Social- og Sundhedsudvalget

15-09-2009

Sager 73 - 81

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 73

Beslutning

Taget til efterretning

Revision af kvalitetsstandarder 2009
Sag nr. 74

Sagens kerne

Kommunens kvalitetsstandarder for den personlige pleje og praktiske hjælp skal revideres en gang om året.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at de foreslåede ændringer drøftes
 2. at de nye priser på leverede ydelser godkendes med virkning fra 1. juli 2009
 3. at forslagene til ændringer i kvalitetsstandarderne sendes til høring i SeniorRådet og Handicaprådet
 4. at udtalelserne fra Seniorrådet og Handicaprådet forelægges på den politiske møderække i oktober 2009, og
 5. at krav til leverandører og kvalitetsstandarder træder i kraft fra 1. november 2009.

Beslutning

Godkendt

Dorthe Mariehjemmet - ny aftale pr. 01.01.2010
Sag nr. 75

Sagens kerne

Godkendelse af indgåelse af ny aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet til erstatning for den nuværende driftsoverenskomst.

Aftalen anbefales at træde i kraft pr. 1. januar 2010 og med et opsigelsesvarsel på 12 måneder til et kalenderårs udløb. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den foreslåede aftale indeholdende en døgntakst på kr. 1.470 (2010-prisniveau) godkendes
 2. at det af Dorthe Mariehjemmet fremsendte forslag til allonge til aftalen afvises, således at Dorthe Mariehjemmet som konsekvens heraf ikke får udbetalt kr. 1,4 mio. som grundkapital, samt at Rødovre Kommune ikke overtager finansieringen af Dorthe Mariehjemmets forventede merforbrug i 2009
 3. at Rødovre Kommune afskriver sit tilgodehavende for ekstraordinær á conto betaling i 2008 på kr. 3,1 mio.
 4. at der indarbejdes yderligere kr. 3.790.000 i budget 2010 og ff. til dækning af køb af pladser på Dorthe Mariehjemmet.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge - 2009 for perioden 1.1.2009 – 30.06.2009
Sag nr. 76

Sagens kerne

Forelæggelse af anbringelsessager for perioden 1.1.2009 – 30.6.2009 fra Børne- og Familieafdelingen samt status på antal anbragte børn og unge pr. 30.6.2009. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Rammeaftale for 2010 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 77

Sagens kerne

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet indgår årlige rammeaftaler for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på de nævnte områder, efter at forsyningsforpligtelsen med kommunalreformen i 2007 blev spredt, idet kommunerne overtog driften af en del af institutionerne på området. Endvidere omfatter rammeaftalen principper for styring og administration på området, herunder takstfastsættelse. Rammeaftalen for 2010 indeholder en revideret visitationsaftale vedrørende kommunikationscentre. Aftalen kolliderer med Rødovre Kommunes ønske om at varetage en større del af sagsbehandlingen på området i eget regi og dermed opnå et effektiviseringspotentiale. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommune godkender rammeaftalen men tager forbehold for den del, der vedrører visitation til kommunikationscentre
 2. at den ønskede praksis på området meddeles regionens kommunikationscentre

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Frivillighedspolitik 2009
Sag nr. 78

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 24. juni 2009 (sag nr.120) første udkast til frivillighedspolitik 2009. Udkastet har efterfølgende været i høring hos de frivillige sociale foreninger og organisationer i Rødovre Kommune samt i Integrations-, Senior- og Handicaprådene. Der er indkommet ni høringssvar fra henholdsvis Rødovre Frivilligcenter, Integrationsrådet, Seniorrådet, Handicaprådet, Lokalforeningen SIND, Grøndalslund Sogns Menighedsråd, Club Activ, Dansk Røde Kors Rødovre og Hjerteforeningen, lokalkomité Rødovre og Glostrup. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at den tilrettede frivillighedspolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Forslag til aktiviteter i sundhedscenter
Sag nr. 79

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det i en budgetresolution besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen skulle gennemføre en analyse af vilkårene for oprettelse af et sundhedscenter i Rødovre Kommune. Analysen blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2009 (sag nr. 119), og det blev besluttet, at følge indstillingen om at arbejde videre med et forslag til konkretisering af aktiviteterne i sundhedscenteret til politisk forelæggelse september 2009. Mødesag med forslag til konkretisering af aktiviteterne i sundhedscenteret forelægges hermed. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der etableres et sundhedscenter ud fra de i mødesagen beskrevne principper at der tages initiativ til at finde egnede lokaler til formålet at der fremlægges en samlet sag med præcis angivelse af økonomien for etablering og drift af sundhedscenteret snarest muligt

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke i Rødovre Kommune 2008
Sag nr. 80

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført en evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke. Evalueringen bygger på kvalitative interviews, statistik, forskning og undersøgelser samt interne evalueringer. Det har været vanskeligt at evaluere integrationsindsatsen, da der på flere områder ikke findes opdateret statistik eller særskilte opgørelser vedrørende borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at evalueringen drøftes, og
 2. at evalueringen sendes til høring i Integrationsrådet inden endelig politisk godkendelse.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 81

Beslutning

Intet