Kommunalbestyrelsen

09-10-2007

Sager 157 (ØU 195/07) - 158 (ØU 196/07)

Fold alle ud

Budgetforslag 2008 - budgetoverslagsår 2009-2011, 2. behandling
Sag nr. 157 (ØU 195/07)

Sagens kerne

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. behandlede hhv. den 22. august og 4. september budgetforslag 2008.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:
 • Administrationens tekniske ændringsforslag.
 • Politiske ændringsforslag.
 • Øvrige ændringsforslag.
     
Administrationens tekniske ændringsforslag
De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 5. september 2007. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, nye KB-beslutninger, ny lovgivning, fejl og budgetneutrale omplaceringer.

      
Politiske ændringsforslag

Der er fremsat politiske ændringsforslag fra grupperne:
 • A, B, C, F, O og V (forlig)
 • Ø
      
Øvrige Ændringer
Kirken har indmeldt tal, som betyder, at kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent.

      
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at budgetforslag 2008 (2009-2011) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemningshæftet og bilag 3.
 2. at der vælges det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2008, jf. afstemningshæftets punkt 175-176.
 3. at der tages stilling til de politiske ændringsforslag til budgetforslag 2008 (2009-2011) og kassebeholdningen, jf. afstemningshæftet.
 4. at taksterne for forsyningsvirksomheder fastsættes, så Indenrigs - og Sundhedsministeriets regler for mellemværender med kommunen efterleves.
 5. at kirkeskatten for 2008 fastsættes til 0,72 procent.
       
Økonomiudvalget:

Budgetforslag 2008 – overslagsår 2009-2011 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober 2007, jfr. afstemningshæftet, idet siderne 11, 19 og 21 er erstattet af nye sider.

      
Yderligere oplysninger efter Økonomiudvalgets behandling:
Der er den 4. oktober 2007 kommet svar på Rødovre Kommunes ansøgninger om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner samt tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. Svarene udsendes sammen med dagsordenen til Kommunalbestyrelsen. Det fremgår af svarene, at Rødovre Kommune modtager 8.004.000 kr. i 2008. Beløbet indgår i Afstemningshæftet som pkt. 182 c. Den deraf følgende kasseopbygning fremgår af pkt. 183.

Økonomiudvalget efterlyste på mødet den 3. oktober 2007 en uddybning af ændringen på folkeskoleområdet, jfr. Afstemningshæftet pkt. 84 a. Ændringerne er uddybet i vedlagte notat, som udsendes sammen med dagsordenen til Kommunalbestyrelsen.

Bilag udsendt med dagsordenen:
 • Svar på ansøgning om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune,
 • Svar på ansøgning om tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder,
 • Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. budgetændring på folkeskoleområdet.

Beslutning

Budgetforslaget med tilhørende afstemningshæfte godkendt.

Diverse
Sag nr. 158 (ØU 196/07)

Beslutning

Taget til efterretning.