Teknik- og Miljøudvalget

15-09-2009

Sager 70 - 84

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 70

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke i Rødovre Kommune 2008
Sag nr. 71

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført en evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke. Evalueringen bygger på kvalitative interviews, statistik, forskning og undersøgelser samt interne evalueringer. Det har været vanskeligt at evaluere integrationsindsatsen, da der på flere områder ikke findes opdateret statistik eller særskilte opgørelser vedrørende borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at evalueringen drøftes, og
 2. at evalueringen sendes til høring i Integrationsrådet inden endelig politisk godkendelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 72

Sagens kerne

Godkendelse af projektbeskrivelse til Partnerskabet (Real Dania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen) med forslag, der skal gøre Vestvolden til en attraktion som en del af Københavns befæstning. Forslaget omfatter bl.a. etablering af et formidlingscenter i Ejbybunkeren som 1 af Københavns befæstnings 3 fyrtårne, genopførelse af batteritogsmagasinet samt forbedring af voldgaden og en ny sti for at styrke Vestvolden som Københavns nye motionsrum. Godkendelse af ansøgning til Vejdirektoratet om støtte til at opgradere voldgaden som en attraktiv cykelforbindelse. Sagen behandles samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektbeskrivelse af 31.08.2009 godkendes som kontrakt med Partnerskabet og grundlag for det videre arbejde, samt
 2. at ansøgning om tilskud fra ”Pulje til mere cykeltrafik (Vejpuljen)” godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Høringssvar til Brøndby Kommunes Forslag til Kommuneplan 2009
Sag nr. 73

Sagens kerne

Brøndby Kommune har den 01.07.2009 fremlagt Forslag til Kommuneplan 2009-2021 i offentlig høring.
Høringsfristen er den 16.09.2009, hvorfor høringssvaret fremsendes som udkast med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse på mødet den 29.09.2009. Teknisk Forvaltning foreslår, at Brøndby Kommune nævner samarbejdet om Vestbadet mellem Brøndby Kommune og Rødovre Kommune i Brøndby Kommunes Kommuneplan 2009-2021. Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommunes høringssvar til Brøndby Kommunes Forslag til Kommuneplan 2009-2021 vedtages til fremsendelse til Brøndby Kommunalbestyrelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forslag til Lokalplan 122 Egegårdskvarteret øst - blandet bolig og erhverv
Sag nr. 74

Sagens kerne

Det er lokalplanens formål at fastlægge områdets anvendelse til boligformål og erhverv, der naturligt lader sig indpasse i den centrale del af Rødovre Kommune. Lokalplanen skal erstatte størstedelen af Lokalplan 62 for et område til erhverv og boliger Egegårdsvej øst fra 1998, som ikke har resulteret i den ønskede fornyelse i området. 
Det nye forslag til lokalplan muliggør at alle eksisterende erhvervsejendomme kan indrettes til boliger og erhverv, der ikke belaster miljøet og anvendelserne kan, i modsætning til Lokalplan 62, blandes i den enkelte bygning. Dette understøtter de bymæssige intentioner i planen. Rødovre Kommune nedlagde et § 14-forbud mod et projekt på Tæbyvej 19 den 03.11.2008. Jf. planlovens § 14 skal kommunen senest et år efter udsende en ny lokalplan i offentlig høring for det pågældende område. Lokalplanforslaget skal derfor udsendes i offentlig høring senest den 03.11.2009. Der er foretaget en undersøgelse af lokalplanens indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.  I forbindelse med den offentlige høring af Lokalplan 62 i 1998 blev der afholdt et borgermøde med områdets interessenter. Mødet blev afholdt på baggrund af mange indsigelser fra områdets erhvervsdrivende. Det vurderes derfor, at mange spørgsmål og uddybende kommentarer med fordel kan besvares på et borgermøde, som annonceres i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Lokalplan 122 Egegårdskvarteret øst - blandet bolig og erhverv vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger i perioden 14.10.2009 – 09.12.2009, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ændring af gebyrstrukturen på affaldsområdet - budget 2010
Sag nr. 75

Sagens kerne

Folketinget har i maj 2009 vedtaget ændringer af miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriet forventes at udsende en ændring af affaldsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har udsendt et brev til alle kommuner med betydningen af de forventede ændringer af bekendtgørelsen. Ændringen af loven og bekendtgørelsen betyder, at kommunerne skal ændre deres opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer således, at gebyrerne bedst muligt kommer til at afspejle erhvervsvirksomhedernes brug af de kommunale genbrugsstationer. Teknisk Forvaltning har fundet det mest hensigtsmæssigt, at ændre strukturen for opkrævning af affaldsgebyrerne for private og erhverv samtidigt. Ændringen af gebyrerne vil få virkning pr. 01.01.2010. Miljøstyrelsen har åbnet mulighed for at fordelingen af udgifterne til drift af genbrugsstationen kan fastsættes på baggrund af eventuelle brugerundersøgelser. Teknisk Forvaltning har valgt at bruge kommunens brugerundersøgelse fra 2005. Ændringerne betyder, at der opkræves et nyt gebyr for erhvervsvirksomheder omfattende brugen af genbrugsstationen og forvaltningens administrationsudgifter, et nyt grundgebyr for private omfattende administration, storskraldsordning, brug af genbrugsstationen samt ordning for farligt affald, og et nyt ”beholdergebyr” omfattende indsamling af dagrenovation for både private og erhverv. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at ny struktur for opkrævning af affaldsgebyrer for private og erhverv i Rødovre Kommune godkendes i overensstemmelse med ovenstående, samt
 2. at affaldsgebyrerne for private og erhverv samt gebyrerne for afhentning af dagrenovation fra private og erhverv i Rødovre Kommune for 2010 godkendes i overensstemmelse med ovenstående og indarbejdes i takster, budget 2010.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Kvalitetspolitik og -mål samt redegørelse for kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet
Sag nr. 76

Sagens kerne

Folketinget vedtog i maj 2006 lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Alle kommuners kvalitetsstyringssystem på området skal være certificeret (bedømt) inden udgangen af 2009. Kvalitetsstyringsloven stiller krav om årlig offentliggørelse af kommunernes indsats og resultater som følge af kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet. Kvalitetsstyringsloven stiller desuden krav om at kvalitetspolitik og -mål løbende gennemgås med henblik på eventuel revision. Teknisk Forvaltning har i den forbindelse fundet anledning til at revidere kvalitetspolitik og -mål godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2006. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at revideret kvalitetspolitik og -mål godkendes, samt
 2. at redegørelsen til offentliggørelse godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandet i forbindelse med udbygning af Motorring 3
Sag nr. 77

Sagens kerne

Som led i anlæg af Frederiksundsmotorvejens første etape skal der anlægges en forbindelsesrampe, der skal føre trafik fra Frederikssundsmotorvejen til Motorring 3 mod nord. Denne rampe føres under Motorring 3 (M3) og under Jyllingevej, hvilket kræver en midlertidig sænkning af grundvandet. Forslag til tilladelse til midlertidig grundvandssænkning ved M3/Jyllingevej i forbindelse med Frederiksundmotorvejens udvidelse har været i høring hos Glostrup Kommune og Vejdirektoratet. Teknisk Forvaltning har taget stilling til indkomne bemærkninger. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives tilladelse til at sænke grundvandet ved oppumpning af 540.000 m³ vand over 15 måneder på vilkår som beskrevet i udkast til tilladelsen, samt
 2. at der ikke gennemføres en VVM-rede-gørelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand til Fæstningskanalen i forbindelse med udbygning af Motorringvej 3
Sag nr. 78

Sagens kerne

Som led i anlæg af Frederikssundsmotorvejens første etape skal der udledes oppumpet grundvand til Fæstningskanalen. Forslag til tilladelse til midlertidig udledning af grundvand til Fæstningskanalen i forbindelse med Frederikssundsmotorvejens udvidelse har været i høring hos Vejdirektoratet. Teknisk Forvaltning har taget stilling til indkomne bemærkninger. Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives tilladelse til at udlede 540.000 m3 vand til Fæstningskanalen over 15 måneder på vilkår som beskrevet i udkast til tilladelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Godkendelse af låneoptagelse på 280 mio. kr. i I/S Vestforbrænding
Sag nr. 79

Sagens kerne

I/S Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at forøge Vestforbrændings låneramme med 280 mio. kr. til 580 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med Varmeplan 2010. Jævnfør Vestforbrændings vedtægter (§ 10, stk. 14) skal bestyrelsens beslutning efterfølgende godkendes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Teknisk Forvaltning indstiller, at I/S Vestforbrændings indstilling godkendes, i henhold til:
 1. at der bevilges 551 mio. kr. til gennemførelse af ”varmeplan 2010” (heraf tidligere bevilget 151 mio. kr.),
 2. at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 580 mio. kr. (heraf tidligere godkendt 300 mio. kr.) til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med Varmeplan 2010,
 3. at I/S Vestforbrænding løbende, i takt med udvidelse af varmeoplandet jf. aktiviteter i Varmeplan 2010, optager lån på baggrund af godkendte investeringsforslag i bestyrelsen,
 4. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, 2-3,
 5. at formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter samt at foretage omlægning af lånesammensætningen herunder valg af renteforhold samt valuta.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Movia, forslag til omlægning af bustrafik i Rødovre
Sag nr. 80

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 27.01.2009 (sag nr. 21) at gennemføre besparelser på busdriften ved at stoppe linje 132 ved Hvidovre Station og stoppe hver anden bus på linje 6A på Ålholm Plads. Ændringerne i de to linjer vil give en besparelse på ca. 3,5 mio. kr årligt. Besparelserne vil kunne gennemføres delvis i 2010 og have fuld effekt i 2011. Movia har i dialog med Hvidovre, Glostrup, Brøndby, Københavns og Rødovre kommuner udarbejdet et alternativt forslag, som berører linje 12, 13, 15, 132 og 161, omfatter omlægning af ruter og ændringer i køreplaner. Forslaget vil give Rødovre Kommune en årlig besparelse på busdriften på ca. 3,5 mio. kr. Under forudsætning af, at forslaget godkendes i de berørte kommuner – herunder også Frederiksberg
Kommune, vil ændringerne kunne træde i kraft pr. 28.03.2010. Teknisk Forvaltning indstiller, at forslagene drøftes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning om midler fra Statens cykelpulje
Sag nr. 81

Sagens kerne

Rødovre Kommune har i samarbejde med København, Frederiksberg, Glostrup og Albertslund kommuner udarbejdet en ansøgning til Pulje for mere cykeltrafik, med henblik på, at opnå 50 % tilskud til etableringen af en højklasset cykelpendlerrute på tværs af kommunerne. Ruten vil i Rødovre Kommune løbe fra Damhus Søen langs Elvergårdsvej, op ad Rødovre Parkvej og ned til Vestvolden og tunnellen under M3 ind til Glostrup Kommune. Med 50 % statsligt tilskud til ruten, beløber kommunens omkostninger sig til 1.565.000 kr.
Det foreslås, at midlerne fordeles ligeligt over budgetår 2010 og 2011. Teknisk Forvaltning indstiller, at ansøgning om tilskud fra cykelpulje godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vandprissagen - regulering for perioden 1996 til 2004
Sag nr. 82

Sagens kerne

Københavns Kommune har fremsendt kreditnota vedrørende for meget opkrævet for levering af vand i perioden 1996 til 2004. Det hensatte beløb i perioden 1996 til 2003 kan derfor tilbageføres fra Rødovre Kommune til vandforsyningen via mellemregningskontoen. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at kreditnotaen vedrørende for meget opkrævet for levering af vand i perioden 1996 til 2004 fra Københavns Kommune på 23.347.367,02 kr. ekskl. moms tages til efterretning, samt
 2. at det hidtil hensatte beløb i perioden 1996 til 2003 på 16.095.849,98 kr. ekskl. moms tilbageføres fra Rødovre Kommune til vandforsyningen via mellemregningskontoen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Selskabsgørelse af vandsektoren i Rødovre Kommune - ejendomme
Sag nr. 83

Sagens kerne

Ejendomme, herunder bygninger og grunde, der vedrører vand- og spildevandsforsyningen, foreslås udlejet eller overdraget fra Rødovre Kommune til vand- og spildevandsforsyningen/-selskaberne med udligning over mellemværendet mellem kommunen og vand- og spildevandsforsyningen inden de bliver omdannet til aktieselskaber senest 01.01.2010. Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til udlejning af og overdragelse af ejendomme, der vedrører vand- og spildevandsforsyningen/-selskaberne, vedtages.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 84

Beslutning

Taget til efterretning.