Social- og Sundhedsudvalget

14-04-2009

Sager 29 - 35

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 29

Beslutning

Taget til efterretning

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Intervare A/S
Sag nr. 30

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2009 (sag nr. 61) Intervare A/S som leverandør af praktisk hjælp (indkøb) på hjemmehjælpsområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje 2008
Sag nr. 31

Sagens kerne

Rødovre Kommune fører årligt to tilsynsbesøg – det ene uanmeldt – i Hjemmeplejen og på de sociale botilbud, der er beliggende i Rødovre Kommune. Tilsynet omfatter blandt andet interview med brugere, medarbejdere og ledelse.

Tilsynet skal sikre:
 • at borgerne får den hjælp, de er berettigede til
 • at hjælpen bliver tilrettelagt og udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
 • at der gribes forebyggende og korrigerende ind
Tilsynsrapporterne fra de kommunalt udførte tilsyn – samt fra Embedslægeinstitutionens tilsyn på plejehjem og i plejeboliger – følges op af en samlet redegørelse om tilsynet, som hermed forelægges.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den samlede redegørelse godkendes
     
 2. at tilsynsrapporterne for 2008 tages til efterretning
     
 3. at redegørelsen sendes til høring i de relevante råd
      
     

Beslutning

1. Godkendt 2. Taget til efterretning 3. Godkendt, idet redegørelse og tilsynsrapport sendes til høring i de relevante råd

Rammeaftale for 2010 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 32

Sagens kerne

Kommunerne skal senest 1. maj indsende redegørelse til regionen til brug for udarbejdelse af den samlede rammeaftale for 2010 på Social- og Specialundervisningsområdet. Rammeaftalen er en samlet opgørelse af kommunernes forventninger til udbud og efterspørgsel i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet med henblik på at opfylde den samlede kommunale forsyningsforpligtelse på disse områder fremover. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,   at Rødovre Kommunes redegørelse tages til efterretning.
 

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Redegørelse for SOSU-projektets forløb i 2008
Sag nr. 33

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger redegørelse for SOSU-projektets forløb i 2008. SOSU-projektet gennemføres i et samarbejde mellem Rødovre Jobcenter og Ældre- Handicapafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Formålet med SOSU-projektet er først og fremmest at opkvalificere ledige kontanthjælpsmodtagere til beskæftigelse på et flaskehalsområde, og dernæst at rekruttere arbejdskraft til Rødovre Kommune.

Mødesagen blev behandlet i Beskæftigelsesudvalget på martsmøderækken.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for SOSU-projektets forløb i 2008 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Status på Rødovre Kommunes overordnede børne- og ungepolitik
Sag nr. 34

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 27.11.2007 den nye overordnede børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Der gøres hermed status for arbejdet med fokusområderne i politikken. Dette med henblik på at handle målrettet og fremadrettet frem mod den egentlige evaluering i efteråret 2010, som er beskrevet i den overordnede børne- og ungepolitiks metoder for evaluering og dokumentation.

6 fokusområder indgår i den overordnede børne- og ungepolitik med hver en række emneafsnit, hvor en række handlinger er beskrevet, og som skal udmøntes.

I alt er der beskrevet 98 handlinger i den overordnede børne- og ungepolitik. Heraf er 76 handlinger helt eller delvist sat i gang. Den overordnede børne- og ungepolitik evalueres i efteråret 2010, hvor det vurderes, om der skal foretages justeringer, tilføjelser eller ændringer heraf.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på den overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 35

Beslutning

Intet

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK