Beskæftigelsesudvalget

07-10-2008

Sager 43 - 45

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 43

Beslutning

Taget til efterretning

Regional udviklingsplan for Region Hovedstaden
Sag nr. 44

Sagens kerne

Region Hovedstaden har den 28.08.2008 udsendt den endelig vedtagne regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen med titlen ”Danmarks hovedstadsregion – en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst”.

Rødovre Kommune har med høringssvar af 03.06.2008 fokuseret på de dele af planen, som vil have betydning for Rødovre Kommunes udvikling.

I høringssvaret blev der blandt andet lagt vægt på en udbygning af det kollektive trafiknet i Rødovre Kommune. Dette ønske er blevet indarbejdet som et muligt fremtidsbillede for regionens kollektive trafik i den endelig vedtagne regionale udviklingsplan i form af en forlængelse af metrolinien fra Vanløse, gennem Rødovre til den påtænkte letbane langs Ring 3.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at der arbejdes videre med intentionerne om udbygning af den kollektive trafik og højklasseforbindelser i Kommuneplan 2010 – 2022, samt
     
  2. at den regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen fremlægges til efterretning.

Beslutning

Pkt. 1. Anbefales Pkt. 2. Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 45

Beslutning

Intet