Kommunalbestyrelsen

29-05-2007

Sager 71 (ØU 95/07) - 82 (ØU 107/07)

Fold alle ud

Regnskab for 2006 for Vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 71 (ØU 95/07)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for 2006 for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at regnskab for 2006 godkendes, samt
 2. at overskud fra 2006 overføres til 2007 under forudsætning af, at det overførte beløb øremærkes til det forebyggende arbejde såsom brand- og førstehjælpskursus til kommunens ansatte.
    
Beredskabskommissionen:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Vestegnens Brandvæsen I/S - budgetforslag 2008, samt budgetoverslag 2009 - 2011
Sag nr. 72 (ØU 96/07)

Sagens kerne

Godkendelse af budgetforslag for 2008 samt budget for overslagsårene 2009 - 2011 for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at budgetforslag 2008 for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendes, samt
 2. at budget for overslagsårene 2009 - 2011 godkendes.
Beredskabskommissionen:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Hjortevænget - Tillæg til Lokalplan 75
Sag nr. 73 (ØU 97/07)

Sagens kerne

Stillingtagen til endelig vedtagelse af Tillæg til Lokalplan 75 for rækkehusbebyggelsen Hjortevænget.

Lokalplantillægget er en opfølgning på et forbud efter Planlovens § 14, som Kommunalbestyrelsen nedlagde den 13.02.2006 mod opførelse af et udhus på Nørregårdsvej 283.

Forbuddets retsvirkninger ophører den 31.01.2007 og kan ikke forlænges.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indgivet én indsigelse rettidigt. Efter udløbet af indsigelsesfristen modtog Teknisk Forvaltning endnu én indsigelse.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 1 til Lokalplan 75 for rækkehusbebyggelsen Hjortevænget vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Lynettefællesskabet I/S - frigivelse af anlægsbevilling til betaling af anlægsbidrag
Sag nr. 74 (ØU 98/07)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til dækning af Rødovre Kommunes anlægsbidrag til Lynettefællesskabet I/S i 2007, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr., til anlægsbidrag til Lynettefællesskabet I/S, samt
 2. at der frigives et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. af det i Investeringsoversigten 2007 afsatte beløb på i alt 1,8 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Spildevandscenter Avedøre I/S - frigivelse af anlægsbevilling til betaling af anlægsbidrag
Sag nr. 75 (ØU 99/07)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., som er Rødovre Kommunes finansieringsbidrag til Spildevandscenter Avedøre I/S i 2007 samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til finansieringsbidrag til Spildevandscenter Avedøre I/S, samt
 2. at der frigives et rådighedsbeløb på 1,0 mio.kr. af det i Investeringsoversigten 2007 afsatte beløb på i alt 1,2 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Rødovrehallen - automatik til ventilation - ansøgning om bevilling
Sag nr. 76 (ØU 100/07)

Sagens kerne

Godkendelse af, at der gennemføres renovering af ventilationsautomatikken i Rødovrehallen.

Godkendelse af, at arbejdet udbydes i underhåndsbud.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 755.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gennemføres udskiftning af ventilationsautomatikken i Rødovrehallen
 2. at arbejdet udbydes i underhåndsbud
 3. at der ansøges om en anlægsbevilling på 755.000 kr. til gennemførelse af udskiftning af ventilationsautomatik i Rødovrehallen
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 755.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2007.
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Renovering af Rødovrehallens tag
Sag nr. 77 (ØU 101/07)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 27.02.2007, sag nr. 13, borgmesteren bemyndigelse til at træffe afgørelse om omfanget af tagrenoveringen, når de resterende tekniske undersøgelser er afsluttet og licitationsresultatet foreligger.

Der er jfr. bemyndigelsen fra Kommunalbestyrelsens møde den 27.02.2007 afgivet accept til Hoffmann A/S på et samlet tilbud på 12.996.510 kr. Hertil kommer udgiften til projektering, stillads og entrepriseforsikring m.v. på 1.980.000 kr. I alt 14.976.510 kr.

I forbindelse med tagrenoveringen etableres rumadskillelse i hallens 4 afsnit.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 14.976.510 kr. til udskiftning af taget,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til etablering af rumdelere,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 17.376.510 kr.,
 4. at rådighedsbeløbet frigives, samt
 5. at beløbet på i alt 17.376.510 kr. finansieres via kassen i 2007.
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales, idet der inden Kommunalbestyrelsens møde i maj ønskes forelagt forslag til løsning af rumdeling.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt, idet de 2,4 mio. kr. jfr. pkt. 2, afsættes som rammebeløb og at behovene for rumadskillelse for brugerne beskrives.

Beslutning

Godkendt.

Tilskud til privat pasningsordning
Sag nr. 78 (ØU 102/07)

Sagens kerne

Rødovre Kommune har tidligere haft den ordning, at forældre kunne vælge en privat børnepasser med et kommunalt tilskud på 3.000 kr. månedlig fra barnet var 24 uger til det fyldte 18 måneder.

Efter den 1. januar 2007 skal Kommunalbestyrelsen imidlertid give forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at begrænse tilskuddet til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen, f.eks. fra 24 uger og indtil 3 år.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at lovændringen tages til efterretning, og
 2. at tilskuddet begrænses til forældre med børn i alderen 24 uger indtil 3 år.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Dorthe Mariehjemmet - Budget og regnskab 2006
Sag nr. 79 (ØU 103/07)

Sagens kerne

Fremlæggelse af driftsregnskab og status samt revisionsberetning for Dorthe Mariehjemmet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at regnskabet med tilhørende revisionsberetning for året 2006 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Årsregnskab 2006
Sag nr. 80 (ØU 104/07)

Sagens kerne

Årsregnskabet for 2006 fremsendes.

Årsregnskabet består af følgende elementer:
 • Årsregnskab 2006
 • Grønt regnskab 2006
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at årsregnskab 2006 afgives til revisionen, samt
 2. at grønt regnskab 2006 tages til efterretning.
Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 81 (ØU 105/07)

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovrehallen - automatik til ventilation - godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 82 (ØU 107/07)

Beslutning

Godkendt