Børne- og Skoleudvalget

09-10-2012

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Bente Hylleborg(A)
Torben Petersen(F)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Annie Arnoldsen Petersen(A)

Sager 86 - 91

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 86

Sagens kerne

 1. Nyhedsliste for Undervisning for perioden 30.08.2012-25.09.2012
 2. UU-Vestegnen, beretning og status pr. 01.09.2012
 3. Orientering om status og det videre arbejde med science på daginstitutionsområdet
 4. Musikdagplejere skal styrke børnenes sprog

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 30.08.2012-25.09.2012
Bilag 2: UU-Vestegnen, beretning og status pr. 01.09.2012
Bilag 3: Orientering om status og det videre arbejde med science på daginstitutionsområdet
Bilag 4: Musikdagplejere skal styrke børnenes sprog

Ønske om navneændring af Fritidscenter Bybjerget
Sag nr. 87

Sagens kerne

I forbindelse med genåbning af Bybjergets Fritidscenter i oktober 2012, ønsker skolen, at fritidstilbuddene ændrer navn til "Valhøj SFO II og Ungdomsklub". Årsagen hertil er, at det ønskes, at navnet fremover signalerer tilknytningen til Valhøj Skole frem for til boligområdet. Endvidere er der et ønske om, at Ungdomsklubben opstarter gradvist.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at institutionerne skifter navn til "Valhøj SFO II og Ungdomsklub", og
 2. at opstarten af Ungdomsklubben sker gradvist, som beskrevet i sagen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bybjerget Fritidscenter er nu ved at være genetableret efter branden. Bygningen forventes at stå klar medio oktober 2012. Skolens ledelse har et ønske om, at genetableringen af de to institutioner SFO II og ungdomsklubben sker gradvist, således at SFO II flytter tilbage først, og at Ungdomsklubben åbner mandag efter efterårsferien. Der er ligeledes et ønske om at samle personaleresurserne over tre åbningsdage i ungdomsklubben frem til 31.12., således at der fra starten kan opbygges et godt og trygt miljø i klubben. Herefter vil åbningstiden være som tidligere.

Endelig er der et ønske om at ændre tilbuddet, så det i højere grad signalerer, at det er et fritidstilbud under Valhøj Skole. Det er derfor foreslået, at de to institutioner, frem for "Fritidscenter Bybjerget", fremover hedder "Valhøj SFO II og Ungdomsklub".

Skolebestyrelsen er løbende blevet orienteret om situationen i forbindelse med branden og følgerne heraf, og bestyrelsen er enig i skolens ønsker i forbindelse med tilbageflytningen.

Med henblik på at give personalet de bedst mulige pædagogiske redskaber, har personalegruppen hen over sommeren 2012 gennemgået et kompetenceudviklingsforløb indeholdende blandt andet konflikthåndtering.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.
Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Start medio oktober 2012.

Bilag

Bilag 1: Åbningstider

Forventet behov for daginstitutionspladser - oktober 2012
Sag nr. 88

Sagens kerne

Sagen omhandler de forventede behov for daginstitutionspladser fra oktober 2012 og de kommende 12 måneder frem.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden oktober 2012 - september 2013.

Forvaltningen havde møde med Dynasoft d. 11.09.2012, hvor de kom med uddybende bemærkninger til prognosen fra d. 15.08.2012. Opjusteringen af målgruppen med 46 børn, i forhold til forrige prognose hvor der blev opjusteret med 1 barn, skyldes dels, at fødselsraten er højere i Rødovre end forventet (11 børn) og dels en høj tilflytning (35 børn). Tilflytterne kommer primært fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Beslutningen om at gøre vuggestuen ved Valhøj Skole til en del af børneinstitutionen Skanderup betyder, at der opnås 20 ekstra børnehavepladser og 20 ekstra vuggestuepladser i 2013. På sigt vil det blive 40 børnehavepladser. Det har desuden den konsekvens, at institutionen på Vårfluevej starter med 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids, og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Forventet kapacitet og behov for daginstitutionspladser oktober 2012 - september 2013

Fordeling af pulje til daginstitutionsområdet i 2013
Sag nr. 89

Sagens kerne

Som følge af finanslovsforhandlingerne er der afsat 500 mill. kr. til fordeling i 2013 blandt landets daginstitutioner, hvoraf Rødovre Kommunes andel udgør 3,6 mill.kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2013 ff. Rødovre Kommune blev det fulde beløb afsat til formålet.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at beløbet på 3,6 mill. kr. anvendes dels til pædagogisk udvikling i form af øget efteruddannelse af pædagogerne i daginstitutionerne og midler til direkte børnerelaterede tiltag - dels til forøgelse af antallet af medarbejderne i daginstitutionerne - "flere hænder" samt til en løbende konvertering af pædagogmedhjælperstillinger til pædagogstillinger.

Tilførsel af de ekstra ressourcer betyder at kommunens daginstitutioner i højere grad kan honorere de ændrede og mere massive krav, der stilles den læringsmæssige kvalitet på området.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at puljen på 3,6 mill. kr. til daginstitutionsområdet anvendes til pædagogisk udvikling, forøgelse af medarbejderstaben samt løbende konvertering af pædagogmedhjælperstillinger til pædagogstillinger, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Som følge af finanslovsforhandlingerne er der afsat 500 mill. kr. til fordeling i 2013 blandt landets daginstitutioner.

Rødovre Kommunes andel på 3,6 mill. kr. foreslås anvendt således:

 • Pædagogisk udvikling i form af øget efteruddannelse af pædagogerne samt midler til direkte børnerelaterede tiltag, herunder læringstiltag generelt - p.t. især naturfaglige tiltag. Forslaget skal ses i lyset af udviklingen på daginstitutionsområdet, de øgede krav til læring i institutionerne samt regeringens udspil om bl.a. "Ny Nordisk Skole". Der afsættes 600.000 kr. til formålet.
 • Forøgelse af antal medarbejdere i daginstitutionerne - "flere hænder". Dette vil imødekomme en del forældres ønske om mere fokus på det enkelte barn. Udgiften til forøgelse af medarbejderstaben med 2,5 pædagogstilling samt 1 pædagogmedhjælperstilling beløber sig til 1.320.000 kr. årligt.
 • En løbende konvertering af ikke-uddannede pædagogmedhjælperstillinger til pædagogstillinger. Dette vil betyde, at den nuværende 65% / 35%-fordeling kan ændres til 70% / 30%. I praksis vil der formodentlig i en overgangsperiode være tale om en større ændring af fordelingen, idet der p.t. er relativt mange nyuddannede pædagoger uden arbejde, hvorfor lønniveauet ikke vil veje så tungt i de enkelte institutioners lønbudgetter. Udsigten til fremtidig mangel på arbejdskraft taler ligeledes for at sikre den uddannede del af arbejdsstyrken i institutionerne allerede nu. Den forventede udgift beløber sig til 1.680.000 kr. årligt.

I forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelsen foretaget i februar 2012 fremgår det bl.a., at den langt overvejende del af de forældre, som har deltaget i undersøgelsen, har forholdt sig til, om børnene er "trygge og glade", hvilket matcher den stabile drift, som længe har været grundlaget for daginstitutionernes virksomhed.

De ændrede krav til institutionernes kompetencer i forhold til udvikling af - og læring for - børnene, fremgår imidlertid også af forældretilfredshedsundersøgelsen, idet en lang række ”nye” forældre har efterlyst bedre og mere dokumentation af arbejdet samt flere oplysninger om, hvordan og hvor meget der arbejdes med læreplanstemaerne.

Med ovennævnte anvendelse af de tilførte midler, vil daginstitutionerne fremover have langt bedre mulighed for at honorere de ændrede og mere massive krav, der stilles til den læringsmæssige kvalitet.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af den afsatte pulje på 3,6 mill. kr. til daginstitutionsområdet får ikke indflydelse på forældrebetalingen.
Fordelingen af midlerne fremgår af vedlagte oversigt.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Fordeling af pulje til daginstitutionerne

Godkendelse af Rammeaftale 2013 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning
Sag nr. 90

Sagens kerne

KKR har fremsendt Rammeaftale 2013 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Styringsaftalen har virkning fra 1. januar 2013.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at KKR Hovedstadens forslag til styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013 - godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

De 29 kommuner i Region Hovedstaden indgår hvert år en rammeaftale, idet kommunerne har ansvaret for i fællesskab at koordinere det specialiserede socialområde, herunder specialundervisningsområdet.

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. KKR Hovedstaden godkendte udviklingsstrategien i marts 2012 og har efterfølgende udarbejdet det udsendte forslag til styringsaftale. KKR har anbefalet forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Styringsaftalen skal blandt andet sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne, det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner.

Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, der med løbende justeringer har dannet grundlag for kommunernes takstberegninger siden 2007. Som noget nyt er der blevet udarbejdet en model til beregning af efterregulering af budgetafvigelser på mere end +/- 5 procent.

Styringsaftalen indeholder endvidere en aftale om takstudviklingen for det kommende år. KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011 til 2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen.

Aftalen indebar fra 2010 til 2011 2 % reduktion før p/l-regulering, og fra 2011 til 2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv p/l-regulering. I forhold til taksterne for 2013 anbefaler KKR, at driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med p/l-fremskrivning. KKR's sekretariat vil løbende følge op på takstfastsættelserne.

Taksterne for 2013 for Rødovre Kommunes instiutioner er fastsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af budget 2013 og i overensstemmelse med styringsaftalens principper.

Rødovre Kommune skulle have givet tilbagemelding til KKR senest den 24. september 2012, men beklageligvis er KKR's henvendelse ikke nået frem til sagsbehandling i Social- og Sundhedsforvaltningen før ultimo september, hvor der modtages en rykker fra KKR grundet manglende tilbagemelding. Derfor denne sene fremlæggelse af sagen. Da styringsaftalen skal være godkendt senest den 15. oktober 2012, skal Social- og Sundhedsforvaltningen anmode om at kunne give en foreløbig tilbagemelding til KKR's sekretariat umiddelbart efter fagudvalgsmøderne.

Lov- og plangrundlag

 • Lov om social service.
 • Bekendtgørelse nr. 205 af 13.03.2011 om rammeaftale m.v. på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Oktober 2012 Politisk behandling af Rammeaftale 2013 - styringsaftalen.

Bilag

Bilag 1: Styringsaftale til Rammeaftale 2013

Diverse
Sag nr. 91

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 18.45_______________
Flemming Lunde Østergaard Hansen
_______________
Annie Arnoldsen Petersen
   
_______________
Bente Hylleborg
_______________
Torben Petersen
   
_______________
Claus Gisselmann Olsen
 
   
  _______________
/Jette Egholm

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK