Beskæftigelsesudvalget

11-08-2020

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Jan Kongebro (A), sag 29-34

Sager 29 - 34

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

Nyhedsliste for Social i perioden 15.05.2020 - 03.08.2020

 1. Status på Covid-19
 2. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)
 3. Mundtlig orientering om Opkvalificeringsaftale

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 15.05.2020 - 03.08.2020

Udvikling af ny beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at igangsætte en proces, der skal føre til vedtagelse af en ny beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune. Beskæftigelsespolitikken skal angive værdier og visioner for beskæftigelsesindsatsen, og samtidig udgøre et varigt og overordnet grundlag for prioriteringer og strategier i beskæftigelsesplanen. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til procesplan for udviklingen af politikken til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der igangsættes en proces, der skal føre til vedtagelse af ny beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune samt
 2. at forslag til proces godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen har hidtil udgjort beslutningsgrundlaget for løbende målsætninger og strategiske pejlemærker på beskæftigelsesområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der udarbejdes en ny beskæftigelsespolitik, som både angiver mere overordnede værdier for indsatsen sammen med borgerne, og samtidig udgør et mere varigt og overordnet grundlag for prioriteringer og strategier.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår desuden, at beskæftigelsespolitikken udarbejdes i en proces, der både inddrager det politiske niveau, arbejdsmarkedets parter, relevante råd i kommunen, borgere, virksomheder samt medarbejdere og ledere i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Beskæftigelsespolitikken foreslås tillige at favne de tværgående problemstillinger, som har relation til beskæftigelsesindsatsen, herunder at modvirke negativ social arv, samt at forbedre sundhedstilstanden blandt kommunens borgere.

Beskæftigelsespolitikken skal desuden knytte an til Rødovrestrategien 2020, der er en overordnet strategi for bæredygtig udvikling i Rødovre, samt realiseringen af FN’s verdensmål for en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig verden.

Beskæftigelsespolitikken har sammenhæng til Rødovre Kommunes øvrige politikker som eksempelvis Udsattepolitikken, Handicappolitikken, Sundhedspolitikken og Børne- og Ungepolitikken, samt til Helhedsplanen for psykisk sårbare.

Social- og Sundhedsforvaltningens direktør er projektejer. Der nedsættes en styregruppe og en projektgruppe. Social- og Sundhedsforvaltningen understøtter den samlede proces, og Ledelsessekretariatet i forvaltningen bistår med udviklingen af politikken, herunder at gennemføre processen.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

August 2020 - juni 2021.

Bilag

Bilag 1: Procesplan til udvikling af ny beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune

Drøftelse vedrørende Beskæftigelsesplan 2021-22
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til strategiske pejlemærker for den fremtidige beskæftigelsesindsats, med henblik på en drøftelse af strategier for beskæftigelsesindsatsen, forud for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021-22 i november. Beskæftigelsesministerens mål for 2021 indgår og er vedlagt som bilag.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Beskæftigelsesministerens mål for 2021 tages til efterretning samt
 2. at forvaltningens forslag til strategiske pejlemærker i den fremtidige beskæftigelsesindsats drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejder hvert andet år en beskæftigelsesplan, der indeholder målsætninger og strategier for de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer på arbejdsmarkedet generelt og i Rødovre.

Beskæftigelsesministerens mål for 2021 skal være med til at understøtte, at coronakrisen ikke bider sig fast længere end nødvendigt, og at de ledige kan komme hurtigt tilbage i arbejde. Der er fem mål, hvoraf de sidste tre mål er en videreførelse fra 2020. Det er forvaltningens vurdering, at de fem mål dækker relevante fokusområder for beskæftigelsesindsatsen på landsplan og i forskellig grad i Rødovre Kommune.

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Forvaltningens forslag til strategiske pejlemærker i den fremtidige beskæftigelsesindsats:

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

 • I Jobcentret er en værdig sagsbehandling, at borgernes samlede livssituation, eget perspektiv og eget forslag til indsats, både anerkendes og er centralt i vurderingen af den rette indsats, samt at jobplaner tilrettelægges i et samarbejde. Afgørelser, ret og pligt bliver formidlet og begrundet i et forståligt sprog til borgerne både skriftligt og i samtaler. Sagsbehandlere møder borgerne med empati og anerkender, at borgerne ofte står i en meget vanskelig personlig situation.
 • I forvaltningen er en værdig sagsbehandling desuden, at borgere med kontakt til flere afdelinger/myndigheder i kommunen modtager en koordineret og tværfaglig indsats. Indsatserne ligger i forlængelse af Social- og Sundhedsforvaltningens tiltag 'Sammen med Borgeren', samt projekt 'Den gode samtale' som på nuværende tidspunkt implementeres i Rødovre Jobcenter.

Flere ledige skal opkvalificeres

 • Den største udfordring i 2021 er at modvirke følgerne af covid-19-pandemien. Antallet af jobparate ledige skal så vidt muligt nedbringes, og antallet af langtidsledige skal begrænses mest muligt. Ufaglærte og ledige med kort uddannelse skal opfordres og vejledes til at udnytte mulighederne for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse.
 • Unge, der forlader grundskolen, skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Unge, der ikke starter ungdomsuddannelse eller frafalder, tilbydes særlig vejledning og eventuelt uddannelsesforberedende tilbud gennem den kommunale ungeindsats og i Jobcentret. Dimittendledigheden skal imødegås med øget vejledningsindsats.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

 • Rødovre Kommune modtager relativt få flygtninge og familiesammenførte. Den nuværende indsats fortsætter med fokus på virksomhedsrettet aktivering og ordinært job, samt sideløbende danskundervisning. Indsatsen for at få flere indvandrere, herunder kvinder, på arbejdsmarkedet fortsætter blandt andet ved brug af de tilrettelagte branchepakker. For ikke-danske statsborgere gennemføres en systematisk vejledning i repatriering, dvs. frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

 • Indsatsen for at få flere borgere med handicap i beskæftigelse fortsætter. Ny viden på baggrund af indsatserne i Beskæftigelsesplanen 2019-2020 implementeres fortsat. Jobcentret deltager i kampagner for borgere med handicap og søger løbende inspiration til nye løsninger i beskæftigelsesindsatsen for denne gruppe borgere.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 • Virksomheder skal fortsat opleve Rødovre Jobcenter som en attraktiv partner i rekruttering af nye medarbejdere. Jobcentret er én indgang til hele det storkøbenhavnske arbejdsmarked, og jobcentret samarbejder med virksomheder i hele regionen for at få ledige i arbejde. I samarbejdet om opkvalificering vil virksomhederne blive inddraget yderligere. Virksomhedernes sociale ansvar omhandler indsatsen for borgere langt fra arbejdsmarkedet, og samarbejdet mellem virksomheder og jobcenter øges kontinuerligt.

I forlængelse af ministermålene indarbejdes et ekstra fokusområde i Jobcentrets indsats med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens mål:

Borgere med flere udfordringer end ledighed skal omfattes af mere enstrenget og koordineret sagsbehandling

 • Flere borgere er truet af marginalisering på arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, forskellig grad af helbredsmæssige gener, samt manglende livsmod og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet. Der skal udvikles nye tilbud, der understøtter egen handlelyst og kompetencer.
 • Psykisk sårbare unge og voksne skal modtage en beskæftigelsesindsats sideløbende med eventuel behandling og aktivering af eget socialt netværk. Forvaltningen iværksætter metodeudvikling jf. Helhedsplanen for psykisk sårbare. Borgere, der har brug for tværgående sagsbehandling, herunder borgere i ressourceforløb, skal i højere grad være omfattet af én plan, med henblik på et mere mere enstrenget samarbejde mellem forvaltning og borger, samt hurtigere afklaring og kortere forløb.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Beskæftigelsesplanen dækker indsatsen i 2021-22.

Bilag

Bilag 1: Ministermål 2021 - Brev til kommuner og jobcentre fra beskæftigelsesministeren

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2020 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Beskæftigelsesudvalget pr ultimo juni 2020

Budgetforslag 2021 - 2024
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: Beskæftigelsesudvalget

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2021 - 2024, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 19. august 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Bilag BEU Grå bokse
Bilag 2: Bilag BEU Hvide bokse

Diverse
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.45