Børne- og Skoleudvalget

13-11-2012

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Bente Hylleborg(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Torben Petersen(F)

Sager 92 - 98

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 92

Sagens kerne

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for undervisning for perioden 25.09.12 - 25.10.12

Elektronisk sikring/adgangskontrol på skolerne - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 93

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen bevilgede i april 2011en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.000.400 kr. til installering af elektronisk sikring/adgangskontrol (ATS-anlæg) på skolerne.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2012 er der afsat rådighedsbeløb på 1.462.500 kr. til fortsættelse af projektet.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.462.500 kr. til gennemførelse af projektet.

Den samlede bevilling til installering af ATS-anlæg på skolerne udgør herefter i alt 3.462.900 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Fællesforvaltningen, Vagt og Sikringsafdelingen varetager opgavens gennemførelse i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, og
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.462.500 kr. til gennemførelse af projektet.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede i april 2011en anlægsbevilling til frivigelse af rådighedsbeløb på 2.000.400 kr. til installering af ATS-anlæg (integreret sikringsanlæg med mulighed for tyverialarm, adgangskontrol og tv-overvågning i samme central/brugerflade) på skolerne med påbegyndelse på Tinderhøj, Islev, Rødovre og Nyager skoler.

Der er i investeringsoversigten i budget 2012 afsat 1.462.500 kr. til installering af ATS-anlæg på de resterende skoler.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne, Tilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Nærmere beregninger vedrørende driftsudgifter for 2012 ff. foretages af Vagt og Sikringsafdelingen.

Der er i forbindelse med overførsler fra budget 2010 til budget 2011 overført driftmidler på 336.730 kr. fra central konto vedr. skoler, vagtkorps til anlægskontoen vedr. elektronisk adgangskontrol. Beløbet er videreført til budget 2012.

Tidsplan

Installeringen udføres i løbet af 2012 med afslutning i 2013 efter nærmere aftale mellem Vagt og Sikringsafdelingen og Børne- og Kulturforvaltningen samt den enkelte skole.

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Rødovre Skole
Sag nr. 94

Sagens kerne

Ansøgning fra skolebestyrelsesmedlem Henrik Steen om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Rødovre Skole.

 1. suppleant Annette Bache indtræder for resten af valgperioden.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at ansøgningen imødekommes, og
 2. at 1. suppleant Annette Bache indtræder for resten af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsesmedlem Henrik Steen på Rødovre Skole har anmodet Børne- og Kulturforvaltningen om fritagelse for hvervet som skolebestyrelsesmedlem for den restende del af valgperioden. Ifølge Lov om Folkeskolen § 43 kan kommunalbestyrelsen fritage en borger for skolebestyrelsesarbejdet, såfremt det skønnes, at der er en rimelig grund.

Henrik Steen angiver årsagen grundet, personlige og arbejdsmæssige forhold.

1. suppleant Annette Bache indtræder for resten af valgperioden.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen § 43 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gældende for den resterende del af valgperioden.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Rødovre Skole

Morgenåbning i tilknytning til Skovmoseskolen og Fritidstilbuddet ved Espelunden
Sag nr. 95

Sagens kerne

Bestyrelserne på Skovmoseskolen og Fritidstilbudet ved Espelunden har forespurgt om muligheden for, at der kan etableres et morgenåbningstilbud for elever fra andre kommuner. I øjeblikket er der etableret et mindre morgenåbningstilbud for Rødovrebørn, som er tilmeldt de to institutioner, og som har behov for morgenpasning.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der kan etableres et morgenåbningstilbud på Skovmoseskolen som et tilkøb til den ordinære takst.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I det ordinære tilbud på Skovmoseskolen og Fritidstilbuddet ved Espelunden er der ikke medregnet et morgenåbningsmodul.

Rødovre Kommune har gennem de sidste tre år tilbudt morgenåbning til de af kommunens egne børn, der er indskrevet på Skovmoseskolen og Fritidstilbuddet ved Espelunden, og som har behov for morgenpasning. Forældrene transporterer selv deres børn til morgenåbningen.

Morgenåbningstilbuddet ligger på Skovmoseskolen, og det er skolens medarbejdere, der varetager opgaven. I ferieperioder overgår morgenåbningen til fritidshjemmet. Tilbudet er åbent fra kl. 7.00 - 8.30. Før denne ordning blev etableret, var børnene indskrevet som morgenbørn på kommunens SFO'er. I et enkelt tilfælde var barnet tilknyttet sin tidligere daginstitution.

Morgenåbning som et tilkøbt tilbud:

Det har været drøftet flere gange i bestyrelserne for Skovmoseskolen og Fritidstilbuddet ved Espelunden, at man har et ønske om, at morgenåbningen også kan gælde for børn fra andre kommuner. Det vil for flere familier være en stor lettelse, idet mange forældre er frikøbt fra deres arbejde, for at kunne være hjemme til deres barn bliver hentet af skolebussen.

De to specialinstitutioner er takstfinansierede, og ordningen, som vil være en udvidelse af tilbuddet, skal være udgiftsneutal for Rødovre Kommune og finansieres som en tilkøbsmulighed til den ordinære takst. Tilbuddet kan tilkøbes for et år ad gangen og vil i 2013 koste 20.000 kr. Hjemkommunen visiterer.

Behovet for morgenåbningspladser kendes ikke, da Skovmoseskolen og Fritidstilbuddet ved Espelunden ikke har annonceret med tilbuddet, og kommunerne skal give et betalingstilsagn.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Tilbuddet vil være udgiftsneutralt for Rødovre Kommune, idet driften skal finansieres via et tillæg til den ordinære takst.
Prisen for et tilbud vil være 20.000 kr. pr. år, hvilket svarer til den gennemsnitlige driftsudgift pr. barn ved 4 børn til 1 pædagog.

Tidsplan

Morgenåbningen vil kunne tilkøbes fra 01.01.2013.

Forventet behov for daginstitutionspladser - november 2012
Sag nr. 96

Sagens kerne

Sagen omhandler de forventede behov for daginstitutionspladser fra november 2012 og de kommende 12 måneder frem.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedtlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden november 2012 - oktober 2013.

På baggrund af KMD-data kan det oplyses, at der per d.19.09.2012 er født 317 børn i Rødovre Kommune svarende til 439 nyfødte på årsbasis, mens der i opgørelsen indtil videre tages udgangspunkt i Dynasofts prognose på 426 nyfødte.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt november 2012 - september 2013

Projekt
Sag nr. 97

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter iværksatte i juni 2011 projektet "Flere unge mellem 16 og 25 år i uddannelse". Projektet er nu afsluttet, og Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for resultatet.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Formålet med projektet var at opbygge en samarbejdsstruktur på tværs af de forvaltninger og afdelinger i Rødovre Kommune, der har berøring med unge uden uddannelse. Samarbejdsstrukturen skal understøtte, at flere unge gennemfører en uddannelse.

Målsætningen er, at viden og indsats koordineres mellem forvaltninger og afdelinger således, at indsatsen opleves enstrenget i samarbejdet mellem myndighed, borger og institution/tilbud. Derudover skal projektet udbrede kendskabet til, dels de unge, der har særlige vejledningsbehov og brug for personlig støtte og/eller opkvalificering, dels viften af tilbud til unge samt den løbende udvikling af denne tilbudsvifte.

Som baggrundsmateriale for projektets øvrige aktiviteter er der gennemført en analyse af de unge, som er tilknyttet Rødovre Jobcenter. Analysen er gennemført på baggrund af en systematisk gennemgang af i alt 362 sager (se bilag 1). Konklusionen er at:

 • 15% unge er uden tværfaglige indsatsbehov
 • 25% unge har behov for øget vejledning og støtte
 • 20% unge har behov for sundhedsfaglige tilbud og indsatser
 • 30 % unge har behov for socialfaglige tilbud og indsatser.

Der er fokuseret på de unges primære behov for støtte, hvis de skal nærmere uddannelse eller arbejde - og ikke deres primære problem. Unge kan dog have behov inden for flere af ovenstående kategorier.

11% af den samlede målgruppe er under 18 år. Disse er kendetegnet ved at være skoletrætte, mangle almene kundskaber, eller ved at have behov for socialpædagogisk støtte, evt. uddannelsestilbud i form af Erhvervsfaglig Grunduddannelse (EGU) eller særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Som led i projektet er der afholdt en række konferencer og temadage med ca. 80 deltagere fra Rødovre Kommune og eksterne samarbejdsparter. Der er fastlagt samarbejdsstrukturer, der sikrer videns- og sagsoverdragelse i følgende tilfælde:

 • Når unge forlader folkeskolen uden at være uddannelsesegnede eller ikke er i relevant aktivitet
 • Når unge som 18-årige indtræder i voksenlivet og eventuelt modtager kontanthjælp
 • Når unge overgår fra børne- og ungeforanstaltninger til anden foranstaltning
 • Når unge i øvrigt har brug for indsats fra flere afdelinger.

Disse samarbejdstrukturer er implementeret i form af kommissorier og møder i fastlagte intervaller. Der er udarbejdet en netbaseret tilbudsportal over alle kommunens tilbud til unge, som præsenteres i november 2012. Der er nedsat en innovationsgruppe, der løbende evaluerer tilbudsviften og peger på eventuelle "huller".

Projektet har haft en styregruppe (se bilag 2), og konsulentfirmaet LG-Insight har stået for gennemførelsen af processen i samarbejde med Jobcentret. Projektet videreføres desuden gennem to årlige cafémøder for alle projektets deltagere og aktører (se bilag 3). Desuden fortsætter styregruppen og holder to årlige møder.

Det er således Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at projektet har opfyldt sit formål og nået sine målsætninger.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kortlægning af ungegruppen
Bilag 2: Styregruppen - deltagere
Bilag 3: Cafemøde - indkaldelse

Diverse
Sag nr. 98

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK