Kommunalbestyrelsen

29-04-2008

Sager 93 (ØU 105/08) - 121 (ØU 135/08)

Fold alle ud

Bygningsvedligeholdelse 2007 - anlægsregnskab
Sag nr. 93 (ØU 105/08)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for bygnings-vedligeholdelse 2007.
 
Bevilling 27.02.2007 16.832.000 kr.
Overført overskud fra 2006 400.000 kr.
Bevilling i alt17.232.000 kr.
Forbrug 20.029.893 kr.
Merforbrug 2.797.893 kr.
Merforbruget på 2.797.893 kr. blev i forbindelse med overførelsessagen bevilget overført til budget for bygningsvedligeholdelse 2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet
Sag nr. 94 (ØU 106/08)

Sagens kerne

Lovgivningen er ændret så det kommunale beredskab fremover skal dimensioneres på baggrund af de lokale risici og ikke som hidtil efter fælles landsdækkende bestemmelser. Det kommunale beredskab omfatter det forebyggende og det afhjælpende beredskab. Det afhjælpende beredskab (Vestegnens Brandvæsen I/S) er i samarbejde med Albertslund, Brøndby, Glostrup og Hvidovre kommuner. Det forebyggende arbejde er alene for Rødovre Kommune.

Der er udført detaljerede risikovurderinger til støtte for udarbejdelse af den risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag 02, for den lokale forebyggende indsats jf. delrapport for Rødovre Kommune,
   
 2. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag ISL+2 vedrørende den tekniske indsatsledelse,
   
 3. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag GF+1 for materiel til indsats under uheld med farlige stoffer,
   
 4. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag GF+2 for materiel til frigørelse af fastklemte,
   
 5. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag F+0 vedrørende beredskab,
   
 6. at Beredskabsstyrelsens udtalelse af 17.12.2007 tages til efterretning, samt
   
 7. at Kommunalbestyrelsen godkender redegørelse af 25.01.2008.
 
Beredskabskommissionen:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - frigivelse af anlægsbevilling til 3 nye brugere 2008.
Sag nr. 95 (ØU 107/08)

Sagens kerne

Der søges om anlægsbevilling på 1.310.000 kr. til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation for tilslutning af 3 ejendomme til fjernvarmeforsyningen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.310.000 kr. til udførelse af stikledninger og brugerinstallationer,
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 533.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2008,
   
 3. at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 777.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen. Herefter udgør det samlede rådighedsbeløb 1.310.000 kr., og
   
 4. at rådighedsbeløbet frigives.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

RKF - frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af fjernvarmeledning til Islevvænge og Tinderhøj skole
Sag nr. 96 (ØU 108/08)

Sagens kerne

Projektforslag om ændring af opvarmningsform fra naturgas til fjernvarme for Tinderhøj skole og Islevvænge har været sendt til høring i HNG, E.ON og VEKS.

Da høringsfristen udløb 27.03.2008 var der modtaget brev fra E.ON med oplæg til afvikling af LKV-anlægget på Tinderhøj Skole.

Projektforslaget behandles af Teknik- og Miljøudvalget og endeligt af Kommunalbestyrelsen.

Der ønskes et anlægsbeløb på 4,4 mio. kr. til udførelse af projektet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 4.400.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen,
   
 2. at rådighedsbeløbet afsættes, samt
   
 3. at rådighedsbeløbet frigives.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet
Sag nr. 97 (ØU 109/08)

Sagens kerne

Miljøministeriet har den 25.02.2008 fremlagt et forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for Hovedstadsområdet.

Landsplandirektivet vil udgøre det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af detailhandel i Hovedstadsområdet. Landsplandirektivet udarbejdes som tillæg til Fingerplan 2007, og følger de overordnede principper for fingerplanen med vægt på et bæredygtigt transportmønster.

Høringsfristen er den 25.04.2008.

Landsplandirektivet bygger i det store og hele på den eksisterende detailhandelsstruktur. De væsentligste ændringer i forhold til de gældende retningslinier i Regionplan 2005 er dels, at der fastsættes beliggenheden af 2 helt nye bymidter, en ved Grønttorvet i Valby og en ved St. Rørbæk i Frederikssund Kommune, og dels, at der kan etableres store udvalgsvarebutikker over 2.000 m² i tilsammen 9 centerområder, blandt andet ved Flintholm Station.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at landsplandirektivet kan udgøre en fornuftig ramme for kommuneplanlægningen i Rødovre Kommune. Det er Rødovre Kommune, der har kompetencen til at fastlægge det maksimale bruttoetageareal til detailhandel i Rødovre Centrum, ved Rødovre Station og ved Damhus Torv/Roskildevej.

Rammen for etageareal til detailhandel i Islev Butikscenter er fastlagt i landsplandirektivet til max. 5000 m², da det er et bydelscenter udenfor fingerplanens håndflade, hvor 5000 m2 generelt er fastsat som max. etageareal. Det vurderes, at det er vigtigt at give lokalområdet et velfungerende bydelscenter, hvilket nødvendiggør en større udvidelsesmulighed med en ramme på ca. 8000 m2.

Landsplandirektivet åbner ikke mulighed for etablering af store udvalgsvarebutikker i Rødovre Centrum. Der bør gives mulighed for at kunne udvide, opføre og indrette store udvalgsbutikker over 2000 m² i Rødovre Centrum, som efter Teknisk Forvaltnings vurdering vil medvirke til at sikre Rødovre Centrums nuværende status i konkurrencen mellem omliggende centre, der får denne mulighed.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommunes høringssvar til udkast til Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet vedtages til fremsendelse til By - og Landskabsstyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Svend Erik Pedersen (F) tager forbehold.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt, idet 16 stemte for (A, B, C, O, V og Ø) og 1 (F) stemte imod.

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Kommuneplan 2006 - 2018 for udvidelse af Rødbo
Sag nr. 98 (ØU 110/08)

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Kommuneplan 2006 – 2018 for udvidelse af Rødbo.

Forslaget til kommuneplantillægget har været fremlagt sammen med Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 65.

Forslaget til kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig høring i perioden 16.01.2008 til 12.03.2008.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 1 til Kommuneplan 2006 – 2018 for udvidelse af Rødbo vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 65 for udvidelse af Rødbo
Sag nr. 99 (ØU 111/08)

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 65 for udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo. Lokalplantillægget omhandler udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo, Slotsherrens Vænge 6.

Forslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 16.01.2008 – 12.03.2008.

Der er rettidigt indkommet høringssvar fra DONG Energy, Bruger- og Pårørenderådet på Broparken, Vestvoldens Venner og Afdelingensbestyrelsen for Rødovre almennyttige Boligselskabs afdeling SØPARKEN.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 1 til Lokalplan 65 for udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo vedtages endeligt med en mindre tilføjelse i redegørelsen.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Lokalplan 111 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Viemosevej
Sag nr. 100 (ØU 112/08)

Sagens kerne

Stillingtagen til at sætte Forslag til Lokalplan 111 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Viemosevej i stå.

Lokalplanforslaget omfatter ejendommene matr. nr. 4p, 4q, 4r, 4s, 4ad, og 4ay alle af Islev By, Islev, beliggende på henholdsvis Islevbrovej og Viemosevej.

Der er ingen konkrete projekter for realisering af lokalplanen fra ejerne af disse ejendomme.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Lokalplan 111 sættes i bero, og at ejere og lejere i og omkring lokalplanområdet informeres om dette.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding
Sag nr. 101 (ØU 113/08)

Sagens kerne

Rudersdal Kommune har ved brev af 14.12.2006 opsagt sit medlemskab af Vestforbrænding til udtræden pr. 31.12.2007.

Rudersdal Kommunes udtræden er blevet godkendt i bestyrelsen og af de delegerede på den ekstraordinære generalforsamling den 03.03.2008.

I henhold til §19 i Vestforbrændings vedtægter skal interessentkommunerne godkende en udtrædelse.

Teknisk forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune godkender Vestfor-brændings indstilling om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding, jævnfør nedenstående punkter:

Rudersdal Kommune kan udtræde af I/S Vestforbrænding med virkning fra 01.01.2008.

Udtrædelsen kan ske på de vilkår, der er angivet i afsnittet ”Aftalens indhold” i vedlagte notat af 23.01.2008 og i vedlagte aftaleudkast af 16.01.2008.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Movias repræsentantskab
Sag nr. 102 (ØU 114/08)

Sagens kerne

Trafikselskabet Sjællands repræsentantskab har tiltrådt et forslag om ændring af vedtægtens §6, hvorved der skabes adgang for kommunerne til at lade sig repræsentere ved en suppleant for det udpegede repræsentantskabsmedlem.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at udvalget tager til efterretning, at den gældende §6 i Trafikselskabet Sjællands vedtægter om valg af 1 medlem fra Rødovre Kommunes repræsentantskab erstattes af den af Trafikselskabet Sjællands repræsentantskab vedtagne ændrede §6, hvor det gøres muligt, at Rødovre Kommune kan repræsenteres af en suppleant i stedet for repræsentanten, samt
   
 2. at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer udpeger en suppleant for repræsentanten til Trafikselskabet Sjællands repræsentantskab.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt, idet Dora Arvidsen (A) udpeges som suppleant.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Stiftelse af et fælles selskab for kommunerne i Vandsamarbejde Sjælland
Sag nr. 103 (ØU 115/08)

Sagens kerne

Begrundelsen for at danne Vandsamarbejde Sjælland A/S er blandt andet serviceeftersynet med selskabsgørelse og et ønske om at undgå nye ”vandprissager” i fremtiden. Herudover er der fælles interesser med hensyn til miljø og bæredygtighed samt forsyningssikkerhed. Herudover vil et fælles organ med fælles interesser stå stærkere ved ”forhandlingerne” om de fremtidige indvindinger, f.eks. når miljøcentrene offent-liggør de nært forestående vandplaner.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune principielt tiltræder vedtægt og aktionæroverenskomst for Vandsamarbejde Sjælland A/S, samt
   
 2. at der meddeles principgodkendelse af at pulje Rødovre Kommunes indvindingstilladelser til i første omgang Vandsamarbejde Sjælland A/S og efterfølgende sammen med Københavns Kommune/Københavns Energi, dog under forudsætning af at Rødovre Kommune bibeholder ejerskabet af egen indvindingstilladelse.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Nedbringelse af vandspild samt sikring af nyt og gammelt vandværk - anlægsregnskab
Sag nr. 104 (ØU 116/08)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for nedbringelse af vandspild samt sikring af nyt og gammelt vandværk.
   
Bevilling 22.06.2004 2.000.000 kr.
Forbrug 1.940.528 kr.
Mindre forbrug

 59.472 kr.

 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
   
 2. at mindreudgiften på 4.066 kr. tilgår kassebeholdningen i 2007, samt
   
 3. at mindreudgiften på 55.406 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2004.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

RKF - konvertering af Islevvænge og Tinderhøj Skole fra naturgas til fjernvarme
Sag nr. 105 (ØU 117/08)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag om ændring af opvarmningsform fra naturgas til fjernvarme.

Projektforslaget har været sendt til høring i HNG, E.ON og VEKS.

Da høringsfristen udløb 27.03.2008 var der modtaget brev fra E.ON med oplæg til afvikling af LKV-anlægget på Tinderhøj Skole.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslaget godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Taxinævnet i Region Hovedstaden
Sag nr. 106 (ØU 118/08)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune vedtog på sit møde den 31.10.2006 at kommunen fortsatte i Storkøbenhavns Taxinævn indtil der forelå konkrete planer for et Taxinævn for Region Hovedstaden.
  
Statsforvaltningen har nu forhåndsgodkendt oprettelsen af et fælles taxinævn som et § 60 selskab (”Taxinævnet i Region Hovedstaden”).
  
Alle kommuner i hovedstadsregionen er blevet bedt om at behandle spørgsmålet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune godkender oprettelsen af det fælleskommunale nævn ”Taxinævnet i Region Hovedstaden”,
   
 2. at Rødovre Kommune godkender det fremlagte forslag til vedtægter for ”Taxinævnet i Region Hovedstaden”, samt
   
 3. at Rødovre Kommune bemyndiger KKR Hovedstaden til, på kommunernes vegne, at søge Statsforvaltningen Hovedstaden om endelig godkendelse af det fælleskommunale nævn ”Taxinævnet i Region Hovedstaden”.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Kulturinvesteringsrådet for Vestegnen
Sag nr. 107 (ØU 119/08)

Sagens kerne

Bestyrelsen for Vestegnssamarbejdet fremsender i følgebrev forslag til vedtægter samt til etablering af et Kulturinvesteringsråd, som vil have til formål at udvikle og fremme oplevelsesøkonomien på Vestegnen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres et Kulturinvesteringsråd i overensstemmelse med de fremsendte vedtægter,
   
 2. at der indbetales 1 kr. pr. indbygger svarende til 36.177 kr. i Rødovre Kommune, jfr. indbyggertallet pr. 01.01.2008,
   
 3. at udgiften for 2008 og fremover afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme,
   
 4. at der udpeges en personlig suppleant for borgmesteren vedtægternes § 4 stk. 2.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Jan Kongebro (A) udpeges som personlig suppleant.

Økonomiudvalget:

Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Tandplejehuset - ud- og ombygning, regnskab
Sag nr. 108 (ØU 120/08)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
 
Bevilling 20.12.2005200.000 kr.
Bevilling 28.03.2006 3.190.000 kr.
I alt 3.390.000 kr.
Forbrug 3.389.051 kr.
Mindreforbrug 949 kr.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreudgiften på 949 kr. tilgår kassebeholdningen 2008.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Skole - energistyring CTS, ombygning af varmecentral - regnskab
Sag nr. 109 (ØU 121/08)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
 
Bevilling 29.01.2002 200.000 kr.
Bevilling 26.03.2002 3.385.000 kr.
Tilbageført juni 2002 - 500.000 kr.
I alt 3.085.000 kr.
Forbrug2.890.905 kr.
Mindreforbrug 194.095 kr.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreudgiften på 194.095 kr. tilgår kassebeholdningen 2008.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sgasfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

IT-plan - folkeskoleområdet.
Sag nr. 110 (ØU 122/08)

Sagens kerne

Der ansøges om anlægsbevilling på 1.984.000 kr. til udmøntning af IT-planen i årene 2004-08 samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb.

Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2004.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.984.000 kr. til implementering af IT-handleplan 2004-08,
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.984.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008 under ”IT-plan folkeskoleområdet”.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Forældrebetaling for specialpladser i børnehaver/SFO
Sag nr. 111 (ØU 123/08)

Sagens kerne

På baggrund af en forventning om et stigende antal børn i Rødovre Kommunes specialtilbud fremsættes forslag om ensretning af praksis for forældrebetaling i kommunens daginstitutioner og SFO.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der indføres ensartet praksis for forældrebetaling for børn i daginstitutioner og SFO,
   
 2. at der gives fuld friplads til børn i Det specialpædagogiske fritidstilbud Skovmosen og Det specialpædagogiske fritidstilbud Espevangen,
   
 3. at der som udgangspunkt opkræves 50 % forældrebetaling i forbindelse med børns pasning i specialpædagogiske gruppeordninger,
   
 4. at der efter konkret vurdering kan bevilges hel eller delvis fripladstilskud, og
   
 5. at Børne- og Kulturforvaltningens pædagogiske konsulenter bemyndiges til at vurdere i de konkrete tilfælde.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Sprogvurdering
Sag nr. 112 (ØU 124/08)

Sagens kerne

Forvaltningen har udarbejdet plan for gennemførelse af sprogvurdering af alle børn i alderen 3-3½ år i Rødovre Kommune.

Foruden tidsplan for gennemførelse fremlægges forslag til anvendelse af materiale, uddannelse af personale mv.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at sprogvurderingen foretages, når barnet er mellem 3 og 3½ år,
   
 2. at børn i daginstitution sprogvurderes af en sprogpædagog, mens sprogvurderingen af børn der ikke er i daginstitution foretages i Sesam, for så vidt angår tosprogede børn, og på PPR for så vidt angår dansksprogede børn,
   
 3. at der i hver institution udvælges to sprogpædagoger, der varetager sprogvurderingen,
   
 4. at den af forvaltningen foreslåede tidsplan godkendes,
   
 5. at testmaterialet, der er udarbejdet for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender anvendes,
   
 6. at der købes adgang til det særligt udviklede sprogvurderingsprogram fra Mikroværkstedet,
   
 7. at der 2008 og 2009 indkøbes det nødvendige antal sprogkufferter,
   
 8. at der successivt indkøbes bærbare computere til brug for sprogvurdering i daginstitutionerne,
   
 9. at der afholdes introduktionsmøder om sprogvurdering og –stimulering for alle ansatte i institutionerne, ligesom der afsættes de nødvendige midler til løbende supervision og uddannelse,
   
 10. at forvaltningens forslag til fordeling af udgifterne for 2008 godkendes,
   
 11. at udgifterne i 2008 afholdes inden for forvaltningens egen økonomiske ramme,
   
 12. at finansiering for 2009 og fremefter henvises til budgetforhandlingerne for 2009.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

SSP-handleplan 2008
Sag nr. 113 (ØU 126/08)

Sagens kerne

SSP fremlægger sin handleplan for 2008, indeholdende en status på 2007 samt nye mål og indsatsområder for 2008.

Sagen forelægges både i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at SSP handleplan 2008 tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Rammeaftale 2009 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 114 (ØU 127/08)

Sagens kerne

Kommunerne skal senest 1. maj indsende redegørelse til regionen til brug for udarbejdelse af den samlede rammeaftale for 2009 på Social- og Specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen er en samlet opgørelse af kommunernes forventninger til udbud og efterspørgsel i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet med henblik på at opfylde den samlede kommunale forsyningsforpligtelse på disse områder fremover.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommunes redegørelse tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Afrapportering vedrørende budgetresolution 1 og 2 for budget 2008
Sag nr. 115 (ØU 128/08)

Sagens kerne

I forbindelse med forlig om budgettet for 2008ff vedtog Kommunalbestyrelsen to budgetresolutioner vedrørende ældreområdet; henholdsvis en analyse af kommunens opgaveløsning og serviceniveau på området og en behovsanalyse af plejehjemskapaciteten.

Økonomi- og Personaleforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet de to analyser, som er udmundet i vedlagte rapport. Rapporten indeholder en række anbefalinger, der er gengivet i mødesagsfremstillingen. Anbefalingerne retter sig mod hjemmehjælpsområdet, idet plejehjemskapaciteten vurderes at være dækkende med den nuværende anlægsplan for området.

Anbefalingerne handler dels om forslag til yderligere analyser, dels om forbedret styringsinformation og endelig om en række initiativer til umiddelbar nedbringelse af udgiftsniveauet til hjemmehjælp. Sidstnævnte initiativer skal ses på baggrund af de seneste års vækst i udgifterne til hjemmehjælp og en – sideløbende med rapporten – konstateret ubalance mellem forbrug og budget også i 2008. Hensigten er at bringe forbruget ned på det budgetterede niveau i 2008, samt at anvende rapportens anbefalinger i fastlæggelsen af budgettet på hjemmeplejeområdet for 2009 og fremover.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at rapporten med tilhørende anbefalinger tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget:

Indstilles taget til efterretning

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Resultatrevision 2007
Sag nr. 116 (ØU 129/08)

Sagens kerne

Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Rødovre Jobcenter udarbejde en årlig Resultatrevision.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Resultatrevision 2007 og en redegørelse for indhold, proces og tidsplan i forbindelse med Resultatrevision 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Resultatrevision 2007 og redegørelsen for indhold, proces og tidsplan i forbindelse med Resultatrevision 2007 anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beskæftigelsesudvalget,

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
   Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Konkurrence om Henry Heerup Vejnavn
Sag nr. 117 (ØU 130/08)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har på decembermødet sag nr. 198 godkendt, at der bliver sat en høring i gang med henblik på at indhente forslag til navn og sted for en vej eller plads opkaldt efter Henry Heerup. Ideen er opstået sidste år i forbindelse med, at 2007 var 100-året for Henry Heerups fødsel.

Flere veje og pladser i Rødovre Kommune kan overvejes opkaldt efter Henry Heerup, enten i forbindelse med hans virke eller i forbindelse med Heerup Museum.

Liste over de indkomne forslag til konkurrencen om Henry Heerup Vejnavn/plads er vedlagt sagen. Der er indkommet 77 forslag.

Borgmesteren indstiller,

at kommunalbestyrelsen tager stilling til forslagene, og at det valgte forslag sendes til høring hos beboerne.

Økonomiudvalget:

Det indstilles, at Elvergårdsvej ændrer navn til Heerupvej og at forslaget sendes til høring hos beboerne.
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 118 (ØU 131/08)

Beslutning

Taget til efterretning.

Selskabsgørelse af vandsektoren i Rødovre Kommune
Sag nr. 119 (ØU 133/08)

Beslutning

Godkendt.

Udvidelse og modernisering af "Rødbo" - valg af totalrådgiver
Sag nr. 120 (ØU 134/08)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 121 (ØU 135/08)

Beslutning

Taget til efterretning.