Kommunalbestyrelsen

26-06-2007

Sager 84 (ØU 111/07) - 102 (ØU 130/07)

Fold alle ud

Planstrategi 2007 og Agenda 21- strategi 2007 - Proces og tidsplan.
Sag nr. 84 (ØU 111/07)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en Planstrategi. Det er med Planstrategien kursen sættes for en ny Kommuneplan 2010 - 2022. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Det foreslås, at Agenda 21- strategien indgår i Planstrategien. Planstrategi inklusiv Agenda 21 - strategi behandler følgende emner:
 • Rødovre – den gode by. Visioner for Rødovre Kommune frem mod 2022.
 • Rødovre Kommunes regionale rolle/ hvordan indarbejdes de overordnede rammer om natur, miljø og trafik.
 • Erhvervsstrategi og erhvervsområder.
 • Agenda 21.
 • Revisionsmetode.
      
Den hidtidige planlægning, hvilke regionplanretningslinier der vil blive indarbejdet i kommuneplanen, samt proces og tidsplan for Kommuneplan 2010- 2022, vil blive beskrevet. Der indsamles data, og udarbejdes nødvendige analyser som baggrundsmateriale. Hertil kommer en dialog med overordnede myndigheder, nabokommuner, regionale samarbejder samt relevante nedsatte råd og nævn. Tidsplan
Forslag til Planstrategi inklusiv Agenda 21- strategi vedtages december 2007, offentliggøres i januar 2008 til endelig vedtagelse i maj 2008. Forslag til Kommuneplan 2010- 2022 offentliggøres december 2009 til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2010- 2022 i marts 2010. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller, at proces og tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2007 inklusiv Agenda 21-strategi tages til efterretning i fagudvalgene med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Alle udvalg: Taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

Vestegnens Vandsamarbejde I/S - Godkendelse af budget
Sag nr. 85 (ØU 112/07)

Sagens kerne

Godkendelse af Budget 2008 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S. Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til Budget 2008 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S godkendes uden bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Vejbelysning på tidligere amtsveje - Overdragelse til Dong Energy
Sag nr. 86 (ØU 113/07)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning foreslår, at Rødovre Kommune benytter sig af muligheden for at overdrage vejbelysningen på de tidligere amtsveje i Rødovre Kommune til DONG Energy, og at det sker uden vederlag, således at Dong Energy fortsat har vedligeholdelsespligten, ellevering til anlæggene og driften mv. i lighed med vejbelysningen på de eksisterende kommunale veje. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at ejendomsretten til vejbelysningsanlæg-gene på de tidligere amtsveje i Rødovre Kommune overdrages til DONG Energy uden vederlag, samt 
 2. at Dong Energy fortsat har vedligeholdelsespligten, ellevering til anlæggene og driften mv. i overensstemmelse med anbefalingerne i vedlagte rammeaftale.
   
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Lovliggørelse af vejbump
Sag nr. 87 (ØU 114/07)

Sagens kerne

Vejbump skal i henhold til lovbekendtgørelse opfylde nye normer og skal være ombygget i overensstemmelse hermed i løbet af 2007. Midlerne er afsat i budget 2007. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på kr. 1.950.000 til ombygning af vejbump så disse lever op til de nye normer, samt
 2. at der frigives et rådighedsbeløb på kr. 1.950.000 kr. svarende til beløb afsat i investeringsoversigten 2007.
     
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Vurdering af hastighedsbegrænsninger på tidligere amtsveje
Sag nr. 88 (ØU 115/07)

Sagens kerne

Der er behov for en vurdering af det fremtidige ønskelige hastighedsniveau på de tidligere amtsveje med henblik på at opnå det hastighedsniveau, der tilgodeser trafiksikkerheden og et godt trafikmiljø i bysamfundet under hensyn-tagen til fremkommeligheden. Analysen omfatter trafiksikkerhed, støj, trafikbelastning, vejens funktion og fremkommelighed. Teknisk Forvaltning indstiller, at vurderingen af trafikforhold på de tidligere amtsveje igangsættes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Idrætspolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 89 (ØU 116/07)

Sagens kerne

Arbejdsgruppens forslag til "Idrætspolitik for Rødovre Kommune" har jfr. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13.03.2007 været drøftet på temadag den 12.05.2007. Arbejdsgruppens forslag justeret med bemærkninger fra temadagen den 12.05.2007 forelægges samtlige udvalg. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til Idrætspolitik for Rødovre Kommune godkendes. Alle udvalg: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Pædagogisk tilsyn med de kommunale dagtilbud
Sag nr. 90 (ØU 117/07)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud. Tilsynsforpligtelsen omfatter både indholdet af tilbudene og den måde opgaverne løses på. Af lovforslaget til den nye dagtilbudslov fremgår det, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. Børne- og Kulturforvaltningen har i den anledning udarbejdet forslag til gennemførelse af tilsynsforpligtelsen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslaget til gennemførelse af den kommunale tilsynsforpligtelse godkendes. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Udpegning af repræsentant til bestyrelsen af Ungdomsbyen af 2007”
Sag nr. 91 (ØU 118/07)

Sagens kerne

Statens Pædagogiske Forsøgscenter har i brev af 16. maj 2007 anmodet om, at Rødovre Kommune udpeger en repræsentant til bestyrelsen for den nystiftede forening "Ungdomsbyen af 2007". Der har været afholdt stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2007, og Børne- og Kulturdirektøren har givet tilsagn til foreningen "Ungdomsbyen af 2007" om, at Rødovre Kommune vil udpege en repræsentant til den nye bestyrelse. Bestyrelsen nedsættes for et år ad gangen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til bestyrelsen for foreningen "Ungdomsbyen af 2007". Børne- og Skoleudvalget: Skolechef John Kronbak indstilles. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Forslag til fremtidig anvendelse af "Rødbo", Slotsherrens Vænge 6
Sag nr. 92 (ØU 43/07)

Sagens kerne

I forbindelse med strukturreformen overtog Rødovre Kommune "Rødbo" som en tom institution fra Københavns Amt 1. januar 2007, da beboerne i december måned 2006 blev flyttet til en nybygget institution i Ballerup Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning fået udarbejdet rapport over de bygningsmæssige muligheder for en ombygning/udvidelse af institutionen og kan fremkomme med to forslag til anvendelse af bygningen:
 1. Plejeboliger, rehabiliteringspladser og bofælleskab for udviklingshæmmede, eller
 2. alene plejeboliger og rehabiliteringspladser.
    
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Teknisk Forvaltning arbejder videre med forslag 1
 2. at lokalplansarbejdet igangsættes.
    
Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Forslag til rehabiliteringsindsats for KOL-borgere i Rødovre Kommune
Sag nr. 93 (ØU 120/07)

Sagens kerne

I handleplan for sundhedsindsatsen i 2007 godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 19. december 2006 (sag nr. 204) er et af indsatsområderne kroniske sygdomme – herunder en særlig indsats for KOL-borgere i 2007. Ældre- og Handicapafdelingen har på baggrund af de erfaringer, der er opnået med et KOL-projekt gennemført i 2005-2006 udarbejdet 2 notater med forslag til henholdvis KOL-rehabiliteringsindsats og kompetenceudvikling af medarbejdere med kontakt til KOL-borgere. På grundlag af de to notater fremlægges hermed forslag til samlet rehabiliteringsindsats for KOL-borgere i Rødovre Kommune i 2007. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller
 1. at 1. fase af forslag til KOL-rehabiliterings-indsatsen gennemføres i 2007,
 2. at udgifterne til gennemførelse af fase 1 på 141.300 kr. afholdes af de midler, der er afsat til forebyggelse og sundhedsfremme i 2007,
 3. at beslutning om indholdet i fase 2 behandles i Social- og sundhedsudvalget primo 2008.
     
Social- og Sundhedsudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Sundhedsprojekt for etniske minoriteter
Sag nr. 94 (ØU 121/07)

Sagens kerne

I handleplan for sundhedsindsatsen i 2007 godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 19. december 2006 (sag nr. 204), er et af indsatsområderne kost og motion herunder en særlig indsats for etniske minoriteter. Der foreligger nu forslag til et sundhedsprojekt for en gruppe tyrkiske og en gruppe pakistanske borgere, som hermed forelægges Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller
 1. at sundhedsprojekt for etniske minoriteter gennemføres i 2007 og 2008,
 2. at udgifterne til projektet i indeværende år på 91.500 kr., afholdes af de midler, der er afsat til sundhedsfremme og forebyggelse i 2007,
 3. at udgifterne til projektet i 2008 på 80.000 kr. forventes afholdt af midlerne til forebyggelse og sundhedsfremme.
    
Social- og Sundhedsudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet 4 stemte for (A+B) og 1 (O) tog forbehold.

Beslutning

Godkendt.

LUNA - evt. lukning på grund af manglende indskrivninger
Sag nr. 95 (\'D8U 122/07)

Sagens kerne

LUNA er et dagtilbud indeholdende et undervisnings- og aktivitetstilbud til unge, primært anbragte. Pr. 1. januar 2007 overgik LUNA til Rødovre Kommune som følge af Strukturreformen, da stedet er beliggende i lejede lokaler på Rødovre Ungdomspension. LUNA er normeret til 7 unge. På trods af gentagen kontakt til andre kommuner om tilbuddet, har der siden 1. januar 2007 kun har været 1 ung indskrevet i hele perioden samt en anden ung i mindre end 1 måned. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at dagtilbuddet LUNA lukkes under hensyntagen til gældende opsigelsesvarsler. Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Projekt SOSU
Sag nr. 96 (ØU 123/07)

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter og Ældre- og Handicapaf-delingen i Rødovre Kommune har i samarbejde etableret "Projekt SOSU". Projektets sigte er at bedre rekrutteringen til den kommunale hjemmepleje ved at optage ledige kontanthjælpsmodtagere via et særligt tilrettelagt forløb i hjemmeplejen. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Projekt SOSU godkendes.   Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Delingsaftaler - efterregulering
Sag nr. 97 (ØU 125/07)

Sagens kerne

I forbindelse med strukturreformlovgivningen er det fastlagt, at der henover sommeren 2007 skal ske en efterregulering af bodelingen for de myndigheder der blev nedlagt pr. 31. december 2006. Region Hovedstaden har opgjort efterreguleringen vedrørende Hovedstaden Udviklingsråd. For Rødovre Kommune betyder det en betaling på 11.130 kr. i forhold til delingsaftalens betaling på 6.468 kr. Der er ingen ændringer på personaleområdet. Kommunens andel af amtets nettoformue er af Region Hovedstaden opgjort til 30,1 mio. kr. Ved efterreguleringen overtager Rødovre Kommune aktiver for samlet 81,9 mio. kr. på "Skal-området" og for samlet 26,1 mio. kr. på "Kan-området". Ved efterreguleringen overtager Rødovre Kommune passiver for samlet 51,8 mio. kr. på "Skal-området" og 26,1 mio. kr. på "Kan-området". Heraf udgør opfyldning med finansielle passiver, gæld fra amtet, 57,6 mio. kr. Opfyldningen sker for, at Rødovre Kommune rammer den andel af nettoformuen der tilkommer kommunen, 30,1 mio. kr. Ved opgørelsen i august 2006 udgjorde opfyldningen med finansielle passiver 72,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2006, at overtage disse passiver som langfristet gæld og denne overførsel er allerede gennemført. Ved efterreguleringen skal Rødovre Kommune altså overtage 14,7 mio. kr. færre passiver end dem der allerede er overført. Derfor udestår en korrektion, hvor Rødovre Kommune modtager likvider på 14,7 mio. kr. til ud-ligning af differencen. Der er ingen ændringer på personaleområdet. Region Hovedstaden vil henover sommeren i samarbejde med kommunerne gennemgå alle eventuelle udestående betalinger mellem amtet og kommunerne. Derfor er nærværende efterregulering ikke endelig før denne opgørelse er udarbejdet. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at efterreguleringen med Hovedstadens Udviklingsråd godkendes.
 2. at der gives en udgiftsbevilling på 11.130 kr. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen.
 3. at efterreguleringen med Københavns Amt godkendes, idet Borgmesteren bemyndiges til at færdigforhandle aftalen.
 4. at der gives en indtægtsbevilling på 14.727.000 kr. Bevillingen tilgår kassebeholdningen.
    
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Finansiel strategi
Sag nr. 98 (ØU 126/07)

Sagens kerne

Strategien indeholder endvidere en bemyndigelse til Kommunaldirektøren og Økonomi- og Personaledirektøren i forening om at måtte foretage dispositioner inden for strategiens rammer. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at den finansielle strategi godkendes. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Tilpasning af bevilling - Vestbad
Sag nr. 99 (ØU 127/07)

Sagens kerne

Indtægtsbevilling for Vestbad i 2007 tilpasses i overensstemmelse med de i 2006 indgåede indtægter. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at I/S Vestbads samlede indtægtsbevilling i 2007 udgør 3.093.826 kr. Rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Udpegning af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til deltagelse i venskabsbybesøg i Järvenpää Kommune den 30. august – 1. september 2007.
Sag nr. 100 (ØU 128/07)

Sagens kerne

Järvenpää Kommune har indbudt til venskabsbybesøg i dagene 30. august – 1. september 2007. I lighed med tidligere år er der indbudt 5 politikere og 2 embedsmænd. Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at der deltager 5 politikere og 2 embedsmænd til venskabsbybesøget, samt
 2. at der udpeges 5 politikere. Direktionen udpeger de 2 embedsmænd.
    
Økonomiudvalget: Det indstilles godkendt, at Svend Erik Pedersen (F) Jan Kongebro (A) Flemming Østergaard (A) Alex Nielsen (A) Erik Nielsen (A) deltager i besøget.
     
    

Beslutning

Godkendt.

Projektkonkurrence vedr. matr. nr. 8a af Rødovre
Sag nr. 101 (ØU 129/07)

Sagens kerne

Igangsætning af udarbejdelse af konkurrencebetingelser for udbud af matr. nr. 8a af Rødovre og nærliggende parkeringsareal (hjørnet af Roskildevej og Avedøre Havnevej) i en projektkonkurrence. Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at grunden, matr. nr. 8a af Rødovre og nærliggende parkeringsareal (hjørnet af Roskildevej og Avedøre Havnevej), udbydes i en projektkonkurrence,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1,79 mio. kr. til tekniske forundersøgelser, udarbejdelse af konkurrenceprogram, annoncering og bedømmelse af indkomne tilbud,
 3. at processen gennemføres med bistand af Akademisk Arkitektforening og i henhold til tidsplan foreslået af foreningen,
 4. at der nedsættes en følgegruppe bestående af Økonomiudvalgets medlemmer, samt
 5. at konkurrenceprogrammet godkendes af Kommunalbestyrelsen.
      
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 102 (ØU 130/07)

Beslutning

Taget til efterretning.