Børne- og Skoleudvalget

12-02-2013

Medlemmer

Torben Petersen(F)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Bente Hylleborg(A)

Fraværende

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)

Sager 6 - 14

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 6

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 6.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser

Nyager Skole, renovering af skolegård - ansøgning om deltagelse i Drøn På Skolegården
Sag nr. 7

Sagens kerne

Drøn På Skolegården er en invitation til landets kommuner og skoler om at udvikle og realisere innovative og overraskende tiltag, der fremmer leg og bevægelse på skolens udearealer.

Bag kampagnen står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse, og der er afsat 21 mio. kr. til formålet.

Det er en forudsætning for at deltage, at der stilles med et tværfagligt hold, at både kommune og skole deltager, og at det konkrete område bliver tilgængeligt for alle. Endvidere er det en forudsætning, at der er en egenfinansiering på 50 % af anlægsbudgettet.

Ansøgningsfristen for deltagelse i projektet er den 28. februar 2013, hvor der skal afleveres visionsoplæg.

Som en del af helhedsplanen for Nyager Skole indgår en fortsættelse af projektet med opførelse af tredje og sidste etape af skolens indskolingsafdeling med en fjernelse af den eksisterende SFO-pavillon, samt retablering af arealet og renovering af skolegården med legeplads/udeområde mv.

Der er i investeringsoversigten i budget 2013 under efterfølgende år medtaget 1.659.000 kr. til dette formål.

Nyager Skole har tilkendegivet, at skolen kan afsætte 300.000 kr. til projektet, og der vil således kunne afsættes i alt 1.959.00 kr. til projektet, og kommunen kan dermed fremsende ansøgning om deltagelse i Drøn På Skolegården med et tilskud på samme beløb, altså et samlet projekt på 3.918.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der indarbejdes 1.659.000 kr. i investeringsoversigten i budget 2014 til renovering af skolegården på Nyager Skole under forudsætning af udvælgelse til realisering af projekt Drøn På Skolegården.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 7.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Baggrunden for projekt Drøn På Skolegården er at finde ud af, hvordan skolens udearealer bedst udformes, så alle børn får lyst til at bevæge sig i og udenfor skoletiden, herunder også de mindst aktive.

Hele projektet udføres i samarbejde med Syddansk Universitetscenter, som vil undersøge børns aktivitet både før og efter anlæggelse.

Drøn På Skolegården skal nytænke og udfordre det traditionelle skolegårdsbegreb, så skolens udeareal aktiveres som en ramme, der fremmer bevægelse og leg.

Renoveringen af skolegården på Nyager Skole efter fjernelse af SFO-pavillonen vil egne sig til formålet, og det skønnes meget aktuelt for Rødovre Kommune i forhold til at få bedre kendskab til, hvad der skal til for at give børn lyst til at røre sig, både i og efter skoletid.

Det er en forudsætning for at deltage, at der stilles med et tværfagligt hold, hvor både kommune og skole deltager, og ved udvælgelse af projekter vil der lægges vægt på det nytænkende, sammenhæng til lokalområdet, valg af rådgiver samt processen i forhold til inddragelse af interessenter.

Der nedsættes derfor en styregruppe og en arbejdsgruppe med henblik på deltagelse i Drøn På Skolegården, herunder udarbejdelse af visionsoplæg inden fristen den 28. februar 2013.

Styregruppen består af:

Flemming Lunde Østergaard Hansen Formand, Børne- og Skoleudvalget
Jette Egholm Børne- og Kulturdirektør
John Kronbak Skolechef
Lau Hedegaard Skoleinspektør, Nyager Skole
Pia Møller Hertz Landskabsarkitekt, Teknisk Forvaltning
Merethe Hansen Konsulent/koordinator, Børne- og Kulturforvaltningen


Arbejdsgruppen består af:

Maria Juul Enevoldsen Lærer, Nyager Skole
Ida Maria Palmegård Elev, Nyager Skole
Laura Busk Elev, Nyager Skole
John Andersen/Jimmi Brønd SFO, Nyager Skole
Niels Lademark Heegaard Skolebestyrelsen, Nyager Skole
Tenna Terney Idrætskoordinator, Valhøj Skole
Mette Kaltoft Udviklingskonsulent, Social- og Sundhedsforvaltningen
Michael Evensen Idrætskonsulent, Rødovre Sundhedscenter
Lars Plenge/Hanne Hindsgaul Sagsarkitekt, Teknisk Forvaltning
Pia Møller Hertz Landskabsarkitekt, Teknisk Forvaltning
Merethe Hansen Konsulent/koordinator, Børne- og Kulturforvaltningen


Ekstern rådgiver:

Arkitekt Søren Ganer fra GHB Landskabsarkitekter A/S tilknyttes som ekstern rådgiver.
Firmaet har tidligere stået for udvikling af cykeludfordringsbanerne på Vestvolden og har arbejdet meget med motion og bevægelse.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det er en forudsætning for deltagelse i projektet, at kommunen afholder 50 % af udgiften.

Der gives støtte med op til 100.000 kr. til ekstern rådgivning til de 15 udvalgte vinderprojekter.

De min. 5 projekter, der herefter vælges realiseret, støttes med op til 2.000.000 kr., dog max. 50 % af den samlede anlægsbevilling.

Tidsplan

Udarbejdelse af visionsoplæg: November 2012 - februar 2013
Ansøgningsfrist for deltagelse/visionsoplæg: 28. februar 2013
Udvælgelse af 15 vinderprojekter: Marts - april 2013
Offentliggørelse af vinderprojekter: April 2013
Udviklingsfase/projektforslag: April - december 2013
Udvælgelse af min. 5 projekter til realisering: December 2013 - januar 2014
Offentliggørelse af realiseringsprojekter: Ultimo januar 2014

Bilag

Bilag 1: Vejledning til ansøgning om at deltage i Drøn På Skolegården

Forslag om sammenlægning af Børneinstitutionen Troldhøjen og Islev Børnehave
Sag nr. 8

Sagens kerne

Forslag om sammenlægning af Børneinstitutionen Troldhøjen og Islev Børnehave med én fælles ledelse og én forældrebestyrelse. Det foreslås samtidig, at de to institutioner ved sammenlægningen får ét fælles navn i lighed med sammenlægningen af Børneinstitutionen Agerkær og Vuggestuen Solsikken. Det anbefales, at de to institutioner fremadrettet betragtes som én enhed ved visitation af pladser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at den foreslåede ledelsesstruktur med én fælles ledelse, én forældrebestyrelse, og ét fælles navn godkendes,
 2. at mindreudgiften i 2013 på 57.000 kr. anvendes til implementering og personalemæssige aktiviteter i forbindelse med sammenlægningen, og
 3. at mindreudgiften i 2014 ff. på 76.000 kr. årligt anvendes til styrkelse af ledelsestiden i kommunens mindre institutioner, således at alle institutioner på sigt får minimum 37 timers ledelsestid.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 8.
3 medlemmer (A+V) anbefalede sagen (til Økonomiudvalget).
1 medlem - Torben Petersen (F) - tog forbehold.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på augustmødet 2003, at konkrete sager om sammenlægning af geografisk tæt placerede institutioner skulle forelægges udvalget, i takt med at mulighederne opstod.

I forbindelse med at lederen i børneinstitutionen Troldhøjen har valgt at gå på pension pr. 01.04.2013, er der endnu en gang skabt mulighed for en sammenlægning af to institutioner. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor en ny ledelsestruktur for Børneinstitutionen Troldhøjen og Islev Børnehave med én samlet ledelse samt på sigt én forældrebestyrelse, og at styrelsesvedtægten/forretningsordenen tilrettes i overensstemmelse hermed. I forbindelse med visitation af pladser anbefales det, at institutionerne fremadrettet betragtes som én enhed og får ét fælles navn.

Den samlede børnenormering er 20 vuggestuebørn (40 enheder) og 38 børnehavebørn i børneinstitutionen Troldhøjen samt 57 børnehavebørn i Islev børnehave - i alt 135 enheder.

I lighed med tidligere sammenlægninger anbefales ledelsesstrukturen udmøntet ved en fælles ledelse/ledelsesteam bestående af en leder samt en afdelingsleder i hvert hus, hvoraf den ene afdelingsleder fungerer som souschef i lederens fravær. Lederen har det overordnede personalemæssige, pædagogiske, administrative og økonomiske ansvar for den samlede institution.

Med udgangspunkt i den gældende model for tildeling af lønsum til daginstitutionerne, foreslås den samlede ledelsestid fastsat til 40 timer pr. uge samt 10 ekstra ledelsestimer på grund af institutionernes indbyrdes fysiske placering. De i alt 50 ledelsestimer foreslås fordelt med fuld ledelsestid på 37 timer til lederen og 13 timer fordelt mellem de to afdelingsledere. Hidtil har der været 32 ledelsestimer til hver institution - 64 timer - dvs. en mindreudgift til 14 ledelsestimer.

Den børnerelaterede del af personalenormeringen (pædagog- og pædagogmedhjælpertimer) foreslås uændret.

Forslaget har været sendt til høring i de respektive personalegrupper og forældrebestyrelser, ligesom BUPL er orienteret.

De spørgsmål, der fremføres i høringssvarene fra personale- og forældregrupperne, vil blive imødegået ved, at forvaltningen vil deltage i orienteringsmøder og drøftelser i institutionerne forud for sammenlægningen.

Mindreudgiften efter sammenlægningen er beregnet til 57.000 kr. i 2013, som foreslås anvendt til implementering og personalemæssige aktiviteter i forbindelse med sammenlægningen, hvilket bl.a. fremføres i høringssvarene fra personalegrupperne. Mindreudgiften i 2014 ff. på 76.000 kr. foreslåes, som ved tidligere sammenlægninger, anvendt til styrkelse af ledelsestiden i kommunens mindre institutioner.

Der er i udgiftsberegningen taget højde for, at der fremadrettet vil være en øget lønudgift i forbindelse med rekruttering af den kommende leder samt øgede lønudgifter (funktionsløn) til de to afdelingsledere. Desuden har der hidtil ikke været pensionsudgifter i lederlønnen, idet den tidligere leder i Troldhøjen var reglementsansat, dvs. ansat på tjenestemandsvilkår. Den forventede merudgift til arbejdsgiverandelen af pensionsbidrag til den kommende leder, som forventes at være overenskomstansat, finansieres via lederlønspuljen til daginstitutionslederne.

Lov- og plangrundlag

Børne- og Skoleudvalgets principbeslutning af 12.08.2003 vedrørende sammenlægning af geografisk tæt placerede institutioner.

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften på 57.500 kr. i 2013 foreslåes anvendt til implementering og personalemæssige aktiviteter i forbindelse med sammenlægningen. Mindreudgiften i 2014 ff. på 76.000 kr. foreslåes - i lighed med tidligere - anvendt som et led i bestræbelserne på, at alle kommunens institutioner på sigt får minimum 37 timers ledelsstid.

Tidsplan

Sammenlægning pr. 01.04.2013.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra personalet og forældrene i Islev Børnehave
Bilag 2: Høringssvar fra personalet og forældrene i Børneinstitutionen Troldhøjen

Forventet behov for daginstitutionspladser - februar 2013
Sag nr. 9

Sagens kerne

Sagen omhandler de forventede behov for daginstitutionspladser fra februar 2013 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 9.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden februar 2013 - januar 2014.

Der er desuden indhentet analyse og prognose pr. 15.01.2013 fra Dynasoft. Denne viser, at fødselstallene for 2012 slutter højere end forventet af befolkningsprognosen fra august 2012. Samtidig er tilflytningen til kommunen stadigvæk stigende. Ialt opjusteres målgruppen med 77 børn mod de 46 fra prognosen i august. Herudover ligger antallet af børn med udskudt skolestart lidt højere end forventet i sidste prognose.

Dækningsgraden er stort set uændret for børnehavebørn, men er nedjusteret for vuggestuebørn med 1 % i prognosen.

Endvidere viser prognosen, at pasningsbehovet for vuggestuebørn ikke skal justeres på hverken kort eller lang sigt. Pasningsbehovet for børnehavebørn opjusteres med under 10 børn både på kort og lang sigt.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet behov for daginstitutionspladser februar 2013 - januar 2014
Bilag 2: Generelle betragtninger - Dynasoft
Bilag 3: Prognose - Dynasoft

Nyt forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning
Sag nr. 10

Sagens kerne

Ministeren for Børn og Undervisning har i et brev til kommunernes borgmestre inviteret kommunerne til at indgå i et forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommune deltager i forsøgsprogrammet med Valhøj Skole.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 10.
3 medlemmer (A+F) anbefalede sagen (til Økonomiudvalget).
1 medlem - Claus Gisselmann Olsen (V) - tog forbehold.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Børn og Undervisning iværksætter et forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning. Forsøgsprogrammet består af to overordnede indsatsområder og retter sig mod henholdsvis 1. og 4. klassetrin.

Forsøgsprogrammet skal give en generaliserbar viden om, hvordan elevernes sproglige kompetencer kan udvikles i skolens undervisning og bidrage til at styrke tosprogede elevers udbytte af skolens undervisning generelt. Der undersøges på indsatsernes effekt på elevernes faglige resultater inden for læsning, læsning i dansk som andetsprog og matematik, samt en række andre områder som inklusion, elevernes motivation, arbejdsindsats, selvværd og glæde ved at gå i skole.

Forsøgsprogrammet er videnskabeligt forankret, idet en række sprogforskere og følgeforskere inddrages til at kvalificere indsatserne samt sikre den bedst mulige implementering af programmet.

På 4. klassetrin vil der blandt andet blive afprøvet en ny tilgang til modersmålsundervisning. Den kaldes "almen sprogforståelse", og adskiller sig blandt andet fra traditionel modersmålsundervisning ved at udviklingen af modersmålskompetencer bliver tæt knyttet til skolens øvrige undervisning. Konkret vil forsøget udfomes for 35 klasser som nedenstående:

 • Kvalificering af sproginddragelsen i fagundervisningen (matematik) - dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen.
 • Almen sprogforståelse i og på dansk for alle elever.
 • Ekstra undervisningstid i faget dansk.

For 35 mindre grupper (4 - 10 elever):

 • Almen sprogforståelse i og på tyrkisk for tyrkisktalende elever.
 • Almen sprogforståelse i og på arabisk for arabisktalende elever.
 • Dansk som andetsprog for grupper - særligt tilrettelagt undervisning uden for den almindelige undervisningstid.
 • Erfaringerne fra forsøget på 4. klassetrin skal indgå i forsøget på 1. klassetrin.

På 1. klassetrin, hvor forsøget forventes at omhandle tyrkiske og arabiske elever i 70 klasser, omhandler forsøget:

 • Modersmålsundervisning i tæt tilknytning til den almene undervisning.

Valhøj Skole har tilkendegivet, at skolen er interesseret i at deltage i forsøgsprogrammet. Forsøgsprogrammet har ingen relation til den øvrige lovgivning om modersmålsundervisning.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Forsøgsprogrammet afholder alle udgifter. Der er afsat 29,5 mio. kr. til forsøgsprogrammet.

Tidsplan

Forsøgsprogrammet for 4. klassetrin foregår i skoleåret 2013/2014.
Forsøgsprogrammet for 1. klassetrin foregår i skoleåret 2014/2015.
De første resultater præsenteres i foråret 2015.

