Børne- og Skoleudvalget

14-02-2012

Medlemmer

Torben Petersen(F)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Bente Hylleborg(A)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen(V)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)

Sager 11 - 21

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Undervisning for perioden 04.01.2012-01.02.2012.
 2. Områdekort for Tinderhøj Skole.
 3. Brev fra Tinderhøj Skole om skoledistrikter.
 4. Notat om skoledistrikter.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 04.01.2012-01.02.2012
Bilag 2: Områdekort for Tinderhøj Skole
Bilag 3: Brev fra Tinderhøj Skole om skoledistrikter
Bilag 4: Notat om skoledistrikter

Renovering af legepladser ved skoler og daginstitutioner - Regnskab
Sag nr. 12

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.

Bevilling 25.01.2005

11.300.000 kr.

Bevilling 28.09.2007

3.000.000 kr.

   
Bevilling i alt 14.300.000 kr.
Forbrug / regnskab 14.298.559 kr.
   
Mindreforbrug

1.441 kr.

 

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


 1. at anlægsregnskabet godkendes, og

 2. at mindreforbruget på 1.441 kr. tilgår kassebeholdningen i 2011.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I forbindelse med sikkerhedsmæssig gennemgang af legepladserne på skoler og daginstitutioner i 2004 viste det sig, at det i omfattende grad var nødvendigt at fjerne udtjent legeudstyr, således at børnenes legemuligheder blev forringede.

Derudover var der institutioner og skoler, hvor legemuligheder ikke var til stede i tilstrækkeligt omfang.

Kommunalbestyrelsen bevilgede derfor i 2005 11.300.000 kr. til renoveringen, hvoraf 1.100.000 kr. blev finansieret af provenue ved salg af ejendommen Frøslevvej 50, der var testamenteret til kommunen til anvendelse "til gavn for børneinstitution".

Herudover bevilgede Kommunalbestyrelsen i 2007 yderligere 3.000.000 kr. til færdiggørelse af renoveringen.

Renoveringen er nu tilendebragt, og der kan aflægges regnskab.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et samlet forbrug på i alt 14.298.559 kr.

Forbruget fordeler sig med 5.441.015 kr. til renovering af legepladser på skolerne, og med 8.857.544 kr. til renovering af legepladser ved børneinstitutionerne, hvoraf de 1.100.000 kr. er finansieret via provenue fra salg af Frøslevvej 50.

Der er et mindreforbrug på i alt 1.441 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2011.

Tidsplan

Ingen.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Regnskab vedr. pulje til renovering af legepladser ved skoler og børneinstitutioner

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 13

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser i 2012.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden janaur 2012 - december 2012. Opgørelsen er tilrettet en foreløbig opgørelse over befolkningstallet for 2011-årgangen, der viser en nedgang i forhold til tidligere årgange.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forventet behov for daginstitutionspladser

Indskrivning til børnehaveklasse 2012-2013
Sag nr. 14

Sagens kerne

Sagen omhandler indskrivning til børnehaveklasser for skoleåret 2012/13.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterrretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Grundlaget for planlægningen af det kommende skoleår for børnehaveklasserne bygger på Kommunalbestyrelsens beslutning af 26.10.2004 vedrørende lov om folkeskolen (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænserne), ændringer af skoledistrikterne, antallet af børn samt udsættelse af undervisningspligten.

Der er indskrevet 393 elever, og der oprettes 16 klasser, hvilket giver et gennemsnit på 24,5 elever pr. klasse. De 16 klasser oprettes som følger: Islev Skole 3, Hendriksholm Skole 3, Nyager Skole 3, Rødovre Skole 3, Valhøj Skole 2 og Tinderhøj Skole 2.

42 elever har fået opfyldt deres ønske om en anden skole end distriktskolen, og for 18 elever har det ikke været muligt at opfylde deres ønske om anden skole end distriktskolen.
23 elever har valgt anden skole end en skole i Rødovre Kommune, og 22 elever har fået udskudt undervisningspligten et år.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen ud over det i budgettet fastsatte beløb.

Tidsplan

Skoleåret 2012-2013.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Indskrivning 2012-2013

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Nyager Skole
Sag nr. 15

Sagens kerne

Ansøgning fra skolebestyrelsesmedlem Bibi Tromholt om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Nyager Skole.

1. suppleant Betina Jane Kristensen indtræder for resten af valgperioden.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


 1. at ansøgningen imødekommes, og
 2. at 1. suppleant Betina Jane Kristensen indtræder for resten af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsesmedlem Bibi Tromholt på Nyager Skole har anmodet Børne- og Kulturforvaltningen om fritagelse for hvervet som skolebestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. Ifølge Lov om Folkeskolen § 43 kan kommunalbestyrelsen fritage en borger for skolebestyrelsesarbejdet, såfremt det skønnes, at der er en rimelig grund.

Bibi Tromholt angiver vanskeligheder ved at få passet sit handicappede barn som begrundelse.

1. suppleant Betina Jane Kristensen indtræder for resten af valgperioden.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen § 43 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gældende for den resterende del af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Skriftlig udtrædelse af SB på Nyager skole - Bibi Tromholt

Samarbejde med Børns vilkår om anonym telefonrådgivning
Sag nr. 16

Sagens kerne

Foreningen Børns Vilkår har fået projektmidler til et forsøg, hvor fem kommuner og Børns Vilkår sammen styrker børn og unges adgang til anonym telefonrådgivning. Der er bevilget midler til Børns Vilkår til gennemførelse af projektet frem til medio 2015. Samarbejdet indebærer inddragelse af elever i 3. til 9. klasse, hvorfor sagen forelægges til orientering i såvel Social- og Sundhedsudvalget som Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretningBeslutning

Indstilles taget til efterretning

(til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Børns Vilkår har med projektmidler fået mulighed for at tilbyde samarbejde om anonym børnerådgivning i fem kommuner, heriblandt Rødovre kommune. Målgruppen er alle børn og unge i kommunen, men der vil blive gennemført en særlig tilrettelagt oplysningskampagne overfor børn og unge, der går i 3. til 9. klasse.

Kampagnen vil blive endeligt formuleret med de deltagende kommuner, men det er tanken, at den skal bestå i breve til alle skoler om samarbejdet med Børns Vilkår, oplysningsmateriale til skolerne, uddeling af ”telefonkort” til elever fra 3. til 9. klasse, med telefonnummer og oplysning om den anonyme rådgivning. Endvidere tilbydes alle 4. klasser besøg af Børns Vilkårs Skole Tjeneste, der informerer om dels rådgivningen, dels børns rettigheder i øvrigt.

Formålet er at sikre børn bedst mulig adgang til tidlig hjælp, når de lever i alvorlige problemer, samt informere om, hvordan de konkret kan opnå denne hjælp. Det vil være gratis at ringe til rådgivningen.

Projektets formål er desuden at afdække, om en særlig intensiv oplysning til børn og unge om den anonyme rådgivning medfører, at flere børn og unge benytter sig af tilbuddet, end pt. i den almindelige telefonrådgivning. Børns Vilkår forestår selve telefonrådgivningen.

Vi vil kunne henvise kommunens børn og unge til relevant og kompetent rådgivning i tidsrummet mellem kl. 11 – 23 på hverdage. På sigt vil dette udvides til alle årets dage. Der er tale om en anonym telefonrådgivning, hvorfor der ikke videregives konkrete oplysninger om det enkelte barn til børne- og familieafdelingen. Vi vil modtage en opkaldsstatistik, hvori det også fremgår, hvad der ønskes rådgivning om. Denne nye viden kan eventuelt danne grundlag for mere målrettede, forebyggende indsatser.

Der vil blive udfærdiget en samarbejdskontrakt, med de konkrete rammer for rolle- og ansvarsfordeling.

Lov- og plangrundlag

Servicelovens §11 stk. 1 og 2, hvori kommunens forpligtelse til at tilbyde anonym og åben rådgivning til børn, unge og forældre fremgår.

Økonomiske konsekvenser

Børns Vilkår afholder udgifterne i projektperioden. Vi skal indgå i samarbejdet ved deltagelse i en projekt følgegruppe.

Tidsplan

Samarbejdet etableres i 1. kvartal 2012, og selve rådgivningen forventes igangsat i 3. kvartal 2012, og fortsætter frem til medio 2015.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Projektbeskrivelse af anonnym børnerådgivning Børns Vilkår januar 2012

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2011
Sag nr. 17

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176).

Sundhedspolitikken bliver hvert år udmøntet i en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere målsætningerne i sundhedspolitikken.

Hvert år udarbejdes ligeledes en status på handleplanen for det foregående år.

Direktionen har på møde den 25. januar 2012 behandlet status på handleplan for sundhedsindsatsen 2011.

Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2011 forelægges hermed.

Sagen forelægges samtidigt i alle udvalg.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2012 forelægges ligeledes samtidigt i alle udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2011 tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning

(til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kendetegnende for sundhedsindsatsen i 2011 har været åbning og opbygning af Rødovre Sundhedscenter. Sundhedscenteret åbnede den 16. marts 2011, og siden har medarbejdere i sundhedscenteret arbejdet med at opbygge de mange tilbud, der er i centeret for Rødovres borgere.

Derudover har sundhedsindsatsen været kendetegnet ved en fortsættelse og videreudvikling af de igangværende indsatsområder såsom tobaksforebyggelse, sundhedsagenterne, små skridt til vægttab, seksuel sundhed og hygiejne.

I forhold til implementering af forløbsprogrammer for indsatsen for borgere med kronisk sygdom er der i 2011 sket en videreudvikling af rehabilitering af borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) samt planlægning af rehabilitering af borgere med diabetes, som skal udbydes i 2012.

Generelt for alle indsatsområder har der været fokus på den brede sundhedsindsats på tværs af forvaltninger og afdelinger og den sociale ulighed i sundhed. Punkter der også fortsat fokuseres på i handleplan for sundhedsindsatsen 2012.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.
Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2011

Handleplan for sundhedsindsatsen 2012
Sag nr. 18

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176).

Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere målsætningerne i sundhedspolitikken.

Direktionen har på møde den 25. januar 2012 behandlet handleplan for sundhedsindsatsen 2012.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2012 forelægges hermed.

Sagen behandles samtidigt i alle udvalg.

Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2011 forelægges ligeledes samtidigt i alle udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2012 godkendes

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2012 er en fortsættelse og videreudvikling af de igangværende indsatsområder.

Som nyt indsatsområde kan nævnes indsatsområdet: ”Sundhed på tværs og strukturel forebyggelse”. Det er en indsats, der skal fremme det at tænke sundhed ind i alle forvaltningsområder, så den strukturelle sundhedsindsats styrkes. Det vil sige, at de rammer borgerne færdes i lægger op til en sundere adfærd. Derudover er der i handleplan 2012 for alle indsatsområder fokus på den sociale ulighed i sundhed.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.
Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2012 afsat 502.100 kr. til forebyggelse og sundhedsfremme. Midlerne planlægges disponeret på følgende måde:

Indsatsområde

Disponerede midler

Tobaksforebyggelse

130.700

Bevægelsespuljen

25.000

Implementering af forløbsprogram for KOL

120.000

Implementering af forløbsprogram for diabetes

76.000

Hygiejne

4.200

Seksuel sundhed

44.850

Alkohol

25.000

Inspirationsmøde for medarbejdere

15.000

Sund By Netværket

50.000 

Disponerede midler

490.750

Budget

502.100

Tilbageværende midler til yderligere indsatser

11.350

Ovenstående oversigt vedrører de midler, der er afsat til sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen i budget 2012 på 502.100 kr. Yderligere finansiering af aktiviteterne foregår inden for sundhedscenterets økonomiske ramme – da mange af aktiviteterne varetages af det personale, der er fastansat i sundhedscenteret.

Der er opnået ekstern finansiering af projektleder af implementering af forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes. Derudover er der opnået ekstern finansiering til uddannelse af tre instruktører i kurser i små skridt til vægttab, der holder. Der er opnået delvis ekstern finansiering til indsatsen for seksuel sundhed og for rygeforebyggelse på et værested i Rødovre.

Tidsplan

Ingen.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Handleplan for sundhedsindsatsen 2012

Forslag til Kommuneplanstrategi 2012
Sag nr. 19

Sagens kerne

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Strategien skal indeholde:

 • oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,

 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
 • en beslutning om revisionsmetode.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26.04.2011, sag nr. 60, at Rødovre Kommuneplan 2010-2022 skulle gennemgå en temarevision ud fra temaet ”vækst gennem bæredygtig byudvikling”.

Baggrunden for denne beslutning var en vurdering af, at den gældende kommuneplan stadig udgør et godt grundlag for kommunens videre udvikling og arbejdsredskab for kommunens administration.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 er en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til Kommuneplanstrategi 2012 vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger fra februar til maj 2012, samt

 2. at der afholdes borgermøde i forbindelse med Kommuneplanstrategiens høringsperiode.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Strategien skal indeholde:

 • oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen,
 • samt en beslutning om revisionsmetode.

Der er to muligheder for revisionsmetode: en fuld revision af hele kommuneplanen eller en delvis revision – en temarevision. En temarevision betyder, at kun dele af kommuneplanen ændres. Det kan være for et enkelt eller flere temaer, der f.eks. kan resultere i nye retningslinjer og rammer for særlige typer af områder, eller det kan være ved at udpege et geografisk område, der laves nye rammer, retningslinjer mv.

Ved en temarevision genvedtages resten af kommuneplanen for en ny 4-årig periode.

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst otte uger for fremsættelse af ideer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter tager Kommunalbestyrelsen stilling til fremkomne bemærkninger, og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelse med strategien.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26.04.2011, sag nr. 60, at Rødovre Kommuneplan 2010-2022 skulle gennemgå en temarevision ud fra temaet ”vækst gennem bæredygtig byudvikling”.

Baggrunden for denne beslutning var en vurdering af, at den gældende kommuneplan stadig udgør et godt grundlag for kommunens videre udvikling og arbejdsredskab for kommunens administration.

Fremtidens forstad - vækst gennem byudvikling

I Kommuneplan 2010-2022 er et væsentligt mål for den fremtidige udvikling i Rødovre Kommune, at der også fremover skal sikres vækst gennem bæredygtig udvikling.

Væksten skal sikres gennem flere forskellige tiltag, men mest fremtrædende er behovet for en udvikling, der kan sikre en balanceret befolkningssammensætning og et alsidigt erhvervsliv i vækst.

I Fremtidens forstad – vækst gennem bæredygtig byudvikling fokuseres på:

 • Vækst i boligmassen for at sikre en alsidig befolkningssammensætning og tiltrække nye borgere
 • Vækst i erhvervslivet ved at sikre mulighed for nye erhvervstyper og skabe nye arbejdspladser
 • Bæredygtige bydele med plads og mulighed for ”det rige hverdagsliv”.

I Kommuneplan 2010-2022 er der udpeget 4 udviklingsområder: Rødovre Nord, Bykernen, ”Irmagrunden” og Rødovre Syd. I Kommuneplanstrategi 2012 tilføjes et femte udviklingsområde, nemlig Islevdal Erhvervskvarter, der sammen med de 4, allerede udpegede områder, udgør attraktive muligheder for at udvikle bolig og erhverv, samt en række andre byfunktioner. Det er i disse 5 områder og i sammenhængen mellem dem, der sættes fokus på at sikre en fortsat vækst i kommunen.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 fokuserer på vækst gennem bæredygtig byudvikling for at sikre fremtidens forstad. Den overordnede vision for udviklingen af Rødovre er, at bolig- og erhvervsudviklingen skal styrkes som vækstgeneratorer for hele kommunen.

Kommuneplanstrategiens indhold

I Kommuneplanstrategi 2012 beskrives det valgte tema, og hvordan Rødovre Kommune har tænkt sig at behandle temaet. Derudover beskrives målet for arbejdet.

Udover beskrivelse af temaets vision og mål, indeholder Kommuneplanstrategien status på den aktuelle situation, og en identificering af Rødovres potentialer og udfordringer, f.eks. målet om en alsidig befolkningssammensætning, efterspørgsel af nye typer erhverv i erhvervsområderne mv.

Ligesom sammenhængen med Kommuneplan 2010-2022 – ”Det rige hverdagsliv” beskrives.

Strategiens forudsætninger

Kommuneplanstrategien skal forholde sig til en lang række statslige planer og øvrige projekter i samarbejde med nabokommuner, Regionen og Staten.

Styregruppen for Ringby-Letbanesamarbejdet har vedtaget, at der udarbejdes et fælles afsnit til planstrategierne i de 10 involverede kommuner omkring projektet for en letbane i Ring 3. Dette er indarbejdet sidst i kommuneplanstrategien - i afsnittet ”Strategiens forudsætninger”.

Det forventes, at Statens vandplaner offentliggøres i den kommende planperiode, og der skal tages stilling til, hvilke ændringer dette vil medføre i kommuneplanen.

Miljøministeriet barsler med en revision af fingerplanen og udsendte et debatoplæg om revisionen i marts 2011. Denne revision kan udpege særlige emner, der skal tages stilling til i kommuneplanprocessen. Det vil muligvis betyde tilpasninger for at opnå overensstemmelse mellem Statens planer og kommuneplanen.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Ligesom det var tilfældet i Strategi 2007 er der udarbejdet en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2010-2022, der i afsnittet ”Bæredygtige Rødovre” og kapitel 1 fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt.

Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Lov- og plangrundlag

Planlovens § 5, 10, 11, 23 og 33.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 • Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 vedtages af Kommunalbestyrelsen februar 2012.

 • Offentliggørelse af Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 februar 2012.

 • Høring i otte uger februar 2012 – maj 2012, herunder afholdelse af borgermøde.

 • Bearbejdning af indkomne høringssvar og forberedelse til politisk behandling maj - juni 2012.

 • Endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2012 i Kommunalbestyrelsen august 2012.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kommuneplanstrategi 2012
Bilag 2: Forslag til Kommuneplanstrategi 2012

Diverse
Sag nr. 20

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Sag nr. 21

Sagens kerne

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl. 17:31_______________
Bente Hylleborg
_______________
Annie Arnoldsen Petersen
   
   
_______________
Torben Petersen
_______________
/Jette Egholm
   
   
   
   
   

Beslutning

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK