Kommunalbestyrelsens

09-12-2005

Sager 1 - 74

Fold alle ud

Meddelelse om Kommunevalget den 15.11.2005
Sag nr. 1

Sagens kerne

Ved kommunevalget den 15.11.2005 blev følgende valgt til medlemmer af Rødovre Kommunalbestyrelse for perioden 01.01.2006 – 31.12.2009:
 1. Erik Nielsen (A)
 2. Britt Jensen (A)
 3. Niels Spittau (O)
 4. Flemming Østergaard Hansen (A)
 5. Vivi Skriver (A)
 6. Helle Skaarup (V)
 7. Svend Erik Pedersen (F)
 8. Alex Nielsen (A)
 9. Ahmed Dhagane (A)
 10. Jan Langballe (C)
 11. Dora Arvidsen (A)
 12. Grethe Kujack (A)
 13. Henrik Kalat Pedersen (O)
 14. Jan Kongebro (A)
 15. Peter Mikkelsen (Ø)
 16. Annie Arnoldsen Petersen (A)
 17. Claus Gisselmann Olsen (V)
 18. Jens Jørgen Jensen (A)
 19. Ole Parbst (B)

Beslutning

Taget til efterretning

Konstituering 2006-2009 / Meddelelse om eventuelle valggrupper i forbindelse med konstitueringen
Sag nr. 2

Sagens kerne

Meddelelse om valggrupper i forbindelse med konstitueringen skal anmeldes til mødelederen i henhold til Styrelseslovens § 24, stk. 3.

Beslutning

Der er anmeldt følgende valggrupper: Listerne A + B + F + Ø Listerne C + O + V

Konstituering 2006-2009 / Valg af borgmester
Sag nr. 3

Sagens kerne

Valg af borgmester i henhold til styrelseslovens § 6, stk. 2, jfr. § 24, stk. 1.

Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet og foretages som et flertalsvalg. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen

Konstituering 2006-2009 / Valg af 1. og 2. viceborgmester
Sag nr. 4

Sagens kerne

Valg af 1. og 2. viceborgmester foretages i henhold til Styrelseslovens § 6, stk. 4 og 5, jfr. § 24, stk. 3 samt Rødovre Kommunes Styrelsesvedtægt § 1, stk. 2.

Valget foretages som et forholdstalsvalg på grundlag af d’Hondts metode.

Beslutning

A + B + F + Ø: 1. viceborgmester Alex Nielsen 2. viceborgmester Ole Parbst

Konstituering 2006-2009 / Eventuel omfordeling af udvalgspladser
Sag nr. 5

Sagens kerne

Behandling af eventuelle indsigelser fra en valggruppe, som ved forholdstalsvalg i henhold til § 27 i Styrelsesloven ikke har fået så mange pladser i de stående udvalg, som valggruppen ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige 20 pladser i de stående udvalg.

Beslutning

1 plads frigivet fra A + B + F + Ø til C + O + V i Kultur- og Fritidsudvalget.

Konstituering 2006-2009 / Valg af medlemmer til økonomiudvalget
Sag nr. 6

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Økonomiudvalget, jfr. Styrelseslovens § 17 og 18 samt Rødovre Kommunes Styrelsesvedtægt § 10.

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 4 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen Alex Nielsen Britt Jensen Ole Parbst C + O + V: Niels Spittau

Konstituering 2006-2009 / Valg af medlemmer til Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 7

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget jf. Styrelseslovens §§ 17 og 19 samt Rødovre Kommunes Styrelsesvedtægt § 14.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Flemming Østergaard Hansen Jens Jørgen Jensen Annie Arnoldsen Petersen Svend Erik Pedersen C + O + V: Claus Gisselmann Olsen

Konstituering 2006-2005 / Valg af medlemmer til Børn- og Ungeudvalget
Sag nr. 8

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer samt personlige suppleanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, dog kan medlemmer af Socialudvalget ikke vælges som medlemmer eller suppleanter til Børn- og Ungeudvalget.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Jens Jørgen Jensen suppl. Dora Arvidsen Grethe Kujack suppl. Annie Arnoldsen Petersen C + O + V: Jan Langballe suppl.: Claus Gisselmann Olsen

