Teknik- og Miljøudvalget

17-03-2009

Sager 25 - 33

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 25

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Byggesagsgebyr 2009
Sag nr. 26

Sagens kerne

Den 01.01.2009 trådte nye regler for byggesagsbehandling i kraft. Ændringerne får indflydelse på byggesagsgebyrerne og Rødovre Kommunes sagsbehandling af byggesager. Fra 01.04.2009 skal Rødovre Kommune opkræve gebyr for byggesagsbehandling efter fem nye bygningskategorier, som er defineret i det nye bygningsreglement.

Formålet med de nye regler om gebyrer er at sikre sammenlignelighed i kommunernes gebyrfastsættelse.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at gebyrkategorierne for byggesagsbehandling defineres i overensstemmelse med byggelovens krav til kategorisering, samt
       
 2. at vedtagne sammenlignelige gebyrkategorier for byggesagsbehandling for 2009 fastholdes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Hendriksholms Boulevard 24 - Ansøgning om tilladelse til nedrivning af tidligere inspektørbolig ved Hendriksholms Skole
Sag nr. 27

Sagens kerne

Stillingtagen til ansøgning om nedrivning af ejendommen Hendriksholms Boulevard 24, den tidligere inspektørbolig ved Hendriksholm Skole. Ejendommen er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanens rammer.

Ansøgning om nedrivning af ejendommen har været fremlagt i offentlig høring i perioden 11.02.2009 - 10.03.2009.

Eventuelle indsigelser og bemærkninger vil blive fremlagt på mødet.

Der skal tages stilling til eventuelle indsigelser og vurderes om disse giver anledning til at bygningen skal bevares.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives tilladelse til nedrivning af ejendommen Hendriksholms Boulevard 24, og at dette offentligt bekendtgøres.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Aflåsning af genbrugscontainere omkring nytår
Sag nr. 28

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 11.11.2008 (sag nr. 123), at aflåse papir- og glascontainerne i perioden fra den 29.12.2008 til den 03.01.2009 samt at gennemføre en informationskampagne.

Aflåsningen og informationskampagnen har bevirket, at der kun blev ødelagt 5 genbrugscontainere til glas og papir fra medio december 2008 til medio januar 2009 i forhold til 19 stk. forrige jul og nytår.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at kampagnen har fungeret efter hensigten. Det har skabt opmærksomhed omkring problemet, der har været et markant fald i antallet af ødelagte genbrugscontainere, og der har ikke været nogen negative tilbagemeldinger omkring aflåsningen af genbrugscontainerne. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at Rødovre Kommuner gentager kampagnen fremover omkring jul og nytår.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at aflåse genbrugscontainerne fremover i dagene omkring nytår, samt
    
 2. at gennemføre en informationskampagne med henblik på at forebygge hærværk mod genbrugscontainerne i december og januar.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Bemærkninger til Frederiksbergs Forsynings ansøgning om fornyet indvindingstilladelse
Sag nr. 29

Sagens kerne

Godkendelse af Teknisk Forvaltnings bemærkninger til Frederiksberg Forsynings ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse; en indvinding der fordeler sig ligeligt i Frederiksberg og Københavns kommuner.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune bemærker følgende til Frederiksberg Kommune: ”Rødovre Kommune har ingen bemærkninger til fornyelse af den eksisterende indvindingstilladelse på i alt 2,5 mio. m3 grundvand pr. år, fordelt på Frederiksberg og Københavns kommuner, under den forudsætning, at indvindingen fortsat vil ske på et bæredygtigt grundlag, og således at den fremtidige vandindvinding i Frederiksberg Kommune ikke får konsekvenser for indvindingen i Rødovre Kommune.”

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Forslag til Klimapolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 30

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25.11. 2008 at udarbejde en klimapolitik for Rødovre Kommune. En klimapolitik er med til at synliggøre Rødovre Kommunes engagement i klimaudfordringerne, og en klimapolitik giver mulighed for at sikre systematik i arbejdet med forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer.

For at få en handlingsorienteret politik er klimapolitikken opbygget således, at der inden for en række temaer både er målsætninger og forslag til handlinger for at opfylde de enkelte målsætninger.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune vedtager Forslag til Klimapolitik, samt
     
 2. at Rødovre Kommune sender Forslag til Klimapolitik i høring i perioden 06.04.2009 – 04.05.2009

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Trafikplan 2008-2020
Sag nr. 31

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 16.12.2008 (sag nr. 283) udkast til ”Trafikplan 2008 – 2020” og besluttede at sende planen i høring i perioden 05.01.2009 – 02.02.2009.

Høringsperioden er nu afsluttet, og har resulteret i 10 skriftlige høringssvar samt indlæg på borgermødet om Trafikplan 2008 - 2020 den 26.01.2009.

De indkomne høringssvar er vurderet af Teknisk Forvaltning og i størst muligt omfang indarbejdet i ”Trafikplan 2008-2020”.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at vedlagte udkast til ”Trafikplan 2008-2020” godkendes endeligt.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Nyt iltningssystem til Rødovre Vandværk - anlægsregnskab
Sag nr. 32

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for nyt iltningsanlæg til Rødovre Vandværk 2008.
Bevilling 26.08.2008         1.000.000 kr.
Forbrug  .999.768 kr.
Mindreforbrug         232 kr.

Mindreforbruget på 232 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
     
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 33

Beslutning

Taget til efterretning.