverandører. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Attendo Care godkendes som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter godkendelsesmodellen
 2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden den 1. oktober 2009.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget)

Forhøjet boligstøtte til personer i anviste almene ældreboliger og lignende udlejningsboliger
Sag nr. 65

Sagens kerne

Lov om individuel boligstøtte er pr. 1/7 2009 blevet ændret, således at kommunen efter en konkret vurdering kan yde højere boligstøtte, hvis borgeren er visiteret til boligen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at bestemmelsen administreres i Social- og Psykiatriafdelingen, og at kompetencen til at træffe afgørelse tillægges Social- og Psykiatrichefen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget)

2. generation sundhedsaftaler
Sag nr. 66

Sagens kerne

KKR Hovedstaden har til Kommunalbestyrelsen fremsendt et foreløbigt oplæg til fælleskommunale strategier for 2. generations sundhedsaftale. Oplægget skal danne baggrund for et endeligt forslag til strategi for den kommende sundhedsaftale, der skal være klar til aflevering til Sundhedsstyrelsen ultimo 2010, hvor den nugældende sundhedsaftale udløber. Forvaltningen fremlægger oplægget til drøftelse og kan tilslutte sig de fokuspunkter, der lægges op til i den nye aftale. KKR har også udtrykt ønske om, at etablering af kommunale sundhedscentre indgår i kommunernes drøftelser. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oplæg vedrørende ”Kommunale ambitioner for 2. generation sundhedsaftaler” drøftes og fremsendes til KKR med udtalelse om, at Kommunalbestyrelsen kan tilslutte sig, at oplægget danner baggrund for udarbejdelse af et endeligt forslag til strategi for 2. generation sundhedsaftaler.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget)

Tilskud fra diverse puljer på Børne- og ungeområdet
Sag nr. 67

Sagens kerne

Indenrigs- og Socialministeriet har givet tilskud til følgende projekter i Rødovre Kommune: Projekt ”Implementering af BTI (Bedre Tværfaglig Indsats)” har fået 888.300 kr. Projekt ”Samtale- og Netværksgrupper for plejeanbragte børn og unge i Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe og Rødovre Kommuner” har fået 1.715.000 kr. i 2009, 1.265.000 kr. i 2010 og 1.365.000 kr. i 2011 i alt 4.345.000 kr. Tilskuddene for 2010 og 2011 er indarbejdet i budgetforslag 2010. Projekt ”Kvalificering af indsatsen for familier med børn med handicap (KIFA)” har fået 307.360 kr. i 2009 og 132.780 i 2010 i alt 440.140 kr. Tilskuddet for 2010 vil blive indarbejdet i budgetforslag 2010. Social- og Sundhedsudvalget er tidligere blevet orienteret om projekterne. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en indtægtsbevilling i 2009 til funktion 05.72.99 til ovennævnte projekter med følgende beløb: 888.300 kr., 1.715.000 kr. og 307.360 kr.
 2. at der gives en udgiftsbevilling i 2009 til funktion 05.72.99 til ovennævnte projekter med følgende beløb: 888.300 kr., 1.715.000 kr. og 307.360 kr.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget)

Tilskud fra diverse puljer på Forebyggelsesområdet
Sag nr. 68

Sagens kerne

Indenrigs- og Socialministeriet har givet tilsagn om tilskud til projektet ”Tobaksforebyggelse på væresteder for sindslidende i Rødovre”. Tilskuddet udgør i alt 480.800 kr. fordelt med 123.900 kr. i 2009, 182.150 kr. i 2010, 116.500 kr. i 2011 og 58.250 kr. i 2012. Tilskuddene i 2010, 2011 og 2012 indarbejdes som tekniske ændringer i budgetforslag 2010. Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til projektet ”Sund sex”. Tilskuddet udgør i alt 981.846 kr. fordelt med 330.852 kr. i 2009, 318.592 kr. i 2010 og 332.402 kr. i 2011. Tilskuddene i 2010 og 2011 vil blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslag 2010. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en indtægtsbevilling i 2009 til funktion 04.62.88 til ovennævnte projekter med følgende beløb: 123.900kr. og 330.852 kr.
 2. at der gives en udgiftsbevilling i 2009 til funktion 04.62.88 til ovennævnte projekter med følgende beløb: 123.900 kr. og 330.852 kr.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget)

Ansøgning om økonomisk tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012
Sag nr. 69

Sagens kerne

Som led i regeringens kvalitetsreform er det i regeringsaftalen for 2010 aftalt, hvordan de afsatte 590 mio. kr. til arbejdet med forløbsprogrammer og patientuddannelser for kronisk syge skal udmøntes. Beløbet udbetales til kommuner og regioner efter ansøgning. Rødovre Kommune kan ansøge inden for en ramme på 1.145.456 kr. over de tre år. Ansøgningsfrist for projekter er 1. oktober 2009. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Offentlig debatperiode inden Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 offentliggøres
Sag nr. 70

Sagens kerne

Godkendelse af Debathæfte – før Kommuneplan 2010-2022 og igangsætning af debatperiode. I henhold til planlovens § 23d skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der i forbindelse med revision af kommuneplanen fremkaldes en offentlig debat, f.eks. i forbindelse med strategien eller ved det nye forslag til kommuneplan. I Rødovre Kommune er der tradition for at holde en debatperiode (også benævnt ”førhøring”) inden det nye forslag til kommuneplan offentliggøres. Debatperioden bygges op omkring en række borgermøder, samt udgivelse af et debathæfte. Debatperioden løber fra den 02.09.2009 til den 13.10.2009, og der er planlagt 5 borgermøder i perioden. Debathæftet indeholder en række emner som fagforvaltningerne vurderer, bør indgå i en debat om Rødovres fremtid. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller,
 1. at Debathæfte – Før forslag til Kommuneplan 2010–2022 godkendes og offentliggøres, samt
 2. at der afholdes en debatperiode fra den 02.09.2009 til den 13.10.2009, herunder inviteres til fem borgermøder.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget)

Budgetforslag 2010 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 71

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2010, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 19. august 2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 72

Beslutning

Taget til efterretning.