Konstituering 2006-2009 / Valg af medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 9

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget, jfr. §§ 17 og 19 i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse samt § 15 i Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Jan Kongebro Nielsen Dora Arvidsen Grethe Kujack C + O + V: Henrik Kalat Pedersen Helle Skaarup

Konstituering 2006-2009 / Valg af medlemmer til Socialudvalget
Sag nr. 10

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Socialudvalget, jf. Styrelseslovens § 17 og § 19 samt Rødovre Kommunes Styrelsesvedtægt § 16.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Britt Jensen Vivi Skriver Ahmed Dhaqane Peter Mikkelsen C + O + V: Helle Skaarup

Konstituering 2006-2009 / Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 11

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget jfr. Styrelseslovens § 17 og § 19 samt Rødovre kommunes styrelsesvedtægt § 13.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Svend Erik Pedersen Dora Arvidsen Ahmed Dhaqane Vivi Skriver C + O + V: Jan Langballe

Konstituering 2006-2009 / Skatteankenævnet
Sag nr. 12

Sagens kerne

Forlængelse af skatteankenævnets funktionsperiode til 1. juli 2006.

Det indstilles, at den i skattestyrelsesloven nr. 110 § 62, stk. 7 vedtagne forlængelse af skatteankenævnets funktionsperiode, tages til efterretning, samt at det nuværende skatteankenævn fortsætter denne periode ud.

Beslutning

Taget til efterretning.

Konstituering 2006-2009 / Arken's repræsentantskab
Sag nr. 13

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til repræsentantskabet for Arken Museum for Moderne Kunst.

Det er ingen betingelse at medlemmet skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Arken Museum for Moderne Kunst overføres jfr. kommunalreformen til statsligt regi med virkning fra 01.01.2006.

Der er p.t. ingen afklaring omkring det fremtidige styrelsesforhold for Arken Museum for Moderne Kunst.

Børne – og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at man afventer det fremtidige styrelsesforhold for Arken Museum for Moderne Kunst, og
 2. at det nuværende udpegede medlem og den personlige suppleant fortsætter i repræsentantskabet, indtil der foreligger en afklaring af det fremtidige styrelsesforhold.

Beslutning

A + B + F + Ø: Per Biener suppl.: Margit Grenaae

Konstituering 2006-2009 / Beboerklagenævn
Sag nr. 14

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet består af:
 1. 1 formand (jurist) og 1 suppleant, der efter indstilling fra Rødovre kommunalbestyrelse beskikkes af amtmanden
 2. 1 medlem og 1 suppleant valgt af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen
 3. 1 medlem og 1 suppleant valgt af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen
 4. 1 socialt sagkyndig person og 1 suppleant udpeget af kommunalbestyrelsen
Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode

Beslutning

A + B + F + Ø: Ad1: Formand: Leif Hedegaard Suppleant: Marianne Stigborg Ad 2: Medlem: Jim Hemmingsen Suppleant: Steen Nielsen Ad 3: Medlem: Eric Røper Nielsen Suppleant: Kurt Andersen Ad 4: Medlem: Jens Damsø Suppleant: Ole Pass

Konstituering 2006-2009 / Beredskabskommissionen
Sag nr. 15

Sagens kerne

Valg af 4 medlemmer til Beredskabskommissionen. Det ene medlem skal være Borgmesteren, der tillige er formand.

Det er ingen betingelse, at de øvrige medlemmer skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Endvidere er Politimesteren medlem.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen Dan Larsen Ole Mathiassen C + O + V: Erling Ytte

Konstituering 2006-2009 / Bevillingsnævnet
Sag nr. 16

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til bevillingsnævnet.

Bevillingsnævnet består af politimesteren og 5 medlemmer, som vælges af kommunalbestyrelsen. Det er ingen betingelse, at medlemmerne skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen Alex Nielsen Britt Jensen Ole Parbst C + O + V: Niels Spittau

Konstituering 2006-2009 / Den Selvejende Institution Dorthe Mariehjemmet
Sag nr. 17

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Dorthe Marie Hjemmet, som udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Vivi Skriver

Konstituering 2006-2009 / Ekspropriationskommission
Sag nr. 18

Sagens kerne

Valg af 1 repræsentant til Ekspropriationskommissionen.

Det er ingen betingelse, at repræsentanten skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Kai-Ole Gustav

Konstituering 2006-2009 / Erhvervsrådet
Sag nr. 19

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer til Erhvervsrådet.

De 3 medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Det ene medlem skal være Borgmesteren, der tillige er formand.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen Peter Mikkelsen C + O + V: Claus Gisselmann Olsen

Konstituering 2006-2009 / Folkeoplysningsudvalget
Sag nr. 20

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer og 5 personlige suppleanter valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen til Folkeoplysningsudvalget.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Jan Kongebro Nielsen suppl. Dora Arvidsen Alex Nielsen suppl. Jens J. Jensen Britt Jensen suppl. Grethe Kujack Peter Mikkelsen suppl. Svend Erik Pedersen C + O + V: Henrik Kalat Pedersen suppl.: Helle Skaarup

Konstituering 2006-2009 / FKKA - Foreningen af Kommuner i Københavns Amt
Sag nr. 21

Sagens kerne

Valg af 9 delegerede blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til generalforsamlingen. Samtidig skal der vælges 9 personlige stedfortrædere.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen suppl. Dora Arvidsen Alex Nielsen suppl. Jens Jørgen Jensen Britt Jensen suppl. Vivi Skriver Flemming Østergaard Hansen suppl. Annie Arnoldsen Petersen Jan Kongebro Nielsen suppl. Ahmed Dhaqane Ole Parbst suppl. Grethe Kujack Svend Erik Pedersen suppl. Peter Mikkelsen C + O + V: Henrik Kalat Pedersen suppl. Jan Langballe Claus Gisselman Olsen suppl. Helle Skaarup

Konstituering 2006-2009 / Foreningshuset Højnæsvej
Sag nr. 22

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen til bestyrelsen for Den Selvejende Institution, Foreningshuset, Højnæsvej 63.

De 3 medlemmer indgår alene som tilforordnede og uden stemmeret i bestyrelsen.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Flemming Østergaard Hansen Ole Parbst C + O + V: Henrik Kalat Pedersen

Konstituering 2006 / Det fælles fredningsnævn for Københavns Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
Sag nr. 23

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet.

Det er ingen betingelse, at medlem og suppleant skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for 1 år med mulighed for forlængelse for resten af Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Kurt Faber suppl. Per Lund Sørensen

Konstituering 2006-2009 / Grundlisteudvalg
Sag nr. 24

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til at udpege medlemmer til nævningegrundlisten.

Der er intet krav om, at medlemmerne skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Helge Møller Hanne Kjærulff Dorte Hildebrandt Anne-Marie Linneboe C + O + V: Arna Schnoor

Konstituering 2006-2009 / Heerup Museum
Sag nr. 25

Sagens kerne

Valg af 2 repræsentanter udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene repræsentant udpeges af Kommunalbestyrelsen som formand.

Endvidere skal der udpeges 2 personlige stedfortrædere.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Ole Parbst (Formand) suppl. Alex Nielsen Jan Kongebro Nielsen suppl. Grethe Kujack

Konstituering 2006-2009 / Hegnssynsmænd - Herunder vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven
Sag nr. 26

Sagens kerne

Valg af 3 hegnssynsmænd, hvoraf en beskikkes som formand for Hegnssynet. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt, og et medlem skal være bygningskyndigt. På samme måde udpeges 3 personlige suppleanter.

Det er ingen betingelse, at medlemmerne og suppleanterne skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Opgaver som vurderingsmænd varetages af Hegnssynet.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Per Biener (Formand) suppl. Jan Hylleborg Gert Sager suppl.Carl-Johan Hirsbæk C + O + V: Hans-Jørgen Gotsche suppl. Bo Laugesen

Konstituering 2006-2009 / Hovedstadsområdets Vandsamarbejde - Vandudvalg
Sag nr. 27

Sagens kerne

Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til vandudvalget for Foreningen Hovedstadsområdets Vandsamarbejde. Det er ingen betingelse, at repræsentant og suppleant er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Svend Erik Pedersen suppl. Dora Arvidsen

Konstituering 2006-2009 / Hovedstadsregionens Naturgas I/S
Sag nr. 28

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til repræsentantskabet. Medlemmerne og suppleanterne skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen suppl.Vivi Skriver Dora Arvidsen suppl. Jens Jørgen Jensen

Konstituering 2006-2009 / Huslejenævn
Sag nr. 29

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til Huslejenævnet.

Huslejenævnet består af:
 1. 1 formand (jurist) og 1 suppleant, der efter indstilling fra Rødovre kommunalbestyrelse udpeges af amtmanden.
 2. 1 medlem og 1 suppleant valgt af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større udlejerforeninger i kommunen.
 3. 1 medlem og 1 suppleant valgt af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen.
Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode

Beslutning

A + B + F + Ø: Ad 1: Formand: Marianne Stigborg Suppleant: Leif Hedegaard Ad 2: Medlem: Flemming Sejr Hansen Suppleant: Flemming Christensen Ad 3: Medlem: Kurt Andersen Suppleant: Eric Røper Nielsen

Konstituering 2006-2009 / Idrætsrådet
Sag nr. 30

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter valgt af Kommunalbestyrelsen. Det er ingen betingelse, at medlemmerne og suppleanter skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Jean Jensen suppl. Jan Steffensen Anne-Marie Linneboe suppl. Marianne Christensen C + O + V: Jan Langballe suppl. Claus Gisselmann Olsen

Konstituering 2006-2009 / Integrationsrådet
Sag nr. 31

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen fastsætter medlemstallet, men Integrationsrådet skal bestå af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen.

Medlemmerne udpeges af Kommunalbestyrelsen.

Medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og invandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen.

Endvidere udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen.

Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af Rådet som repræsentanter for kommunen.

Sagen afventer Kommunalbestyrelsens behandling i decembermøderækken af ny forretningsorden for Integrationsrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Konstituering 2006-2009 / Klagerådet for hjemmehjælpsområdet
Sag nr. 32

Sagens kerne

Klagerådet har følgende sammensætning:

3 medlemmer samt stedfortrædere for disse udpeges af og blandt Seniorrådet. Medlemmer vælges for samme periode, som de er valgt til Seniorrådet.

1 medlem samt stedfortræder for dette udpeges af De Samvirkendes Invalideorganisationer, Københavns Amt. Medlemmer skal på tidspunktet for udpegelsen modtage social pension og være under 60 år samt have fast bopæl i Kommunen.

Medlemmer vælges for samme periode som gælder for valg til Kommunalbestyrelsen.

2 medlemmer samt 2 personlige stedfortrædere udpeges af og blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Britt Jensen suppl. Ahmed Dhaqane Vivi Skriver suppl. Dora Arvidsen

Konstituering 2006-2009 / Kommunernes Landsforening Delegeretmøde
Sag nr. 33

Sagens kerne

Valg af 5 delegerede og 5 personlige suppleanter for disse blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen suppl. Flemming Østergaard Hansen Alex Nielsen suppl. Dora Arvidsen Britt Jensen suppl. Vivi Skriver Jan Kongebro Nielsen suppl. Ole Parbst C + O + V: Helle Skaarup suppl. Niels Spittau

Konstituering 2006-2009 / Kommunernes Lærerpensionsudligning
Sag nr. 34

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 delegeret fra Kommunalbestyrelsen til deltagelse i rådsmøder i Kommunernes Lærerpensionsudligning.

Medlemmet vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Alex Nielsen

Konstituering 2006-2009 / Kontaktpunkt for Vestegnens Iværksættere
Sag nr. 35

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Vestegnens Iværksættere.

Medlemmet vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende til og med 2006.

Beslutning

A + B + F + Ø: Annie Arnoldsen Petersen

Konstituering 2006-2009 / Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats
Sag nr. 36

Sagens kerne

Udpegning af 1 medlem til Koordinationsudvalget/Det lokale Beskæftigelsesudvalg, samt udpegning af en personlig suppleant, der vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Koordinationsudvalget/Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af Kommunalbestyrelsen:
 • En fra Kommunalbestyrelsen
 • Op til tre efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening
 • Op til tre efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark
 • En efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
 • En efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation
 • Op til to efter indstilling fra De Samvirkendes Invalideorganisationer
 • En efter indstilling fra De Praktiserendes Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger
 • En efter indstilling fra Det Lokale Integrationsråd
 • Op til to fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.
Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant, som udpeges for en toårig periode af rådets medlemmer.

Koordinationsudvalgets/Det Lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 01.06 året efter det kommunale valgår.

Beslutning

A + B + F + Ø: Britt Jensen suppl. Annie Arnoldsen Petersen

Konstituering 2006-2009 / Legatbestyrelsen
Sag nr. 37

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for nedennævnte 2 fonde:
 1. Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til unge menneskers uddannelse og Rødovre kommunes mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 til fordel for ubemidlede studerende.
 2. Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til fordel for kronisk syge og invalider
Medlemmerne vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er formand for fondsbestyrelserne.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Samtidigt bemyndiges legatbestyrelsen til på kommunalbestyrelsens vegne at uddele legatmidler efter opløsningen af Fanny Anderssons fond til fordel for institutionen Ældreklubben Fritiden, Rødovre.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen Ruth Mørch C + O + V: Ulla Spangtoft

Konstituering 2006-2009 / Lokalnævn vedrørende Politiets virksomhed
Sag nr. 38

Sagens kerne

I hver politikreds oprettes et lokalnævn vedrørende politiets virksomhed.

Uden for København består nævnet af politimesteren, 2 medlemmer valgt af og blandt politipersonalet i politikredsen samt borgmestrene i de kommuner, politikredsen omfatter, Hvidovre og Rødovre.

Borgmesteren er født medlem af lokalnævnet, herudover skal Rødovre Kommune udpege 1 medlem af kommunalbestyrelsen til at indtræde i Lokalnævnet. Samtidig udpeges 1 personlig stedfortræder for hvert medlem, som vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen suppl. Alex Nielsen Flemming Østergaard Hansen suppl. Annie Arnoldsen Petersen

Konstituering 2006-2009 / Lokalt Radionævn
Sag nr. 39

Sagens kerne

Kulturministeriet har udarbejdet forslag til ændring af radio- og fjernsynsloven.

I lovforslaget lægges der op til, at de lokale radio- og tv-nævn nedlægges pr. 01.01.2006.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at det eventuelle valg for perioden 2006-2009 af 3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere udsættes, indtil der foreligger en endelig afklaring om ændring af radio- og fjernsynsloven, og
 2. at det nuværende Lokalradionævn fungerer indtil der foreligger en endelig afklaring.

Beslutning

Godkendt.

Konstituering 2006-2009 / Lynettefællesskabet I/S
Sag nr. 40

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Lynettefællesskabet I/S.

Det er ingen betingelse, at medlemmet og suppleanten er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Dora Arvidsen suppl. Vivi Skriver

Konstituering 2006-2009 / Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S
Sag nr. 41

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet. Medlem og suppleant skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Dora Arvidsen suppl. Ahmed Dhaqane

Konstituering 2006-2009 / Rødovre Gymnasium
Sag nr. 42

Sagens kerne

Det er på FKKA’s bestyrelsesmøde den 3. oktober 2005 besluttet, at udpegningen af et medlem til den midlertidige gymnasiebestyrelse på Rødovre gymnasium, foretages af beliggenhedskommunen.

Rødovre kommunalbestyrelse skal dermed udpege 1 medlem til Rødovre gymnasiums midlertidige bestyrelse.

Det er ingen betingelse, at medlemmet skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende med virkning fra 1. januar 2006 og indtil 31. december 2006, eller indtil der er udpeget en ny bestyrelse for den selvejende institution.

Beslutning

A + B + F + Ø: Elly Willer suppl. Dan Larsen

Konstituering 2006-2009 / Rødovre Kommunale Musikskole
Sag nr. 43

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelses funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Jan Kongebro Nielsen suppl. Grethe Kujack

Konstituering 2006-2009 / Spildevandscenter Avedøre I/S
Sag nr. 44

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til bestyrelsen for Spildevandscenter Avedøre I/S. Medlemmerne og suppleanterne skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Dora Arvidsen suppl. Vivi Skriver Svend Erik Pedersen suppl. Peter Mikkelsen

Konstituering 2006-2009 / Sprogcenterråd
Sag nr. 45

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Ballerup Sprogcenter, som vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Rødovre Kommune har indgået aftale med fem andre kommuner om brug af Ballerup Sprogcenter. De øvrige kommuner er Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Værløse og Ledøje Smørum.

Bestyrelsen sammensættes af de kommunale repræsentanter i aftalekommunernes Koordinationsudvalg med henblik på at sikre fokus på sammenhængen mellem danskundervisning og arbejdsmarkedsplacering.

Beslutning

A + B + F + Ø: Ahmed Dhaqane

Konstituering 2006-2009 / Dannelse af nyt trafikselskab på Sjælland
Sag nr. 46

Sagens kerne

Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet for det nye trafikselskab på Sjælland, som vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen

Konstituering 2006-2009 / Tårnvejskollegiet
Sag nr. 47

Sagens kerne

Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Tårnvejskollegiet.

Det er ingen betingelse, at medlemmet skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen for Tårnvejskollegiet består af 5 medlemmer, hvoraf Rødovre Kommunalbestyrelse udpeger 1 medlem.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Dan Larsen

Konstituering 2006-2009 / Rødovre Ungdomspension - Elektravej
Sag nr. 48

Sagens kerne

Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Rødovre Ungdomspension - Elektravej.

Det er ingen betingelse, at medlemmet skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Kirsten Gade Ærø

Konstituering 2006-2009 / Ungdomsskolebestyrelse
Sag nr. 49

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til ungdomsskolebestyrelsen.

Det er ingen betingelse, at medlemmer og suppleanter skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Elly Willer supp. Kristian Kjærulff John Hedegaaard suppl. Margit Grenaae

Konstituering 2006-2009 / Valgbestyrelse ved folketingsvalg, Europa-Parlamentet og folkeafstemninger
Sag nr. 50

Sagens kerne

Valg af 4 medlemmer og 4 personlige suppleanter af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Det ene medlem skal være borgmesteren. Borgmesteren i den kommune, hvor opstillingskredsen er hjemmehørende, er formand for valgbestyrelsen. Herlev og Rødovre kommuner er fælles opstillingskreds – 9. opstillingskreds. I opstillingskredse, der omfatter 2 kommuner, vælger hver kommunalbestyrelse 4 medlemmer.

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. I kredse, der består af flere kommuner, vælges næstformanden af kommunalbestyrelsen i kreds-kommunen blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen suppl. Jens Jørgen Jensen Alex Nielsen suppl. Vivi Skriver Britt Jensen suppl. Dora Arvidsen C + O + V: Helle Skaarup suppl. Jan Langballe

Konstituering 2006-2009 / Valgbestyrelse ved kommunale valg
Sag nr. 51

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer og 5 personlige suppleanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Det ene medlem skal være borgmesteren, der er formand for valgbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen suppl. Jens Jørgen Jensen Alex Nielsen suppl. Vivi Skriver Britt Jensen suppl. Dora Arvidsen Flemming Østergaard Hansen suppl. Annie Arnoldsen Petersen C + O + V: Jan Langballe suppl. Helle Skaarup

Konstituering 2006-2009 / Vandsamarbejde Sjælland
Sag nr. 52

Sagens kerne

Valg af 1 repræsentant til repræsentantskabet i Vandsamarbejdet Sjælland.

Det er ingen betingelse af repræsentanten skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Dora Arvidsen

Konstituering 2006-2009 / I/S Vestbad
Sag nr. 53

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til bestyrelsen for I/S Vestbad.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges af og blandt medlemmerne af Rødovre Kommunalbestyrelse.

2 medlemmer vælges af Brøndby Kommunalbestyrelse.

Valget gælder for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Alex Nielsen suppl. Jan Kongebro Nielsen Ole Parbst suppl. Jens Jørgen Jensen C + O + V: Helle Skaarup suppl. Henrik Kalat Pedersen

Konstituering 2006-2009 / Vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 54

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Dora Arvidsen suppl. Vivi Skriver Peter Mikkelsen suppl. Svend Erik Pedersen

Konstituering 2006-2009 / Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
Sag nr. 55

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen. Medlemmet og suppleanten vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Kommuner, som kun har 1 medlem kan supplere med 1 observatør, der kan deltage i bestyrelsens møder.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Dora Arvidsen suppl. Vivi Skriver Observatør: Ole Parbst

Konstituering 2006-2009 / Brugerråd i Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
Sag nr. 56

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer til brugerrådet i VEKS.

Mindst det ene medlem skal være medlem af distributionsselskabets (Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings) bestyrelse. Det er ingen betingelse af det andet medlem skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Svend Erik Pedersen Finn Gade Ærø

Konstituering 2006-2009 / Vestegnens Vandssamarbejde I/S
Sag nr. 57

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Vestegnens Vandsamarbejde I/S, som vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Svend Erik Pedersen suppl. Dora Arvidsen

Konstituering 2006-2009 / I/S Vestforbrænding
Sag nr. 58

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til I/S Vestforbrændings bestyrelse, som vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen suppl. Dora Arvidsen

Konstituering 2006-2009 / Vestvoldens Ungdomsklub
Sag nr. 59

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter, der vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Jens Jørgen Jensen suppl. Flemming Østergaard Hansen Annie Arnoldsen Petersen suppl. Jan Kongebro Nielsen C + O + V: Henrik Kalat Pedersen suppl. Claus Gisselmann Olsen

Konstituering 2006-2009 / Arbejdernes Boligselskab i Rødovre
Sag nr. 60

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen i Arbejdernes Boligselskab i Rødovre Kommune.

Medlem og suppleant vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Grethe Blomberg suppl. Jørgen Damm

Konstituering 2006-2009 / Arbejdernes Kooperative Byggeforening (AKB) i Rødovre
Sag nr. 61

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for AKB, Rødovre.

Medlemmet vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Klaus Lind Bentsen suppl. Safdar Sethi

Konstituering 2006-2009 / Funktionærernes Boligselskab i Rødovre
Sag nr. 62

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Kommune.

Medlemmet og suppleanten vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende i kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Birthe Larsen suppl. Dan Larsen

Konstituering 2006-2009 / Boligselskabet Lejerbo i Rødovre
Sag nr. 63

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for Boligselskabet Lejerbo, Rødovre.

Medlemmet og suppleanten vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Leif Flemming Jensen suppl. Jørgen Damm

Konstituering 2006-2009 / Rødovre Almennyttige Boligselskab (RAB)
Sag nr. 64

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til Rødovre Almennyttige Boligselskabs bestyrelse.

Medlemmet og suppleanten vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens valgperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Dan Larsen suppl. Per Biener

Konstituering 2006-2009 / Rødovre Boligselskab
Sag nr. 65

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til Rødovre Boligselskabs bestyrelse.

Medlemmerne og suppleanterne vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens valgperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Jens Jørgen Jensen suppl. Grethe Kujack Svend Erik Pedersen suppl. Peter Mikkelsen

Konstituering 2006-2009 / Boligorganisationen RKE
Sag nr. 66

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til RKE’s bestyrelse.

Medlemmerne og suppleanterne vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Det ene medlem/suppleant skal være beboer i RKE.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens valgperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Jan Hylleborg suppl. Safdar Sethi Dora Arvidsen suppl. Niels Andersen

Konstituering 2006-2009 / Rødovre Ældreboligselskab
Sag nr. 67

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til Rødovre Ældreboligselskabs bestyrelse.

Medlemmerne og suppleanterne vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Bent Aabrink suppl. Helge Møller Safdar Sethi suppl. John Hedegaard

Konstituering 2006-2009 / De Vanføres Boligselskab, Ørbygård
Sag nr. 68

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for De Vanføres Boligselskab, Ørbygård.

Medlemmet og suppleanten vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Svend Erik Pedersen suppl. Peter Mikkelsen

Bemyndigelse i henhold til Styrelseslovens § 32
Sag nr. 69

Sagens kerne

Bemyndigelse til, på Kommunalbestyrelsens vegne, at underskrive skøder ved køb og salg af faste ejendomme og de i forbindelse med køb og salg udfærdigede pantebreve samt til at underskrive relaxations-, ryknings- og moderationspåtegninger og kvitteringer på pante- og skadesløsbreve.

Endvidere bemyndigelse til at underskrive pantebreve, kommuneforskrivninger, kommuneobligationer og gældsbeviser, der udstedes for lån, hvis optagelse er vedtaget af kommunalbestyrelsen samt til at underskrive påtegninger, hvori kommunen med kommunalbestyrelsens samtykke, eller i henhold til særlige lovbestemmelser yder kaution.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver ovennævnte bemyndigelse til følgende: Borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester i forbindelse med enten kommunaldirektør Jens Gunst, vicekommunaldirektør Arne Juul, juridisk konsulent Inger Krogh-Jensen, økonomichef Lene Lunde Steffensen eller kontorchef Dan Birke Jacobsen.

Beslutning

Godkendt.

Konstituering 2006-2009 / Vederlag til Kommunalbestyrelsens medlemmer m.v.
Sag nr. 70

Sagens kerne

Der er i styrelsesloven med tilhørende regler hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan beslutte forskellige diæter, godtgørelser m.m. Reglerne gælder for medlemmer og ikke medlemmer af kommunalbestyrelsen samt udvalgsmedlemmer for deltagelse i diverse aktiviteter.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at de nuværende regler for vederlag, diæter m.v. videreføres,
 2. at ovenstående vederlæggelse er gældende for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode 2006 – 2009.
  For Skatteankenævnet dog kun til 1. juli 2006.
 3. at Fællesforvaltningen fortsat er bemyndiget til at regulere satserne for befordring, rejser, m.v. i overensstemmelse med Indenrigsministeriets anvisninger.

Beslutning

Godkendt.

Politisk mødeplan 2006
Sag nr. 71

Sagens kerne

Forelæggelse af forslag til Rødovre Kommunes mødeplan for udvalgsmøder og Kommunalbestyrelsesmøder for året 2006

Kommunalbestyrelsens møder begynder kl. 18.00 og offentligheden har adgang kl. 18.30.

Fællesforvaltningen indstiller,

at forslag til mødeplan 2006, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Diverse.
Sag nr. 72

Beslutning

Taget til efterretning.

Konstituering 2006-2009 / I/S Vestforbrænding
Sag nr. 73

Sagens kerne

Der skal vælges 2 stemmeberettigede til I/S Vestforbrændings generalforsamling, da Rødovre Kommune som interessent har 2 stemmer på generalforsamlinger, 1 stemme pr. påbegyndt 20.000 indbyggere.

De delegerede skal vælges af og blandt Kommunalbestyrelsen.

Valgene er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Dora Arvidsen Ahmed Dhaqane

Konstituering til Erhvervsknudepunktets styringskomité
Sag nr. 74

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til styringskomiteen i Erhvervsknudepunktet Hovedstadens Vestegn.

Medlemmet vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Som udgangspunkt er det borgmesteren der vælges som kommunens repræsentant i Styringskomiteen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Beslutning

A + B + F + Ø: Erik Nielsen

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK