Beskæftigelsesudvalget

04-12-2007

Sager 48 - 53

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 48

Beslutning

Taget til efterretning

Borgerrettede projekter og aktiviteter i Rødovre Jobcenter 2008
Sag nr. 49

Sagens kerne

På baggrund af Beskæftigelsesplan 2008 fremlægger Rødovre Jobcenter en redegørelse for projekter og aktiviteter i Rødovre Jobcenter 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Rødovre Kommunes Serviceplan: Status på 2007 samt forslag for 2008
Sag nr. 50

Sagens kerne

I december 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2007. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2007 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2008 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2007 til 2008.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
  1. at status på Serviceplan 2007 tages til efterretning,
  2. at forslag til Serviceplan 2008 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Strategi 2007 - Planstrategi og Agenda 21 - strategi
Sag nr. 51

Sagens kerne

Godkendelse af Strategi 2007.

Jf. planloven skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en planstrategi og en Agenda 21 – strategi inden udgangen af 2007.

En planstrategi og en Agenda 21 – strategi for Rødovre Kommune er indarbejdet og indeholdt i vedlagte Strategi 2007.

Strategi 2007 indeholder:

En beskrivelse af de emner, der skal arbejdes med de næste år, og som skal supplere Kommuneplan 2006 – 2018 til en ny Kommuneplan 2010 – 2022. En ny stor planlægningsopgave i forbindelse med arbejdet bliver indarbejdelse af en del af regionplanens retningslinier i den nye kommuneplan, ligesom der vil blive sat fokus på forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer.

Beslutning om revisionsmetode. Kommuneplan 2006 – 2018 forudsættes revideret i sin helhed.

Oplysninger om planlægningen siden sidst.

Rødovre Kommune har i et samarbejde med de øvrige Vestegnskommuner udarbejdet en fælles planstrategi for Vestegnen. Den fælles planstrategi er ikke indarbejdet i Strategi 2007, men foreslås offentliggjort som baggrundsnotat.

Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 26.06.2007, at Strategi 2007 offentliggøres i januar 2008 med en frist på 8 uger.

Den egentlige debat om planrevisionens målsætninger (borgermøder m.m.) forudsættes at ske i forbindelse med offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2010 – 2022.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
  1. at Strategi 2007 vedtages og offentliggøres, samt
  2. at der fastsættes en frist på 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag mv. til den offentliggjorte Strategi 2007.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Henvendelse fra Peter Mikkelsen (Ø) vedrørende arbejdet i Integrationsrådet
Sag nr. 52

Sagens kerne

Peter Mikkelsen (Ø) har rettet henvendelse til formanden for Beskæftigelsesudvalget og Socialdirektøren, idet Peter Mikkelsen (Ø) ønsker en orientering og drøftelse af arbejdet i Integrationsrådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil på mødet give en mundtlig redegørelse for arbejdet i Integrationsrådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes

Beslutning

Sagen drøftet

Diverse
Sag nr. 53

Beslutning

Intet