Bilag

Bilag 1: Brev fra Christine Antorini til borgmester Erik Nielsen
Bilag 2: Pressemeddelelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning
Bilag 3: Forsøgsprogram med modersmålsundervisning - svarbrev fra borgmesteren

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2014/2015
Sag nr. 11

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplan for skoleåret 2014/2015. Ferie- og fridagsplanen har været sendt til udtalelse på de syv folkeskoler samt i Rødovre Lærerforening.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2014/2015 godkendes med den ændring, at fridagen mandag den 22.12.2014 flyttes til fredag den 15.05.2015.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 11.
Godkendt, idet Skovmoseskolen gives mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af vinterferien i ugerne 7 og 8, da skolen optager børn fra flere kommuner. Evaluering forelægges Børne- og Skoleudvalget efterfølgende.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens beslutning af den 24.11.1998 vedrørende ferie- og fridagsplanerne for skolerne betyder:

 • at der er 200 skoledage,
 • at ferie- og fridagsplanen fastlægges centralt,
 • at 1. maj og 5. juni bliver skolefridage, og
 • at vinterferien afholdes i uge 8.

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplan for skoleåret 2014/2015.

Ferie- og fridagsplanen har været sendt til udtalelse på de syv folkeskoler samt i Rødovre Lærerforening.

Der er en enkelt bemærkning i høringssvarene, som fremhæves her:

 • MED-udvalget på Hendriksholm Skole og Rødovre Skole ønsker, at fridagen mandag den 22.12.2014 flyttes til fredag den 15.05.2015. De forudser, at mange familier vil bede deres barn fri fredag den 15.05.2015 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag), og samtidig har SFO lukkedag.

Det skal bemærkes, at vinterferien i kommunerne omkring os ligger som følger:

 • Uge 8: Brøndby, Albertslund, Ishøj og Glostrup.
 • Uge 7: Brøndby, Hvidovre, København, Herlev og Ballerup.

Brøndby skifter mellem uge 7 og 8.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skoleåret 2014/2015.

Bilag

Bilag 1: Skolekalender 2014-2015
Bilag 2: Høringssvar fra MED-udvalget på Hendriksholm Skole
Bilag 3: Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Hendriksholm Skole
Bilag 4: Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Skovmoseskolen

Indskrivning til børnehaveklasse 2013/2014
Sag nr. 12

Sagens kerne

I forbindelse med indskrivning af elever til børnehaveklasserne 2013/2014 er der, med opbakning fra et enigt Børne- og Skoleudvalg, truffet en formandsbeslutning af Flemming Lunde Østergaard Hansen. Beslutningen er at dispensere fra det af Kommunalbestyrelsen vedtagne planlægningstal på 24 elever, således at planlægningstallet for kommende skoleår hæves til 26 elever pr. børnehaveklasse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at formandsbeslutningen godkendes, og
 2. at indskrivningen af elever på skolerne for 2013/2014 tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 12.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Skoleområdet har færdiggjort indskrivningen til børnehaveklasse for skoleåret 2013/2014. Indskrivningen blev for første gang foretaget digitalt. Dette er forløbet fint.

Indskrivningstallene har vist et større ønske om at starte på anden skole end distriktsskolen end ved tidligere indskrivninger. 49 familier har ønsket en anden skole. De store børneårgange berører nu skoleområdet, hvilket gør, at klasserne stort set er fyldt op med distriktselever. Dette har gjort, at det ikke har været muligt at efterkomme første prioriterede skoleønske for 43 familier. Ved at hæve planlægningstallet fra 24, hvor der lukkes for elever fra andre distrikter, til 26 elever, er det muligt at efterkomme 36 familiers ønske. Kun Nyager Skole og Islev Skole er fyldt op med distriktselever til 26 elever pr. klasse. Da flytningerne involverer samtlige skoler, har det ikke nogen større betydning for klassekvotienterne, ligesom det heller ikke har nogen nævneværdig betydning for fordelingen af elever med anden etnisk baggrund.

På denne baggrund tog formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen, efter aftale med et enigt Børne- og Skoleudvalg, beslutning om at dispensere for planlægningstallet og hæve det fra 24 til 26 elever for det kommende skoleår, således at det blev muligt at efterkomme flere forældreønsker om anden skole end distriktskolen. Ved dispensationen er de vedtagne retningslinjer for fordeling af pladser, jf. lov om frit skolevalg, overholdt.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet sagen udelukkende omhandler fordeling af eleverne.

Tidsplan

Eleverne starter i SFO 01.05.2013.

Bilag

Bilag 1: Tabeller vedrørende fordeling af elever

Handleplan for sundhedsindsatsen 2013 og status for 2012
Sag nr. 13

Sagens kerne

Handleplan for sundhedsindsatsen 2013 og status på handleplan 2012 forelægges til godkendelse. Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2013 og status på sundhedsindsatsen 2012 godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 13.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges handleplan for sundhedsindsatsen for det kommende år og status for sundhedsindsatsen i det forløbne år. Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen er sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

I handleplanen for sundhedsindsatsen 2013 får sundhedsområdet et ekstra boost. Udover de mange aktiviteter, der fortsætter fra 2012, vil der i 2013 være fokus på tilbud til borgerne generelt i Rødovre, samt tilbud til særlige målgrupper som psykisk sårbare borgere, borgere med anden etnisk baggrund end dansk, ældre og børn og unge. Derudover udvides rehabiliteringindsatsen for borgere med kronisk sygdom til at omfatte borgere med kræft og hjerte- karsygdomme ud over de nuværende tilbud til borgere med KOL, type2diabetes og demens.

Sundhedscenteret skal i 2013 markeres som borgerens indgang til sundhedsområdet i kommunen. Der tilbydes som noget nyt sundhedstjek til alle borgere og åben vejning for borgere, som ønsker at tabe sig. Der vil derudover blive afholdt kurser og temaarrangementer i stresshåndtering og mindfullness.

Der skal i 2013 være ekstra fokus på synliggørelse af aktiviteterne i sundhedscenteret. Derfor skal der udarbejdes en kommunikationsstrategi med helt konkrete tiltag, der iværksættes i 2013. Ligesom der skal etableres et aktivitetsområde omkring sundhedscenteret, som både borgere, der kommer forbi, og brugere af sundhedscenteret, kan benytte sig af.

For en uddybning af aktiviteterne i handleplan for sundhedsindsatsen 2013 se notatet "Rødovre Kommune en sund by - sundhedsindsatsen i 2013" som er bilag 1 til sagen.

2013 bliver også året, hvor sundhedspolitikken skal revideres. Den nuværende sundhedspolitik blev udarbejdet i 2006, og i de syv år der er gået, er der sket meget på sundhedsområdet. Der skal i 2013 tilrettelægges en politisk proces med inddragelse af borgere, medarbejdere og andre interessenter for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som er faglige anbefalinger for indsasten, og KL´s oplæg om det nære sundhedsvæsen er inddraget ved udarbejdelsen af handleplan for sundhedsindsatsen 2013 og vil også blive inddraget ved revideringen af sundhedspolitikken.

Der vil fortsat være udvikling af samarbejde på tværs og styrkelse af de sunde rammer i alle forvaltninger, synlighed og målrettet kommunikation sideløbende med en udvikling af sundhedstilbud af høj faglig kvalitet, som efterspørges af borgerne.

Følgende bilag er tilknyttet sagen:

 • Bilag 1 er notatet "Rødovre Kommune en sund by - sundhedsindsatsen i 2013", som er en opsummering af aktiviteterne i handleplan 2013
 • Bilag 2 er selve handleplan for sundhedsindsatsen 2013, som er en mere detaljeret beskrivelse af indsatserne.
 • Bilag 3 er et overblik over økonomien for handleplan for sundhedsindsatsen 2013.
 • Bilag 4 er status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2012.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Se bilag 3.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Notat om sundhedsindsatsen i 2013
Bilag 2: Handleplan for sundhedsindsatsen 2013 i Rødovre Kommune
Bilag 3: Bilag om økonomien 2013 og 2014
Bilag 4: Oversigt over status på handleplan 2012

Diverse
Sag nr. 14

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK