Kommunalbestyrelsen

27-11-2007

Sager 179 (ØU 219/07) - 196

Fold alle ud

Projektkonkurrence vedr. matr. nr. 8a af Rødovre
Sag nr. 179 (ØU 219/07)

Sagens kerne

Godkendelse af konkurrenceprogram og valg af deltagere.

Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at konkurrenceprogrammet godkendes,
 2. at udvalgte konsortier i henhold til oversigt godkendes som deltagere i konkurrencen, samt
 3. at revideret tidsplan godkendes.
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Agenda 21-plan 2007/2008
Sag nr. 180 (ØU 220/07)

Sagens kerne

”Agenda 21-plan 2007/2008” fremlægges til godkendelse. Planen beskriver opnåede resultater i 2006/2007 og mål for arbejdet med Agenda 21 i 2007/2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at ”Agenda 21-plan 2007/2008” godkendes, samt
 2. at ”Agenda 21-plan 2007/2008” efter godkendelse fordeles til Agenda 21-gruppen, bibliotekerne og borgerservice samt sendes til orientering til den lokale avis.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Udkast til "Ideer og forslag til Vandplan for Køge Bugt"
Sag nr. 181 (ØU 221/07)

Sagens kerne

Godkendelse af Rødovre Kommunes ”Ideer og forslag til Vandplan for Køge Bugt”.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at udkast til ”Ideer og forslag til Vandplan for Køge Bugt” godkendes som Rødovre Kommunes bidrag til den kommende vandplan.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Evaluering og kontraktforlængelse af servicebussen
Sag nr. 182 (ØU 222/07)

Sagens kerne

I 2006 blev der gennemført en evaluering af servicebussen (linie 848), som blev fremlagt for KB 26.09.2006. Med baggrund i evalueringen har Teknisk Forvaltning i samarbejde med Movia udarbejdet et forslag til ændring af servicebussens betjening af Rødovre Kommune.

I det netop vedtagne budget for 2008 er der afsat kr. 1.046.000 til drift af servicebussen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at principforslag 1 fremlægges til høring hos relevante organisationer, samt
 2. at et endeligt forslag til omlægning af servicebussen forelægges til godkendelse umiddelbart efter høringen.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ekspropriation Motorring 3 - stibro Hvidsværmervej og gartnerdistrikt 5
Sag nr. 183 (ØU 223/07)

Sagens kerne

I forbindelse med udvidelse af Motorring 3 bliver stibroen ved Hvidsværmervej ændret. Ved ekspropriationen 13.03.2007 tilkendegav Rødovre Kommune, at de eksisterende forhold for de svage trafikanter ikke skulle forværres ved passage af stibroen og Vejdirektoratet har udarbejdet et nyt projekt for stibroen således, at de gældende krav til tilgængelighed overholdes. Uafhængigt af dette bliver gartner distrikt 5 nedlagt med udvidelsen af Motorring 3.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der tages kontakt med Vejdirektoratet med henblik på at arbejde videre med en alternativ udformning af stibroen, dog stadig således, at de gældende krav til tilgængelighed er til stede,
 2. at gartnerdistrikt 5 lægges sammen med gartnerdistrikt 4, som udbygges til at kunne indeholde begge distrikter,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 760.000 kr. til budget 2008,
 4. at der afsættes et rådighedsbeløb på 760.000 kr. og at rådighedsbeløbet frigives,
 5. at anlægsbevillingen finansieres af sparede driftsudgifter ved sammenlægning på 50.000 kr. (020.021.45-01), midler afsat til drift og vedligeholdelse (020.041.29-07) på 60.000 kr., rådighedsbeløb overført fra Caretakerpuljen på 100.000, kr. 475.000 kr. finansieret af kassebeholdningen og 75.000 kr. i erstatning vedr. ekspropriation. Alle beløb i budget 2008,
 6. at der gives en anlægsbevilling på -75.000 kr. (indtægt) vedr. erstatning fra ekspropriation, samt
 7. at der afsættes rådighedsbeløb på -75.000 kr. og at rådighedsbeløbet frigives.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fåreafgræsning på Vestvolden
Sag nr. 184 (ØU 224/07)

Sagens kerne

Accept af Skov- og Naturstyrelsens tilbud om at stå for afgræsning med får af areal syd for Jyllingevej.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives accept til at Skov- og Naturstyrelsen sørger for afgræsning af arealet mellem Jyllingevej, Ejbybroanlægget, voldgraven og voldgaden.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Kloakrenovering 2003-2004, anlægsregnskab
Sag nr. 185 (ØU 225/07)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for kloakrenovering 2003-2004.

Bevilling 13.05.2003             

5.225.000 kr.

Bevilling 13.01.2004              

5.245.000 kr.
Bevilling i alt                       10.470.000 kr.
Forbrug                                 10.468.399 kr.

Mindreforbrug                              

1.601 kr.
Mindreforbruget på 1.601 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2005. Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Kloakrenovering 2005, anlægsregnskab
Sag nr. 186 (ØU 226/07)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for kloakrenovering 2005.
Bevilling 07.12.20045.355.000 kr.
Forbrug 5.367.130 kr.
Merforbrug 12.130 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 12.130 kr., samt
 3. at merudgiften finansieres af projektet Kloakrenovering 2007 (anlægskonto 416 305 45-02), og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

B.77 - flytning og indretning af nye klublokaler, ansøgning om bevilling
Sag nr. 187 (ØU 227/07)

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til flytning og indretning af nye klublokaler til B.77 på Valhøj Skole samt nedrivning af B.77’s nuværende klublokaler ved Søtorp.

Udgifterne til gennemførelsen af arbejderne anslås til 1.040.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.040.000 kr. til flytning og indretning af nye klublokaler til B.77 samt nedrivning af klublokalerne ved Søtorp,
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.040.000 kr., samt
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 1.040.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen i 2007.
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune - godkendelse
Sag nr. 188 (ØU 228/07)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28.08.2007 at sende udkast til den nye overordnede børne- og ungepolitik i høring frem til den 01.10.2007.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik har nu været til høring i relevante bestyrelser, udvalg og råd.

I alt er indkommet 18 høringssvar og den generelle tilbagemelding er langt overvejende positiv.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik med indarbejdede høringssvar forelægges hermed til godkendelse og erstatter således den hidtil gældende overordnede børne- og ungepolitik fra 1997.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den nye overordnede børne- og ungepolitik godkendes.

Alle fagudvalg:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Udvidelse og modernisering af Rødbo - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 189 (ØU 229/07)

Sagens kerne

I forbindelse med den igangværende byggesag skal Rødovre Kommune betale honorarer m.v. til rådgivere indtil byggelånet åbnes i forbindelse med skema B – forventeligt i juni måned 2009.

Almindeligvis ville ovenstående udgifter blive afholdt af den grundkapital, der indbetales til landsbyggefonden, man da Kommunen selv er bygherre, skal denne indbetaling ikke foretages.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 8.000.000 kr.,
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 8.000.000 kr.,
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 8.000.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen i 2007 samt
 4. at der afsættes indtægtsrådighedsbeløb på 8.000.000 kr. i budget 2009.
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Åbningsbalancen 2007
Sag nr. 190 (ØU 230/07)

Sagens kerne

Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2007 aftalt, at kommunerne skal udarbejde en åbningsbalance efter enslydende retningslinjer for alle kommuner. Åbningsbalancen skal etableres pr. 1. januar 2007. Økonomi- og Personaleforvaltningen har derfor i samarbejde med de øvrige forvaltninger registreret kommunens aktiver i et anlægskartotek og efterfølgende opstillet Rødovre Kommunes åbningsbalance pr. 1. januar 2007.

Desuden indebærer aftalen, at en række af reglerne for omkostningsregistrering ændres fra regnskab 2007 eller 2008. Derfor har Økonomi- og Personaleforvaltningen revideret ”Regnskabspraksis og retningslinjer for registrering af aktiver i Rødovre Kommune” med henblik på den fremtidige registrering af kommunens aktiver.

Åbningsbalancen afgives til revisionen, hvorefter Kommunalbestyrelsen får åbningsbalancen til endelig godkendelse med revisionens bemærkninger.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at ”Regnskabspraksis og retningslinjer for registrering af aktiver i Rødovre Kommune” (jf. bilag 1) godkendes, og
 2. at Rødovre Kommunes åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (jf. bilag 2) afgives til revisionen.
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Indtægtsbevilling 2007 - FBS
Sag nr. 191 (ØU 231/07)

Sagens kerne

Indtægt i form af en forventet foreløbig samlet udlodning fra KommuneForsikring (Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner), på ca. 1,8 mia.kr., hvoraf det forventes, at der tilfalder Rødovre Kommune en indtægt på 19,597 mio.kr.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en indtægtsbevilling på 19,597 mio.kr., som tilgår kassebeholdningen,
 2. at 88.650 kr. overføres til Brøndby Kommune svarende til halvdelen af udlodningen til I/S Vestbad.
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

3/4 årsregnskabet 2007 - ansøgning om tillægsbevillinger
Sag nr. 192 (ØU 232/07)

Sagens kerne

I forbindelse med budgetopfølgningen for 2007 har Direktionen, i lighed med tidligere år, gennemgået de centrale drifts- og finansieringskonti. I nærværende oplæg søges tillægsbevillinger på de områder hvor der forventes afvigelser i forhold til budget 2007.

Der er tale om omplaceringer mellem udvalgene. Tillægsbevillingerne giver samlet set en overførsel til kassebeholdningen på 2.639.160 kr.

Opdelt pr. udvalg udgør tillægsbevillingerne:
Børne- og Skoleudvalget-4.236.965 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget -171.665 kr.
Social- og Sundhedsudvalget12.307.772 kr.
Beskæftigelsesudvalget-771.600 kr.
Økonomiudvalget -9.766.702 kr.
I alt -2.639.160 kr.

Note: + = merforbrug og - = mindreforbrug.

Direktionen indstiller,
 1. at der gives tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på 12.307.772 kr.
 2. at der gives tillægsbevillinger til Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget på henholdsvis -4.236.965 kr., -171.665 kr., -771.600 kr. og
  -9.766.702 kr.
 3. at mindreforbruget på 2.639.160 kr. tilgår kassebeholdningen.
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Rapport for 2006 - Risikostyringsprojektet og Rødovre Kommunale Vagtkorps
Sag nr. 193 (ØU 233/07)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har besluttet at forlænge risikostyringsprojektet i 3 år til udgangen af år 2008.

Rapporten redegør for risikostyringsarbejdet og arbejdet i Rødovre Kommunes Vagtkorps i 2006.

Direktionen indstiller,

at årsrapport for 2006 tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ændring af Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Rødovre Kommune
Sag nr. 194 (ØU 234/07)

Sagens kerne

Borgmesteren fremsætter forslag til ændring af Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Rødovre Kommune således, at vederlaget til udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget med virkning fra 1. januar 2008 forhøjes fra 20 pct. til 25 pct.

Forhøjelse af vederlaget til udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget fra 20 % til 25 % bevirker en tilsvarende stigning af vederlaget til udvalgsmedlemmerne i Børne- og Skoleudvalget.

Det indstilles, at det samlede vederlag til udvalgsmedlemmerne pr. 1. januar 2008 kommer til at udgøre 105 pct. af vederlaget til formanden for Kommunalbestyrelsen.

Som følge af forhøjelsen af vederlagene til udvalgsformanden og udvalgsmedlemmerne i Børne- og Skoleudvalget skal Rødovre kommunes styrelsesvedtægt ændres. I den forbindelse justeres styrelsesvedtægtens § 13 vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets opgaver på det tekniske område. Teknisk Forvaltning har desuden foreslået, at styrelsesvedtægtens §§ 10, 14, 15, 16 og 17 konsekvensrettes tilsvarende.

Fordelingen af udvalgsvederlag skal foretages forud for og med virkning for mindst et regnskabsår ad gangen.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen

Borgmesteren indstiller,
 1. at vederlaget til udvalgsformanden og udvalgsmedlemmerne i Børne- og Skoleudvalget forhøjes fra 20 pct. til 25 pct. af vederlaget til formanden for Kommunalbestyrelsen, og
 2. at procentandelen af det samlede vederlag til udvalgsformændene forhøjes fra 105 pct. til 110 pct. og procentandelen af det samlede vederlag til udvalgsmedlemmerne forhøjes fra 100 pct. til 105 pct. af vederlaget til formanden for Kommunalbestyrelsen og
 3. at Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt konsekvensrettes som følge af ændringen af vederlagene og
 4. at styrelsesvedtægtens § 13 justeres vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets opgaver på det tekniske område, og at vedtægtens §§ 10, 14, 15, 16 og 17 konsekvensrettes tilsvarende.
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 195 (ØU 235/07)

Beslutning

Taget til efterretning.

Stillingsbesættelse - Kommunaldirektør
Sag nr. 196

Beslutning

Godkendt

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK