Social- og Sundhedsudvalget

17-03-2009

Sager 18 - 26

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 18

Beslutning

Taget til efterretning

Rødbo - skema A
Sag nr. 19

Sagens kerne

Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema A vedrørende etablering af plejeboliger, rehabiliteringspladser og bofællesskaber, i alt 60 boliger, beliggende på Slotsherrens Vænge 6. Sagen forelægges i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning på møde d. 26. juni 2007 (sag nr. 92).

Projektet gennemføres som nybyggeri, idet det er besluttet at rive den eksisterende bygning ned (Kommunalbestyrelsens sag nr. 236, 30. september 2008).

Boligerne opføres efter reglerne i almenboligloven, hvorfor hovedparten af byggesummen på 96 mio. kr. kan finansieres af realkreditlån, der tilbagebetales af de fremtidige beboere. Rødovre Kommune finansierer dog følgende vedrørende byggeriet: a. indskud af grundkapital, 7 %
b. beboerindskud på 2 % vedrørende rehabiliteringspladser
c. omkostningerne ved opførelse af servicearealer, der er opgjort til 24,2 mio. kr. inkl. moms Social- og Sundhedsforvaltningen og Fællesforvaltningen indstiller
 1. at det fremlagte projekt tiltrædes
      
 2. at det indstilles til Landsbyggefonden at godkende skema A
       
 3. at der gives en anlægsbevilling i 2009 på kr. 7.500.000 til dækning af indskud af grundkapital, samt 20 % finansiering af byggesummen for servicearealerne
      
 4. at der indarbejdes årlige kapitaludgifter på kr. 450.000 i 2011 og kr. 900.000 fra 2012ff vedrørende finansiering af 80% af servicearealerne.
      
 5. at der gives en anlægsbevilling i 2011 på netto kr. -2.200.000 til dækning af den kommunale andel af beboerindskud, momsrefusion vedrørende finansieringen på 20 % af servicearealerne samt statstilskud for opførelse af almennyttige boliger.
       
 6. at bygningsdriftsudgifter vedrørende rehabiliteringspladserne indarbejdes med kr. 1.200.000 i 2011 og kr. 2.400.000 i 2012ff.
     
    

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Aftalestyring på Ældre- og Handicapområdet 2009
Sag nr. 20

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne, hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Ældre- og Handicapområdet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

Beslutning

Taget til efterretning

Halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge 1. juli – 31. december 2008
Sag nr. 21

Sagens kerne

Forelæggelse af anbringelsessager for perioden 01.07.2008 – 31.12.2008 fra Børne- og Familieafdelingen, samt status på antal anbragte børn og unge pr. 31.12.2008. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Aftalestyring for enhederne på Børne- og Familieområdet 2009
Sag nr. 22

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Børne- og Familieområdet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

Beslutning

Taget til efterretning

Aftalestyring for enhederne på Social- og Psykiatriområdet 2009
Sag nr. 23

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Social- og Psykiatriområdet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

Beslutning

Taget til efterretning

Det Sociale Nævns praksisundersøgelse om opfølgning på hjemviste sager i 2008.
Sag nr. 24

Sagens kerne

Det Sociale Nævn har gennemført praksisundersøgelse om opfølgning på hjemviste sager. Undersøgelsen har omfattet i alt 110 sager, heraf 10 sager fra Rødovre Kommune.

Afrapporteringen er foretaget samlet for alle de 14 deltagende kommuner. Rapporten skal i henhold til retssikkerhedslovens § 79a forelægges Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at Det Sociale Nævns rapport tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Aftalestyring for enhederne på Administrationsområdet 2009
Sag nr. 25

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Administrationsområdet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

Beslutning

Taget til efterretning

Diverse
Sag nr. 26

Beslutning

Intet