Børne- og Skoleudvalget

15-11-2011

Sager 76 - 84

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 76

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 26.10.2011-01.11.2011
Bilag 3: Ungdommens Uddannelsesvejledning - Beretning og status pr. 01.09.2011
Bilag 4: Opsamling fra Børne- og Skoleudvalgets studierejse til Stockholm, maj 2011

Etablering af madordning i daginstitutioner, ombygning af køkkener - Regnskab
Sag nr. 77

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.

Bevilling 31.03.2009 3.400.000 kr.
Forbrug/regnskab - 789.738 kr.
Mindreforbrug 2.610.262 kr.


I forbindelse med overførelsessagen i 2010 er en del af rådighedsbeløbet 2.529.993 kr. tilgået kassen i 2010.

Mindreforbruget udgør herefter 80.269 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet godkendes, og

  2. at mindreforbruget på 80.269 kr. tilgår kassebeholdningen i 2011.

 

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Byggeregnskab fra Teknisk Forvaltning af 31.10.2011

Kriterier for lavt fremmøde i forbindelse med lukkedage i daginstitutionerne
Sag nr. 78

Sagens kerne

Lukkedage i daginstitutionerne kan kun finde sted på dage, hvor fremmødet vurderes at ville være lavt.

Kriteriet for lavt fremmøde i forbindelse med lukkedage i Rødovre Kommune ligger over gennemsnittet af landets øvrige kommuner.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at kriteriet for lavt fremmøde i forbindelse med lukkedage i daginstitutionerne ændres til 30 procent.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Dagtilbud til to-sprogede børn
Sag nr. 79

Sagens kerne

Børne- og Skoleudvalget godkendte i maj 2011 Børne- og Kulturforvaltningens forslag til gennemførelsen af ”Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.” i Rødovre Kommune.

Det blev besluttet, at Børne- og Kulturforvaltningen efterfølgende skulle fremlægge en sag for Børne- og Skoleudvalget med en evaluering af opstarten samt med oplysninger om konkrete fremtidige behov, ligesom der skulle redegøres for en nærmere stillingtagen til en sammenhængende model for placering af 30-timers pladserne.

Det skønnes endnu for tidligt at vurdere de administrative og økonomiske konsekvenser af lovændringen, da det er vanskeligt at afgøre, hvorvidt det nuværende behov er reelt eller om det skyldes manglende kendskab til 30-timers tilbuddet. Det skønnes endnu for tidligt at vurdere de administrative og økonomiske konsekvenser af lovændringen, da det er vanskeligt at afgøre, hvorvidt det nuværende behov er reelt eller om det skyldes manglende kendskab til 30-timers tilbuddet. Det skønnes endnu for tidligt at vurdere de administrative og økonomiske konsekvenser af lovændringen, da det er vanskeligt at afgøre, hvorvidt det nuværende behov er reelt eller om det skyldes manglende kendskab til 30-timers tilbuddet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at sagen genoptages i foråret 2012, og

  2. at der udarbejdes forslag til en ændret struktur i forbindelse med sprogstimuleringstilbuddet Sesams arbejde med henblik på at sikre inklusionen af de børn, som benytter dette tilbud.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Ændring af driftsoverenskomster mellem Rødovre Kommune og de selvejende daginstitutioner samt Rødovre Byggelegeplads
Sag nr. 80

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til nye og ajourførte driftsoverenskomster mellem Rødovre Kommune og de selvejende daginstitutioner samt Rødovre Byggelegeplads.

Forslagene har været sendt til høring i bestyrelserne for de selvejende institutioner, og er efterfølgende godkendt i bestyrelserne for vuggestuen Bybjerget, børnehuset Carlsro og Rødovre Byggelegeplads.

Driftsoverenskomsten for børnehaven Barnets Hus vil blive forelagt i decembermødet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til nye driftsoverenskomster mellem Rødovre Kommune og vuggestuen Bybjerget, børnehuset Carlsro samt Rødovre Byggelegeplads godkendes.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Driftsoverenskomster for vuggestuen Bybjerget, børnehuset Carlsro og Rødovre Byggelegeplads

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 81

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.orvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.orvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Behovsoversigt november 2011 - oktober 2012

Fremmødestatistik i ungdomsklubberne.
Sag nr. 82

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. marts 2011, at ungdomsklubberne skulle være kontingentfrie med virkning fra 01. august 2011.

Efter ønske fra Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienterer forvaltningen om fremmødet i ungdomsklubberne i uge 37 og 38 i 2011 sammenholdt med samme periode i 2010.

Sagen forelægges samtidigt i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Statistik over fremmøde

KKR Hovedstaden - fælles udspil om kommunernes vækst og udvikling
Sag nr. 83

Sagens kerne

Kommunerne i KKR Hovedstaden har sammen udarbejdet ”Hovedstadens dagsorden – kommunernes fælles udspil om vækst og udvikling”.

Rapporten er godkendt i KKR den 26.08.2011 og det blev på mødet besluttet, at kommunerne skulle udbrede kendskabet til rapporten og at denne skulle indgå, hvor det var hensigtsmæssigt, i kommunernes arbejde.Rapporten er godkendt i KKR den 26.08.2011 og det blev på mødet besluttet, at kommunerne skulle udbrede kendskabet til rapporten og at denne skulle indgå, hvor det var hensigtsmæssigt, i kommunernes arbejde.

Rapportens fokusområder er i høj grad sammenlignelige med de fokusområder Rødovre Kommune allerede arbejder med i erhvervsplanlægningen, infrastrukturplanlægningen og byplanlægningen.

Rødovre Kommune understøtter udspillet i den udstrækning, det flugter med politikker og planlægning indenfor eksisterende økonomiske rammer.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: KKR Hovedstaden - Hovedstadens dagsorden. Kommunernes fællesudspil om vækst og udvikling

Diverse
Sag nr. 84

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK