Kommunalbestyrelsen

28-11-2006

Sager 180 (ØU 226/06) - 190 (ØU 237/06)

Fold alle ud

Lokalplan 112 for et nyt boligområde ved Tårnvej 316
Sag nr. 180 (ØU 226/06)

Sagens kerne

Stillingtagen til vedtagelse af Forslag til Lokalplan 112 for et nyt boligområde ved Tårnvej 316 med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget omfatter ejendommen matr.nr. 17ft, Rødovre by, som i dag huser en erhvervsejendom. Lokalplanforslaget skal muliggøre en ændret anvendelse af ejendommen, så der kan opføres 10 nye rækkehusboliger. Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Forslag til Lokalplan 112 for et nyt boligområde ved Tårnvej 316 vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i perioden 13.12.2006 –  07.02.2007, samt
  2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.
      
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Vedtagelse af mål og politik for kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet
Sag nr. 181 (ØU 227/06)

Sagens kerne

Kvalitetsstyringsloven er vedtaget i Folketinget og trådte i kraft den 01.07.2006. Loven skal ses som en forlængelse af kommunalreformen, idet hensigten er at opfange praksis og lægge den til grund for kommunernes og statens nye opgaver. Inden den 01.01.2007 skal Rødovre Kommune indføre et kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på miljø- og naturområdet. Det indebærer, at der skal vedtages en kvalitetspolitik og kvalitetsmål, og der skal indføres procedurer for sagsbehandlingen og for drift og udvikling af kvalitetsstyringsystemet. Kvalitetsstyringssystemet skal være fuldt indført og certificeret inden den 01.01.2010. Vedtagelse af Rødovre Kommunes Kvalitetspolitik og kvalitetsmål på natur- og miljøområdet, jf. kvalitetssikringsloven. Bemyndigelse af Teknisk Forvaltning til at indføre de procedurer som er nødvendige for at kommunen kan leve op til kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene. Beslutning om, at kommunen en gang årligt offentliggør indsats og resultater på kommunens hjemmeside. Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at forslag til kvalitetspolitik og kvalitetsmål på natur- og miljøområdet vedtages,
  2. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at indføre de nødvendige procedurer til at opfylde kvalitetspolitik og –mål, samt 
  3. at kommunen en gang årligt offentliggør indsats og resultater på kommunens hjemmeside.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Høring i forbindelse med ny højklasset vej i Frederikssundfingeren
Sag nr. 182 (ØU 228/06)

Sagens kerne

I henhold til brev fra Vejdirektoratet orienteres om, at supplerende VVM-redegørelse for en udbygning af Frederikssundsvejen, er fremlagt til offentlig høring i perioden 02.10.-27.11.2006. Den nu fremlagte VVM-redegørelse er et supplement til den tidligere foretagne VVM-redegørelse af en udbygning af Frederikssundsmotorvejen. Den tidligere VVM-redegørelse var til høring i 2002. Teknisk Forvaltning skal derfor foreslå, at der rettes fornyet henvendelse til Transport- og Energiministeren, med henblik på, at få indarbejdet Rødovre Kommunes ønsker om støjafskærmning i det konkrete projektforslag, og endnu en gang anbefale en udbygning af Ring 5, således at trafik mellem Nordsjælland og det sydlige og vestlige Sjælland benytter denne i stedet for de indre ringveje, med deraf alvorlig risiko for at motorring 3 sander til når effekten af Frederikssundsmotorvejen viser sig. Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Rødovre Kommune i sit høringssvar til Vejdirektoratet tilkendegiver sit fortsatte ønske om støjafskærmning og en udbygning af Ring 5, samt
  2. at Trafik- og Energiministeren tilskrives om samme.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet synspunktet om at der etableres støjskærme ved Ring 3 fastholdes i høringssvaret

Beslutning

Godkendt

Godkendelse af ændring af vedtægter for Spildevandscenter Avedøre I/S - november 2006
Sag nr. 183 (ØU 229/06)

Sagens kerne

Som opfølgning på Regeringens serviceeftersyn af vandsektoren forventes et kommende lovkrav om udskillelse af vand- og kloakforsyningerne fra den kommunale forvaltning. Formålet med vedtægtsændringen er at åbne mulighed for, at Spildevandscenter Avedøre I/S kan overtage vand- og kloakforsyningen fra en eller flere af interessentkommunerne. Teknisk Forvaltning indstiller, at forslaget om ændring af vedtægterne ikke godkendes i den nuværende udformning. Teknik- og Miljøudvalget: Sagen oversendes. Økonomiudvalget: Vedtægterne indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Udpegning af KB-medlem til Skolebestyrelsen på Skovmoseskolen
Sag nr. 184 (ØU 231/06)

Sagens kerne

Skolebestyrelsen ved Skovmoseskolen anmoder om udpegning af et Kommunalbestyrelsesmedlem til Skolebestyrelsen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem for perioden 01.01.2007 – 31.03.2010 fra Kommunalbestyrelsen til Skolebestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget: Flemming Østergaard Hansen indstilles udpeget til skolebestyrelsen. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Projekt for sent ankomne unge
Sag nr. 185 (ØU 233/06)

Sagens kerne

Rødovre Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling har igennem de sidste 3½ år gennemført et særligt projekt for nyankomne unge indvandrere mellem 14 og 18 år med henblik på at støtte deres integration i dansk ungdoms- og fritidsliv og forberede dem til uddannelse og erhverv. Projektet er hidtil bevilget for en 2-årig periode af gangen. Da projektet har præsteret fine resultater og er udgiftsneutralt for Rødovre Kommune ønskes projektet videreført fra den 1. januar 2007 og fremefter. Integrationsrådet behandlede sagen på møde den 27. september 2006 og anbefaler, at projektet gøres permanent. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at projektet for sent ankomne unge indvandrere gøres permanent så længe målgruppen er til stede i Rødovre Kommune, og så længe projektet kan gennemføres med 100 % statsrefusion. Beskæftigelsesudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet der i møderækken for februar 2007 ønskes fremlagt en status og et fremtidsscenarie på området

Beslutning

Godkendt

Indstilling af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg 2007-2010
Sag nr. 186 (ØU 234/06)

Sagens kerne

I forbindelse med en række ændringer i hjemmeværnsloven, der træder i kraft pr. 1. januar 2007 er det nu landets kommuner, der skal udpege et antal medlemmer til hjemmeværnets distriktsudvalg. Medlemmerne til distriktsudvalgene er tidligere blevet udpeget gennem kommuneforeningerne. Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser. Rødovre Kommune skal i den anledning udpege 1 person til distriktsudvalget København City, som består af kommunerne Hvidovre, Tårnby, København, Dragør,  Frederiksberg og Rødovre. FKKA har i perioden 1.4.2002 – 31.3.2006 for Hjemmeværndistrikt i København udpeget følgende medlemmer: Arne Kurt Nielsen (A),  og  Finn Simonsen (V). Det er intet krav at repræsentanten skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren indstiller, at der udpeges 1 repræsentant til Hjemmeværnets distriktsudvalg. Økonomiudvalget: Arne Kurt Nielsen indstilles udpeget.

Beslutning

Godkendt.

Drifts- og serviceaftale om mellemarkiv og landsdækkende e-arkiv i Region Hovedstaden
Sag nr. 187 (ØU 235/06)

Sagens kerne

Med baggrund i beslutningsgrundlaget ”Fælles forståelse om håndtering af amternes arkivalier i forbindelse med amternes nedlæggelse” af 7. marts 2006 mellem KL, regeringen og Amtsrådsforeningen samt efterfølgende drøftelser og aftaler i den landsdækkende referencegruppe for e-arkiv og mellemarkiv har Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden på et møde den 26.09.2006 godkendt, at der etableres et mellemarkiv for regionen med virkning fra  1. januar 2007. Det er fra Kommunekontaktrådets sekretariat oplyst, at Kommunekontaktrådet har anbefalet kommunerne at tilslutte sig mellemarkivet samt behandle sagen snarest muligt i den enkelte kommune med henblik på underskift af driftsaftalen i december 2006. Det er en forudsætning, at samtlige kommuner og staten har underskrevet driftsaftalen, for at mellemarkivet kan gå i drift. I modsat fald vil det ikke være muligt at rekvirere sager til den kommunale sagsbehandling. Kommunaldirektøren indstiller, at driftsaftalen for mellemarkivet i Region Hovedstaden underskrives. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt med det i brev af 17. november 2006 nedjusterede budget på i alt kr. 79.842.

Beslutning

Godkendt

KL's delegeretmøde den 15. og 16. marts 2007 / Aalborg
Sag nr. 188 (ØU 236/06)

Sagens kerne

Liste Ø v./ Peter Mikkelsen har anmodet om at følgende sag optages på dagsordenen: ”Liste Ø foreslår, at kommunalbestyrelsen tildeler de partier, som ikke ved konstitueringen fik tildelt delegerede til KL’s delegeretmøde, en observatør, som indgår i kommunens delegation uden stemmeret.” På det konstituerende møde den 09.12.2005 blev følgende valgt:
A + B + F + Ø:
Erik Nielsen (A) suppl. Fl. Østergaard (A)
Alex Nielsen (A)suppl. Dora Arvidsen (A)
Britt Jensen (A)   suppl. Vivi Skriver (A)
Jan Kongebro (A)  suppl. Ole Parbst (B)
   
C + O + V:
Helle Skaarup (V) suppl. Niels Spittau (O)
Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes. Økonomiudvalget: Det indstilles, at det stillede forslag ikke imødekommes

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt med 18 stemmer for (A,B,C,F,O,V) og 1 stemte imod (Ø)

Overtagelse af passiver fra Københavns Amt
Sag nr. 189 (ØU -/06)

Sagens kerne

I forbindelse med delingen af Københavns Amt skal Rødovre Kommune overtage passiver (gæld) fra amtet, som svarer til forskellen mellem de aktiver Rødovre Kommune overtager og den andel af nettoformuen, som kommunen skal overtage. Amtets seneste opgørelse viser, at Rødovre kommune skal overtage passiver på i alt 72,3 mio. kr. Opgørelsen er amtets bedste bud pt. Opgørelsen vil kunne ændre sig yderligere, når det endelige regnskab for 2006 foreligger medio 2007. Ved overtagelse af passiver, kan kommunen vælge mellem 3 muligheder:
  1. beløbet kan afregnes kontant
  2. beløbet kan afdrages over 10 år, rentesats = diskontoen + 1 %, én årlig ydelse,
  3. Kommunen kan overtage langfristet gæld.
Det anbefales, at kommunen vælger mulighed 3 ovenfor, hvilket betyder at kommunen overtager variable forrentede stående lån med en 10-årig løbetid. Kommunen har mulighed for at omlægge dette lån til et 10-årigt annuitetslån med aktuel variabel rente på 3,8 % og 4 årlige terminer, der giver en årlig ydelse på 8,7 mio.kr., i alt 87 mio. kr. Alternativt kan kommunen vælge en fast rente på aktuelt 4,31 %, der giver en årlig ydelse 8,9 mio. kr., i alt 89 mio. kr. Vælges denne mulighed skal kommunen på omlægningstidspunktet vurdere på ny om det er variabel eller fast rente, der skønnes mest fordelagtig. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommune meddeler amtet, at kommunen ønsker at overtage langfristet gæld. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Diverse
Sag nr. 190 (ØU 237/06)

Beslutning

Taget til efterretning