Kommunalbestyrelsen

27-02-2007

Sager 13 (ØU 18/07) - 31 (ØU 41/07)

Fold alle ud

Rødovrehallen - tagskade
Sag nr. 13 (ØU 18/07)

Sagens kerne

Der skal træffes afgørelse om det videre forløb i sagen omkring tagskaden på Rødovrehallen. Sagen forelægges som bemyndigelsessag for at sikre, at afklaring af forsikringsdækning, udbud af reparationsarbejder og afklaring af de tekniske udeståender omkring omfanget af skaderne ikke forsinker genåbningen af hallen. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at borgmesteren bemyndiges til at træffe afgørelse om omfanget af tagrenoveringen, når de resterende tekniske undersøgelser er afsluttet og licitationsresultatet foreligger,
 2. at Teknisk Forvaltning inviterer 3-5 entreprenører, der vurderes at være i stand til at løfte opgaven, til at afgive tilbud, samt
 3. at rådgivende ingeniør Dines Jørgensen & Co A/S bistår som ekstern konsulent på resten af opgaven.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af, at I/S Vestforbrænding anøger om en udvidelse af forbrændingstilladelsen.
Sag nr. 14 (ØU 19/07)

Sagens kerne

På bestyrelsesmødet den 18.12.2006 i I/S Vestforbrænding, skulle bestyrelsen tage stilling til følgende indstilling: Indstilling om, at bestyrelsen godkender, at forbrændingstilladelsen i Glostrup udnyttes ud over de 500.000 tons, og at der søges miljøgodkendelse til dette. (Den nuværende miljøgodkendelse giver kun tilladelse til at forbrænde 500.000 tons affald). Indstillingen blev godkendt, dog tog Rødovre og Glostrup Kommune forbehold for en efterfølgende godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser. Birkerød Kommune tog forbehold for, at deres godkendelse ikke ville få økonomisk betydning for deres udtræden af I/S Vestforbrænding. Som situationen er nu, med de stigende affaldsmængder, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at den bedste løsning vil være at udnytte den fulde forbrændingskapacitet på anlæggene. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune godkender, at I/S Vestforbrændings forbrændingstilladelse udnyttes ud over de 500.000 tons, med 100.000 tons på det eksisterende anlæg, samt
 2. at der søges miljøgodkendelse til dette.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S
Sag nr. 15 (ØU 20/07)

Sagens kerne

Godkendelse af Dragør Kommunes udtræden af Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S, med virkning fra 01.01.2007. Teknisk Forvaltning indstiller, at Dragør Kommunes udtræden af interessentskabet, Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S godkendes med virkning fra 01.01.2007. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Frigivelse af beløb til etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger i Rødovre Kommune - områder 6 og 3 i år 2007
Sag nr. 16 (ØU 21/07)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 8.375.000 kr. til etablering af ny vejbelysning ifm. kabellægning af elforsyningsledninger i Rødovre Kommune samt frigivelse af rådighedsbeløb. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 8.375.000 kr. til etablering af ny vejbelysning ifm. kabellægning af elledning, samt
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 8.375.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2007.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Skovly - olieforurening, ansøgning om bevilling
Sag nr. 17 (ØU 22/07)

Sagens kerne

Ansøgning om bevilling på 1.600.000 kr. til oprensning af olieforurening på Skovly. Der er udstedt påbud om, at forureningen skal være fjernet inden den 01.08.2007. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til oprensning af olieforureningen på Skovly
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.600.000 kr., der afholdes af kassebeholdningen 2007.
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Hovedbiblioteket - renovering af facader mod grønnegårdene - anlægsregnskab
Sag nr. 18 (ØU 23/07)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 30.03.2004 125.000 kr.
Bevilling 25.05.2004 898.000 kr.
Bevilling 22.02.20051.044.000 kr.
Bevilling i alt 2.067.000 kr.
Forbrug2.037.128 kr.
Mindreforbrug 29.872 kr.
      
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 29.872 kr.
 3. at mindreudgiften er tilgået kassen i 2006.
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Ungdomsskolen/lokalhus Syd - overflytning til Milestedet - anlægsregnskab
Sag nr. 19 (ØU 25/07)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 20.12.2005 1.008.000 kr.
Bevilling 31.01.200685.000 kr.
Bevilling i alt 1.093.000 kr.
Overført til ”Kærprojektet” 524.614 kr.
Rest 568.386 kr.
Forbrug 566.374 kr.
Mindreforbrug 2.012 kr.
    
I forbindelse med ¾-års regnskabet 2006 blev bevillingen på 85.000 kr. fejlagtigt tilbageført til kassen og ikke som besluttet i Kommunalbestyrelsen overført til anlægsbevillingen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes
 2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 85.000 kr.,
 3. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 2.012 kr.,
 4. at mindreudgiften på 2.012 kr. er tilgået kassen i 2006.
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Nyager Skole - ombygn. af fysik-/kemilokale mm. til naturfagsområde, godkendelse af proj.forslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 20 (ØU 26/07)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af januar 2007 på ombygning af fysik-/kemilokale mm. til naturfagsområde på Nyager Skole. Godkendelse af, at arbejdet udbydes dels som fagentrepriser i licitation, dels som underhåndsbud. Der ansøges om anlægsbevilling på 2.814.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til ombygning af fysik-/kemilokale mm. på Nyager Skole. Der er i decembermøderækken 2006 givet en bevilling på 100.000 kr. til igangsætning af projekteringen. Den samlede bevilling udgør herefter 2.914.000 kr. Der ansøges om frigivelse af en indtægtsbevilling på 1.457.000 kr. fra Indenrigsministeriet med tilsvarende rådighedsbeløb. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslaget godkendes,
 2. at arbejdet udbydes dels i fagentrepriser i licitation, dels i underhåndsbud,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 2.814.000 kr. til ombygning af fysik-/kemilokale på Nyager Skole. Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 2.914.000 kr.,
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 2.814.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007,
 5. at der gives en indtægtsbevilling til anlægsbevillingen på 1.457.000 kr.,
 6. at der frigives indtægtsrådighedsbeløb på 1.457.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007.
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Tandklinikker - inventar 2007 - ansøgning om bevilling
Sag nr. 21 (ØU 27/07)

Sagens kerne

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på 1.037.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til udskiftning af klinikudstyr i tandplejen. , Der er i 2005 og 2006 bevilget 566.000 kr. og 1.435.000 kr., således at den samlede bevilling til klinikudstyr udgør 3.038.000 kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.037.000 kr. til udskiftning af klinikudstyr i tandplejen,
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.037.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007.
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Kvalitetsrapporter i folkeskolen
Sag nr. 22 (ØU 28/07)

Sagens kerne

Ifølge lov om folkeskolen § 40 a skal der til behandling i Kommunalbestyrelsen årligt udarbejdes en kvalitetsrapport vedrørende kvaliteten i den lokale folkeskole. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger krav og tidsplan for udarbejdelsen af kvalitetsrapporter for Rødovre Kommunes folkeskoler. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til principper og tidsplan for kvalitetsrapporten for skoleåret 2006/07 godkendes. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Afgangsprøve for udtrækningsfagene 2006/ 2007 i folkeskolen
Sag nr. 23 (ØU 29/07)

Sagens kerne

I information fra ”Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen” er der for indeværende skoleår åbnet mulighed for at Kommunalbestyrelsen kan vælge mellem skriftlige og mundtlige afgangsprøver for den enkelte skoles vedkommende. Dette gælder fagene tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab (udtræksfagene). Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at kompetencen til at træffe beslutning om, hvilke udtræksfag der skal være skriftlige eller mundtlige, delegeres til den enkelte skoles ledelse. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

SSP Handleplan 2007
Sag nr. 24 (ØU 30/07)

Sagens kerne

SSP har udarbejdet Handleplanen for 2007, som indeholder en status på 2006, samt beskriver de såvel kortsigtede som langsigtede mål. I 2007 sættes der bl.a. fokus på indsatsen i boligsociale områder, Ung til ung mægling samt konflikthåndtering og en fortsat vedligeholdelse af de eksisterende tiltag. Sagen forelægges både i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningens indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget indstiller: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt med 3 stemmer for (A + B), og 1 (O) tager forbehold.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kommunallæge 2007
Sag nr. 25 (ØU 31/07)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i maj 2005 (sag nr. 106) forslag om etablering af fælles kommunallægestilling med Brøndby Kommune. I forbindelse med at kommunallægestillingen nu er vakant, anbefaler Social- og Sundhedsforvaltningen, at samarbejdsaftalen opsiges, og der i stedet opslås en fuldtids kommunallægestilling alene med ansættelse i Rødovre Kommune. Stillingen finansieres med allerede afsat lønsum. Kommunallægens arbejdsområde vil fremover kunne opdeles i 2 områder: Den kommunale sundhedstjeneste og som lægelig rådgiver. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at samarbejdsaftale vedrørende fælles kommunallæge stilling indgået mellem Rødovre Kommune og Brøndby Kommune opsiges.
 2. at der opslås en stilling som fuldtidsansat kommunallæge i Rødovre Kommune med opgaver indenfor den kommunale sundhedstjeneste og som lægelig rådgiver. Stillingen finansieres med allerede afsatte lønmidler på konto 04 og konto 06.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Det Regionale Udviklingsråd for Hovedstaden
Sag nr. 26 (ØU 32/07)

Sagens kerne

Statsforvaltningen Hovedstaden har indkaldt kommunerne til forberedende møde med henblik på nedsættelse af ”Det Regionale Udviklingsråd for Hovedstaden”. Sagen forelægges til orientering både i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget. Direktionen indstiller, at Kommunalbestyrelsen, blandt sine medlemmer, udpeger en repræsentant som medlem af Det Regionale Udviklingsråd for Hovedstaden. Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget indstiller: Anbefales, idet formanden for Social- og Sundhedsudvalget indstilles. Økonomiudvalget: Britt Jensen (A) indstilles udpeget.

Beslutning

Godkendt.

Udpegning af medlem til Repræsentantskabet for Fonden Wonderful Copenhagen
Sag nr. 27 (ØU 33/07)

Sagens kerne

I forbindelse med strukturreformen har Wonderful Copenhagen foretaget en tilpasning af fondens repræsentantskab. Repræsentantskabet er etableret med det formål at skabe tættere dialog med hovedstadsregionens kommuner samt øvrige partnere. Repræsentantskabet tjener som forum for en overordnet drøftelse af organisationens virke og har desuden til opgave, at udpege et antal af medlemmerne til bestyrelsen for Wonderful Copenhagen. Rødovre Kommune er i den forbindelse anmodet om at udpege et medlem til organisationens repræsentantskab. Kommunaldirektøren indstiller, at borgmester Erik Nielsen indtræder i repræsentantskabet. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt

Diverse
Sag nr. 28 (ØU 35/07)

Beslutning

Taget til efterretning.

Optagelse af lån vedrørende budgetår 2006 samt omlægning af lån overtaget fra Amtet
Sag nr. 29 (ØU 38/07)

Beslutning

Flemming Østergaard Hansen (A) deltog ikke under dette punkt. Godkendt.

Nyager Skole - ombygning af fysik-/kemilokale til naturfagsområde mm., godkendelse af håndværkerliste
Sag nr. 30 (ØU 40/07)

Beslutning

Vivi Skriver (A) deltog ikke under dette punkt. Godkendt.

Diverse
Sag nr. 31 (ØU 41/07)

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK