Kommunalbestyrelsen

27-01-2009

Sager 1 (ØU 2/09) - 22 (ØU 23/09)

Fold alle ud

Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet
Sag nr. 1 (ØU 2/09)

Sagens kerne

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til detailhandel for Hovedstadsområdet er vedtaget. Det vedtagne landsplandirektiv imødekommer ikke ønsket fra Rødovre Kommune om en ramme på 8000 m2 butiksetageareal for Islev bydelscenter, idet rammen på 5000 m2 fastholdes. Ønsket om at muliggøre etablering af store udvalgsvarebutikker over 2000 m2 butiksetageareal i Rødovre Centrum imødekommes heller ikke. Teknisk Forvaltning indstiller, at landsplandirektivet tages til efterretning, idet den forestående kommuneplanlægning bør indeholde rammer for bedre udviklingsmuligheder for Islev bydelscenter - såsom muligheder for bedre trafikal tilgængelighed - og sikre udviklingsmuligheder for Rødovre Centrum, herunder inddrage langsigtede overvejelser om muligheden for trafikbetjening af Rødovre Centrum med skinnebåren kollektiv trafik. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 121 for skiltning i erhvervsområderne Islevdalvej og Valhøjs Alle
Sag nr. 2 (ØU 3/09)

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Lokalplan 121 for skiltning i erhvervsområderne Islevdalvej og Valhøjs Alle. Forslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 06.08.2008 – 01.10.2008. Der er indkommet 16 indsigelser og bemærkninger, heraf 12 enslydende indsigelser fra erhvervsdrivende i Islevdalvej-området. Da formålet med lokalplanen er at sikre et overskueligt gadebillede foreslår Teknisk Forvaltning, at de præcise regler for udformning af skiltning på erhvervsbygninger udgår og erstattes af en bestemmelse om, at maksimalt 20 % af bygningernes facader må dækkes af skiltning, suppleret med mindre ændringer i lokalplanen. De foreslåede ændringer fremgår af sagsfremstillingen. Teknisk Forvaltning indstiller, at Lokalplan 121 for skiltning i erhvervsområderne Islevdalvej og Valhøjs Alle vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Regulativ for anmeldelse af flytning af jord i Rødovre Kommune
Sag nr. 3 (ØU 4/09)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning ønsker mulighed for at indføre elektronisk anmeldelse af flytning af jord. Dette forudsætter, at Rødovre Kommunes Regulativ for anmeldelse af flytning af jord ændres. Teknisk Forvaltning indstiller,
at forslag til ændring af Rødovre Kommunes Regulativ for anmeldelse af flytning af jord godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Fremtiden for Vestegnens Vandsamarbejde I/S
Sag nr. 4 (ØU 5/09)

Sagens kerne

Drøftelse af diskussionsoplægget Fremtiden for Vestegnens Vandsamarbejde I/S. Teknisk Forvaltning indstiller,
at det meddeles Vestegnens Vandsamarbejde I/S, at Rødovre Kommune er enig i at bevare Vestegnens Vandsamarbejde I/S, og at formålet gøres bredere som foreslået. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Movia. Ændring af linie 200S i Hvidovre Kommune med økonomiske konsekvenser
Sag nr. 5 (ØU 6/09)

Sagens kerne

Hvidovre Kommune har ønsket at ændre busbetjeningen i området omkring Avedøre Holme. Ændringen omfatter linjerne 161, 200S og 539P. Ændringerne af linje 161 og 200S får økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune og de øvrige kommuner, som linjerne betjener.

Movia har fremsendt et notat, som beskriver forslaget til ændring af ovennævnte buslinjer i Hvidovre Kommune, samt de økonomiske konsekvenser for de involverede kommuner med ønske om bemærkninger. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune i princippet kan tilslutte sig forslaget for så vidt angår forslagets tekniske side, samt  
 2. at Rødovre Kommune ikke kan tilslutte sig forslagets økonomifordeling, hvorved Rødovre Kommune afviser det samlede forslag.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Movia. Høring om beslutningskompetence for gratisbusser
Sag nr. 6 (ØU 7/09)

Sagens kerne

Movia har udsendt to forslag i høring hos kommunerne. Dels et forslag om, at konsekvenser for den trafikale helhed inddrages ved ændring af lokale buslinier, dels et forslag om, at beslutningskompetencen om gratisbusser lægges hos Movias bestyrelse. Sidstnævnte har direkte betydning for den gratis servicebus i Rødovre. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune tilslutter sig forslaget om inddragelse af trafikal helhed ved ændring af buslinier, idet det pointeres, at kommunen er myndighed på området, samt  
 2. at Rødovre Kommune ikke tilslutter sig forslaget om ændring af kompetenceforholdene omkring gratisbusser.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Movia - krav om tilbagebetaling for 2007 og 2008
Sag nr. 7 (ØU 8/09)

Sagens kerne

I forbindelse med amternes nedlæggelse overtog kommunerne busdriften. Der har nu i 2 ½ år verseret en tvist om kommunernes finansiering af busruter, der løber gennem flere kommuner på Sjælland. Samtidig er der fremsat et nyt lovforslag L26 med en anden betalingsmodel, som ikke følger tidligere forslag eller de tildelte DUT midler. Rødovre Kommune har meddelt Movia, at Rødovre Kommune vil anlægges retssag mod Movia medmindre betalingen for busdriften fordeles efter den model, der er forelagt Folketinget. Desuden har Rødovre Kommune rettet henvendelse til Folketingets Trafikudvalg og anmodet om, at det gøres klart, at den valgte model er den oprindeligt forudsatte. Teknisk Forvaltning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Selskabsgørelse af vandsektoren i Rødovre Kommune
Sag nr. 8 (ØU 9/09)

Sagens kerne

Udsættelse af beslutning om selskabsgørelse af vandsektoren i Rødovre Kommune bl.a. på grund af betydelige usikkerheder om den endelige lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven), herunder reglerne for prisloft. Teknisk Forvaltning indstiller,
at forslag til beslutning om selskabsgørelse af vandsektoren i Rødovre Kommune udsættes indtil bl.a. lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) er vedtaget af Folketinget samt færdigbehandling af Miljøcenter Roskildes Vandplan. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

B.77 - flytning og indretning af nye klublokaler, regnskab
Sag nr. 9 (ØU 10/09)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt. 
Bevilling den 27.11.2007 1.040.000 kr.
Forbrug 1.197.624 kr.
Merforbrug 157.624 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og  
 2. at merforbruget på 157.624 kr. afholdes af kassebeholdningen 2008.
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Ting taler - børn, klima og skraldekunst i Rødovre
Sag nr. 10 (ØU 11/09)

Sagens kerne

Heerup Museum har sammen med Vestforbrænding, Ballerup Kommune og CCPA – Open Fun Footballschool udarbejdet et formidlingsprojekt for børn i alderen 8-12 år med titlen ”Ting taler – børn, klima og skraldekunst”. Målet er at skabe en global platform for børn, hvor de kan komme til orde med deres idéer, bekymringer og fremtidsdrømme i forhold til, hvordan klima/miljøforureningen globalt og lokalt påvirker den verden, de lever i og skal leve i fremover. Det indirekte formål med projektet er at skabe bred interesse i det globale civilsamfund for klima- og miljøspørgsmål og sætte fokus på børnene som fremtidens borgere. Redskabet er kunsten og dialogen omkring den kunstneriske skabelse. Projektet omfatter et undervisningsforløb for skoleklasser - tænk internationalt, en webportal, en udstilling af børnenes skraldemodeller, en børneklimakonference med mere. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
at sagen tages til efterretning.  Kultur- og Fritidsudvalget: Taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Etablering af 2 kunstgræsbaner m.v. på Espelundens Idrætsanlæg.
Sag nr. 11 (ØU 12/09)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med projektgruppen og ekstern rådgiver afholdt licitation på etablering af 2 kunstgræsbaner på de p.t. etablerede grusbaner på Espelundens Idrætsanlæg. Herudover skal der i projektet indgå en udskiftning af 18 lysarmaturer samt indkøb af maskiner og teknisk udstyr. Der er i budget 2009 afsat 8.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er medfinansiering fra Boldklubben Avarta og Dansk Boldspil Union til projektet. Den samlede udgift til etablering af de 2 kunstgræsbaner inklusiv de nye lysarmaturer samt maskiner og teknisk udstyr, herunder skur til opbevaring udgør:
 
2 FIFA 2** kunstgræsbaner 5.701.650 kr.
Maskiner og teknisk udstyr 350.000 kr.
Skur til opbevaring af maskiner 100.000 kr.
Nye lysarmaturer 320.000 kr.
Ekstern rådgiver 490.000 kr.
Det samlede projekt 6.961.650 kr.
Indtægtsbevilling jfr. ovenfor - 1.000.000 kr.
Nettoudgift 5.961.650 kr.
 
Der er for investeringsoversigt II anført, at beløbet er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen, jfr. det vedtagne budget 2009, side 127. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at tidsplan for arbejdet godkendes,  
 2. at der etableres 2 stk. TB2 FIFA ** baner på de p.t. eksisterende grusbaner i Espelundens Idrætsanlæg,  
 3. at der foretages en udskiftning af 18 lysarmaturer med videre samt indkøb af maskiner og teknisk udstyr til den fremtidige pasning af de 2 kunstgræsbaner, herunder etablering af opbevaringsmulighed i Espelunden.
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Skole - etablering af parkeringsplads mod Gunnekær/Rødovrevej, dispositionsplan
Sag nr. 12 (ØU 13/09)

Sagens kerne

I forbindelse med opførelse af ny gymnastiksal og omklædningsbygning ved Rødovre Skole skal der etableres ny parkeringsplads. Der er i budget 2009 afsat 1.900.000 kr. til etableringen. Forelæggelse af dispositionsplan for etablering af ny parkeringsplads. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at disponering af udearealet som vist på plan af 15.12.2008 samt tidsplan godkendes,  
 2. at arbejdet udføres i fagentreprise, og  
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver.  
Børne- og Skoleudvalget: Skrivelse af 9. januar 2009 fra Rødovre Kommunes Tekniske Forvaltning blev omdelt på mødet. (08.00705-007). Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Nye medlemmer til Integrationsrådet
Sag nr. 13 (ØU 14/09)

Sagens kerne

I henhold til Integrationsrådets forretningsordnen § 2 stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen udpege nye suppleanter til Integrationsrådet, når valgte medlemmer og suppleanter fratræder i valgperioden. Integrationsrådet indstiller, at Kommunalbestyrelsen, jf. Integrationsrådets forretningsorden § 2 stk. 5, udpeger Habiba Qureshi, Hatice Kilic og Ahmed Saad Musse som suppleanter i Integrationsrådet. Beskæftigelsesudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Praksisundersøgelse vedrørende sygedagpengelovens § 7
Sag nr. 14 (ØU 15/09)

Sagens kerne

Beskæftigelsesankenævnet har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes praksis i sager om stop for eller afslag på udbetaling af sygedagpenge i tilfælde, hvor kommunen vurderer, at borgeren ikke er fuldt eller delvist uarbejdsdygtig. Praksisundersøgelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens § 79a behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner. Rødovre Kommune har deltaget med i alt 9 sager. Rødovre Jobcenter orienterer om resultatet af praksisundersøgelsen, og redegøre for yderligere foranstaltninger som følge heraf. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at orienteringen og redegørelsen tages til efterretning. Beskæftigelsesudvalget: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Høring: Region Hovedstadens "Plan for den ældre medicinske patient"
Sag nr. 15 (ØU 16/09)

Sagens kerne

Region Hovedstaden har udarbejdet høringsudkast til ”Plan for den ældre medicinske patient”
I forlængelse af hospitals- og psykiatriplanerne har Regionsrådet ønsket at sætte fokus på det medicinske område. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at forsalg til høringssvar til ”Plan for den ældre medicinske patient” godkendes. Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt. Klik her for at se sagsfremstillingen 

Beslutning

Godkendt.

Ankestyrelses praksisundersøgelse om efterregulering af boligstøtte.
Sag nr. 16 (ØU 17/09)

Sagens kerne

Ankestyrelsen har gennemført praksisundersøgelse på sager om efterregulering af boligstøtte. Rødovre Kommune har indsendt 10 sager, som alle har været korrekte. Generelt roser ankestyrelsen kommunernes behandling af sagerne. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Ankestyrelsens rapport tages til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Andelsboligforeningen Enighed - Årsregnskab 2007
Sag nr. 17 (ØU 18/09)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2007 for Andelsboligforeningen Enighed og afdeling 1 Plovstrupvej. Fællesforvaltningen indstiller,
at årsregnskab 2007 for Andelsboligforeningen Enighed og afdeling 1 Plovstrupvej tages til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

De Vanføres Boligselskab Ørbygård - Regnskab 2007
Sag nr. 18 (ØU 19/09)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2007 for De Vanføres Boligselskab ”Ørbygård”, Rødovre og afdeling. Fællesforvaltningen indstiller,
at årsregnskab 2007 for De Vanføres Boligselskab. Ørbygård”, Rødovre og afdeling tages til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

VIBO, afd. 109 - Årsregnskab 2007/2008
Sag nr. 19 (ØU 20/09)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2007/2008 for den almennyttige andelsboligforening VIBO og afdeling 109. Fællesforvaltningen indstiller,  at årsregnskabet for den almennyttige andelsboligforening VIBO og afdeling 109, tages til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning. Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Salg af ejendommen matr. nr. 1 e Islev By, Islev beliggende Slotsherrensvej 400
Sag nr. 20 (ØU 21/09)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 28.08.2007 at udbyde ejendommen Slotsherrensvej 400 til salg. Der blev samtidig givet anlægsbevilling på kr. 300.000 til afholdelse af salgsudgifter. Der aflægges hermed anlægsregnskab vedrørende salget.
   
Ejendommen er solgt for kr. 28.501.000,00
Deponeringsrente kr. 700.018,16
I alt kr. 29.201.018,16
   
Bevilling 28.08.2007kr. 300.000,00
Forbrug kr. 212.892,36
Mindreforbrug kr. 87.107,64
 
Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på kr. -29.201.018,16 (indtægt) vedrørende salgssum og deponeringsrenter,  
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på kr. -29.201.018,16,  
 3. at rådighedsbeløbet frigives og tilgår kassebeholdningen i 2008,  
 4. at anlægsregnskabet godkendes,  
 5. at mindreforbruget på kr. 87.107,64 tilgår kassebeholdningen 2008.
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.   Klik her for at se sagsfremstillingen  

Beslutning

Godkendt.

Endelig udmøntning af budget 2009
Sag nr. 21 (ØU 22/09)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. oktober 2008 rammer og tidsplan for udmøntning af puljen til opbremsning af udgifter (sag nr. 261 (ØU 295/08)).

Med denne mødesag lægges der op til endelig beslutning om udmøntning af puljen.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at forslagene til udmøntning af pulje i budget 2009 godkendes, jf. afstemningshæftet i bilag 4, svarende til at der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på -656.000 kr., til Børne- og Skoleudvalget på -5.069.000 kr., til Social- og Sundhedsudvalget på -7.375.000 kr., til Beskæftigelsesudvalget på -350.000 kr., til Teknik og Miljøudvalget på -2.871.200 kr. og til Økonomiudvalget på hhv. -3.137.000 kr. samt på 16.000.000 kr. i 2009,
   
 2. at omplaceringerne i 2010-2012 indarbejdes ved budgetlægningen for 2010,  
 3. at det reviderede takstblad for 2009 godkendes.  
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt, idet Børne- og Skoleudvalgets bevilling i pkt. 1 ændres til -5.399.391 kr.
 
På baggrund af tilbagemeldinger indstilles det endvidere, at forslagene om sommerferielukning i dagsinstitutioner og fritidsordninger afprøves i 2009 m.h.p. vurdering af om lukkeordningen skal justeres i f.m. budgetforslaget for 2010.  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen  

Beslutning

Godkendt i overensstemmelse med afstemningshæftet. For at imødekomme forældres og medarbejderes ønske om hensyn til ferieplaner m.v. udgår afstemningshæftets pkt. 5 og 27 i 2009. BSU’s og TMU’s tillægsbevillinger jvf. pkt. 1 konsekvensrettes i overensstemmelse med afstemningen.

Diverse Bilag: Afstemningshæfte
Sag nr. 22 (ØU 23/09)

Sagens kerne

Klik her for at se afstemningshæftet

Beslutning

Taget til efterretning.