Kommunalbestyrelsen

25-08-2009

Sager 124 (ØU 165/09) - 152 (ØU 194/09)

Fold alle ud

Jordforureningsundersøgelser på børneinstitutionerne i Rødovre Kommune
Sag nr. 124 (ØU 165/09)

Sagens kerne

Undersøgelser af overfladejorden på Rødovre Kommunes børneinstitutioner er nu gennemført.

På 3 institutioner er der konstateret ren jord, på 13 institutioner er der konstateret lettere forurening – det forventede niveau for byjord, og på 9 institutioner er der konstateret områder med forurening. På disse 9 institutioner skal der ske foranstaltninger til afværge af forureningen på enkelte afgrænsede områder af de ubefæstede arealer.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at børneinstitutionerne informeres om undersøgelsesresultaterne,
   
 2. at Rødovre Kommune fremsender undersøgelsesresultaterne til Region Hovedstaden med anmodning om, at afværgeforanstaltninger igangsættes hurtigst muligt på de 9 institutioner, hvor der er konstateret forurening, samt
   
 3. at Teknisk Forvaltning udfører afværgeforanstaltninger på den 9’ende institution, hvis denne ikke prioriteres af Region Hovedstaden. Oprensningen kan foretages indenfor de bevilgede midler til projektet.
 
Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Offentlig debatperiode inden Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 offentliggøres
Sag nr. 125 (ØU 166/09)

Sagens kerne

Godkendelse af Debathæfte – før Kommuneplan 2010-2022 og igangsætning af debatperiode.

I henhold til planlovens § 23d skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der i forbindelse med revision af kommuneplanen fremkaldes en offentlig debat, f.eks. i forbindelse med strategien eller ved det nye forslag til kommuneplan.

I Rødovre Kommune er der tradition for at holde en debatperiode (også benævnt ”førhøring”) inden det nye forslag til kommuneplan offentliggøres.

Debatperioden bygges op omkring en række borgermøder, samt udgivelse af et debathæfte.

Debatperioden løber fra den 02.09.2009 til den 13.10.2009, og der er planlagt 5 borgermøder i perioden.

Debathæftet indeholder en række emner som fagforvaltningerne vurderer, bør indgå i en debat om Rødovres fremtid.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at Debathæfte – Før forslag til Kommuneplan 2010–2022 godkendes og offentliggøres, samt
   
 2. at der afholdes en debatperiode fra den 02.09.2009 til den 13.10.2009, herunder inviteres til fem borgermøder.
Alle udvalg:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Forslag til Landsplanredegørelse 2009
Sag nr. 126 (ØU 167/09)

Sagens kerne

Den 08.07.2009 fremlagde Miljøministeriet Forslag til Landsplanredegørelse 2009 i offentlig høring.

Høringsfristen er den 07.09.2009.

Forslaget til Landsplanredegørelse 2009 indeholder de principper og prioriteter, som regeringen mener, kommunerne skal planlægge efter.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at Landsplanredegørelsens forventninger til hovedstadens planlægning er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes fokus, herunder vedtagelsen af Rødovre Kommunes klimapolitik.

Det vurderes, at Rødovre Kommunes bemærkninger til forslaget bør understrege vigtigheden af, at forventningerne til hovedstadens byvækst, trafikstruktur, fortætning og grønne områder understøttes af
 • gode kollektive trafikforbindelser, herunder en forbindelse mellem metrosystemet og en kommende kollektiv trafikforbindelse ved Ring 3,
   
 • en Trafikplan for hovedstaden med sammenhængende og velfungerende regionale vej- bane- og stiforbindelser, samt hensyntagen til de lokale områder, der påvirkes af store trafikstrømme,
   
 • foranstaltninger mod støjgener, særligt ved rekreative grønne områder, samt
   
 • beskyttelse af grønne områder ved byfortætning.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,


at Rødovre Kommunes høringssvar til Forslag til Landsplanredegørelse 2009 vedtages til fremsendelse til Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Affaldsplan 2009-2020
Sag nr. 127 (ØU 168/09)

Sagens kerne

Den 26.06.2008 udsendte Miljøministeren et brev, som udskyder tidsfristen for de kommunale affaldsplaner med 1 år til 01.01.2010. Kommunalbestyrelsen godkendte den 26.08.2008 Teknisk Forvaltnings indstilling om på baggrund af ministerens brev at udskyde udsendelsen af planen til 01.01.2010. Det er denne plan, der nu fremlægges som Forslag til Affaldsplan 2009 – 2020 for Rødovre Kommune.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af oplæg fra I/S Vestforbrænding og indeholder i alt 15 initiativer til opfyldelse af følgende målsætninger:
 • at forebygge dannelsen af affald
   
 • at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service
   
 • at øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger.
 
Oplægget opfylder bekendtgørelsens krav til indholdet af kommunale affaldsplaner og Teknisk Forvaltning har i vid udstrækning valgt at følge oplægget fra I/S Vestforbrænding.

Det godkendte forslag til affaldsplan sendes i offentlig høring fra uge 36 til uge 43 (begge medregnet) med henblik på endelig godkendelse i december 2009.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Forslag til Affaldsplan 2009-2020 for Rødovre Kommune godkendes og sendes i offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Vandforsyningsplan 2008 - 2018
Sag nr. 128 (ØU 169/09)

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2008 – 2018 til erstatning af Vandforsyningsplan 1997–2007. De væsentligste ændringer er, at Espevang Vandværk er etableret, og at Rødovre Kommune har overtaget en del myndighedsopgaver fra Københavns Amt som følge af kommunalreformen.

Vandforsyningsplanen har været i høring fra den 04.03.2009–30.04.2009. Der er ikke indkommet høringssvar.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at udkast til vandforsyningsplan 2008-2018 vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandet i forbindelse med udbygning af Motorring 3
Sag nr. 129 (ØU 170/09)

Sagens kerne

Som led i anlæg af Frederikssundsmotorvejens første etape skal der anlægges en forbindelsesrampe, der skal føre trafik fra Frederikssundsmotorvejen til Motorring 3 mod nord. Denne rampe føres under Motorring 3 (M3) og under Jyllingevej.

Forslag til tilladelse til midlertidig grundvandssænkning ved M3/Jyllingevej i forbindelse med Frederikssundmotorvejens udvidelse skal godkendes, og sendes i høring hos Glostrup Kommune og Vejdirektoratet.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til tilladelse godkendes og sendes i høring hos Glostrup Kommune og Vejdirektoratet.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Landsby
Sag nr. 130 (ØU 171/09)

Sagens kerne

Godkendelse af revideret dispositionsforslag for området Rødovre landsby, samt frigivelse af rådighedsbeløb til projektering mv.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at skitseforslaget godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med udarbejdelse af projektforslag og revideret lokalplanforslag, samt
   
 2. at der frigives et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag for Rødovre Landsby.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Opførelse af skøjte - og tennishal, tillæg til anlægsbevillingen - indretning af balkon i tennishallen
Sag nr. 131 (ØU 172/09)

Sagens kerne

Rødovre Tennisklub har fremført ønske om, at der oven på omklædningsrummet i den ny tennishal indrettes en balkon.

Efter drøftelser med Teknisk Forvaltning samt arkitekt og entreprenør er der mulighed for at indrette den ønskede balkon mod en merpris på 162.000 kr.

Tennisklubben har accepteret at afholde denne udgift.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektet ændres, således at der i den ny tennishal indrettes balkon oven på omklædningsrummet,
   
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 162.000 kr. Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 38.596.000 kr.,
   
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 162.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen,
   
 4. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på -162.000 kr. (indtægt) finansieret af Rødovre Tennisklub,
   
 5. at der afsættes et rådighedsbeløb på -162.000 kr. som tilgår kassebeholdningen, og
   
 6. at begge rådighedsbeløb frigives.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Den Selvejende Institution World Cup Hallen, Rødovre Bowlinghal - anmodning om tilskud til installation af maskiner og scoresystem.
Sag nr. 132 (ØU 173/09)

Sagens kerne

Den Selvejende Institution World Cup Hallen, Rødovre Bowlinghal, ansøger i brev af 30.06.2008 om hjælp til at sikre ”Bowlernes overlevelse i Rødovre Kommune”.

I brev af 15.06.2009 ansøges om tilskud til delvis dækning af udgiften til installering af 26 nye AMF XLi maskiner og komplet scoringssystem til 26 baner til en samlet udgift på 3.670.000 kr. eksklusiv moms.

Borgmesteren har, jf. orienteringen i forlængelse af Kommunalbestyrelsens møde 24.06.2009, fremsendt brev af 25.06.2009 til Den Selvejende Institution World Cup Hallen, Rødovre Bowlinghal, hvori det tilkendegives, at Rødovre Kommune er sindet at give et kontant tilskud.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives et samlet tilskud på 1.835.000 kr., svarende til 50 % af den samlede udgift,
   
 2. at der gives en tillægsbevilling på 1.835.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen, og
   
 3. at Den Selvejende Institution World Cup Hallen, Rødovre Bowlinghal, udsteder løsøreejerpantebrev på 1.835.000 kr., som nedskrives med 10 % af hovedstolen årligt, første gang 01.08.2010.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales med 4 stemmer for (A+V). Henrik Kalat Pedersen (O) tager forbehold.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt, idet 16 stemte for (A, B, C, F, V, Ø) og 1 (O) stemte imod.

Rødovre Floorball Club anmodning om eftergivelse af gæld til Rødovre Kommune
Sag nr. 133 (ØU 174/09)

Sagens kerne

Rødovre Floorball Club ansøger i brev af 28.05.2009 om eftergivelse af klubbens resterende gæld.

På Kommunalbestyrelsens møde 25.09.2007 blev det vedtaget at yde et ekstraordinært rentefrit lån på 155.500 kr., som efterfølgende skulle tilbagebetales med 20.000 kr. hvert år den 01.10.

Gælden udgør dags dato 135.500 kr.

Rødovre Floorball Club anfører, at de indbetaler 20.000 kr. pr. 01.10.2009, hvorefter gælden udgør 115.500 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives henstand med afdrag i 2010, 2011 og 2012, og
   
 2. at den p.t. godkendte afdragsordning genoptages med virkning fra 2013, således at der afdrages 20.000 kr. den 01.10.2013.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
  

Beslutning

Godkendt.

Rødovrehallen - renovering af tag og etablering af rumdelere
Sag nr. 134 (ØU 175/09)

Sagens kerne

Der ansøges om indtægtsbevilling samt godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsbevilling på mødet 29.05.2007 blev det oplyst, at den eventuelle forsikringserstatning ikke var kendt på bevillingstidspunktet.

Udgifter:
Bevilling 29.05.2007:
Til udskiftning af taget 14.976.510 kr.
Til etablering af rumdelere 2.400.000 kr.
Samlet bevilling17.376.510 kr.
 
Forbrug:
Nyt tag og rumdelere 18.608.301 kr.
Merforbrug 1.231.791 kr.
 
Indtægter:
Indtægtsbevilling 24.06.2009:
Forsikringserstatning-3.657.450 kr.
Andel - skadeforebyggede arbejde+711.840 kr.
Andel - huslejetab +98.250 kr.
Andel - genhusning af foreninger +245.716 kr.
Nettoforsikringserstatning 2.601.644 kr.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på - 2.601.644 kr. (indtægt),
   
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på - 2.601.644 kr.,
   
 3. at rådighedsbeløb på -2.601.644 kr. frigives,
   
 4. at regnskabet godkendes, og
   
 5. at merudgiften afholdes af kassebeholdningen.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

I/S Vestbad – Regnskab 2008
Sag nr. 135 (ØU 176/09)

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 15.06.2009 årsregnskab 2008 for Vestbad.
  
Beretning nr. 14 fra BDO - Kommunernes Revision A/S af 04.06.2009 er vedlagt.
  
Bestyrelsen for I/S Vestbad har behandlet årsregnskab 2008 på bestyrelsesmødet 15.06.2009, hvor det blev anbefalet fremsendt til godkendelse.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at årsregnskab 2008 godkendes, og
   
 2. at de p.t. gældende vedtægter ændres, således at I/S Vestbad etableres som et fælleskommunalt samarbejde.
 
Kultur- og fritidsudvalget:
 
Anbefales.
 
Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Analyse vedrørende fremtidigt behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 136 (ØU 177/09)

Sagens kerne

Der er administrativt udarbejdet en rapport om behov for pladser i dagtilbud.

I rapporten indgår blandt andet oplysninger om kapaciteten i dag og udnyttelsen af denne, ligesom vurderinger af kommunens demografiske forhold foreligger.

Endelig beskrives 3 scenarier for behovet for pladser fra 2009 til 2012.

I rapportens konklusion er vurderingen, at der ikke er behov for at etablere flere daginstitutioner, men at det kan blive nødvendigt at opretholde den midlertidige ekstra vuggestuekapacitet på 30 pladser, som i følge tidligere beslutninger skulle afvikles i foråret 2011.

Antallet af nyfødte børn i første halvdel af 2009 er opgjort til 259 børn.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at rapporten tages til efterretning, og
   
 2. at udviklingen i antallet af børnefødsler fortsat følges tæt med henblik på en eventuel justering af kapaciteten.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Skole-IT - forslag til revideret IT-handleplan 2009-12
Sag nr. 137 (ØU 178/09)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til skole IT-handleplanen 2009-12 for så vidt angår de tekniske investeringer og anskaffelser i perioden 2010-12.

Forslaget tager udgangspunkt i anskaffelse af 140 bærbare pc´ere til udlån til lærerne med mulighed for hjemlån, installering af SMART Board på skolernes lærerværelser, samt udbygning af skolenetværket på alle skoler med et ”gæstenetværk”. Derudover påbegyndelse af indkøb af SMART Boards til klasselokalerne.

IT-handleplan 2009-12 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28.05.2008, hvad angår visions- og indholdsdelen.

Den reviderede IT-handleplan 2009-12 understøtter den af Kommunalbestyrelsen vedtagne IT-læringsplan på folkeskoleområdet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at den reviderede IT-handleplan 2009-12 godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole
Sag nr. 138 (ØU 179/09)

Sagens kerne

Afholdelse af suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole med baggrund i, at der ikke er flere forældrevalgte suppleanter til skolebestyrelsen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole i henhold til bekendtgørelsens regler,
   
 2. at der afholdes valgmøde tirsdag 22.09.2009 og eventuelt valg torsdag 01.10.2009, og
   
 3. at Kommunalbestyrelsens repræsentant i skolebestyrelsen, Jan Kongebro, udpeges som formand for valgbestyrelsen.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales, idet Annie Arnoldsen Petersen erstatter Jan Kongebro, som formand for valgbetyrelsen.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Klagerådets årsberetning for 2008
Sag nr. 139 (ØU 180/09)

Sagens kerne

Klagerådet for hjemmehjælpsområdet har udarbejdet sin årsberetning for 2008.

Klagerådet har i 2008 afholdt to møder, hvor der er behandlet fire sager.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at årsberetningen for Klagerådet tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordningen - Din Private Kok
Sag nr. 140 (ØU 181/09)

Sagens kerne

Din Private Kok har anmodet om at blive godkendt som leverandør af madservice med udbringning til hjemmet efter fritvalgsordningen.

Firmaet opfylder kommunens krav til leverandører.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Din Private Kok godkendes som leverandør af madservice med udbringning efter godkendelsesmodellen
   
 2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden den 1. oktober 2009.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Attendo Care
Sag nr. 141 (ØU 182/09)

Sagens kerne

Attendo Care har anmodet om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter fritvalgsordningen.

Firmaet opfylder kommunens krav til leverandører.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Attendo Care godkendes som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter godkendelsesmodellen
   
 2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden den 1. oktober 2009.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Forhøjet boligstøtte til personer i anviste almene ældreboliger og lignende udlejningsboliger
Sag nr. 142 (ØU 183/09)

Sagens kerne

Lov om individuel boligstøtte er pr. 1/7 2009 blevet ændret, således at kommunen efter en konkret vurdering kan yde højere boligstøtte, hvis borgeren er visiteret til boligen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at bestemmelsen administreres i Social- og Psykiatriafdelingen, og at kompetencen til at træffe afgørelse tillægges Social- og Psykiatrichefen.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

2. generation sundhedsaftaler
Sag nr. 143 (ØU 184/09)

Sagens kerne

KKR Hovedstaden har til Kommunalbestyrelsen fremsendt et foreløbigt oplæg til fælleskommunale strategier for 2. generations sundhedsaftale.

Oplægget skal danne baggrund for et endeligt forslag til strategi for den kommende sundhedsaftale, der skal være klar til aflevering til Sundhedsstyrelsen ultimo 2010, hvor den nugældende sundhedsaftale udløber.

Forvaltningen fremlægger oplægget til drøftelse og kan tilslutte sig de fokuspunkter, der lægges op til i den nye aftale.

KKR har også udtrykt ønske om, at etablering af kommunale sundhedscentre indgår i kommunernes drøftelser.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at oplæg vedrørende ”Kommunale ambitioner for 2. generation sundhedsaftaler” drøftes og fremsendes til KKR med udtalelse om, at Kommunalbestyrelsen kan tilslutte sig, at op lægget danner baggrund for udarbejdelse af et endeligt forslag til strategi for 2. generation sundhedsaftaler.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Tilskud fra diverse puljer på Børne- og ungeområdet
Sag nr. 144 (ØU 185/09)

Sagens kerne

Indenrigs- og Socialministeriet har givet tilskud til følgende projekter i Rødovre Kommune:

Projekt ”Implementering af BTI (Bedre Tværfaglig Indsats)” har fået 888.300 kr.

Projekt ”Samtale- og Netværksgrupper for plejeanbragte børn og unge i Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe og Rødovre Kommuner” har fået 1.715.000 kr. i 2009, 1.265.000 kr. i 2010 og 1.365.000 kr. i 2011 i alt 4.345.000 kr. Tilskuddene for 2010 og 2011 er indarbejdet i budgetforslag 2010.

Projekt ”Kvalificering af indsatsen for familier med børn med handicap (KIFA)” har fået 307.360 kr. i 2009 og 132.780 i 2010 i alt 440.140 kr. Tilskuddet for 2010 vil blive indarbejdet i budgetforslag 2010.

Social- og Sundhedsudvalget er tidligere blevet orienteret om projekterne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en indtægtsbevilling i 2009 til funktion 05.72.99 til ovennævnte projekter med følgende beløb: 888.300 kr., 1.715.000 kr. og 307.360 kr.
   
 2. at der gives en udgiftsbevilling i 2009 til funktion 05.72.99 til ovennævnte projekter med følgende beløb: 888.300 kr., 1.715.000 kr. og 307.360 kr.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Tilskud fra diverse puljer på Forebyggelsesområdet
Sag nr. 145 (ØU 186/09)

Sagens kerne

Indenrigs- og Socialministeriet har givet tilsagn om tilskud til projektet ”Tobaksforebyggelse på væresteder for sindslidende i Rødovre”. Tilskuddet udgør i alt 480.800 kr. fordelt med 123.900 kr. i 2009, 182.150 kr. i 2010, 116.500 kr. i 2011 og 58.250 kr. i 2012. Tilskuddene i 2010, 2011 og 2012 indarbejdes som tekniske ændringer i budgetforslag 2010.

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til projektet ”Sund sex”. Tilskuddet udgør i alt 981.846 kr. fordelt med 330.852 kr. i 2009, 318.592 kr. i 2010 og 332.402 kr. i 2011. Tilskuddene i 2010 og 2011 vil blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslag 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en indtægtsbevilling i 2009 til funktion 04.62.88 til ovennævnte projekter med følgende beløb: 123.900kr. og 330.852 kr.
   
 2. at der gives en udgiftsbevilling i 2009 til funktion 04.62.88 til ovennævnte projekter med følgende beløb: 123.900 kr. og 330.852 kr.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Implementering af det enstrengede beskæftigelsessystem i Rødovre Jobcenter
Sag nr. 146 (ØU 187/09)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om konsekvenserne af Folketingets vedtagelse af det enstrengede beskæftigelsessystem, hvor den statslige myndighed og ansvar for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige mv. overføres til kommunerne.

Desuden foreslås som konsekvens heraf visse strukturelle ændringer i Rødovre Jobcenter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen om det enstrengede Jobcenter tages til efterretning
   
 2. at ny struktur i Rødovre Jobcenter godkendes
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på kr. 513.705 til indkøb og drift af nyt it-system i 2009
   
 4. at der afsættes et rådighedsbeløb på kr. 513.705
   
 5. at der frigives et rådighedsbeløb på kr. 513.705, som finansieres af kassebeholdningen.
 
Beskæftigelsesudvalget:

Pkt.1: Indstilles taget til efterretning.
Pkt. 2, 3, 4 og 5: Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Fordeling af provenuet fra salget af KMD A/S
Sag nr. 147 (ØU 188/09)

Sagens kerne

Indtægt i form af aconto udlodning fra salg af KMD A/S. Provenuet er fordelt efter de tilsluttede kommuners indskud. Rødovre Kommunes indskud var 42.974 kr. i 1972 og den fordelte aconto udlodning udgør 5.914.386 kr.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,


at der gives en indtægtsbevilling på 5.914.386 kr. som tilgår kassebeholdningen.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 148 (ØU 189/09)

Sagens kerne

  
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Ny Håndboldhal - udearealer/parkerings-pladser, licitation og tidsplan - ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb
Sag nr. 149 (ØU 191/09)

Beslutning

Godkendt.

Ny Skøjte- og Tennishal - udearealer/parkeringspladser, licitation og tidsplan
Sag nr. 150 (ØU 192/09)

Beslutning

Godkendt.

Hendriksholm Skole - ny bygning til specialundervisning, licitation og tidsplan
Sag nr. 151 (ØU 193/09)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 152 (ØU 194/09)

Beslutning

Taget til efterretning.