Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

Sager 44 - 51

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 44

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 10.05.2011-30.05.2011
Bilag 3: Orientering til BSU om projekt leg, læring og bevægelse

Tandplejen - udskiftning af klinikudstyr og -inventar, Regnskab
Sag nr. 45

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af klinikudstyr og -inventar i Tandplejen.

 

Bevilling 25.10.2005 566.000 kr.
Bevilling 28.03.2006 1.435.000 kr.
Bevilling 27.02.2007 1.037.000 kr.
Bevilling 31.08.2010 580.000 kr.
   
Bevilling ialt 3.618.000 kr.
Forbrug/regnskab 3.583.425 kr.
   
Mindreforbrug 34.575 kr.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og

 2. at mindreforbruget på 34.575 kr. tilgår kassebeholdningen i 2011.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Regnskab udarbejdet af TF og BKF

Opførelse af ny daginstitution på Vårfluevej - projektforslag
Sag nr. 46

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af maj 2011 til opførelse af ny daginstitution på Vårfluevej.

Godkendelse af, at hovedprojekt udarbejdes af Teknisk Forvaltning med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver og landskabsarkitekt, og at opgaven udbydes i licitation som fagentrepriser.

Der blev i januar-møderækken 2011 givet en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til projektering.

Efter afholdelse af licitation ansøges om anlægsbevilling til opførelse af institutionen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag samt tidsplan godkendes,

 2. at Teknisk Forvaltning udarbejder hovedprojekt med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver og ekstern landskabsarkitekt, og

 3. at arbejdet udbydes i licitation som fagentrepriser.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Oplæg fra Teknisk Forvaltning

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 47

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Behovsoversigt juni 2011 - maj 2012

Brugerundersøgelse af tilfredshed med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune
Sag nr. 48

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger resultaterne af brugerundersøgelsen af folkeskoler og SFO'er i Rødovre Kommune.

Svarperioden var fastsat fra den 7. - 27. marts 2011 og blev forlænget med en uge til afslutning den 3. april 2011. Svarprocenterne for forældre med børn i 0.- 10. klassetrin er på 47, og blandt eleverne fra 6. - 10. klassetrin er svarprocenten 73.

Det generelle billede af tilfredsheden med folkeskolerne og SFO'erne blandt forældre og elever er relativ stor. 77 procent af forældrene er overordnet set tilfredse med både børnenes skole og SFO. For eleverne er den overordnede tilfredshed med skolen på 70 procent.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at undersøgelsen af tilfredsheden med folkeskoler og SFO'er i Rødovre Kommune tages til efterretning,

 2. at undersøgelen danner baggrund for videreudvikling af folkeskoler og SFO'er i Rødovre Kommune, og

 3. at den enkelte skole og SFO arbejder videre med relevante emner på baggrund af brugerundersøgelsens resultater.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Svarprocenter
Bilag 3: Samlede elevbesvarelser
Bilag 4: Samlede forældrebesvarelser

Status på anvendelse af SMART-boards
Sag nr. 49

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger status på skolernes arbejde med SmartBoards i klasselokalerne.

Status tager primært afsæt i en elektronisk evaluering, gennemført blandt Rødovre Kommunes lærere i marts 2011.

Endvidere beskrives kompetenceudviklingsforløbet, som det har været afviklet blandt skolernes lærere i skoleåret 2010/2011.

Det konkluderes, at SMART-boards har haft en positiv forskel i undervisningen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at fremlæggelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Status på UTA-indsatsen i Rødovre
Sag nr. 50

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Jobcenteret udarbejdet status over Rødovre Kommunes arbejde med Uddannelse til alle (UTA). Sagen er en status over Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse til alle. Strategiplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i november 2009.

I februar 2010 fremlagde styregruppen for kommunens UTA-indsats oplæg omkring prioritering af indsatser til fremme af 95 procent målsætningen for Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

I statusopgørelsen fremlægges indsatser og status.

Endvidere indeholder sagsfremstillingen en opgørelse over Rødovre Kommunes unge pr. 15. april 2011 med gennemført eller igangværende ungdomsuddannelse.Endvidere indeholder sagsfremstillingen en opgørelse over Rødovre Kommunes unge pr. 15. april 2011 med gennemført eller igangværende ungdomsuddannelse.

Ungepakke I og II medførte en række nye lovgivninger. I sagen beskrives myndighedsudøvelseskonsekvenserne af disse samt den kommunale forpligtigelse til særlige tilbud til unge 15 – 17 årige, der ikke er parate til en ungdomsuddannelse. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger beslutningstema herom.

Sagen afsluttes med en oversigt over myndighedsopgaver og organisationen til sikring af Rødovre Kommunes forpligtigelser under Ungepakke II.

Sagen forelægges samtidigt i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at statusredegørelsen tages til efterretning,

 2. at Jobcentret og UU-Vestegnen varetager myndighedsudøvelsen i forhold til tiltag i Ungepakke II,

 3. at der i særlige tilfælde kan anvendes sanktion i forhold til ungeydelsen, samt
 4. at der etableres et fleksibelt, fagligt opkvalificerende tilbud under Rødovre Kommunale Ungdomsskole med opstart pr. 1. august 2011.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Diverse
Sag nr. 51

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK