Teknik- og Miljøudvalget

12-05-2009

Sager 40 - 47

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 40

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Godkendelse af Budget 2010 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S
Sag nr. 41

Sagens kerne

Godkendelse af Budget 2010 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til Budget 2010 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S godkendes uden bemærkninger.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ændring af Lov om Trafikselskaber. Økonomiske konsekvenser for Rødovre
Sag nr. 42

Sagens kerne

Den 25.03.2009 trådte lov nr. 134: Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane i kraft.

En væsentlig ændring i forhold til finansiering af busdriften er, at § 3, stk. 5. pkt. ophæves og erstattes af:

”Øvrige lokale ruter betales af de berørte kommuner. Den indbyrdes pendling bruges til at fordele udgifterne for den del af trafikomfanget, som er lige stort i de berørte kommuner. Den resterende del af trafikomfanget betales af den kommune, hvor trafikken udføres.”

Denne præcisering af, hvorledes udgifterne til busdriften fordeles svarer til den Modificerede TRM-model, som Movia anvender til fordeling af udgifterne til busdriften mellem kommunerne.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane, lov nr. 134 af den 24.02.2009 tages til efterretning, samt
       
  2. at der søges en tillægsbevilling på 3.700.000 kr. til funktion 02 – Transport og infrastruktur – til dækning af merudgifterne til den kollektive trafik i 2009. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2009.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Hovedstadens Færdselssikkerhedsudvalg
Sag nr. 43

Sagens kerne

Hovedstadens Færdselsikkerhedsudvalg har nedsat et rejsehold, som besøger de 33 kommuner i Vejcenter Hovedstaden for at drøfte behovet for øget trafiksikkerhed.

Hovedstadens Færdselssikkerhedsudvalg anmoder samtidig om foretræde for Teknik- og Miljøudvalget.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at henvendelsen fra Hovedstadens Færdselssikkerhedsudvalg drøftes.

Beslutning

Drøftet. Hovedstadens Færdselssikkerhedsudvalg inviteres til et kommende møde.

Realisering af Designmanual 2009
Sag nr. 44

Sagens kerne

Der vises forslag til realisering af Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til prioritering af opgaver i 2009 prioriteres i henhold til vedlagte notat af 27.04.2009, Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

DANVA skal være forsyningernes forening
Sag nr. 45

Sagens kerne

DANVA har fremsendt forslag til ændring af DANVA’s vedtægter, idet dette er nødvendigt, når og hvis vandsektorloven vedtages.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til ændring af DANVA’s vedtægter tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Delegationer i Teknisk Forvaltning 2009
Sag nr. 46

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18.12.2007 (sag nr. 208), den første samlede delegationsplan for teknik- og miljøområdet.

Den delegationsplan der foreligger nu, er med få undtagelser, en opdateret udgave der ikke indeholder mange ændringer.
Det eneste område der er ændret væsentligt er byggesagsområdet, hvor der er kommet ændringer til Byggeloven og et helt nyt Bygningsreglement.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Delegationsplan 2009 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 47

Beslutning

Taget til efterretning.