Kommunalbestyrelsen

20-06-2006

Sager 126 (ØU 130/06) - 150

Fold alle ud

RKF - Regnskabsafslutning af anlægsbevilling 2005
Sag nr. 126 (ØU 130/06)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for udført stik og brugerinstallationer til 3 nye brugere, samt konvertering af 1 varmecentral.
Bevilling 30.08.2005 1.900.000 kr.
Forbrug 1.173.162 kr.
Mindreforbrug 726.838 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreudgiften på 726.838 kr. overføres til etablering af stik og brugerinstallation til Titusparken, der forventes udført i september/oktober 2006.
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning - nye tekniske bestemmelser
Sag nr. 127 (ØU 131/06)

Sagens kerne

Godkendelse af nye tekniske bestemmelser.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de nye tekniske bestemmelser godkendes med virkning fra 01.07.2006.

Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Regnskab for 2005 for Vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 128 (ØU 132/06)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for 2005 for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at regnskab for 2005 godkendes, samt
 2. at overskud fra 2005 overføres til 2006 under forudsætning af, at det overførte beløb øremærkes til forebyggende arbejde såsom tilskud til brand- og førstehjælpskursus til kommunens ansatte.
Beredskabskommissionen:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Vestegnens Brandvæsen I/S - budgetforslag 2007, samt budgetoverslag 2008 - 2010
Sag nr. 129 (ØU 133/06)

Sagens kerne

Godkendelse af budgetforslag for 2007 samt budget for overslagsårene 2008 – 2010 for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at budgetforslag 2007 for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendes, samt
 2. at budget for overslagsårene 2008 – 2010 godkendes.
Beredskabskommissionen:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Reparation af betonbro i Vestvolden ud for Rødovre Parkvej - anlægsregnskab
Sag nr. 130 (ØU 134/06)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 28.11.2000 771.000 kr.
Bevilling 22.06.2004 765.000 kr.
Bevilling i alt 1.536.000 kr.
Forbrug 1.598.004 kr.
Merforbrug 62.004 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 62.004 kr., samt
 3. at merudgiften er afholdt af kassen i 2005.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med de faglige organisationer om ændrede normeringsregler m.h.p. opfyldelse af pasningsgarantien og øget fleksibilitet i kommunens daginstitutioner.
Sag nr. 131 (ØU 135/06)

Sagens kerne

For at opfylde kommunens pasningsgaranti har Børne- og Kulturforvaltningen gennemført forhandlinger med de faglige organisationer, som betyder bedre udnyttelse af kommunens eksisterende daginstitutionskapacitet.

Som en konsekvens heraf foreslås samtidig en ændring af kommunens ventelisteregler der betyder, at et barn kan få anvist en børnehaveplads fra den måned, barnet bliver 2 år og 10 måneder.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forhandlingerne godkendes, og
 2. at ændringen af ventelistereglerne godkendes.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om tilskud til oprettelse af privat fritidsinstitution
Sag nr. 132 (ØU 136/06)

Sagens kerne

Rødovre Kommune har modtaget en ansøgning om oprettelse af og økonomisk tilskud til en privat fritidsinstitution for børn i aldersgruppen 9-14 år, med sportsaktiviteter som det primære idégrundlag.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Plan for udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik
Sag nr. 133 (ØU 137/06)

Sagens kerne

Som følge af anbringelsesreformen skal Kommunalbestyrelsen vedtage en sammenhængende børnepolitik inden d. 1.1.2007. Der fremlægges her en plan for udarbejdelsen af politikken.

Planen er samtidig forelagt Socialudvalget og i Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at planen tages til efterretning

Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sundhedspolitik - Rødovre Kommune
Sag nr. 134 (ØU 138/06)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts-møderækken 2005 at udarbejde en sundhedspolitik målrettet Rødovres borgere ud fra visionen om Rødovre – den sunde by, som den er formuleret i Kommuneplan 2002-2014 og videreført i Kommuneplan 2006-2018 blandt andet under temaet ”livsstil”.

Arbejdet er mundet ud i en sundhedspolitik samt en faktadel.

Med henblik på at inddrage eventuelle yderligere synspunkter sendes sundhedspolitikken til høring blandt organisationer og/eller grupper, der har særlig interesse på sundhedsområdet.

