Børne- og Skoleudvalget

13-03-2012

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Torben Petersen(F)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Bente Hylleborg(A)

Sager 21 - 30

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 21

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Undervsining for perioden 01.02.2012-28.02.2012.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 01.02.2012-28.02.2012

Tinderhøj Skole, H-fløjen - udskiftning af vinduer og indgangsparti i klasser. Ansøgning om bevilling
Sag nr. 22

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2012 er der afsat rådighedsbeløb på 1.265.000 kr. til udskiftning af vinduer og indgangsparti i klasserne i H-fløjen på Tinderhøj Skole.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.265.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at tidsplanen godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse, og
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.265.000 kr. til udskiftningen.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget). 

Sagsfremstilling

Vinduer og indgangsparti i klasserne i H-fløjen på Tinderhøj Skole er angrebet af råd og trænger til udskiftning.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører samt specifikation af økonomi.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til udskiftningen er anslået til 1.265.000 kr.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget:

 

13.03.2012

Økonomiudvalget:

 

21.03.2012

Kommunalbestyrelsen:

 

27.03.2012

Udbud og entrering:

 

april - maj 2012

Byggeperiode:

 

juni - september 2012

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 17.02.2012

Nyager Skole - opførelse af indskolingsafsnit 3.etape. Projektforslag og ansøgning om bevilling
Sag nr. 23

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag udarbejdet marts 2012 vedrørende opførelse af indskolingsafsnit 3. etape på Nyager Skole.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2012 er der afsat rådighedsbeløb på 16.763.000 kr. til opførelsen.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Nyager Skole, udarbejdet maj 2011.

Der er den 31.01.2012 givet en anlægsbevilling på 1.525.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Der søges om en anlægsbevilling på 14.588.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 16.113.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i licitation,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrågiver og ekstern landskabsarkitekt, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 14.588.000 kr.

Beslutning

Projektforslag af 13. marts 2012 blev udleveret på mødet.

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte projektforslag i samarbejde med den nedsatte projektgruppe samt Børne- og Kulturforvaltningen og Nyager Skole.

Den nye bygning, 3. etape, som er en del af det samlede indskolingskompleks, projekteres i videst muligt omfang som en spejlvending af 1. etape, der blev opført i slutningen af 1990'erne.

Den nye bygning tilpasses de nye krav til varmeisolering, lyddæmpning, brandsikring og tilgængelighed. Endvidere foretages mindre bygningstilpasninger i forhold til eksisterende bygning efter nærmere aftale med forvaltningen og skolen.

Det endelige projekt vil blive udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Nyager Skole.

Ved færdiggørelse af indskolingsafdelingen med opførelse af 3. etape kan skolens behov for plads til eleverne opfyldes til såvel undervisning som til SFO.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til opførelse af 3. etape er i forslagsfasen anslået til i alt 16.113.000 kr., hvoraf 1.525.000 kr. er disponeret til projektering.

Fjernelse af den gamle SFO-pavillon efter færdiggørelse af 3. etape samt retablering af området er budgetteret til 1.659.000 kr. og foreslås medtaget i investeringsoversigten i budget 2013, jfr. forslag til tidsfølgeplanen i skolens helhedsplan af maj 2011.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget:   13.03.2012
Økonomiudvalget:   21.03.2012
Kommunalbestyrelsen:   27.03.2012
Udarbejdelse af hovedprojekt:   april - juni 2012
Udbud og entrering:   juli - august 2012
Byggeperiode:   september 2012 - april 2013
Ibrugtagning:   maj 2013
Udearealer forventes færdige:   august 2013

Bilag

Bilag 1: Projektforslag marts 2012
Bilag 2: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 27.02.2012

Etablering af hæve/sænkepusleborde i daginstitutioner - Regnskab
Sag nr. 24

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.

Bevilling 25.05.2010  

1.112.000 kr.

Bevilling 30.08.2011  

1.100.200 kr.

Bevilling i alt  

2.212.200 kr.

     
Forbrug/regnskab  

2.210.375 kr.

Mindreforbrug  

1.825 kr.


Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 1.825 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Hæve/sænkepusleborde, der kan sænkes til ca. 30 cm over gulv, er med til at forhindre tunge løft og dårlige arbejdsstillinger for personalet ved bleskift, og Kommunalbestyrelsen har derfor bevilget i alt 2.212.200 kr. til etablering af elektriske hæve/sænkepusleborde i daginstitutioner.

Etableringen er foretaget således, at vuggestuegrupper med faste borde blev prioriteret først, og herefter blev børnehaver/grupper uden adgang til pusleborde samt legestuer med faste borde prioriteret.

Etableringen er nu tilendebragt, og der kan aflægges regnskab.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et samlet forbrug på i alt 2.210.375 kr. og dermed et mindreforbrug på 1.825 kr., der tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings byggeregnskab af 22.02.2012

Status og det videre arbejde med projekt leg, læring og bevægelse.
Sag nr. 25

Sagens kerne

Sagen indeholder en foreløbig status på daginstitutionernes hidtidige arbejde med et projekt om leg, læring og bevægelse, samt et forslag om der som led i den øgede læringsindsats sættes fokus på det naturfaglige læringsfelt for småbørn.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning, og
 2. at det fremlagte forslag til fortsat arbejde med læring i kommunens daginstitutioner godkendes.

Beslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Godkendt. 

Sagsfremstilling

Orientering

På Børne- og Skoleudvalgets møde 18.05.2011 orienterede Børne- og Kulturforvaltningen om planlagte tiltag indenfor daginstitutionsområdet i forbindelse med projektet leg, læring og bevægelse.

Det blev i notatet bl.a. oplyst, at en projektgruppe bestående af repræsentanter for daginstitutionslederne og en pædagogisk konsulent arbejdede med mulighederne for en optimering af forskellige læringsrum, set i forhold til de pædagogiske læreplaner. Projektgruppen har nu udarbejdet basismaterialet til et idékatalog vedrørende de udendørs leg- og læringsrum. Det er tanken, at idékataloget løbende vil blive udvidet og fornyet, efterhånden som institutionerne får nye erfaringer og dermed også nyt materiale til fælles inspiration.

Som forudsat i notatet, har der været afholdt leder- souschefdage i september 2011, hvor der blev fokuseret på mindre børns trivsel og læring ved Ole Henrik Hansen og Hans Henrik Knoop. Førstnævntes oplæg var en ”øjenåbner”, som har medført, at der i efteråret 2012 indbydes til et fyraftensmøde, med samme oplægsholder, hvor institutionerne vil få mulighed for at ”flytte” deres personalemøde til Viften, så alle kan få viden om og lære af det forskningsprojekt, som Ole Henrik Hansen er ved at afslutte.

Bevægelse:

 • Inden for bevægelsesområdet har det planlagte aftenarrangement med Per Kølle været afholdt - ligeledes i september måned 2011. Tankerne om den kropslige læring, og den formidlede viden om hvordan fysisk aktivitet indvirker på læringsprocesser, har haft afsmittende virkning både på indretning og indkøb af materialer til brug ved fysiske udfordringer ude og inde.
 • Flere daginstitutioner er aktive deltagere i ”Bevægelseskompagniet”, hvor pædagoger og lærere er uddannet til at igangsætte aktiviteter for børn og unge på Vestvolden. Bevægelseskompagniet er et samarbejde mellem flere parter: Rødovre, Hvidovre og Københavns Kommuner, samt Kræftens Bekæmpelse og virksomheden ”Motivation”.
 • Projekt ”Tarzan” har, som led i forebyggelse af overvægt hos børn, undervist personale i børneinstitutioner samt bidraget med inspiration i forhold til etablering af nye kostvaner og udarbejdelse af bevægelsespolitikker. En enkelt børnehave har derudover valgt at arbejde ud fra konceptet ”Tarzanbørnehave”.
 • En række institutioner (foruden Græshoppen, som er idrætsinstitution med særlig tilknytning til Hallen) har satset i højere grad på gentagne udendørs aktiviteter, som f.eks. en daglig løbetur i nærområdet og ”gymnastik-timer” efter inspiration og vejledning fra DIF Dansk Idrætsforbund.
 • Endelig har kommunens naturkonsulent "bevægelse" som en fast naturlig del de ture, som gennemføres i naturen med børn og personale fra kommunens institutioner.

Det er forvaltningens opfattelse, at leg og bevægelse nu er en integreret del af det pædagogiske arbejde i kommunens institutioner, og at der i kraft af de samarbejdspartnere institutionerne har mulighed for at trække på, sker en stadig udvikling inden for området.

Natur:
Der har gennem de seneste år været arbejdet meget med natur og sprog i kommunen. Naturdelen varetages af naturkonsulenten, som sørger for, at alle institutioner får glæde af, og inddrages i arbejdet. Alle institutioner har naturpædagoger, som ud over arbejdet i institutionen deltager i to årlige netværksmøder med naturkonsulenten, med henblik på erfaringsudveksling og formidling af ny viden. Denne særlige satsning på naturområdet har bl.a. været medvirkende til, at forældretilfredshedsundersøgelsen for Rødovre Kommunes vedkommende er suppleret med spørgsmål om det pædagogiske arbejde med natur og naturoplevelser.

Sprog:
Kommunen fik i foråret 2011 ansat en ny pædagogisk konsulent med særlig viden indenfor sprog og sprogstimulering. Også indenfor dette område er der udpeget pædagoger, som særligt arbejder med sprogstimulering i kommunens institutioner, og der afholdes i den forbindelse 4 årlige netværksmøder med henblik på erfaringsudveksling og formidling af ny viden. Dette suppleres - i forbindelse med gennemførelse af Sprogpakkens aktiviteter i foråret 2012 -med en lang række kursusdage for sprogpædagoger og ledere.

Sprogpakken er et initiativ iværksat af Socialministeriet i samarbejde med tre professionshøjskoler og indeholder en række efteruddannelsesmuligheder for pædagoger inden for sprogtilegnelsesområdet. 12.01.2012 blev alle ledere og sprogpædagoger i Rødovre Kommune budt ind til et infomøde om Sprogpakken. Fire daginstitutionsledere, der er udpeget som kommunes nøglepersoner, har deltaget i et seks-dages efteruddannelsesforløb, som har været afviklet i løbet af de to første måneder af 2012. Derudover afholdes der fire-dageskurser for samtlige sprogpædagoger i kommunen. Disse finder sted fra april til juni 2012. Målet med denne massive kursusindsats er at intensivere kommunens sprogpædagogiske indsats.

Fremtidigt fokus
De seneste politiske udmeldinger har øget fokus på småbørns læring. På baggrund heraf, er det forvaltningens opfattelse, at der fremtidigt også bør arbejdes med andre områder, hvor børn kan lære af voksne, og hvor den naturlige nysgerrighed børnene er i besiddelse af kan tilgodeses.

Som optakt til dette afholdes en leder-souschef dag i begyndelsen af marts måned, hvor Thorleif Frøkjær vil holde oplæg med titlen ”det fremtidige dagtilbud i Danmark – og de udfordringer, der ligger i forbindelse hermed”. Her vil man diskutere det øgede fokus på børns læring og konsekvenserne heraf.

Endvidere deltager Stig Brostrøm på dialogmødet 08.03.2012, hvor han vil præsentere sit syn på den udvikling, der finder sted på dagtilbudsområdet herunder de forventninger og udfordringer, som danske daginstitutioner nu står med, ligesom der vil komme bud på, hvordan dagtilbudsområdet kan styrkes af de forandringer, der er i gang eller på vej.

Børne- og Kulturforvaltningen skal derfor foreslå, at kommunen som et led i den øgede læringsindsats sætter fokus på det naturfaglige læringsfelt for småbørn. Dette kunne f.eks. gennemføres ved etablering af et naturfagsprojekt, som bl.a. indebærer indretning af en campingvogn, som vil kunne placeres i/eller ved kommunens forskellige institutioner og danne rammen for en pædagogik, hvor der tages udgangspunkt i en matematisk/logisk tilgang, jfr. bilag.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

En nærmere beregning af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med det fortsatte arbejde med læring, vil fremgå af en fremtidig sag, såfremt udvalget godkender Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Tidsplan

Såfremt udvalget godkender forvaltningens indstilling, vil en konkret sag blive forelagt inden sommerferien.

Bilag

Bilag 1: Transmogrif

Forslag om sammenlægning af vuggestuen Carlsro og børneinstitutionen Solen
Sag nr. 26

Sagens kerne

Sagen omhandler forslag om sammenlægning af vuggestuen Carlsro og børneinstitutionen Solen med én fælles ledelse og én forældrebestyrelse. Samtidig foreslås det, at de to institutioner fortsat betragtes som to enheder i forbindelse med visitation af pladser, og at navnene på de to institutioner derfor bibeholdes.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at den foreslåede ledelsesstruktur med én fælles ledelse godkendes,
 2. at mindreudgiften i 2012 på ca. 170.000 kr. årligt anvendes til implementering, personalemæssige aktiviteter, vikarudgifter m.v., og
 3. at mindreudgiften i 2013 ff. ca. 170.000 kr. årligt svarende til 17 ledelsestimer anvendes til styrkelese af ledelsen i kommunens mindre institutioner.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget). 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde i august 2003, at konkrete sager om sammenlægning af geografisk tæt placerede institutioner skulle forelægges udvalget, i takt med at mulighederne opstod.

Lederen i vuggestuen Carlsro er blevet ansat i en anden stilling i kommunen. I den forbindelse foreslår Børne- og Kulturforvaltningen en ny ledelsesstruktur for vuggestuen Carlsro og børneinstitutionen Solen med én samlet ledelse samt én forældrebestyrelse (med en overgangsordning) og at styrelsesvedtægten tilrettes i overensstemmelse hermed. I visitationssammenhæng foreslås det, at institutionerne betragtes som to enheder, og at de to institutioners navne bibeholdes.

Den samlede børnenormering er 44 vuggestuebørn i Carlsro samt 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn i Solen, i alt 176 enheder.

Den børnerelaterede del af personalenormeringen foreslås uændret som følge af omstrukturereringen.

I lighed med tidligere sammenlægninger foreslås ledelsesstrukturen udmøntet ved en fælles ledelse med et ledelsesteam bestående af én leder samt én afdelingsleder i hvert hus, hvoraf den ene afdelingsleder skal fungere som souschef. Lederen skal være personalemæssig, pædagogisk, administrativ og økonomisk ansvarlig for den samlede institution.

Med udgangspunkt i den gældende tildelingsmodel for personalenormeringer/lønsum i daginstitutionerne, foreslås den samlede ledelsestid fastsat til 50 timer pr. uge samt 13 ledelsestimer ekstra på grund af de to institutioners fysiske placering på hver sin side af Tårnvej. De i alt 63 ledelsestimer foreslås fordelt med fuld ledelelsestid på 37 timer pr. uge til lederen og 26 timer fordelt mellem de to afdelingsledere.

Hidtil har der været 40 ledelsestimer i hver af de to institutioner. Mindreudgiften efter sammenlægning (17 ledelsestimer) er ca. 170.000 kr. årligt, idet der er taget højde for højere løn til lederen og de to afdelingsledere. Beløbet foreslås i 2012 anvendt til implementering, personalemæssige aktiviteter, vikarudgifter m.v., og for 2013 ff. til styrkelse af ledelsen i kommunens mindre intitutioner.

Forslaget har været drøftet med BUPL og har været sendt til høring i de respektive personalegrupper og forældrebestyrelser. Tilbagemeldingerne vedlægges sagen.

Lov- og plangrundlag

Børne- og Skoleudvalgets principbeslutning af 12.08.2003 vedrørende sammenlægning af geografisk tæt placerede institutioner.

Økonomiske konsekvenser

En mindreudgift på ca. 170.000 kr. årligt, som fra 2013 ff. foreslås anvendt til styrkelse af ledelsen i kommunens mindre institutioner.

Tidsplan

Fra 01.04.2012.

Bilag

Bilag 1: Bemærkninger - forældrebestyrelserne i Carlsro og Solen
Bilag 2: Bemærkninger - personalet i Solen
Bilag 3: Bemærkninger - personalet i Carlsro

Forventet behov for daginstitutionspladser - marts 2012
Sag nr. 27

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra marts måned 2012 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden marts 2012 - februar 2013.

Samtidig er der indhentet analyse og prognose pr. 01.02.2012 fra Dynasoft. Denne viser, at fødselstallene for både 2011 og 2012-årgangene er lavere end forventet af befolkningsprognosen for 2011.

Til gengæld er konstateret en uventet tilflytning til kommunen (især 2009 og 2010 årgangene), samtidig med at dækningsprocenten for både børnehavebørn og vuggestuebørn er steget. Endelig konstateres, at antallet af børn med udsat skolestart er faldet fra 31 svarende til 7% til 24 svarende til 5%.

Dynasofts tal og grafer - som inkluderer den nye institution på Vårfluevej - viser en manglende børnehavekapacitet i forårsmånederne frem til udgangen af 2015.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

1. Forventet behov for daginstitutionspladser.
2. Uddrag af Analyse- og prognosemateriale fra Dynasoft.

Bilag

Bilag 1: Prognose Dynasoft
Bilag 2: Generelle betragtninger - Dynasoft
Bilag 3: Forventet kapacitet og behov for daginstitutionspladser marts 2012 - februar 2013

Timefordelingsplan skoleåret 2012/2013
Sag nr. 28

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til timefordelingsplanen for skoleåret 2012/2013.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til timefordelingsplanen 2012/2013 godkendes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Undervisningsministeriet vejledende timefordelingsplan for skoleåret 2012/2013 og nuværende timefordelingsplan for Rødovre Kommune, har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet forslag til timefordelingsplan for skoleåret 2012/2013.

Timefordelingsplanen er identisk med timefordelingsplanen for skoleåret 2011/2012 og opfylder Undervisningsministeriets minimumstimetal for de enkelte fagblokke, samt Undervisningsministeriets vejledende timetal for de enkelte fag.

Ifølge aftale om kommunernes ressourceneutrale overtagelse af amtsopgaverne på specialundervisningsområdet, gøres hermed opmærksom på, at Skovmoseskolen læser minimumstimetallet, jf. Undervisningsministeriets vejledning.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskoleårene 2006/2007-2010/11 samt efterfølgende skoleår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Timefordelingsplanen er gældende fra og med skoleåret 2012/2013.

Bilag

Bilag 1: Timefordeling

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2011
Sag nr. 29

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger redegørelsen for Integrationsrådets arbejde 2011.

Sagen forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2011 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Redegørelsen beskriver Integrationsrådets arbejde i 2011, herunder egne arrangementer og samarbejdet med foreninger og med Rødovre Kommune.

Integrationsrådet i Rødovre Kommune er nyvalgt i 2011. Rådet holdt et arbejdsseminar og valgte på den baggrund nedenstående hovedområder for sit arbejde i 2011 og frem:

Det sociale liv i Rødovre:
Rådet vil "sætte farver på" den kulturelle palet i Rødovre ved hjælp af kulturmøder, informationsmøder, musik, mad, motion og sundhed.

Børn og unge i Rødovre:
Rådet vil arbejde for, at alle skoler får et netværk af ressourcestærke etniske forældre og for, at der laves en mentorordning for elever efter folkeskolen. Rådet ønsker, at der etableres lektiecafeer på alle skoler, og at flere unge deltager i forenings- og klublivet.

Netværk og synlighed:
Rådet vil arbejde for at blive så synlige, at alle borgere i Rødovre kender rådet for noget positivt.

Arbejdsmarked:
Rådet vil indlede samarbejde med Jobcentret om flere arbejds- og praktikpladser til etniske unge.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2011

Diverse
Sag nr. 30

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK