Teknik- og Miljøudvalget

14-04-2009

Sager 34 - 39

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 34

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Status på Rødovre Kommunes overordnede børne- og ungepolitik
Sag nr. 35

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 27.11.2007 den nye overordnede børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Der gøres hermed status for arbejdet med fokusområderne i politikken. Dette med henblik på at handle målrettet og fremadrettet frem mod den egentlige evaluering i efteråret 2010, som er beskrevet i den overordnede børne- og ungepolitiks metoder for evaluering og dokumentation.

6 fokusområder indgår i den overordnede børne- og ungepolitik med hver en række emneafsnit, hvor en række handlinger er beskrevet, og som skal udmøntes.

I alt er der beskrevet 98 handlinger i den overordnede børne- og ungepolitik. Heraf er 76 handlinger helt eller delvist sat i gang. Den overordnede børne- og ungepolitik evalueres i efteråret 2010, hvor det vurderes, om der skal foretages justeringer, tilføjelser eller ændringer heraf.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at status på den overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning om fritagelse for vand- og vandafledningsafgift, Rødovre Kirkegård, Rødovrevej 116
Sag nr. 36

Sagens kerne

Stillingtagen til grundejers ansøgning om fritagelse for betaling af vandafledningsafgift i forbindelse med brud på nedgravet vandledning fra før 1930. Vandspildet er vurderet til 1.100 m³ svarende til en merudgift i vand- og vandafledningsafgift på i alt 35.750 kr. ekskl. moms.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der i lighed med tidligere sager, og i overensstemmelse med tidligere trufne beslutninger, ikke gives reduktion i betaling af vandafledningsafgiften.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger - ansøgning om bevilling
Sag nr. 37

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 9.995.000 kr. til etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger i Rødovre Kommune, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 9.995.000 kr. til etablering af ny vejbelysning ifm. kabellægning af elforsyningsledninger, samt
       
  2. at der frigives rådighedsbeløb på 9.995.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Evaluering af Delegationsplanen for Teknisk Forvaltning
Sag nr. 38

Sagens kerne

Den 18.12.2007 (sag nr. 208) godkendte Kom-munalbestyrelsen en Delegationsplan for teknik og miljøområdet. Delegationsplanen har nu fungeret i godt et år. Teknisk Forvaltning har derfor som aftalt med Teknik- og Miljøudvalget, iværksat en evaluering af anvendelsen af planen.

Der er udarbejdet en oversigt over de sager som Teknik- og Miljøudvalget har behandlet fra januar 2008 til og med februar 2009.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at oplægget til evaluering af Delegationsplanen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Diverse
Sag nr. 39

Beslutning

Taget til efterretning.