Børne- og Skoleudvalget

11-09-2012

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Bente Hylleborg(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Torben Petersen(F)

Sager 81 - 85

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 81

Sagens kerne

 1. Nyhedsliste for Undervisning for perioden 02.08.2012-29.08.2012
 2. BørneIntra og komme-gå-modul.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 02.08.2012-29.08.2012
Bilag 2: BørneIntra og komme-gå-modul

Forslag til ny tildelingsmodel og struktur på specialundervisningsområdet
Sag nr. 82

Sagens kerne

Resurserne til specialundervisning omfordeles efter en decentral model, som i højere grad skal skabe incitament til at ekskludere færre elever fra ”normalundervisningen”. Herudover omdefineres eksisterende specialundervisningstilbud i Rødovre Kommune således, at de i højere grad bliver støttende for den ønskede proces og fungerer som sikkerhedsnet for den enkelte elev.

Sagen har nu været til høring i skolebestyrelserne, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet 19.06.2012, sag nr. 214.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


 1. at beslutningerne fra 19.06.2012, sag nr. 214, fastholdes, og
 2. at Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger en årlig status for Børne- og Skoleudvalget, første gang i efteråret 2014.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sagen er en genoptagelse af sag nr. 214 fra Kommunalbestyrelsens møde den 19.06.2012. Sagen har været sendt til høring i skolebestyrelserne. Generelt er bestyrelserne positive over for det foreslåede, og skolerne bakker op om inklusionstanken. Det nævnes desuden, at ændringerne giver mulighed for en mere fleksibel visitering og tildeling.

Skolerne udtrykker dog ønske om, at den nye struktur følges tæt og evalueres, og det påpeges, at det er vigtigt, at personalet kompetenceudvikles i forhold til den foreslåede struktur. Det ønskes desuden, at midlerne til kompetenceudvikling tildeles særskilt.

Der forekommer endvidere enkelte præciseringer, som skitseret nedenfor.

 • Islev Skole - opfordrer til, at klasserne i ADHD-centret først stopper efter 5. klasse. Det anføres, at hvis specialgrupperne bliver mindre kan det betyde, at den faglige kompetence reduceres.
 • Tinderhøj Skole - anbefaler, at Ordblindeskolen ikke begrænses til diagnostiserede ordblinde, men opretholdes for alle elever med svære læse- skrivevanskeligheder.
 • Valhøj Skole - gør opmærksom på, at det er vigtigt, at skolelederne sikres vejledning i PPR i forhold til visitationerne. Det er vigtigt, at udviklingen af gruppeordningerne på skolen sættes i relation til skoleudbygningsplanen, og at gruppeordningerne sikres et trygt fritidstilbud.

Generelt udtrykkes der bekymring for, om der på sigt vil blive tænkt for meget økonomi i visitationen, og om der fremadrettet vil kunne sikres en objektiv visitation, således at alle børn, der kræver specialundervisning, vil blive behandlet ens, uanset hvilken skole barnet går på, og at de får det tilbud, de har behov for.

En enkelt bestyrelse ser sig ikke i stand til at komme med et kvalificeret høringssvar på det foreliggende grundlag.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler omlægningen af specialundervisningen gennemført som forudsat i den tidligere fremlagte sag herom og vil i videst muligt omfang inddrage skolernes bemærkninger i det videre arbejde med at implementere modellen. Ligeledes vil PPR fortsat blive inddraget i arbejdet, således at den fornødne ekspertise og vejledning også fremover vil være til stede. Endelig vil forvaltningen følge omlægningen tæt og udarbejde en årlig status, som fremlægges for Børne- og Skoleudvalget - første gang i efteråret 2014.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Der bliver en øget fleksibilitet i anvendelsen af den tildelte resurse.

Tidsplan

Dele af den nye tildelingsmodel og struktur startes op 01.08.2013. Den øvrige del startes 01.08.2014.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra Hendriksholm Skole - svar 1
Bilag 2: Høringssvar fra Hendriksholm Skole - svar 2
Bilag 3: Høringssvar fra Valhøj Skole
Bilag 4: Høringssvar fra Tinderhøj Skole
Bilag 5: Høringssvar fra Islev Skole
Bilag 6: Høringssvar fra Rødovre Skole
Bilag 7: Høringssvar fra Nyager Skole
Bilag 8: Høringssvar fra Skovmoseskolen

Fortsat drift af vuggestuen ved Valhøj Skole
Sag nr. 83

Sagens kerne

På baggrund af den samlede udvikling i antallet af førskolebørn i Rødovre Kommune, foreslås det, at vuggestuen ved Valhøj Skole - som er en del af børneinstitutionen Skanderup - løbende omstruktureres fra en vuggestue med 30 børn i alderen 0-2 år til en børnehavegruppe med 40 børn i alderen 3-6 år.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at vuggestuen ved Valhøj Skole løbende overgår fra at være en vuggestueafdeling med plads til 30 børn i alderen 0-2 år, til at være en børnehavegruppe med plads til 40 børn i alderen 3-6 år,
 2. at den ændrede struktur påbegyndes umiddelbart efter den eventuelle politiske godkendelse,
 3. at vuggestuen ved Valhøj Skole og børneinstitutionen Skanderup får fælles bestyrelse og drift, og
 4. at institutionens budget løbende tilpasses den ændrede børnenormering.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget). 

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har 04.07.2012 modtaget en samlet henvendelse fra forældrebetyrelserne i vuggestuen ved Valhøj Skole og børneinstitutionen Skanderup. Heri foreslås det, at pasningstilbuddet i vuggestuen bevares efter 30.04.2012, men at lokaliteten anvendes som "buffer" for de børnehavepladser, der fremadrettet er behov for.

Bestyrelserne foreslår endvidere, at det fremtidige pasningsstilbud tilknyttes børneinstitutionen Skanderup som en "sattelitinstitution" med mulighed for fælles bestyrelse og drift.

Bestyrelserne bemærker afslutningsvis, at man ønsker, at der etableres mulighed for, at de børn, der allerede er indmeldt i Vuggestuen ved Valhøj Skole, får mulighed for at blive der.

Ifølge de foreliggende oplysninger viser den seneste udvikling i fordelingen af de kommende børn, at presset på kommunens vuggetuepladser er stagnerende, mens der fortsat er et øget pres på børnehavepladserne.

Den foreslåede ændring af vuggestuens funktion vil betyde, at den løbende skal ændres fra 60 enheder (svarende til 30 vuggestuebørn) til 40 enheder (svarende til 40 børnehavebørn). Den nære tilknytning til børneinstitutionen Skanderup vil medvirke til, at det hele tiden vil være muligt at skabe et pædagogisk kvalitativt tilbud også til de større børn i vuggestuen ved Valhøj Skole.

Der er afsat diftsmidler i budgettet, som løbende vil blive tilpasset børnetallet.

Ifølge institutionens opgørelser vil der fra 01.09.2012 være ti af de nuværende vuggestuebørn, som fylder tre år inden 01.05.2013 og yderligere tre børn, som fylder tre år inden 01.05.2014. Rent praktisk vil udskriftningen foregå således, at der indskrives et børnehavebarn "udefra", hver gang et af de allerede indmeldte børn fylder tre år.

De fysiske rammer i institutionen vil som nævnt kunne rumme 40 børnehavebørn. Imidlertid er institutionens legeplads lille, og som udgangspunkt indrettet til vuggestuebørn. Det forventes derfor, at de større børn - såfremt ændringen gennemføres - i høj grad vil blive tilbudt ture "ud af huset" f.eks. til volden eller andre af de naturområder, som ligger i umiddelbar nærhed. Endvidere vil det blive muligt i perioder at tilknytte Børne- og Kulturforvaltningens "naturbus".

Ændringen i anvendelsen af de fysiske rammer og gennemførelsen af de personalemæssige konsekvenser er forhandlet med de faglige organisationer.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat midler til den fortsatte drift i budgettet for 2013 og følgende år.

Da der vil blive indskrevet ekstra børnehavebørn i takt med, at de nuværende børns status ændres fra vuggestue- til børnehavebørn, vil den økonomiske gevinst først få fuld gennemslagskraft i 2016, hvor der forventes en samlet besparelse på ca. 600.000 kr. årligt (2012-tal) i forhold til nuværende budget. Indtil 2016 vil institutionens budget løbende blive tilrettet.

Tidsplan

Den gradvise ændring i børnenormeringen, med deraf følgende konsekvenser, vil kunne påbegyndes umiddelbart efter en politisk godkendelse.

Børne- og Kulturforvaltningen vil i begyndelsen af 2013 - med udgangspunkt i de til den tid foreliggende prognoser for udviklingen i antallet af førskolebørn - udarbejde forslag til institutionens eventuelle drift efter 01.05.2013.

Bilag

Bilag 1: Forhandling med BUPL og FOA vedr. vuggestuen ved Valhøj Skole
Bilag 2: Forslag vedrørende bevarelse af vuggestuen ved Valhøj Skole efter 30.04.2013

Forventede behov for daginstitutionspladser - september 2012
Sag nr. 84

Sagens kerne

Sagen omhandler de forventede behov for daginstitutionspladser fra september 2012 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden september 2012 - august 2013.

Samtidig er der indhentet analyse og prognose pr. 15.08.2012 fra Dynasoft. Denne viser, at fødselstallene for 2012 ligger højere end forventet af befolkningsprognosen fra maj 2012. Der kan desuden konstateres en uventet høj tilflytning til kommunen. Tilflytningen er især høj for 2009 og 2010 årgangene. Dækningsgraden for både vuggestuebørn og børnehavebørn er uændret. Herudover ligger antallet af børn med udskudt skolestart lidt højere end forventet i sidste prognose.

Dynasofts tal og grafer samt den prognose Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet - som inkluderer den nye institution på Vårfluevej - viser fortsat en manglende børnehavekapacitet frem til 2015.

I september har Børne- og Kulturforvaltningen et møde med Dynasoft, og forvaltningen vil komme uddybende bemærkninger til prognosen på Børne- og Skoleudvalgets møde i oktober 2012.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventede behov for daginstitutionspladser.
Uddrag af analyse- og prognosemateriale fra Dynasoft.

Bilag

Bilag 1: Forventet kapacitet og behov for daginstitutionspladser september 2012 - august 2013
Bilag 2: Prognose - Dynasoft
Bilag 3: Generelle betragtninger - Dynasoft

Diverse
Sag nr. 85

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.


Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl. 17:30._______________
Flemming Lunde Østergaard Hansen
_______________
Annie Arnoldsen Petersen
_______________
Bente Hylleborg
_______________
Torben Petersen
_______________
Claus Gisselmann Olsen
 
  _______________
/Jette Egholm

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK