Beskæftigelsesudvalget

02-12-2008

Sager 55 - 58

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 55

Beslutning

Taget til efterretning

Serviceplan - status på 2008 samt ny plan for 2009
Sag nr. 56

Sagens kerne

I december 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2008. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2008 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2009 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2008 til 2009.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.


Direktionen indstiller,
  1. at status på Serviceplan 2008 tages til efterretning,
  2. at forslag til Serviceplan 2009 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Orientering om sammenlægning af den statslige og den kommunale del af jobcentrene
Sag nr. 57

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om finanslovsaftalen vedrørende sammenlægning af den statslige og kommunale del af jobcentrene i kommunerne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 58

Beslutning

Intet