Kommunalbestyrelsen

24-02-2009

Sager 23 (ØU 27/09) - 40 (ØU 46/09)

Fold alle ud

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - Frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. til ny bruger i 2009 - Bruger 2-28 Ny Sportshal på Elstedvej
Sag nr. 23 (ØU 27/09)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 300.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation for tilslutning af ny bruger til fjernvarmeforsyningen. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til udførelse af ny stikledning og brugerinstallation, samt  
 2. at der frigives et rådighedsbeløb på 300.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009, rest herefter 233.000 kr.
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Projektkonkurrence vedr. matr. nr. 8a af Rødovre
Sag nr. 24 (ØU 28/09)

Sagens kerne

Drøftelse og beslutning om at matr. nr. 8a af Rødovre søges solgt med henblik på at køber opfører vinderprojektet i den afholdte projektkonkurrence samt i givet fald beslutning om at indlede realitetsforhandlinger med konsortiet bag vinderprojektet. Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter om matr. nr. 8a af Rødovre søges solgt med det formål at projektkonkurrencens vinderprojekt realiseres, samt   
 2. at der indledes realitetsforhandlinger med det vindende konsortium.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet matr. nr. 8a af Rødovre søges solgt med det formål, at projektkonkurrencens vinderprojekt realiseres, samt at der indledes realitetsforhandlinger med det vindende konsortium. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt, idet 16 (A, B, C, O og V) stemte for og 2 (F og Ø) stemte imod.

Bygningsvedligeholdelse 2009 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 25 (ØU 29/09)

Sagens kerne

Der ansøges om anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2009 samt frigivelse af rådighedsbeløb. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til bygningsvedligeholdelse, samt  
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Energiplan for Rødovre Kommune 2009 - 2013
Sag nr. 26 (ØU 30/09)

Sagens kerne

Vedtagelse af ny Energiplan for perioden 2009-2013. Planen indeholder en evaluering af arbejdet med Energiplan 2003-2007, og på baggrund heraf samt de nye EMO-regler foreslås justering af målsætning og strategi. Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Energiplan 2009-2013 vedtages,  
 2. at den vedtagne Energiplan udsendes til Rødovre Kommunes institutioner og offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside sammen med Grønt Regnskab 2007,  
 3. at fremtidige energiinvesteringer i Rødovre Kommunes bygninger afholdes indenfor den i budgettet afsatte pulje til bygningsvedligeholdelse og indgår i prioriteringen af opgaverne, samt  
 4. at opgaverne der hidtil har været udført af Rødovre Kommunes energistyregruppe varetages af Bygningsafdelingen i Teknisk Forvaltning.
Alle fagudvalg: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 93 for Dorthe Mariehjemmet
Sag nr. 27 (ØU 31/09)

Sagens kerne

Formålet med lokalplantillægget er at forhindre, at den eksisterende spillehal udvides og at der etableres yderligere spillehaller i området. Rødovre Kommune har den 21.08.2008 nedlagt §14 forbud mod udvidelse af spillehal på Fortvej 13. Tillægget til lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 19.11.2008 til den 14.01.2009. Der er indkommet to bemærkninger i høringsperioden, der begge er positivt indstillet overfor forslaget. Teknisk Forvaltning indstiller,
at Tillæg 1 til Lokalplan 93 for Dorthe Mariehjemmet vedtages endeligt uden ændringer. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Vandforsyningsplan - 2008
Sag nr. 28 (ØU 32/09)

Sagens kerne

Godkendelse af Vandforsyningsplan 2008 – 2018 til erstatning af Vandforsyningsplan 1997 – 2007. Den væsentligste ændring i den nye vandforsyningsplan er at Espevang Vandværk er etableret og at Rødovre Kommune har overtaget en del myndighedsopgaver fra Københavns Amt som følge af kommunalreformen. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Vandforsyningsplan 2008 – 2018 godkendes og sendes i offentlig høring, samt  
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslaget til vandforsyningsplan.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om fornyelse og forøgelse af eksisterende vandindvindingstilladelse i Rødovre Kommune
Sag nr. 29 (ØU 33/09)

Sagens kerne

Stillingtagen til Rødovre Kommunale Vandforsynings ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelsen. Rødovre Kommunale Vandforsyning har søgt om tilladelse til at indvinde 1,5 mio. m3/år, mod den nuværende tilladelse på 700.000 m3/år. Det foreslås, at der i første omgang gives tilladelse til at indvinde 900.000 m3/år. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives tilladelse til at indvinde 900.000 m3 grundvand pr. år i Rødovre Kommune,   
 2. at tilladelsen gives på vilkår som er beskrevet i udkast til indvindingstilladelse, samt  
 3. at der ikke gennemføres en VVM-redegørelse.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Forsøg med husstandsindsamling af papir
Sag nr. 30 (ØU 34/09)

Sagens kerne

I Rødovre Kommune indsamles der genanvendeligt papir via kuber og storskraldsindsamlingen. Denne indsamlingsmetode har visse ulemper. For eksempel indsamles der mindre papir ved hver husstand end der ville blive gjort ved en husstandsindsamling med fastmateriel. For at øge indsamlingen af papir og mindske mængderne af affald, som sendes til forbrænding, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at der bør laves et forsøg med husstandsindsamling af papir med 140 liters beholder. Forsøget kan så vise hvilke fordele og ulemper der er ved en papirindsamling i Rødovre. Grundejerforeningen Nørregård har oplyst, at de gerne vil deltage i forsøget. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der iværksættes en forsøgsordning med husstandsindsamling af papir i Grundejerforeningen Nørregård,  
 2. at indsamlingen foretages i 140 liters beholder, med tømning fra standplads hver måned,  
 3. at forsøgsordningen bliver obligatorisk for alle husstande i Grundejerforeningen Nørregård, samt  
 4. at arbejdet med at finde en eller to grundejerforeninger mere til forsøgsordningen fortsætter.  
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet evalueringen også skal dokumentere de miljømæssige konsekvenser. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Forsøg med indsamling af organisk dagrenovation
Sag nr. 31 (ØU 35/09)

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding, som Rødovre Kommune er interessent i, er medejer af Biovækst A/S. Biovækst har et anlæg til behandling af organisk dagrenovation. Behandlingen består i at omdanne affaldet til biogas og kompost, hvor biogassen bliver anvendt til at producere el og varme. På nuværende tidspunkt er der flere kommuner i Vestforbrænding, som overvejer at indføre og henholdsvis udbygge indsamlingen af organisk dagrenovation fra private husstande. Der er både fordele og ulemper ved at indføre en indsamling af organisk dagrenovation. Teknisk Forvaltning vil derfor anbefale, at der iværksættes en forsøgsindsamling men henblik på at få nogle erfaringer med indsamlingen. Grundejerforeningen Nørregård har oplyst, at de gerne vil deltage i et forsøg med indsamling af organisk dagrenovation. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der iværksættes en forsøgsordning med indsamling af organisk dagrenovation i Grundejerforeningen Nørregård,  
 2. at indsamlingen foretages i 140 liters beholder, med tømning fra standplads hver uge,  
 3. at forsøgsordningen bliver obligatorisk for alle husstande i Grundejerforeningen Nørregård, samt  
 4. at arbejdet med at finde en eller to grundejerforeninger mere til forsøgsordningen fortsætter samt en eller flere etageboliger.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet evalueringen også skal dokumentere de miljømæssige konsekvenser. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Vuggestuen ved Valhøj Skole - forlængelse af funktionsperiode
Sag nr. 32 (ØU 36/09)

Sagens kerne

For at kunne opfylde pasningsgarantien i de kommende år for de 0-3 årige børn fremsættes forslag om, at den midlertidige institution vuggestuen ved Valhøj Skole videreføres i 2 år indtil udgangen af marts 2011. Institutionen foreslås fortsat normeret til 30 vuggestuebørn (60 enheder) med en ændret ledelsesstruktur bestående af 1 leder, der samtidig fungerer som leder i en af kommunens øvrige daginstitutioner samt 1 afdelingsleder, der skal fungere som daglig leder i vuggestuen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en tillægsbevilling til driftsudgifter i 2009 finansieret af kassebeholdningen på 2.559.000,- kr. inkl. 300.000,- kr. til etablering og efter fradrag af forældrebetaling i forbindelse med videreførelse af den midlertidige vuggestue ved Valhøj Skole i yderligere 2 år,   
 2. at udgiften for 2010-2011 medtages ved udarbejdelse af budgetforslag for 2010, samt  
 3. at ledelsesstrukturen bliver sammensat af 1 leder, der samtidig fungerer som leder i en af kommunens øvrige daginstitutioner samt en afdelingsleder, som skal fungere som daglig leder i institutionen.  
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Valhøj Skole - idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse
Sag nr. 33 (ØU 37/09)

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde d. 26. august 2008 blev det vedtaget at nedsætte en styregruppe, som skulle udarbejde et forslag til oprettelse af en idrætsprofil på Valhøj Skole indeholdende såvel en eliteidrætsdel som en breddedel. Styregruppens forslag fremlægges hermed. Forslaget behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der med virkning fra 01.08.2009 etableres eliteidrætsklasse samt breddemodel, som skitseret,  
 2. at ordningen gradvist udbygges, således at den er fuldt implementeret i skoleåret 2011/2012,  
 3. at udgiften for 2009 inden for en ramme på 1,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, samt  
 4. at udgiften for budget 2010 – 2012 medtages ved udarbejdelse af budgetforslag for 2010 ff.  
Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Redegørelse 2008 til Udviklingsrådet
Sag nr. 34 (ØU 38/09)

Sagens kerne

Udviklingsrådet skal udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Til brug for udarbejdelsen af de regionale redegørelser er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune/region skal besvare. Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre Kommune og forelægger redegørelsen for Kommunalbestyrelsen. Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet  
 2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring hos handicaprådet og Specialbørn Rødovre.
Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik - status på handleplan 2008 og handleplan 2009
Sag nr. 35 (ØU 39/09)

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan på sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. I det følgende forelægges status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2008 og handleplan for sundhedsindsatsen i 2009. Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at status for sundhedsindsatsen i 2008 tages til efterretning,  
 2. at Handleplan for sundhedsindsatsen i 2009 godkendes.
Alle fagudvalg:
 1. Indstilles taget til efterretning.  
 2. Anbefales.  
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Beretning nr. 5 2008 - løbende revision i perioden september til december 2008
Sag nr. 36 (ØU 40/09)

Sagens kerne

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 5 vedr. løbende revision i perioden september til december 2008 – delberetning for regnskabsåret 2008. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at Beretning nr. 5 2008 – løbende revision i perioden september til december 2008 tages til efterretning,  
 2. at forvaltningens igangsatte initiativer godkendes.  
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget inden sommerferien ønsker en statusredegørelse for forvaltningens initiativer. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Optagelse af lån vedrørende budgetår 2008
Sag nr. 37 (ØU 42/09)

Sagens kerne

Optagelse af lån på 32,5 mio.kr. i henhold til kommunens låneadgang på baggrund af udgifter afholdt i 2008. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
at der optages et 25-årigt variabelt forrentet serielån med halvårlige renteterminer i KommuneKredit på 32,5 mio.kr. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstilllingen

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 38 (ØU 43/09)

Beslutning

Taget til efterretning.

Stillingsbesættelse - økonomi- og personaledirektør
Sag nr. 39 (ØU 44/09)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 40 (ØU 46/09)

Beslutning

Taget til efterretning.