Social- og Sundhedsudvalget

14-04-2009

Sager 29 - 35

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 29

Beslutning

Taget til efterretning

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Intervare A/S
Sag nr. 30

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2009 (sag nr. 61) Intervare A/S som leverandør af praktisk hjælp (indkøb) på hjemmehjælpsområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje 2008
Sag nr. 31

Sagens kerne

Rødovre Kommune fører årligt to tilsynsbesøg – det ene uanmeldt – i Hjemmeplejen og på de sociale botilbud, der er beliggende i Rødovre Kommune. Tilsynet omfatter blandt andet interview med brugere, medarbejdere og ledelse.

Tilsynet skal sikre:
 • at borgerne får den hjælp, de er berettigede til
 • at hjælpen bliver tilrettelagt og udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
 • at der gribes forebyggende og korrigerende ind
Tilsynsrapporterne fra de kommunalt udførte tilsyn – samt fra Embedslægeinstitutionens tilsyn på plejehjem og i plejeboliger – følges op af en samlet redegørelse om tilsynet, som hermed forelægges.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den samlede redegørelse godkendes
     
 2. at tilsynsrapporterne for 2008 tages til efterretning
     
 3. at redegørelsen sendes til høring i de relevante råd
      
     

Beslutning

1. Godkendt 2. Taget til efterretning 3. Godkendt, idet redegørelse og tilsynsrapport sendes til høring i de relevante råd

Rammeaftale for 2010 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 32

Sagens kerne

Kommunerne skal senest 1. maj indsende redegørelse til regionen til brug for udarbejdelse af den samlede rammeaftale for 2010 på Social- og Specialundervisningsområdet. Rammeaftalen er en samlet opgørelse af kommunernes forventninger til udbud og efterspørgsel i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet med henblik på at opfylde den samlede kommunale forsyningsforpligtelse på disse områder fremover. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,   at Rødovre Kommunes redegørelse tages til efterretning.
 

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Redegørelse for SOSU-projektets forløb i 2008
Sag nr. 33

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger redegørelse for SOSU-projektets forløb i 2008. SOSU-projektet gennemføres i et samarbejde mellem Rødovre Jobcenter og Ældre- Handicapafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Formålet med SOSU-projektet er først og fremmest at opkvalificere ledige kontanthjælpsmodtagere til beskæftigelse på et flaskehalsområde, og dernæst at rekruttere arbejdskraft til Rødovre Kommune.

Mødesagen blev behandlet i Beskæftigelsesudvalget på martsmøderækken.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for SOSU-projektets forløb i 2008 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Status på Rødovre Kommunes overordnede børne- og ungepolitik
Sag nr. 34

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 27.11.2007 den nye overordnede børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Der gøres hermed status for arbejdet med fokusområderne i politikken. Dette med henblik på at handle målrettet og fremadrettet frem mod den egentlige evaluering i efteråret 2010, som er beskrevet i den overordnede børne- og ungepolitiks metoder for evaluering og dokumentation.

6 fokusområder indgår i den overordnede børne- og ungepolitik med hver en række emneafsnit, hvor en række handlinger er beskrevet, og som skal udmøntes.

I alt er der beskrevet 98 handlinger i den overordnede børne- og ungepolitik. Heraf er 76 handlinger helt eller delvist sat i gang. Den overordnede børne- og ungepolitik evalueres i efteråret 2010, hvor det vurderes, om der skal foretages justeringer, tilføjelser eller ændringer heraf.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på den overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 35

Beslutning

Intet