Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Torben Petersen(F)
Bente Hylleborg(A)

Sager 70 - 78

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 70

Sagens kerne

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 23.05.2012-01.08.2012
Bilag 2: Regnskab 2011 UU-Vestegnen
Bilag 3: Ny Nordisk Skole
Bilag 4: AKF-undersøgelse
Bilag 5: Undersøgelse i SSP-regi

Justering af Lov om frit skolevalg over kommunegrænser
Sag nr. 71

Sagens kerne

Den 29.05.2012 vedtog Folketinget en justering af Lov om frit skolevalg over kommunegrænser, som giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen i ganske særlige tilfælde kan suspendere loven. Endvidere er der ændringer vedrørende frit skolevalg på specialundervisningsområdet, samt vedrørende befordring af syge og invaliderede.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at kompetencen til at suspendere i Lov om frit skolevalg over kommunegrænser delegeres til formanden for Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget). 

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en justering af "Lov om frit skolevalg over kommunegrænser". Justeringen omfatter 3 områder:

1. Kommunalbestyrelsen får ret til i ganske særlige tilfælde at skåne særlig sårbare klasser eller klassetrin for tilgang af elever fra anden kommune. Som reglerne hidtil har været, har det kun været muligt at afvise elever med udgangspunkt i elevtallet i klasserne.

2. Frit skolevalg på specialundervisningsområdet. Fremover sker visitationen til specialundervisningstilbud for børn, hvor forældrene ønsker et tilbud i anden kommune end bopælskommunen, jf. "Lov om frit skolevalg over kommunegrænser", af bopælskommunen. Som reglerne hidtil har været, har visitationsretten ligget hos skolekommunen.

3. Befordring af syge og invaliderede. Kravet om den særlige befordring i forbindelse med specialundervisningstilbud, jf "Lov om frit skolevalg over kommunegrænser", bortfalder, idet forældrene herefter kun kan få betalt værdien af den befordring, der vil være til det af kommunen visiterede tilbud.

Lov- og plangrundlag

Lov nr. 511 af 4. juni 2012 om 'Frit skolevalg over kommunegrænser'.
Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Loven træder i kraft 01.08.2012.

Bilag

Bilag 1: Orientering til kommunerne om justering af frit skolevalg over kommunegrænser m.v.

Oprettelse af STU-tilbud på Skovmoseskolen
Sag nr. 72

Sagens kerne

Pr. 01.08.2012 udvides Skovmoseskolens målgruppe til at omfatte unge i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til og med 24 år, således at Skovmoseskolen kan tilbyde STU-uddannelse, jf. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU-tilbuddet vil have unge med udviklingshæmning som målgruppe, og tilbuddet vil indeholde indslusningsforløb, undervisnings/træningsforløb med forskellige former for individuelt tilrettelagt projektundervisning, en praktikdel samt en udslusningsdel.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at det tages til efterretning, at Skovmoseskolens målgruppe udvides til at omfatte unge i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), og
 2. at STU-tilbuddet evalueres i foråret 2013.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget). 

Sagsfremstilling

Hvert år visiteres ca. 14 unge til en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i tilbud udenfor kommunen. Med henblik på at skabe eget tilbud til en del af disse unge, opretter Børne- og Kulturforvaltningen pr. 01.08.2012 et STU-tilbud på Skovmoseskolen. Skovmoseskolen har i dag stærke kompetencer indenfor det specialpædagogiske og specialfaglige felt, og skolen er anerkendt i kommunerne og har et alsidigt netværk. I forbindelse med oprettelse af et STU-tilbud på Skovmoseskolen, videreføres disse stærke kompetencer, og skolens ressourcer vil kunne bidrage til alsidighed og høj faglighed i STU-tilbuddet. Skovmoseskolens ledelse vil varetage STU-tilbuddets daglige drift.

Bemandingen på STU-tilbuddet vil være henholdsvis læreruddannet personale, samt pædagoger og pædagogmedhjælpere. Der vil være tilknyttet en kontaktlærer som gennemgående ressourceperson under hele STU-forløbet.

I skoleåret 2012/2013 sættes taksten til 220.000 kroner pr. elev pr. år.

Rødovre Kommune har siden lovens vedtagelse benyttet sig af STU-tilbud i andre kommuner. Årligt har Rødovre Kommune mellem 10 og 14 unge, der starter på STU-forløb. Prisen for disse forløb har været af stor variation, men ligger i kommende skoleår mellem 205.000 og 315.000 kroner pr. år, alt efter tilbuddets omfang og den unges særlige behov. Derudover har Rødovre Kommune transportomkostninger til STU-forløbene.

Pt. er der 4 unge fra Rødovre Kommune, der endnu ikke har modtaget STU-tilbud, og som er i Skovmoseskolens målgruppe. Endvidere er der 2 elever fra Skovmoseskolens nuværende 10. klasse, der ikke har modtaget et tilbud. Pladser vil kunne tilkøbes af andre kommuner

Ordningen forventes opstartet med 6-8 unge ved skoleårets start i august 2012. Fuld normering for ordningen vil være omkring 12 unge, men kan udvides ved behov.

Via Skovmoseskolens mange faciliteter vil madordning, fysioterapi med videre kunne tilkøbes.

Tilbuddet vil blive evalueret i foråret 2013 med henblik på eventuelle ændringer af tilbuddets omfang og indhold.

Lov- og plangrundlag

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Økonomiske konsekvenser

STU-pladserne vil blive finansieret ved takstbetalingen.
I skoleåret 2012/13 vil prisen være 220.000 kr. pr. plads. Tilkøb kan finde sted.

Tidsplan

Pladserne oprettes pr. 01.08.2012.

Bilag

Bilag 1: STU-tilbud på Skovmoseskolen

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Islev Skole
Sag nr. 73

Sagens kerne

Ansøgning fra skolebestyrelsesmedlem Tage Vestergård Olesen om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Islev Skole.

1. suppleant Mikkel Svoudgaard Gadsbøll indtræder for resten af valgperioden.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


 1. at ansøgningen imødekommes, og
 2. at 1. suppleant Mikkel Svoudgaard Gadsbøll indtræder for resten af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsesmedlem Tage Vestergård Olesen på Islev Skole har anmodet Børne- og Kulturforvaltningen om fritagelse for hvervet som skolebestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. Ifølge Lov om Folkeskolen § 43 kan Kommunalbestyrelsen fritage en borger for skolebestyrelsesarbejdet, såfremt det skønnes, at der er en rimelig grund.

Tage Vestergård Olesen angiver årsagen, at han fra juli 2012 ikke har børn gående på skolen.

1. suppleant Mikkel Svoudgaard Gadsbøll indtræder for resten af valgperioden.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen § 43 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gældende for den resterende del af valgperioden.

Udtrædelse af Skolebestyrelsen på Valhøj Skole
Sag nr. 74

Sagens kerne

Ansøgning fra skolebestyrelsesmedlem Britt Bisgaard om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Valhøj Skole.

1. suppleant Lillian Seestedt indtræder for resten af valgperioden.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


 1. at ansøgningen imødekommes, og
 2. at 1. suppleant Lillian Seestedt indtræder for resten af valgperioden.

Beslutning

Godkendt. 

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsesmedlem Britt Bisgaard på Valhøj Skole har anmodet Børne- og Kulturforvaltningen om fritagelse for hvervet som skolebestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. Ifølge Lov om Folkeskolen § 43 kan Kommunalbestyrelsen fritage en borger for skolebestyrelsesarbejdet, såfremt det skønnes, at der er en rimelig grund.

Britt Bisgaard angiver årsagen, at hun fra august 2012 ikke har børn gående på skolen.

1. suppleant Lillian Seestedt indtræder for resten af valgperioden.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen § 43 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gældende for den resterende del af valgperioden.

Fleksibel frokostordning i daginstitutionerne i perioden 1. januar 2013 - 31. december 2014.
Sag nr. 75

Sagens kerne

I henhold til Dagtilbudsloven har forældrebestyrelserne i de enkelte daginstitutioner mulighed for at fravælge tilbuddet om fleksibel frokostordning til børnehavebørnene.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at
forældrebestyrelsernes beslutninger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget). 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde 30.11.2010 retningslinierne for fravalg / etablering af fleksibel frokostordning i daginstitutionerne. Ordningen er fuldt ud forældrefinancieret, og er fastsat til 600 kr. pr. måned (svarende til 654 kr. pr. måned ved 11 måneders betaling).

Ordningen trådte i kraft pr. 01.08.2011, og forældrebestyrelserne skal give meddelelse om eventuelt fravalg hvert andet år inden udgangen juni måned, senest for så vidt angår perioden 01.01.2013 - 31.12.2014.

De to institutioner børnehusene Regnbuen og Græshoppen etablerede med stor succes frokostordning pr. 01.08.2011 og ønsker at fortsætte ordningen. Begge institutioner har mulighed for egenproduktion.

Én institution, børneinstituionen Troldhøjen, har valgt en forældrearrangeret ordning. Maksimumsprisen for den forældrearrangerede ordning følger prisen for den kommunale frokostordning + moms, og tager udgangspunkt i mad leveret udefra. Forældrene varetager selv administrationen, herunder også inddrivelse eventuelle skyldige beløb blandt forældre.

De resterende 18 institutioner har som ved indførelsen i 2011 fravalgt ordningen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

01.01.2013 - 31.12.2014.

Budgetforslag 2013-2016, Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 76

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2013-2016, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2012.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om budgetforslag 2013-2016, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2012.

Budgetforslaget kan findes på kb-net samt på rk.dk (under punktet "Kommunen").

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Bilag

Bilag 1: Budgetforslag 2013-2016, bilag til BSU

Kommuneplanstrategi 2012
Sag nr. 77

Sagens kerne

Kommuneplanstrategi 2012 er den overordnede strategi, der ligger til grund for arbejdet med Kommuneplan 2014.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 07.03.2012 til den 02.05.2012. I samme periode, den 17.04.2012, afholdt Rødovre Kommune en cafédebat, hvor alle Rødovres borgere var inviteret til at debattere indholdet i planforslaget.

Kommuneplanstrategi 2012 er en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi.

Sagen behandles i alle fagudvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Kommuneplanstrategi 2012 vedtages endeligt med et nyt afsnit, omhandlende resultatet af høringsperioden og cafédebatten samt enkelte redaktionelle rettelser i forhold til Forslag til Kommuneplanstrategi 2012,
 2. at de indkomne idéer fra den offentlige høring herunder cafédebatten medtages i det videre arbejde med Kommuneplanen, samt
 3. at strategien vedrørende udviklingsområde 3 revideres.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget). 

Sagsfremstilling

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Strategien skal indeholde:

 1. oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
 2. Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
 3. en beslutning om revisionsmetode.

Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er vedtaget og offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelse med strategien.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26.04.2011, sag nr. 60, at Rødovre Kommuneplan 2010-2022 skulle gennemgå en temarevision ud fra temaet "vækst gennem bæredygtig byudvikling". Ved en temarevision ændres kun dele af kommuneplanen, hvorfor Kommuneplan 2010-2022 genvedtages for de øvríge dele for en ny 4-årig periode. Baggrunden for denne beslutning var en vurdering af, at den gældende kommuneplan stadig udgør et godt grundlag for kommunens videre udvikling og arbejdsredskab for kommunens administration.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28.02.2012, sag nr. 23, Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 "Fremtidens forstad - vækst gennem bæredygtig byudvikling" og besluttede at sende forslaget i offentlig høring. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 07.03.2012 til den 02.05.2012. I samme periode, den 17.04.2012, afholdt Rødovre Kommune en cafédebat, hvor alle Rødovres borgere var inviteret til at debattere indholdet i planforslaget.

Resultatet af cafédebatten var gode idéer og ønsker til udviklingen af de fem udviklingsområder fra Kommuneplanstrategien. Gennemgående temaer var bl.a. ønsker til en bedre infrastruktur omkring udviklingsområderne, gode rekreative områder, forskønnelse af områderne m.fl. Høringssvarene gav ligeledes mange gode idéer til udviklingen af de forskellige områder, samt ønsker til trafiksanering i flere af udviklingsområderne.

Både resultatet af høringsperioden og cafédebatten er tilføjet som selvstændigt afsnit i Kommuneplanstrategi 2012 på side 18-19, men ellers gav høringssvarene og cafédebatten ikke anledning til ændringer i forhold til Forslag til Kommuneplanstrategi 2012. Der forekommer enkelte redaktionelle rettelser i Kommuneplanstrategi 2012 i forhold til Forslag til Kommuneplanstrategi 2012.

Resultatet af cafédebatten, samt idéerne fra høringssvarene tages med i det videre arbejde med Kommuneplan 2014. Begge dele er behandlet i bilag 2 og 3.

Visionen fra Kommuneplan 2010-2022 om – i samarbejde med COOP – at udvikle en ny integreret bydel med boliger, erhverv og service hvilende på blandt andet Irmas værdier, er blevet opgivet af COOP i høringsperioden for kommuneplanstrategien. Den fremtidige anvendelse og udviklingsproces for området skal derfor genovervejes. Afsnittet om område 3, side 10, er derfor revideret og områdets navn er ændret til Korsdalskvarteret.

Fokusområder i Kommuneplanstrategi 2012

I Kommuneplan 2010-2022 er et væsentligt mål for den fremtidige udvikling i Rødovre Kommune, at der også fremover skal sikres vækst gennem bæredygtig byudvikling. Væksten skal sikres gennem flere tiltag, men mest fremtrædende er behovet for en udvikling, der kan sikre en balanceret befolkningssammensætning og et alsidigt erhvervsliv i vækst.

I fremtidens forstad - vækst gennem bæredygtig byudvikling fokuseres på:

 1. vækst i boligmassen for at sikre en alsidig befolkningssammensætning og tiltrække nye borgere,
 2. vækst i erhvervslivet ved at sikre muligheder for nye erhvervstyper og skabe arbejdspladser,
 3. bæredygtige bydele med plads og mulighed for "det rige hverdagsliv".

I Kommuneplan 2010-2022 er der udpeget 4 udviklingsområder: Rødovre Nord, Bykernen, "Irmagrunden" og Rødovre Syd. I Kommuneplanstrategi 2012 tilføjes et femte udviklingsområde, nemlig Islevdal Erhvervskvarter, der sammen med de 4, allerede udpegede områder, udgør attraktive muligheder for at udvikle bolig og erhverv, samt en række andre byfunktioner. Det er i disse fem områder og i sammenhængen mellem dem, at der sættes fokus på at sikre en fortsat vækst i kommunen.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 bygger videre på Kommuneplan 2010-2022 og målet om vækst gennem bæredytig byudvikling for at sikre fremtidens forstad. Den overordnede vision for udviklingen af Rødovre er, at bolig- og erhvervsudviklingen skal styrkes som vækstgeneratorer for hele kommunen.

Kommuneplanstrategiens indhold

I Kommuneplanstrategi 2012 beskrives det valgte tema, og hvordan Rødovre Kommune har tænkt sig at behandle temaet. Derudover beskrives målet for arbejdet.

Udover beskrivelse af temaets vision og mål, indeholder Kommuneplanstrategien status på den aktuelle situation, og en identificering af Rødovres potentialer og udfordringer, f.eks. målet om en alsidig befolkningssammensætning, efterspørgsel af nye typer erhverv i erhvervsområderne mv.

Ligesom sammenhængen med Kommuneplan 2010-2022 - "Det rige hverdagsliv" beskrives.

Kommuneplanstrategiens forudsætninger

Kommuneplanstrategien skal forholde sig til en lang række statslige planer og øvrige projekter i samarbejde med nabokommuner, Regionen og Staten.

Styregruppen for Ringby-Letbanesamarbejdet har vedtaget, at der udarbejdes et fælles afsnit til planstrategierne i de 10 involverede kommuner omkring projektet for en letbane i Ring 3. Dette er indarbejdet sidst i kommuneplanstrategien - i afsnittet "Strategiens forudsætninger".

Den statslige vandplan blev vedtaget december 2011, og der skal tages stilling til, hvilke ændringer dette vil medføre i kommuneplanen.

Miljøministeriet barsler med en revision af fingerplanen og udsendte et debatoplæg om revisioner i marts 2012. Denne revision kan udpege særlige emner, der skal tages stilling til i kommuneplanprocessen. Det vil muligvis betyde tilpasninger i Kommuneplan 2014 for at opnå overensstemmelse mellem Statens planer og kommuneplanen.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21- strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Ligesom det var tilfældet i Strategi 2007 er der udarbejdet en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2012-2022, der i afsnittet "Bæredygtige Rødovre" og i kapitel 1 fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt.

Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009, Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 1. Endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2012 i august 2012

 2. Offentliggørelse af Kommuneplanstrategi 2012 i september 2012

 3. Udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2014 september 2012 - ultimo 2013

Bilag

Bilag 1: Kommuneplanstrategi 2012 til endelig vedtagelse
Bilag 2: Forslag til Kommuneplanstrategi 2012/høringssvar til Forslag til Kommuneplanstrategi. Kommunens kommentarer.
Bilag 3: Opsamling på cafedebatten den 17.04.2012

Diverse
Sag nr. 78

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forslag til politisk mødeplan 2013

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK