Børne- og Skoleudvalget

17-05-2011

Sager 36 - 41

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 36

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 05.04.2011 - 09.05.2011
Bilag 3: Forslag til dialogmøder 2012
Bilag 4: Task Force skal samle viden til fremtidens daginstitutioner (20.04.2011)
Bilag 5: Overgangen fra daginstitution til skole skal styrkes (20.04.2011)
Bilag 6: Tilfredshedsundersøgelse af Dagskolen

Skoleudbygning, reviderede helhedsplaner for skolerne
Sag nr. 37

Sagens kerne

Helhedsplanerne fra maj 2007 for Hendriksholm, Islev, Rødovre, Tinderhøj, Valhøj og Nyager skoler er blevet gennemgået og revideret.

De reviderede helhedsplaner for skolerne af maj 2011 samt forslag til tidsfølgeplaner for skoleudbygning indgår i budgetdrøftelserne for de kommende år.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at de reviderede helhedsplaner for skolerne af maj 2011 samt forslag til tidsfølgeplaner tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Samlet forslag til tidsfølgeplan 2012 ff. vedrørende skoleudbygning

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 38

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Behovsoversigt maj 2011 - april 2012

Dagtilbud til tosprogede børn
Sag nr. 39

Sagens kerne

Implementering af ”Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.”, som træder i kraft pr. 1. juli 2011.

Det fremgår heraf, at kommunerne fremover er forpligtet til:

gratis sprogstimuleringstilbud i form af en 30-timers dagtilbudsplads, når mindst én af forældrene ikke er i beskæftigelse, samt

sprogstimuleringstilbud (som hidtil) på 15 timer pr. uge til øvrige børn, der ikke er i dagtilbud.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at ordningen får opstart i Børnehuset Carlsro,

  2. at sagen fremlægges igen i oktobermøderækken 2011 med nærmere belysning af det administrative omfang og de økonomiske konsekvenser, og

  3. at bestemmelsen om standsning af børneydelse finder anvendelse for forældre, der ikke overholder sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Lov om ændring af dagtilbudsloven - sprogstimuleringstilbud samt pasningstilbud til tosprogede børn
Bilag 3: Lov om obligatorisk dagtilbud til torsprogede børn fra Socialministeriet - hovedindhold i loven fra Departementet
Bilag 4: Høringssvar fra KL til Socialministeriet
Bilag 5: Høringssvar fra Børne- og Kulturchefforeningen

Nyt navn til sammenlagt specialfritidstilbud
Sag nr. 40

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 25.01.2011 blev det vedtaget at sammenlægge de to specialfritidshjem Espevangen og Skovmosen. I denne forbindelse indstiller den nye sammenlagte institution, at dens navn fra 01.08.2011 bliver 'Fritidstilbuddet ved Espelunden'.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at det foreslåede navn godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Diverse
Sag nr. 41

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK