Børne- og Skoleudvalget

15-05-2012

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Bente Hylleborg(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Torben Petersen(F)

Sager 49 - 56

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 49

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Undervisning for perioden 27.03.2012 - 08.05.2012.
 2. Dialogmøder 2013.
 3. Budgetopfølgning 2011 - Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Ad. pkt. 2:

Det belv besluttet at begrænse dialogmøderne til 2 møder årligt pr. område.
Dialogmødet mellem skolernes bestyrelse, ledere og Børne- og Skoleudvalget den 17. januar 2013, samt
Dialogmødet mellem daginstitutionernes bestyrelse, ledere og Børne- og Skoleudvalget den 6. juni 2013 slettes.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 27.03.12 - 08.05.12
Bilag 2: Dialogmøder 2013
Bilag 3: Budgetopfølgning 2011 - Børne- og Skoleudvalget

Nyager Skole - renovering af gårdhave, ansøgning om bevilling
Sag nr. 50

Sagens kerne

Godkendelse af skitseforslag vedrørende renovering af en af gårdhaverne ud mod skolegården, hvor indskolingsafsnit 3. etape skal opføres. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2012 er der afsat rådighedsbeløb på 401.500 kr. til renoveringen. Der søges om en anlægsbevilling på 401.500 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at skitseforslag og tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i licitation,
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 401.500 kr.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

Der blev i 2010 konstateret omfattende problemer med vand i den pågældende gårdhave. Problemerne skyldes, at ledningsnettet var så tilstoppet med rødder og tillige med brud, at en rodskæring og rensning ikke var muligt.

Det blev derfor anbefalet, at gårdhaven blev totalrenoveret med udskiftning af ledningsnet og fældning af træer samt udskiftning af belægning.

Teknisk Forvaltning har med baggrund i ovenstående og i samarbejde med Nyager Skole udarbejdet vedlagte skitseforslag af 24.04.2012.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til renoveringen er anslået til i alt 401.500 kr.
Det er en forudsætning for overslaget, at jorden er ren.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget:   15.05.2012
Økonomiudvalget:   23.05.2012
Kommunalbestyrelsen:   29.05.2012
Udarbejdelse af projekt:   maj - juni 2012
Udbud og entrering:   juni 2012
Byggeperiode:   juli - august 2012

Bilag

Bilag 1: Skitseforslag af 24.04.2012
Bilag 2: Bevillingsoplæg af 25.04.2012 fra Teknisk Forvaltning

Hendriksholm Skole - renovering af indgangs- og udeområde ved hovedindgang, ansøgning om bevilling
Sag nr. 51

Sagens kerne

Godkendelse af skitseforslag vedrørende renovering af indgangs- og udeområder, herunder fjernelse af sveller ved indgange og langs boldbane samt fornyelse af asfalt.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2012 er der afsat rådighedsbeløb på 2.877.000 kr. til renoveringen.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Hendriksholm Skole, udarbejdet maj 2011.

Der søges om en anlægsbevilling på 2.877.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at skitseforslag og tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i licitation,
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.877.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget). 

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

Den sydlige skolegård har store niveauforskelle, som optages af støttemure og trapper, og det har i de foregående år været nødvendigt at afspærre den vestlige trappeadgang samt fjerne den del af de støttemure, som dels optog terrænet og dels udgjort siddepladser omkring skolens udendørsscene, da der var risiko for faldulykker. Endvidere er støttemure og trapper generelt opbygget af kreosotholdige sveller.

Belægningen i skolegården trænger til udskiftning, da den flere steder er nedslidt og med vandsamlende lunker. Herudover bør acodrænet vest for Øen udskiftes for at sikre optimal bortledning af overfladevand omkring bygningen.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen samt Hendriksholm Skole udarbejdet vedlagte skitseforslag, der tager udgangspunkt i behovet for renovering af basisanlæg, herunder rydning af sveller, delvis udskiftning af asfalt og fornyelse af slidlag, tilpasning af kloaker, genopbygning af amfiteater og støttemure samt niveaufri adgang til specialklassebygningen og med en bedre tydeliggørelse af skolens hovedindgang for at forbedre tilgængeligheden og orienteringen i skolegården.

Den endelige dispositionsplan vil blive udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Hendriksholm Skole.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til renoveringen er anslået til 2.877.000 kr.

Det er en forudsætning for det økonomiske overslag, at jorden er ren.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget:   15.05.2012
Økonomiudvalget:   23.05.2012
Kommunalbestyrelsen:   29.05.2012
Udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale:   juni - august 2012
Udbud og entrering:   september 2012
Byggeperiode:   september - november 2012

Bilag

Bilag 1: Skitseforslag af 25.04.2012
Bilag 2: Bevillingsoplæg af 25.04.2012 fra Teknisk Forvaltning

Forventet behov for daginstitutionspladser - maj 2012
Sag nr. 52

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra maj måned 2012 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden april 2012 - marts 2013.

Som det fremgik af analyse og prognose pr. 1. februar 2012 fra Dynasoft, der blev fremlagt på Børne- og Skoleudvalgtsmødet d. 10. april, er fødselstallet for både 2011 og 2012-årgangene lavere end forventet af befolkningsprognosen.

En undersøgelse foretaget af Ugebladet A4 understøtter dette, og viser, at antallet af nyfødte børn er faldet med 7 pct. fra 2010-2011. Tal fra Danmarks Statistik viser, at dette fald også gælder for Rødovre Kommune, hvor antallet af fødte børn er faldet fra 461 i 2008 til 381 i 2011. Se vedlagte bilag.

Opmærksomheden henledes på at Dynasoftanalysen viser en forholdsvis stor tilflytning til kommunen. I 2010 var der en nettotilflytning på 57 i aldersgruppen 0-5 årige, og i 2011 var den på 35. Det forventes, at antallet af tilflyttere vil være 18 i 2012. Hvilket modsvarer en del faldet i fødselstallet.

Afslutningsvis bemærkes, at pladserne for juni måned er visiteret.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

1. Forventede behov for daginstitutionspladser.
2. Uddrag af analyse- og prognosemateriale fra dynasoft.

Bilag

Bilag 1: Danmarks statistik, levendefødte børn 2006-2011
Bilag 2: "Krisen får fødselstal til at rasle ned", Ugebladet A4, 16/4 2012
Bilag 3: Behovsoversigt maj 2012 - april 2013

Navneændring af Solsikken og Agerkær
Sag nr. 53

Sagens kerne

De to sammenlagte daginstitutioner Solsikken og Agerkær ønsker at hedde "Børnehuset Solsikken".

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sammenlægningen af de to institutioner er personalet og forældrene blevet enige om at anbefale navnet "Børnehuset Solskikken".

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om navneændring

Kvalitetskontrakten - Børne - og Skoleudvalget
Sag nr. 54

Sagens kerne

Opfølgning på kvalitetskontrakten som Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2010.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at opfølgningen på kvalitetskontrakten indenfor udvalgets fagområde anbefales.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kvalitekskontrakten er et dynamisk dokument, som løbende skal ajourføres med Kommunalbestyrelsens mål for udviklingen af kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse. Kvalitetskontrakten skal indeholde mål for hvert serviceområde i kommunen samt en beskrivelse af hvordan kommunalbestyrelsen påtænker at opfylde de opstillede mål for hvert serviceområde.I sagen er bilagt en opfølgning på kvalitetskontrakten, som indeholder en status på målopfyldelse, samt eventuelt nye tiltag for at nå de opstillede mål.

Lov- og plangrundlag

Lov nr. 136 af 24. februar 2009 om ændring af lov om kommunernes styrelse, samt BEK nr. 1309 af 15. december 2009 om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse indeholder bestemmelser med hensyn til kvalitetskontrakten.

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på kvalitetskontrakt

Godkendelse af udviklingsstrategi til den sociale rammeaftale 2013
Sag nr. 55

Sagens kerne

Kommunerne fik i marts 2011 ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og udarbejde en årlig rammeaftale bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Den overordnede indsats koordineres i Kommunekontaktrådet (KKR) Hovedstaden.

Kommunekontaktrådet (KKR) Hovedstaden har godkendt udviklingsstrategien til den sociale rammeaftale for 2013 og anbefalet denne til godkendelse i kommunerne.

Udviklingsstrategi til den sociale rammeaftale samt tilhørende bilag forelægges hermed til politisk godkendelse.

Styringsaftalen til den sociale rammeaftale 2013 vil blive behandlet i KKR Hovedstaden den 15. juni 2012 og vil efterfølgende blive sendt til godkendelse i kommunerne.

Sagen behandles samtidigt i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at udviklingsstrategi til den sociale rammeaftale 2013 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Formålet med udviklingsstrategien er at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunerne, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemstillinger. Derudover skal udviklingsstrategien skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling. Udviklingsstrategien skal også sikre koordination og udvikling af nye tilbud til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt.

Udviklingsstrategien omfatter således ikke alle tilbud på det specialiserede socialområde, men fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov.

Udviklingsstrategien for 2013 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper - samt indberetninger fra kommunerne og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet.

Der er udpeget følgende særlige fokuspunkter, som bør indgå i det mellemkommunale samarbejde og i den enkelte kommunes indsats:

 • Udvikling af bestillerområdet i retning af, at myndighedssiden kommer til at fylde mere end hidtil.
 • Den rette indsats til rette pris til den rette borger. Det inbefatter fortsat fokus på kvalitet, effekt og pris.
 • Effekt - herunder udvikling og dokumentation.
 • Koordination i forhold til vedligeholdelse og tilvejebringelse af tilbud til små målgrupper og fastholdelse af specialiseret viden.
 • De store og voksende målgrupper som eksempelvis ADHD og autisme.
 • Organisering og faglighed på området sideløbende med fortsat økonomisk styring.
 • Kommunernes tilrettelæggelse af ældresektoren, da flere målgrupper bliver ældre og har et massivt plejebehov
 • Tyngden og kompleksiten af sagerne blandt en række målgrupper bliver større. Eksempler er børn og unge med psykosociale problemer, med misbrug og med øvrige svære sociale problemstillinger. For disse målgrupper skal der tænkes i forebyggelse og tidlig indsats.
 • Videreudvikling og styrkelse af rehabiliterings- og inklusionsperspektivet.
 • Stærkere koordinering og sammenhæng mellem de forskellige områder i den kommunale forvaltning.
 • Bedre kommunikation, sammenhæng og helhed mellem regionale og kommunale indsatser. Eksempelvis på hjerneskade og psykiatriområderne.

Ovennævnte fokuspunkter vil indgå i udviklingen af området fremover.

Bilag

Bilag 1: Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2013 bilag 2
Bilag 2: Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2013 bilag 3
Bilag 3: Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2013 bilag 4
Bilag 4: Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2013 bilag 5
Bilag 5: Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2013 bilag 6
Bilag 6: Rammeaftale 2013 - udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Diverse
Sag nr. 56

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK