Kultur- og Fritidsudvalget

14-04-2009

Sager 20 - 25

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 20

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Espelundens Idrætsanlæg - etablering af spillertunnel - regnskab
Sag nr. 21

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt. 
Bevilling 30.09.2008
466.100 kr.
Indtægtsbevilling
-60.000 kr.
Nettobevilling
406.100 kr.
Forbrug
465.538 kr.
Indtægt fra Boldklubben Avarta
- 60.000 kr.
Nettobrug
405.538 kr.
Mindreforbrug
      562 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 
  1. at regnskabet godkendes, og
      
  2. at mindreforbruget på 562 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

I/S Vestbad - omlægning af regnskabspraksis
Sag nr. 22

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Brøndby Kommune udarbejdet forslag til ændring af regnskabspraksis i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab for I/S Vestbad.

Forslag til ny praksis vil blive anvendt ved udarbejdelse af årsregnskab for 2008, som via bestyrelsen for I/S Vestbad fremsendes med revisionspåtegning til godkendelse i de to kommunernes kommunalbestyrelser i møderækken i august måned 2009.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelse for forslag til ny regnskabspraksis tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient - ansøgning om fortsættelse af udvidet træningstid i Islevbadet i sæsonen 2009/2010
Sag nr. 23

Sagens kerne

Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient’s svømmeafdeling ansøger i e-mail af 15.03.2009 om fornyet tilladelse til at benytte Islevbadet ekstraordinært på tirsdage og onsdage i tidsrummet kl. 16.45 – 19.15 i sæsonen 2009/2010, i lighed med den tilladelse, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 10.06.2008 for sæsonen 2008/2009.

I ansøgningen redegør svømmeafdelingen for forløbet af sæsonen 2008/2009, som har betydet at ca. 65 børn ekstraordinært har modtaget svømmeundervisning til den tildelte ekstra tid.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at ansøgningen ekstraordinært imødekommes for sæsonen 2009/2010,
     
  2. at der på majmødet 2010 forelægges en evaluering af den godkendte ordning.

Beslutning

Godkendt.

Status på Rødovre Kommunes overordnede børne- og ungepolitik
Sag nr. 24

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 27.11.2007 den nye overordnede børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Der gøres hermed status for arbejdet med fokusområderne i politikken. Dette med henblik på at handle målrettet og fremadrettet frem mod den egentlige evaluering i efteråret 2010, som er beskrevet i den overordnede børne- og ungepolitiks metoder for evaluering og dokumentation.

6 fokusområder indgår i den overordnede børne- og ungepolitik med hver en række emneafsnit, hvor en række handlinger er beskrevet, og som skal udmøntes.

I alt er der beskrevet 98 handlinger i den overordnede børne- og ungepolitik. Heraf er 76 handlinger helt eller delvist sat i gang. Den overordnede børne- og ungepolitik evalueres i efteråret 2010, hvor det vurderes, om der skal foretages justeringer, tilføjelser eller ændringer heraf.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at status på den overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 25

Beslutning

Taget til efterretning.