Kommunalbestyrelsen

25-04-2006

Sager 64 (ØU 57/06) - 85 (ØU 80/06)

Fold alle ud

Forslag til Landsplanredegørelse 2006
Sag nr. 64 (ØU 57/06)

Sagens kerne

Stillingtagen til forslag til Landsplanredegørelse 2006. Forslag til Landsplanredegørelse 2006: ”Det nye Danmarkskort – Planlægning under nye vilkår” er offentliggjort og vil være i høring fra 03.03.2006 til 21.04.2006. Forslaget til Landsplanredegørelsen fokuserer på fornyelsen af planlægningen som følge af kommunalreformen og indeholder regeringens vision på den fremtidige udvikling af landet. Da fristen for at fremsende høringssvar til Miljøministeriet er den  21.04.2006, vil forvaltningen umiddelbart efter mødet i Økonomiudvalget give tilsagn til Erhvervsknudepunktet om kommunens eventuelle opbakning til det fælles høringssvar. Har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 25.04.2006 bemærkninger til høringssvaret fremsendes disse efterfølgende, hvilket også bemærkes overfor Miljøministeriet i det fælles høringssvar fra Erhvervsknudepunktet. Teknisk Forvaltning indstiller, at udkast til høringssvar godkendes. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Forslag til Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang
Sag nr. 65 (ØU 58/06)

Sagens kerne

Stillingtagen til forslag til Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang med henblik på, at lokalplanforslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget omfatter ejendommen matr. nr. 2a Islev by, Islev, beliggende Islevbrovej 2. Denne ejendom rummer i dag transport- og flyttevirksomheden ”Danmark”. Lokalplanforslaget skal gøre det muligt at ændre ejendommens anvendelse og at opføre en boligbebyggelse med 99 boliger i 3½ etage. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering  af planen.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Trafiksanering af Rødovrevej - 3. etape, ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 66 (ØU 59/06)

Sagens kerne

Der søges om anlægsbevilling på 306.000 kr. til projektering af 3. etape af ombygningen af Rødovrevej, samt frigivelse af rådighedsbevilling.
3. etape omfatter ombygning af Rødovrevej på strækningen mellem Rødovre Parkvej og Gunnekær. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 306.000 kr. til projektering, samt
 2. at der frigives det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 306.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Udbud af indsamlingen af storskrald, haveaffald og dagrenovation
Sag nr. 67 (ØU 60/06)

Sagens kerne

Den nuværende kontrakt om indsamlingen af dagrenovation og kontrakten om indsamling af storskrald og haveaffald, og driften af genbrugsstationen udløber med udgangen af 2006. På kommunalbestyrelsesmødet den 31.01.2006 blev et forslag til ændringer af ordningerne for storskrald, haveaffald og dagrenovation godkendt. På baggrund af dette har Teknisk Forvaltning i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma COWI udarbejdet et forslag til en ydelsesbeskrivelse for indsamling af storskrald og haveaffald, samt et forslag til en ydelsesbeskrivelse for indsamling af dagrenovation. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at indholdet i ydelsesbeskrivelsen for indsamling af dagrenovation samt ydelsesbeskrivelsen for indsamling af storskrald og haveaffald godkendes,
 2. at indsamlingen af dagrenovation og indsamlingen af storskrald og haveaffald sendes i et offentligt EU-udbud, med tildelingskriteriet laveste pris, samt
 3. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at iværksætte udbudsproceduren efter ovennævnte retningslinier.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

GBS - Fremtidig drift af Rødovre Kommunes genbrugsstation
Sag nr. 68 (ØU 61/06)

Sagens kerne

På kommunalbestyrelsens møde den 31.01.2006 blev det besluttet at tage driften af Rødovre Kommunes genbrugsstation ud af udbuddet for at undersøge andre muligheder for at drive pladsen således, at borgerne kan få en god service og vejledning på genbrugsstationen. Teknisk Forvaltning har undersøgt mulighederne og vurderet at den fremtidige samlede drift, bedst varetages af Rødovre Kommune. Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune varetager driften af de personalemæssige forhold og dermed den samlede drift på Rødovre Kommunes genbrugsstation pr. 01.01.2007. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt med 15 stemmer for. 2 (V) stemte imod

Skiltemanual for erhvervsområder
Sag nr. 69 (ØU 62/06)

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af forslag til en skiltemanual for erhvervsområderne i Rødovre, samt frigivelse af rådighedsbeløb. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skiltemanual for erhvervsområderne i Rødovre,
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 200.000 kr. afsat i investeringsoversigten, samt
 3. at der indgås aftale med ekstern konsulent.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Rødovre Kommunale Musikskole - forslag til nye vedtægter
Sag nr. 70 (ØU 63/06)

Sagens kerne

Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Musikskole fremsender forslag til nye vedtægter for Rødovre Kommunale Musikskole. Vedtægterne skal jfr. Lov om ændring af musikloven godkendes af Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at bestyrelsens forslag til vedtægter godkendes, samt
 2. at de får gældende virkning fra 01.08.2006. 
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Julelukning i daginstitutionerne
Sag nr. 71 (ØU 65/06)

Sagens kerne

Gennem de seneste 3 år har kommunens daginstitutioner haft mulighed for at lukke mellem jul og nytår. Der har været fastsat særlige retningslinier i forbindelse med afholdelse af julelukningen, og ordningen er hvert år blevet afviklet uden problemer af nogen art. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ordningen gøres permanent efter de hidtil gældende retningslinier, og at sagen således ikke herefter forelægges for Børne- og Skoleudvalget en gang årligt. Børne- og Skoleudvalget Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Rødovre Kommunale Musikskole - instrumentleje
Sag nr. 72 (ØU 64/06)

Sagens kerne

Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Musikskole fremsender i brev af 07.03.2006 forslag om indførsel af en årlig instrumentleje på 200 kr., som fremadrettet anvendes til vedligeholdelse og nyanskaffelse af musikinstrumenter. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at bestyrelsens forslag til en årlig instrumentleje godkendes, og
 2. at ordningen får gældende virkning fra 01.08.2006, og indarbejdes i budgetforslag 2007.
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt med 16 stemmer for. 1 (Ø) stemte imod

Ændring af Rødovre Kommunes vejledende timefordelingsplan
Sag nr. 73 (ØU 66/06)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremsætter forslag til ændret timefordelingsplan, således at Rødovre Kommunes vejledende timefordelingsplan opfylder både Undervisningsministeriets minimumstimetal for de enkelte fagblokke og Undervisningsministeriets vejledende timetal 1.-9. klasse for de enkelte fag. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til vejledende timefordelingsplan besluttes, og
 2. at kompetencen til endelig fastsættelse af timefordelingsplanen delegeres til skolebestyrelserne.
Børne- og Skoleudvalget Pkt. 1. Anbefales – dog således, at der ved ansøgning til Børne- og Skoleudvalget kan dispenseres fra den vejledende timefordelingsplan. Pkt. 2. Anbefales. Økonomiudvalget: Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Udpegning af medlemmer til Handicaprådet
Sag nr. 74 (ØU 67/06)

Sagens kerne

I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre Kommune sammensættes Handicaprådet med følgende sammensætning: 6 medlemmer udpeget af De Samvirkende Invalideorganisationer - lokalafdeling Rødovre. 5 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen blandt forvaltningens medarbejdere. 1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at repræsentanter, indstillet af De Samvirkende Invalideorganisationer, udpeges,
 2. at medarbejderrepræsentanter, indstillet af Direktionen, udpeges
 3. at Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, samt 1 suppleant.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet Britt Jensen (A) udpeges, med Vivi Skriver (A) som suppleant

Beslutning

Godkendt

Revision af vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre
Sag nr. 75 (ØU 68/06)

Sagens kerne

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indeholder nye regler vedrørende handicapråd i kommunerne. Der er fastsat regler i lovgivningen om etablering af handicapråd med virkning fra den  01.04.2006.  Disse handicapråd erstatter de eksisterende handicapråd, som er etableret på frivilligt grundlag. Social- og Sundhedsforvaltningen har revideret vedtægterne for det eksisterende Handicapråd, således at de er i overensstemmelse med lovændringerne. Socialudvalget besluttede på sit møde den 14.02.2006 at fremsende vedtægterne til høring i Handicaprådet og De samvirkende Invalideorganisationer – Lokalafdeling Rødovre. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til ændring af vedtægter for Handicaprådet godkendes Socialudvalget: Anbefales Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Redegørelse 2005 for Integrationsrådet
Sag nr. 76 (ØU 69/06)

Sagens kerne

Der er udarbejdet en redegørelse vedrørende Integrationsrådets arbejde i 2005. Ifølge forretningsordenen skal redegørelsen videresendes til såvel Kommunalbestyrelsen som til Integrationsministeriet. Redegørelsen er forelagt Integrationsrådet i februar 2006. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning. Socialudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Taget til efterretning

Konstituering 2006-2009 / Integrationsrådet
Sag nr. 77 (ØU 70/06)

Sagens kerne

Konstituering af Integrationsrådet. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsen udpeger 7 medlemmer og 7 suppleanter, der er valgt ved Integrationsrådsvalget i Rødovre Kommune den 7. marts 2006,
 2. at Kommunalbestyrelsen godkender de 6 medlemmer til Integrationsrådet, der er udpeget af henholdsvis LO, DA, Fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer i Rødovre Kommune, Folkeoplysningsudvalget, Fælles Forældreudvalget for daginstitutioner samt skolebestyrelserne i Rødovre Kommune
Socialudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Forslag om nedsættelse af Det Lokale Beskæftigelsesråd
Sag nr. 78 (ØU 71/06)

Sagens kerne

Som følge af lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Kommunalbestyrelsen nedsætte et lokalt beskæftigelsesråd til at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret og til at samordne og udvikle den lokale og forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Det Lokale Beskæftigelsesråd erstatter Det Lokale Koordinationsudvalg. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Det Lokale Beskæftigelsesråd nedsættes pr. 1.6.2006,
 2. at Kommunalbestyrelsen udpeger det kommunale medlem,
 3. at der ydes diæter til rådets medlemmer efter gældende regler,
 4. at berettigede organisationer anmodes om at udpege medlemmer og suppleanter,
 5. at Det Lokale Koordinationsudvalg nedlægges pr. 1.6.2006
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet Annie A. Pedersen (A) indstilles

Beslutning

Godkendt

Nedsættelse af Beskæftigelsesudvalg/Ændring af styrelsesvedtægt
Sag nr. 79 (ØU 72/06)

Sagens kerne

Som følge af strukturreformen på beskæftigelsesområdet har folketinget vedtaget Lov nr. 522 af 24.6.2005 om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Kommunalbestyrelsen skal jf. denne lov drage omsorg for, at en særskilt del af forvaltningen alene udfører den kommunale beskæftigelsesindsats ved etablering af et lokalt Jobcenter, samt at økonomiudvalget i kommunen skal varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov og aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, lov om sygedagpenge ved sygdom eller fødsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet her til, dog ikke §§ 35-39. Ønsker kommunalbestyrelsen ikke at lade Økonomiudvalget varetage disse opgaver, kan den i stedet nedsætte et stående udvalg, der varetager disse opgaver samt den umiddelbare forvaltning af kommunens overordnede integrationspolitik, kommunes opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., den kommunale erhvervspolitik samt de opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv – med mindre at disse varetages i et kommunalt fællesskab jf. § 8 i denne lov – hvilket er tilfældet i Rødovre Kommune. Som konsekvens af nedsættelsen af Beskæftigelsesudvalget, skal Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt ændres. Social- og Sundhedsforvaltningen / Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at der  pr. 1.6.2006 nedsættes et stående udvalg kaldet Beskæftigelsesudvalget, som varetager opgaver efter lov og aktiv beskæftigelsesindsats, opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, opgaver efter lov om sygedagpenge ved sygdom eller fødsel, de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet her til, dog ikke §§ 35-39 og opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.,
 2. at udvalget består af 5 medlemmer,
 3. at Kommunalbestyrelsen udpeger udvalgets formand,
 4. at formanden oppebærer et vederlag på 15% af borgmesterens vederlag,
 5. at Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt ændres og konsekvensrettes som følge af nedsættelsen af Beskæftigelsesudvalget.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet udvalgets medlemmer bliver:
Annie A. Pedersen (A) (formand)
Jens Jørgen Jensen (A)
Grethe Kujack (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Peter Mikkelsen (Ø)
og idet styrelsesvedtægten i øvrigt ajourføres

Beslutning

Godkendt med 15 stemmer for. 2 (O) stemte imod.

Orientering om delingsaftaler med Københavns Amt og HUR
Sag nr. 80 (ØU 73/06)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede den 31. januar 2006 udkast til delingsaftaler fra Københavns Amt og HUR. Begge delingsaftaler er nu faldet på plads og er pr. 31. marts underskrevet. Rødovre Kommune tilføres aktiver på 81,8 mio. kr. og passiver på 40,1 mio. kr., netto 41,7 mio. kr. Hertil kommer aktiver på 18,7 mio. kr. og passiver på 18,7 mio. kr. på kan-institutionerne. Rødovre Kommune skal endvidere betale 6.468 kr. til delingen af HUR. De økonomiske konsekvenser er opgjort på baggrund af amtets og HUR`s regnskaber for 2004. I sensommeren 2007 vil der blive lavet en efterregulering af begge delingsaftaler på baggrund af regnskaberne for 2006. Rødovre Kommune overtager i alt 28 administrative medarbejdere og medarbejdere der ikke direkte er tilknyttet en institution. På institutionsområdet har kommunerne endnu ikke fået en endelig opgørelse over medarbejdere, men til de institutioner Rødovre Kommune overtager, er der tilknyttet i størrelsesordenen 208 årsværk. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse pr. 1. maj 2006 til Region Hovedstaden om behov for og forventede brug af pladser i sociale tilbud og specialundervisningstilbud
Sag nr. 81 (ØU 74/06)

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal senest 01.05.2006 fremsende redegørelse til Region Hovedstaden om behov for og forventede brug af pladser. Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at ”Rødovre Kommunes redegørelse til Region Hovedstaden om behov for og forventede brug af pladser i sociale tilbud og specialundervisningstilbud” godkendes. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Valg af stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet til Kommunernes Landsforening
Sag nr. 82 (ØU 77/06)

Sagens kerne

KL har rettet henvendelsen til Rødovre Kommune vedr. udpegning af stedfortræder for borgmesteren  til KL’s repræsentantskab. KL's repræsentantskab består af alle borgmestre/formænd for sammenlægningsudvalg fra de 98 kommuner. Hertil kommer et antal supplerende medlemmer, der vælges af de politiske partier i forbindelse med KL's delegeretmøde, således at sammensætningen er repræsentativ i forhold til resultatet ved kommunevalget i KL's medlemskommuner. Repræsentantskabet er rådgivende ift. KL's bestyrelse. Repræsentantskabet erstatter det tidligere Kommunekontaktråd. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet. Borgmesteren indstiller, at 1. viceborgmester Alex Nielsen udpeges som stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet i KL. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Udpegning af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til deltagelse i venskabsbybesøg i Lørenskog kommune den 24. – 27.08.2006.
Sag nr. 83 (ØU 78/06)

Sagens kerne

Lørenskog kommune har indbudt til venskabsbybesøg i dagene 24. – 27. august 2006. Der  er i  lighed med tidligere år indbudt 5 politikere og 2 embedsmænd. Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at der deltager 5 politikere og 2 embedsmænd til venskabsbybesøget, samt
 2. at der udpeges 5 politikere.
Økonomiudvalget: Det indstilles godkendt at
Annie A. Petersen (A)
Flemming Østergaard (A)
Ahmed Dhaqane (A)
Vivi Skriver (A)
Helle Skaarup (V)
Deltager i besøget

Beslutning

Godkendt

Anmodning fra Hi3G Denmark ApS om opsætning af antenner på skorstenen i Broparken
Sag nr. 84 (ØU 79/06)

Sagens kerne

Hi3G Denmark ApS har anmodet Rødovre Kommune om tilladelse til at opsætte 3 UMTS panelantenner med tilhørende forstærkere og 1 – 3 minilinkantenner på skorstenen i Ældrecentret Broparken med 2 dertil hørende teknikskabe på taget ud for skorstenen. TDC Services A/S og Telia Mobile har i forvejen opsat antennesystemer i skorstenen og Hi3G Denmark henviser i sin anmodning til intentionerne i Mastelovens § 1 om fælles udnyttelse af allerede eksisterende antennesystempositioner. Hi3G har tilbudt at betale kr. 25.000 i leje pr. år reguleret hvert år med 3 % af tidligere års leje. Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at der tages stilling til, om Hi3G Denmark ApS kan opsætte 3 UMTS panelantenner med tilhørende forstærkere og 1 – 3 minilinkantenner på skorstenen i Ældrecentret Broparken med 2 dertil hørende teknikskabe på taget ud for skorstenen, og
 2. at borgmesteren, såfremt anmodning om opsætning godkendes, bemyndiges til at forhandle vilkårene i kontraktforholdet.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt

Diverse
Sag nr. 85 (ØU 80/06)

Beslutning

Taget til efterretning