Høringsmaterialet udsendes ultimo juni. Høringssvar skal afgives skriftligt senest den 22. august 2006, hvor høringsfristen udløber.

Der er som bilag til mødesagen udarbejdet et eksempel på en mulig handleplan for sundhedsindsatsen i 2007.

Direktionen indstiller,
 1. at sundhedspolitik og faktabind sendes til høring blandt relevante organisationer og foreninger med eksempel på handleplan som bilag
 2. at sundhedspolitik og faktabind, på baggrund af de indkomne høringssvar, fremlægges til endelig vedtagelse i oktober 2006
Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales med bemærkning om at høringsfristen forlænges med en måned.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Til efterretning, idet høringsfristen anbefales flyttet til september 2006.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt, idet høringsfristen forlænges til den 22. september.

Beslutning

Godkendt, idet sagen fremlægges til endelig vedtagelse i november 2006.

Arbejdernes Boligselskab i Rødovre - Årsregnskab 2003
Sag nr. 135 (ØU 139/06)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2003 for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 064-0 Islelund og 064-1 Pedersborg

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2003 for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 064-0 Islelund og 064-1 Pedersborg tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Funktionærernes Boligselskab i Rødovre / Årsregnskab 2003-2004
Sag nr. 136 (ØU 140/06)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2003/2004 for Funktionærernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 1 Valhøjparken og 2 Titusparken

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2003/2004 for Funktionærernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 1 Valhøjparken og 2 Titusparken tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arbejdernes Boligselskab i Rødovre / Årsregnskab 2004
Sag nr. 137 (ØU 141/06)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2004 for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 064-0 Islelund og 064-1 Pedersborg.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2004 for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 064-0 Islelund og 064-1 Pedersborg tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lejerbo, Rødovre / Årsregnskab 2004
Sag nr. 138 (ØU 142/06)

Sagens kerne

Forlæggelse af årsregnskab 2004 for Lejerbo Rødovre og afdelinger.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2004 for Lejerbo Rødovre og afdelinger tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 2 Brunevang og 5 Hvidovrevej / Årsregnskab 2003
Sag nr. 139 (ØU 143/06)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2003 for Postfunktionærernes Andels-Boligforening og afdelingerne 2 Brunevang og 5 Hvidovrevej.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2003 for Postfunktionærernes Andels-Boligforening og afdelingerne 2 Brunevang og 5 Hvidovrevej tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 2 Brunevang og afdeling 5 Hvidovrevej / Årsregnskab 2004
Sag nr. 140 (ØU 144/06)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2004 for Postfunktionærernes Andels-Boligforening og afdelingerne 2 Brunevang og 5 Hvidovrevej.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2004 for Postfunktionærernes Andels-Boligforening og afdelingerne 2 Brunevang og 5 Hvidovrevej tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre almennyttige Boligselskab / Årsregnskab 2004-2005
Sag nr. 141 (ØU 145/06)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2004/2005 for Rødovre almennyttige Boligselskab og afdelinger.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2004/2005 for Rødovre almennyttige Boligselskab og afdelinger tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Ældreboligselskab / Årsregnskab 2003
Sag nr. 142 (ØU 146/06)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2003 for Rødovre Ældreboligselskab og afdeling 1.

Fællesforvaltningen indstiller,

At årsregnskab 2003 for Rødovre Ældreboligselskab og afdeling 1 tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Ældreboligselskab / Årsregnskab 2004
Sag nr. 143 (ØU 147/06)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2004 for Rødovre Ældreboligselskab og afdeling 1.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2004 for Rødovre Ældreboligselskab og afdeling 1 tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Boligselskab, afdeling 22, Skema C
Sag nr. 144 (ØU 148/06)

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 118 på Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2006, hvor sagen blev udsat.

Rødovre Boligselskab har den 29. maj 2006 fremsendt revideret skema C ansøgning med tilhørende bilag, om godkendelse af byggeregnskabet vedrørende afdeling 22, bestående af 40 almene familieboliger.

Den samlede anskaffelsessum er i byggeregnskabet opgjort til kr. 60.385.000, heraf afsatte beløb kr. 879.000. Ved skema B udgjorde anskaffelsessummen kr. 60.235.000.

Boligafgiften udgør 934 kr./m2/år.

Det kommunale grundkapitallån udgør 7 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. 4.226.950.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at det af Rødovre Boligselskab fremsendte skema C, byggeregnskabet, vedrørende afdeling 22, dateret den 29. maj 2006 med tilhørende bilag godkendes, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger kapitel 10,
 2. at dokumentation for afsatte beløb i alt kr. 879.000 fremsendes senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse.
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Boligselskab, afdeling 23, skema C
Sag nr. 145 (ØU 149/06)

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 119 på Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2006, hvor sagen blev udsat.

Rødovre Boligselskab har den 29. maj 2006 fremsendt revideret skema C ansøgning med tilhørende bilag, om godkendelse af byggeregnskabet vedrørende afdeling 23, bestående af 12 almene familieboliger.

Den samlede anskaffelsessum er i byggeregnskabet opgjort til kr.17.784.485, heraf afsatte beløb kr. 335.000. Ved skema B udgjorde anskaffelsessummen kr. 17.801.000.

Boligafgiften udgør 1.214 kr./m2/år.

Det kommunale grundkapitallån udgør 7 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. 1.244.880.

Boligselskabet har samtidigt anmodet om tilladelse til at indrette yderligere 2 boliger i det oprindeligt planlagte fællesareal, hvorefter boligantallet ændres fra 12 til 14 boliger, boliggennemsnittet forøges fra 45 m2 til 51 m2 og fællesarealet reduceret fra 180 m2 til 90 m2

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at det af Rødovre Boligselskab fremsendte skema C, byggeregnskabet, vedrørende afdeling 23, dateret den 29. maj 2006 med tilhørende bilag godkendes, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger kapitel 10,
 2. at dokumentation for afsatte beløb i alt kr. 335.000 fremsendes senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse,
 3. at ændringen fra 12 til 14 boliger godkendes i medfør af lov om almene boliger § 28.
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ændring af Rødovre Kommunes Styrelsesvedtægt - 2. behandling
Sag nr. 146 (ØU 150/06)

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 79 på Kommunalbestyrelsens møde den 25.04.2006 vedrørende nedsættelse af Beskæftigelsesudvalget og ændring af styrelsesvedtægten.

Efter konsekvensrettelse og ajourføring af Rødovre Kommunes Styrelsesvedtægt af 27.11.2001 fremlægges styrelsesvedtægten til 2. behandling i henhold til styrelseslovens § 2, stk. 2 og vedtægtens § 20 stk. 3.

Direktionen indstiller,
 1. at ændringerne i Rødovre Kommunes Styrelsesvedtægt af 27.11.2001 godkendes,
 2. at ændringerne træder i kraft pr. 1.7.2006.
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Revisionsberetning nr. 124 - revisionsbesøg i perioden august 2005 til marts 2006
Sag nr. 147 (ØU 151/06)

Sagens kerne

Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 124 vedrørende revisionsbesøg i perioden august 2005 til marts 2006 – delberetning for regnskabsåret 2005.

Direktionen indstiller,

at revisionsberetning nr. 124 og besvarelsen af revisionens bemærkninger tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet regnskab 2006 - fastholdelse af servicevækst
Sag nr. 148 (ØU 152/06)

Sagens kerne

Regeringen har bebudet et indgreb i den kommunale finansiering i 2007, såfremt regnskab 2006 udviser et højere niveau for serviceudgifterne i 2006 end i det genåbnede budget 2006.

For at imødegå et sådant indgreb anbefales det, at der fastfryses midler på decentrale og centrale konti, samt at der omplaceres midler fra de enkelte udvalg til økonomiudvalget.

Direktionen indstiller,
 1. at der gives negative tillægsbevilling til de enkelte udvalg svarende til i alt 14.367.120 kr., samt at der gives en positiv tillægsbevilling på 14.367.120 kr. til økonomiudvalget.
 2. at de decentrale institutioners forventede regnskabsresultater, jf. bilag 1 fastfryses indtil den 1. januar 2007.
 3. at de centrale bevillinger som fremgår af bilag 2, fastfryses indtil 1. januar 2007.
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Diverse
Sag nr. 149 (ØU 153/06)

Beslutning

Taget til efterretning.

Besættelse af stillingen som teknisk direktør
Sag nr. 150

Beslutning

Godkendt.