Børne- og Skoleudvalget

06-12-2011

Sager 87 - 97

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 87

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 02.11.2011-23.11.2011
Bilag 3: SSP-undersøgelse af unges hashforbrug i Rødovre Kommune

Opførelse af ny daginstitution på Vårfluevej - licitation, ansøgning om anlægsbevilling 2012
Sag nr. 88

Sagens kerne

Godkendelse af at den nye institution får navnet ”Vårfluen”.

Forelæggelse af licitationsresultat samt tidsplan vedrørende opførelse af den nye daginstitution.

I møderækken i juni 2011 blev det udarbejdede projektforslag samt forslag til entreprenører til opførelse af ny daginstitution på Vårfluevej godkendt. Anlægsudgiften var opgjort til 16.810.000 kr.

Der blev afholdt licitation den 08.10.2011. Efter licitationen er den samlede anlægsudgift opgjort til 15.650.000 kr.

Der søges om en anlægsbevilling på 15.650.000 kr. til gennemførelse af projektet.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2012 er der afsat 14.000.000 kr. til ovennævnte projekt.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til merudgiften, hvorfor der søges et tillæg til rådighedsbeløbet på 1.650.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Der blev den 15.01.2011 bevilget 1.500.000 kr. til projektering.

Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 17.150.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at den nye institution får navnet ”Vårfluen”,

 2. at licitationsresultatet og tidsplanen tages til efterretning,

 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver og landskabsarkitekt,

 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 14.000.000 kr.,

 5. at der afsættes et tillæg til rådighedsbeløbet på 1.650.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen, og
 6. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1.650.000 kr. til frigivelse af rådighedsløb.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 17.11.2011
Bilag 3: Oversigt over lavestbydende entreprenører
Bilag 4: Økonomioversigt fra Teknisk Forvaltning af 17.11.2011

Istandsættelse af skolernes adgangsarealer - ansøgning om anlægsbevilling 2012
Sag nr. 89

Sagens kerne

Godkendelse af løsningsforslag vedrørende istandsættelse af skolernes adgangsarealer.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2012 er der afsat 2.350.000 kr. til ovennævnte projekt.

Der søges om en anlægsbevilling på 2.350.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at løsningsforslag og tidsplan godkendes,

 2. at arbejdet udbydes i fagentrepriser i underhåndsbud,

 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.350.000 kr.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Skolernes adgangsarealer, oversigt over løsningsforslag vedr. bygninger
Bilag 3: Skolernes adgangsarealer, oversigt over løsningsforslag vedr. udearealer

Indvendigt malerarbejde på skolerne - ansøgning om anlægsbevilling 2012
Sag nr. 90

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag vedrørende indvendigt malerarbejde på skolerne.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2012 er der afsat 2.150.000 kr. til ovennævnte projekt.

Der søges om en anlægsbevilling på 2.150.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,

 2. at arbejdet udbydes i fagentrepriser i underhåndsbud,

 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.150.000 kr.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Projektforslag, oversigt over resterende indvendigt malerarbejde på skolerne

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 91

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Behovsoversigt december 2011 - november 2012

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Rødovre Skole
Sag nr. 92

Sagens kerne

Ansøgning fra skolebestyrelsesmedlem Vibeke Hjordt Lund om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Rødovre Skole, pga. længere sygemelding.

1. suppleant Susanne Grant indtræder for resten af valgperioden.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at ansøgningen imødekommes, og

 2. at 1. suppleant Susanne Grant indtræder for resten af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Ansøgning om udtrædelse fra Vibeke Hjordt Lund

Kvalitetsrapport for Rødovre Kommunes Skoler 2010/2011
Sag nr. 93

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2010/2011.

Kvaltietsrapporten fremlægges for Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at kvalitetsrapporten 2010/2011 tages til efterretning og indgår i det videre arbejde med Rødovre Kommunes skolevæsen.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Ajourføring af styrelsesvedtægter på skoleområdet
Sag nr. 94

Sagens kerne

Sagen er en ajourføring af bilagene til styrelsesvedtægterne på skoleområdet. Ajourføringen er en konsekvens af trufne beslutninger i Kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at de ajourførte bilag til styrelsesvedtægterne godkendes.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer

(til Økonomiudvalget).

Claus Gisselmann Olsen (V) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Styrelsesvedtægten med de reviderede bilag

Læse- og skrivehandleplan 2011-2014
Sag nr. 95

Sagens kerne

Med henblik på at styrke elevernes læse- og skrivefærdigheder i Rødovre Kommunes folkeskoler, har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet en treårig Læse- og skrivehandleplan 2011-2014. Læse- og skrivehandleplanen fremlægges til orientering.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen om Læse- og skrivehandleplan 2011-2014 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Folkeskolens handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014
Sag nr. 96

Sagens kerne

Med henblik på at styrke og kvalificere arbejdet med ”dansk som andetsprog” i Rødovre Kommunes folkeskoler, har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet en treårig handleplan for området. Handleplanen fremlægges til orientering.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen om Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Diverse
Sag nr. 97

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK