Børne- og Skoleudvalget

15-01-2013

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Torben Petersen(F)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Bente Hylleborg(A)

Sager 1 - 5

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Undervisning for perioden 22.11.2012-02.01.2013.
 2. Støtte til 'Naturvidenskab i børnehøjde'.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 22.11.2012-02.01.2013
Bilag 2: Støtte til 'Naturvidenskab i børnehøjde'

Frigivelse af anlægsmidler til Skolen altid online
Sag nr. 2

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat 13.540.000 kr. til digitalisering i skolerne, jf. visonen "Skolen altid online". Beløbet dækker udvidelse af det eksisterende netværk, SmartBoards i faglokalerne og pc'er til eleverne i 6. - 10. klasse samt pilotprojekt med tablets på Tinderhøj Skole fra 0. til og med 5. klasse.

"Skolen altid online" blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet i juni 2012.

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler 13.540.000 kr., så digitaliseringsindsatsen kan påbegyndes.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at den bevilligede anlægsbevilling til digitalisering af skolerne på 13.540.000 kr. frigives, og
 2. at Børne- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at tage stilling til indkøbet af computere/tablets til eleverne.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 13.540.000 kr. til "Skolen altid online", til udvidelse af det eksisterende netværk, SmartBoards i faglokalerne og pc'er til eleverne i 6. - 10. klasse samt pilotprojekt med tablets på Tinderhøj Skole 0. til og med 5. klasse. Endvidere øges bemandingen i Skole-IT i takt med investeringerne.

Beløbet er afsat på grundlag af visionsplanen "Skolen altid onlinie", fremlagt juni 2012. Ialt er der afsat 19.256.000 kr., hvoraf de 13.540.000 kr. er anlægsmidler.

Børne- og Kulturforvaltningen har i "Skolen altid online" beskrevet behov for pc'ere i overbygningen.

Udviklingen af hardware igennem det sidste halve år er gået stærkt, og der er nu udviklet enheder, der kombinerer egenskaberne fra den kendte PC-verden med den nye tablet-verden. Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Digitaliseringsafdelingen derfor undersøgt de nyeste muligheder inden for området og anbefaler, at der ses på indkøb af denne nye form for hybridenheder til overbygningen frem for de mere traditionelle PCere. Pædagogisk set vil denne løsning give en endnu bedre mulighed for fleksibilitet i undervisningen, samtidig med at de velkendte funktioner fra pc'en i stor udstrækning kan fastholdes. De nye enheder vil være Windows 8-baserede og vil bygge videre på den teknologi, der i forvejen anvendes på skolerne.

Udarbejdelse af grundlag for udbud sker i samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen, Digitaliseringsafdelingen og Indkøbsafdelingen. Børne- og Skoleudvalget vil løbende blive holdt orienteret om processen.

Visionen "Skolen altid online" bygger på 4 strategibeskrivelser, der skal arbejdes med i perioden 2013-2015.

 • "Didaktik og pædagogik" - udvikling og implemetering af en IT-didaktik, der fremmer læring hos eleverne.
 • "1:1 computing" - robust infrastruktur og elevadgang til en digital enhed.
 • "Videndeling og kompetenceudvikling" - nye lærerroller, kompetenceudvikling og videndeling.
 • "Læringscenteret" - viderebygning af Læringscenterets rolle som et dynamisk, fagligt kraftcentrum.

Børne- og Kulturforvaltningen vil fremlægge en status på indsatserne i foråret 2013.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og Ministeriet for Børn og Unge om digitalisering i folkeskolen.
Tilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 13.540.000 kr. til anlæg og 5.716.000 kr. til drift.
Der anmodes om, at de 13.540.000 kr., som er afsat i investeringsoversigten for 2013, frigives.

Tidsplan

Arbejdet gennemføres i 2013.

Forventet behov for daginstitutionspladser - januar 2013
Sag nr. 3

Sagens kerne

Sagen omhandler de forventede behov for daginstitutionspladser fra januar 2013 og de kommende 12 måneder frem.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den måndtlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden januar 2013 - december 2013.

I forbindelse med fordelingen af pladser i januar og februar 2013 har det været nødvendigt at foretage merindskrivninger i forhold til børnehavepladser.

På Børne- og Skoleudvalgsmødet i februar vil der foreligge en prognose og analyse fra Dynasoft.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt januar 2013-december2013

Kommuneplan 2014 - program og tidsplan
Sag nr. 4

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 28.08.2012 Kommuneplanstrategi 2012 - Fremtidens forstad - vækst gennem bæredygtig byudvikling (sag nr. 227).

I Kommuneplanstrategi 2012 beskrives hvilke temaer Rødovre Kommune ønsker, at arbejde med i den kommende kommuneplanproces. Denne gang gennem en temarevision af Kommuneplan 2010-2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at program og tidsplan for Kommuneplan 2014 vedtages, samt
 2. at alle fagudvalg tager stilling til, om der er udarbejdet politikker for deres fagområder, der kan have relevans for revisionen af kommuneplanen.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2014 kommer til at bestå af indholdet fra Kommuneplan 2010-2022, og en revision af temaet bæredygtig byudvikling. Derudover vil Kommuneplan 2014 også forholde sig til planlægningen siden sidst, herunder bl.a. de nye vandplaner.

Kommuneplanrevisionen omhandler fem udviklingsområder med fokus på det enkelte områdes muligheder og potentialer for, at bidrage til det rige hverdagsliv, kommunens fortsatte vækst og en samlet bæredygtig byudvikling i Rødovre.

I det efterfølgende vil det blive beskrevet, hvilke forslag til emner som Kommuneplan 2014 vil indeholde, samt et udkast til en tidsplan. Man kan betragte Kommuneplan 2014 som et tillæg til Kommuneplan 2010-2022, der påfører ændringer til de afsnit der omhandler byudvikling, samt vandplanens område.

Det er intentionen, at retningslinjer for byudvikling skal revideres, ligesom der skal tages stilling til rækkefølgeplanen for byudviklingsområderne. Herudover forventes det, at udviklingen i flere af byudviklingsområderne vil være nået så langt, at der kan indarbejdes nye detaljerede rammer for lokalplanlægningen for byudviklingsområderne.

 Udkast til overordnet indholdsfortegnelse for revision af temaet bæredygtig byudvikling

Indledning:

 • Forord/indledning – velkommen
 • Fremtidens forstad – Kommuneplan 2014
 • Planlægning siden sidst
 • De nye vandplaner

Hovedstruktur og retningslinjer, Bysamfundet:

 • Byudvikling i Rødovre
 • Retningslinjer for byudvikling i Rødovre
 • En samlet byudvikling
 • De 5 byudviklingsområder

Hovedstruktur og retningslinjer, Trafik, miljø og forsyning:

 • Vand
 • Retningslinjer for vand

Rammer for lokalplanlægningen:

 • Detaljerede rammer i byudviklingsområder

En samlet byudvikling i Rødovre

Som det er beskrevet i Kommuneplanstrategi 2012 er det vigtigt, at sikre en bæredygtig sammenhængende byudvikling.
De fem udviklingsområder er placeret i forskellige dele af kommunen, og det er vigtigt at sikre, at der skabes en sammenhæng i udviklingen, så der sikres et bredt udbud af nye boliger, erhverv og andre byfunktioner, der kan være med til at tiltrække en lang række nye borgere og arbejdspladser til Rødovre, samtidig med at der sikres bedre forhold for dem der allerede bor og arbejder i kommunen.

De store trafikårer både forbinder og opdeler byen og byudviklingsområderne, ligesom den kollektive trafik, herunder en kommende letbane og en eventuel metro, forbinder områderne. Andre elementer som grønne strøg er også med til at skabe en sammenhæng. Derudover er det vigtigt, at skabe en relation mellem det nye og det der har været, for at sikre en autencitet i byudviklingen. Der skal ikke bare planlægges for en bæredygtig sammenhængende byudvikling generelt, men derimod skal byudviklingen være forankret i det lokale miljø i Rødovre. Derfor skal Rødovres arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter være grundlaget for en ny udvikling.

Kommuneplan 2014 vil indeholde et forslag til hvilke elementer det er vigtigt at planlægge for, når sammenhængskraften i bybilledet i årene fremover skal styrkes.

Disse forslag vil hænge tæt sammen med Rødovre Kommunens visioner for byudviklingen, både med hensyn til den ønskede boligudvikling, den ønskede erhvervsudvikling og den ønskede arkitektoniske udvikling. Derfor vil kommuneplanen naturligt følge op på og udarbejdes i tæt relation til kommunens allerede vedtagne politikker på området, og dem der skulle komme i planprocessen. Herunder kan blandt andet nævnes Erhvervspolitik og en kommende Arkitekturpolitik.

De 5 udviklingsområder

Der udpeges fem udviklingsområder i Kommuneplanstrategi 2012, hvoraf de 4 også er udpeget i Kommuneplan 2010-2022, side 98.

 1. Området ved Islev Torv (Rødovre Nord)
 2. Området omkring bymidten (Bykernen)
 3. Korsdalskvarteret
 4. Rødovre Syd
 5. Islevdal Erhvervskvarter

De fem udviklingsområder er på nuværende tidspunkt nået til forskellige stadier i planprocessen, og indholdet i den kommende kommuneplan vil afspejle dette. Områderne Rødovre Nord og Rødovre Syd er de områder, der på nuværende tidspunkt er nået længst i planprocessen.

Her gives en kort status for de fem områder – en oversigt over udviklingen siden vedtagelsen af Kommuneplanstrategi 2012.

1 Rødovre Nord – Der er afsat ressourcer til igangsætning af lokalplanarbejdet efter der blev fundet en vinder af EUROPAN11. Det undersøges hvorvidt Rødovre Kommune i samarbejde med Freja (Statens ejendomsselskab) kan igangsætte en lokalplanproces med konkurrencevinderen, tegnestuen SLETH, hvor konkurrenceprojektets visioner omformes til en lokalplan, der derudover også tager den kommende letbane i Ring 3, og et ønske om en tunnel under M3, med som vigtige parametre i den nye plan.

2 Bykernen – Der er ikke siden offentliggørelsen af Kommuneplanstrategi 2012 i oktober, sket yderligere i udviklingen af Bykernen.

3 Korsdalskvarteret – Der er ikke siden offentliggørelsen af Kommuneplanstrategi 2012 i oktober, sket yderligere i udviklingen af Korsdalskvarteret.

4 Rødovre Syd – Der er afsat ressourcer til, at igangsætte en proces, der skal sikre realisering af konkurrenceprojektets og Rødovre Kommunes visioner for området. Der fokuseres på to delforløb i den kommende periode. Et forløb omkring udviklingen omkring Rødovre Station og Agerkær, og et forløb hvor Rødovre Kommune i samarbejde med boligselskaberne i området, igangsætter en proces der skal munde ud i en lokalplan, hvorefter boligbebyggelsen kan omdannes i forlængelse af konkurrenceprojektet.

5 Islevdal Erhvervskvarter – Rødovre Kommune er i gang med en undersøgelse af erhvervsklimaet i kommunen. Dette skal sammen med Erhvervspolitikken danne grundlag for en udvikling af erhvervsområdet, der i højere grad tilpasser sig den aktuelle situation og muliggør flere typer af erhverv, herunder service- og administrationserhverv, som i en længere periode har været efterspurgt.

Planlægning siden sidst

Det forventes, at Staten udsender et forslag til Fingerplan 2012 primo 2013. En revision af Fingerplanen vil give nye og ændrede muligheder for planlægningen i Rødovre Kommune. Det forventes, at Fingerplanen vil indeholde regler for stationsnærhed og udvikling langs letbanen.
Der vil ligeledes løbende blive indarbejdet statslige krav og muligheder for planlægningen.

Derudover vil Rødovre Kommunes egen planlægning siden sidst blive indarbejdet i det omfang, det er omfattet af revisionsområdet Byudvikling, f.eks. lokalplaner, politikker mv.

Indarbejdelse af vandplanerne

Siden Kommuneplan 2010-2022 blev vedtaget har Staten udsendt vandplanerne. Som varslet både i Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplanstrategi 2012 skal vandplanen indarbejdes i Kommuneplan 2014.

Udkast til tidsplan

Vi forventer, at Forslag til Kommuneplan 2014 kan vedtages af den siddende Kommunalbestyrelse i slutningen af 2013. Herefter sendes planforslaget i høring.
I høringsperioden foreslås det, at der ligesom med Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 inviteres til en cafedebat eller lignende, hvor alle interesserede borgere, politikkere og erhvervsdrivende m.fl. kan deltage. Der vil derudover blive overvejet andre måder, at inddrage borgerne i planlægningen, såsom traditionel oplysning på offentlige steder med plakater og lignende, samt muligheder for at komme med kommentarer på hjemmesiden, på postkort eller lignende.

Vi forventer, at den endelige Kommuneplan 2014 vil kunne vedtages af den nye Kommunalbestyrelse medio 2014.

Der er afsat to møder med direktionen et i marts 2013 og et i marts 2014.

Der er afsat tid til møder med forvaltningerne i april 2013. Her vil der være mulighed for at drøfte fagforvaltningernes relevante politikker mv. Derudover kan der indkaldes til møder med relevante faggrupper, når der opstår et behov.

Temamøde for Kommunalbestyrelsen

Vi foreslår, at der afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen i juni 2013, hvor der vil være mulighed for Kommunalbestyrelsen til blandt andet, at drøfte planlægningen i udviklingsområderne.  

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til tidsplan vedlagt som bilag.

Bilag

Bilag 1: Udkast til tidsplan for Kommuneplan 2014 af 08.01.2013

Diverse
Sag nr. 5

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl. 17:30._______________
Flemming Lunde Østergaard Hansen
_______________
Annie Arnoldsen Petersen
   
_______________
Bente Hylleborg
_______________
Torben Petersen
   
_______________
Claus Gisselmann Olsen
 
  _______________
/Jette Egholm

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK