Børne- og Skoleudvalget

16-04-2013

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Torben Petersen(F)
Bente Hylleborg(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)

Sager 26 - 34

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 26

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Folkeskolen 05.2013. Artikel om Nicolaj fra Rødovre Ungdomsskole (se bilag 2).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 26.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
Bilag 2: Folkeskolen 05.2013. Artikel om Nicolaj fra Rødovre Ungdomsskole

Navneændring - Vuggestuen ved Valhøj Skole
Sag nr. 27

Sagens kerne

Navnet "Vuggestuen ved Valhøj Skole" foreslås ændret i forbindelse med, at Institutionen løbende omstruktureres fra at være en vuggestue med 30 børn til en børnehavegruppe med 40 børn, som en del af Børneinstitutionen Skanderup.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at
Vuggestuen ved Valhøj Skole ændrer navn til Børnehaven Valhøj.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 27.
Børne- og Skoleudvalget besluttede, at et efterfølgende ønske fra institutionen blev imødekommet, så børnehaven får navnet 'Friluftsbørnehaven Valhøj'.

Sagsfremstilling

Omstruktureringen af Vuggestuen ved Valhøj Skole til en børnehavegruppe med 40 børn under børneinstitutionen Skanderup forventes at være på plads i løbet af første halvdel af 2013.

I forbindelse med omstruktureringen har institutionen fremsendt forslag om følgene navne:

Børnehaven Stien, Børnehaven Junglen og Børnehaven Valhøj.

Af hensyn til sammenhængen mellem navn og den geografiske placering anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen navnet Børnehaven Valhøj, hvilket bestyrelse og personale er enig i.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Forventet behov for daginstitutionspladser - april 2013
Sag nr. 28

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra april måned 2013 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 28.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse for behovet for daginstitutionspladser for perioden april 2013 - marts 2014.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventede behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt april 2013 - marts 2014

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Islev Skole
Sag nr. 29

Sagens kerne

Ansøgning fra skolebestyrelsesmedlem Dorthe Nyemann om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Islev Skole.

1. suppleant Elisa Skovdal indtræder for resten af valgperioden.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at ansøgningen imødekommes, og
 2. at 1. suppleant Elisa Skovdal indtræder for resten af valgperioden.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 29.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsesmedlem Dorthe Nyemann på Islev Skole har anmodet Børne- og Kulturforvaltningen om fritagelse for hvervet som skolebestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. Ifølge Lov om Folkeskolen § 43 kan kommunalbestyrelsen fritage en borger for skolebestyrelsesarbejdet, såfremt det skønnes, at der er en rimelig grund.

Dorthe Nyemann angiver årsagen,, at hun i sit øvrige arbejdsliv er fuldt beskæftiget med en masterudannelse samt forfremmelse til souschef, hvilket betyder, at det bliver svært for hende at rumme de forpligtelser, der ligger i arbejdet med skolebestyrelsen.

1. suppleant Elisa Skovdal indtræder for resten af valgperioden.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen § 43 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gældende for den resterende del af valgperioden.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om udtrædelse af skolebestyrelsen 21.09.2012

Påbegyndelse af tyskundervisningen på 6. årgang, ansøgning fra Hendriksholm Skole om omlægning af timer i timefordelingsplanen
Sag nr. 30

Sagens kerne

Hendriksholm Skole ønsker at påbegynde tyskundervisningen allerede i 6. klasse, og ansøger i den forbindelse om omlægning af timefordelingsplanen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 30.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Hendriksholm Skole ønsker at påbegynde tyskundervisningen allerede i 6. klasse.

Skolen vurderer, at eleverne bliver fagligt dygtigere ved at modtage undervisning i tysk i fire år i stedet for som nu i tre år.

I den forbindelse ansøger Hendriksholm Skole om følgende omlægning af timefordelingsplanen.

 • Når eleverne går i 6. klasse får de to timer tysk. En time kommer fra tysk i 8. klasse, og en time vil være en ekstra time, som tillægges i 6. klasse. Det betyder, at klassen får tre timer tysk, når de kommer i 8. klasse i stedet for fire timer tysk.
 • Når eleverne går i 6. klasse, får de en time kristendomskundskab i stedet for to timer. Til gengæld får de en time kristendomskundskab, når de går i 8. klasse i stedet for nul timer.

Ændringen vil have effekt for 6. årgang 2013/2014, og Hendriksholm Skole ønsker at gøre omlægningen permanent.

I forbindelse med Bekendtgørelse om undervisningstimetal 2006/2007 - 2010/2011 samt efterfølgende skoleår, blev kompetencen til beslutning om tidligere påbegyndelse af en fagrække, omlagt til Kommunalbestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskoleårene 2006/2007 - 2010/2011 samt efterfølgende skoleår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Omlægningen er gældende fra og med skoleåret 2013/2014.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om omlægning af timer i timefordelingsplanen

Udviklingsaftaler 2013-2014 - skoleområdet
Sag nr. 31

Sagens kerne

Sagen omhandler de udviklingsaftaler, der er indgået imellem direktionen og de budgetansvarlige enheder på skoleområdet. Der gives en overordnet gennemgang af indholdet i aftalerne for 2013-2014.

Indstilling

Børne - og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 31.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indhold i aftalerne

Aftalerne indeholder fokusområder, der er opstillet af henholdsvis Direktionen, Børne- og Kulturforvaltningen og de budgetansvarlige enheder selv. Aftalerne repræsenterer nogle af de områder, som enhederne vil have særligt fokus på i perioden 2013-2014, men er ikke en fyldestgørende liste over enhedernes opgaver. Der lægges særlig vægt på, at enhederne opstiller handleplaner for, hvordan de vil realisere deres mål, samt hvordan der måles på, om succeskriterierne er opfyldt. Aftalerne er udarbejdet i samarbejde mellem enhedernes ledelse og personale og er forelagt enhedernes brugerbestyrelser.

Opfølgning på aftaler

Der følges op på aftalerne årligt, og enhederne udarbejder en status på aftalerne ultimo 2013-2014.

Indgåede aftaler

Der er indgået 13 aftaler på området.

Skoler

 • Hendriksholm Skole
 • Islev Skole
 • Nyager Skole
 • Rødovre Skole
 • Tinderhøj Skole
 • Valhøj Skole
 • Ungdomsskolen
 • Skovmoseskolen

Byggelegepladser

 • Broparkens Byggelegeplads
 • Rødovre Byggelegeplads
 • Rønneholm Byggelegeplads

Andet

 • PUC
 • Fritidstilbuddet ved Espelunden
 • Tandplejen

Følgende er en gennemgang af de enkelte fokusområder.

1. Direktionens fokusområder

Nedbringelse af sygefravær:

Fokusområdet er fortsat fra aftalerne 2010-2012, da det er et tre-årigt fokusområde. Enhederne har opstillet succeskriterier og handleplan for nedbringelse af sygefraværet. Systemet KMD Opus overblik bruges til at måle, om enhederne har nået deres mål.

Kvalitetsudvikling med udgangspunkt i "Hvad vi gør, når vi gør det bedst":

Fokusområdet tager udgangspunkt i et ønske om at sætte fokus på kvalitet, for både borgere og medarbejdere. Enhederne er blevet bedt om at arbejdet med, hvad de gør, når de gør det bedst, og hvordan de kan overføre metoderne fra de områder, hvor der opleves høj kvalitet til områder, der trænger til et kvalitetsløft.

Nedenfor er en gennemgang af enhedernes arbejde med fokusområdet:

Skoler

 • Hendriksholm Skole: Overføre den gode dialog til det generelle forældresamarbejde, ved at eksperimentere med forskellige måder at samarbejde med forældrene på.
 • Islev Skole: Fremme elevernes læsekompetencer på mellemtrinet.
 • Nyager Skole: Tidlig læseindsats til elever med læsevanskeligheder.
 • Rødovre Skole: Opkvalificering af skole-hjemsamarbejdet i Indskolingen med fokus på forældremøderne.
 • Tinderhøj Skole: Pilotprojekt med tablet til alle elever på 0. – 5. klassetrin.
 • Valhøj Skole: Inddragelse af idræt og bevægelse i skolens læringsprocesser. SFO-delen: 1. Alle børn har en relation til en voksen, de føler sig tryg ved. 2. Fastholdelse af piger i klubben. 3. Udvidet forældre/personale kommunikation.
 • Ungdomsskolen: Videreudvikle og implementere Diamantforløb som et tilbud i Ungdomsskolen.
 • Skovmoseskolen: Med udgangspunkt i værdigrundlag sætte projekter i gang, hvor den pædagogiske praksis styrkes, og hvor der arbejdes med den enkelte læreres læring. Dette for at give eleverne den bedste forudsætning for faglig udvikling og for brug af kommunikationsværktøjer i undervisningen.

Byggelegepladser


 • Broparkens Byggelegeplads: Fokus på at relationen er en naturlig del af hverdagen.
 • Rødovre Byggelegeplads: Fremme det kvalitetsfyldte pædagogiske arbejde hos medarbejderne og fremme udviklingspotentialet for byggelegepladsen samt det enkelte barn.
 • Rønneholm Byggelegeplads: Have fokus på, hvor byggelegepladsen, forældrebestyrelsen og deres brugere oplever høj kvalitet i kerneydelsen. Hvad personalegruppen oplever som meningsfyldt, og hvor de oplever at gøre en forskel.

Andet

 • PUC: Få en fælles forståelse af kompetenceudviklingsbegrebet. At diverse relevante mødefora også anvendes i kompetenceudviklings øjemed – fx faglig ledermøder, faggruppemøder, fælles konferencer. Få udarbejdet og udviklet strategier til understøttelse af kompetenceudviklingen på PUC. Psykologgruppen: At psykologerne bliver i stand til at arbejde med ændring af læreres og pædagogers praksisformer med henblik på at fremme inklusion.Tale/høregruppen: At implementere nyeste audiologopædisk viden på stammeområdet i den tale/hørepædagogiske praksis gennem målrettet og systematisk udvikling af opgaveløsningen.Fys/ergogruppen: At skabe sammenhæng i opgaveløsningen, som understøtter børn og unges læring, trivsel og udvikling. Udviklingsenheden: Etablere en blog, som skal have til formål at sætte yderligere fokus på opsamling og vidensdeling af vores erfaringer og en form for dokumentation af disse.
 • Fritidstilbuddet ved Espelunden: Udarbejdelse af fælles værdigrundlag.

2. Børne- og Kulturforvaltningens fokusområde

Børne- og Kulturforvaltningen har valgt ”Demokratisk dannelse, selvværd, selvstændighed og selvindsigt” som fokusområde.

Skoler

 • Hendriksholm Skole: Udvikle en kontaktsamtale som understøtter, at eleverne bliver mere ansvarlige og giver dem større selvindsigt. SFO: Have fokus på børn, som opleves har manglende eller usikker social kontakt til pædagoger eller kammerater.
 • Islev Skole: Dannelse, trivsel og samværsformer – hvordan tales der sammen i skolen, og hvad er betydningen af god trivsel? SFO: Børn og unges medindflydelse og medansvar i dagligdagen i SFO.
 • Nyager Skole: Udvikling af kontaktsamtaler i 5. klasse, således at alle elever føler sig set i det daglige og at den enkelte elev lærer at lære og at bruge det til noget. SFO: Beskrive hvilken medindflydelse børn og unge har på egen hverdag i SFO.
 • Rødovre Skole: Udvikling af en kampagne om god tone i et samarbejde mellem lærer- og elevråd.
 • Tinderhøj Skole: At 95 % af alle elevrådsmedlemmerne kommer til møderne. SFO: Der tages stilling til, hvor stor indflydelse børneråd skal have, gradueret i forhold til børnenes alder.
 • Valhøj Skole: Der arbejdes på, at eleverne mødes på tværs af årgange og klasser, så de mødes og møder hinanden i nye sammenhænge. SFO:1. Alle børn har en relation til en voksen, de føler sig trygge ved. 2. Fastholdelse af piger i klubben. 3. Udvidet forældre/ personale kommunikation.
 • Ungdomsskolen: At så mange elever så muligt på OK (Opkvalificeringskurset) og DSK (Dagsskolen) gennemfører en ungdomsuddannelse efter afsluttet forløb hos Ungdomsskolen.
 • Skovmoseskolen: Dannelse med fokus på elevernes livsglæde, selvvæd og gode relationer.

Byggelegepladser

 • Broparkens Byggelegeplads: At demokrati og medbestemmelse er en naturlig del af det, at være på en Byggelegeplads.
 • Rødovre Byggelegeplads: At Byggerens børn og unge oplever, at de er ligeværdige borgere, der har medindflydelse på, og medansvar for eget liv og deltager aktivt i demokratiet.
 • Rønneholm Byggelegeplads: Der skal være særlig fokus på at formidle og udvikle det formelle brugerdemokrati blandt brugerne.

Andet


 • PUC: At understøtte skolernes arbejde i forhold til inklusion således, at alle børn og unge får mulighed for at indgå i forpligtende fællesskaber, hvor demokratisk dannelse, udvikling af selvværd, selvtillid og selvindsigt er en naturlig del af skolehverdagen.
 • Fritidstilbuddet ved Espelunden: Medindflydelse og medansvar i hverdagen.
 • Tandplejen: Digitalisering - Under overskriften ”Digitalisering” rettes der fokus på videreudvikling af digitaliseringsindsatsen i Tandplejen. Indsatsen rettes mod både borgerne, brugerne og ansatte. Begrundelsen for emnet skal ses i lyset af den generelle fokus, der er på øget digitalisering i det offentlige, dels i forhold til borgernes og brugernes forventninger, og dels med henblik på at optimere sagsbehandlingen.

3. Enhedernes fokusområder

 Nedenfor er en gennemgang af enhedernes egne fokusområder.

Skoler

 • Hendriksholm Skole: Det ønskes undersøges, hvordan mellemtrinet kan blive bedre til at udfordre elevernes potentiale. SFO: Udvalgte børns sociale potentiale udfordres.
 • Islev Skole: Progression i fagene – overgang mellem afdelingerne.
 • Nyager Skole: At eleverne i 6.-9. klasse i højere grad får ejerskab til skolen, og den daglige undervisning.
 • Rødovre Skole:1. Informationer til hjemmet via månedsbreve. 2. Afholdelse af børnemøder. 3. Oprettelse af børneråd. SFO: I SFO'en er der fokus på børneinterview, hvor de løbende interviewer børnene om, hvordan de trives generelt.Ungemiljø: At styrke elevernes oplevelse og anvendelse af overbygningens fælleslokaler, som gode læringsrum og opholdsrum. Målet er et øget brug af fælleslokaler.
 • Tinderhøj Skole:FUEL:1. At elevernes generelle faglige niveau højnes – med særlig fokus på ydergrupperne. 2. At elevernes personlige og sociale kompetencer forøges. 3. At en større del af de elever, der søger privatskole, fastholdes i folkeskolen. 4. At kommunen lever op til 95 % målsætningen om Uddannelse til alle.
 • Valhøj Skole: Innovative videndeling strukturer. SFO: Konflikthåndtering.
 • Ungdomsskolen: Forventningerne til en bedre service, valgmuligheder samt fleksibilitet stiller krav til vores brug af eksisterende ressourcer – og en mere effektiv måde at gøre det på. Derfor har vi valgt, at fokuserer på brugen af IT – både administrationen og i forhold til vores elever på Ungdomsskolen.
 • Skovmoseskolen: Målet er at give udskolingseleverne et godt ungemiljø i pauserne, hvor de kan være sammen med deres kammerater om mange forskellige aktiviteter for at udvikle deres sociale kompetencer.

Byggelegepladser

 • Broparken byggelegeplads: Trivsel på arbejdspladsen – det er vigtigt, at alle trives og har det godt.
 • Rødovre byggelegeplads: At Rødovre Byggelegeplads bliver kendt og anerkendt som et unikt læringsrum for børn og unge.
 • Rønneholm byggelegeplads: Fokus på fagligheden og beskrivelse af byggelegepladsens pædagogik.

Andet

 • PUC: Fælleskonferencerne på PUC gennem forskellige processer medvirker til løbende læring og udvikling af PUC´s medarbejdere med henblik på en fortsat kvalificeret opgaveløsning af PUC´s drifts og udviklingsopgaver. At der bliver skabt et bredt kendskab på PUC til de forskellige konkrete aktiviteter og indsatser i de enkelte enheder der har relevans for temaet ”Inklusion af elever i almenundervisning”, og at den kvalificeres og styrkes.
 • Fritidstilbuddet ved Espelunden: Der er store udviklingsmuligheder i at styrke barnets/den unges kommunikation via IT. De skal have afdækket og udviklet mulighederne til gavn for både den enkelte og fællesskabet.
 • Tandplejen: Digitalisering - Under overskriften ”Digitalisering” rettes der fokus på videreudvikling af digitaliseringsindsatsen i Tandplejen. Indsatsen rettes mod både borgerne, brugerne og ansatte. Begrundelsen for emnet skal ses i lyset af den generelle fokus, der er på øget digitalisering i det offentlige, dels i forhold til borgernes og brugernes forventninger, og dels med henblik på at optimere sagsbehandlingen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Aftalerne er gældende fra 01.01.2013 og løber to år frem.

Bilag

Bilag 1: Udviklingsaftale 2013-2014 - Skoleområdet

Revision af samarbejdsaftale for netværk 6
Sag nr. 32

Sagens kerne

Samarbejdsaftalen, der vedrører det mellemkommunale samarbejde inden for specialundervisningsområdet, er blevet revideret og ajourført med virkning fra 01.05.2013.

Samarbejdsaftalen er gældende for kommunerne i netværk 6: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj/Vallensbæk, Rødovre og Tårnby/Dragør.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den reviderede samarbejdsaftale godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 32.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden overtagelsen af det specialiserede område pr. 01.01.2007 indgået i et netværkssamarbejde med Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj/Vallensbæk og Tårnby/Dragør kommuner. Netværksstrukturen er gældende for kommunerne i hovedstadsregionen, og Rødovre Kommune er en del af netværk 6. Samarbejdet omfatter de specialelever, som den enkelte kommuner ikke selv kan tilbyde undervisning.

Den oprindelige aftale blev indgået pr. 01.01.2007. Den foreliggende revision er udarbejdet af styregruppen og er efterfølgende blevet behandlet i direktørgruppen. Den anbefales godkendt til ikrafttræden pr. 01.05.2013.

Aftalen er blevet tilpasset med opsigelsesvarsler og betalingsregler, så de svarer til reglerne i Styringsaftalen for KKR. Desuden er SFO'erne blevet indskrevet i aftalen, den tidligere fordelingsgruppe er nedlagt, da den ikke længere ses nødvendig, og der er foretaget tekstmæssige ændringer og ajourføringer.

Samarbejdet i netværk 6 er i øvrigt efter Rødovre Kommunes opfattelse fortsat meget velfungerende.

Lov- og plangrundlag

Folkeskolelovens § 20 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Den reviderede aftale træder i kraft 01.05.2013.

Bilag

Bilag 1: Revideret aftale for netværk 6

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2012
Sag nr. 33

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2012.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 33.
Anbefales taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har afholdt seks ordinære møder i 2012.

Der er afgivet høringsvar til følgende sager i Kommunalbestyrelsen:

 • Revideret Ældrepolitik
 • Budget 2013
 • Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Desuden er beskæftigelsesindsatsen drøftet på baggrund af beskæftigelsesplanen og konkrete forslag til indsatser.

Mangfoldighedsfestivalen i juni på Rødovregård var Integrationsrådets store samlede aktivitet, som søges gentaget i 2013.

Tre medlemmer har i 2012 meddelt, at de må forlade Integrationsrådet på grund af personlige, arbejds- og uddannelsesmæssige årsager. Integrationsrådet forelægger sag til Kommunalbestyrelsen om supplerende medlemmer jf. forretningsordenen.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for integrationsrådets arbejde for 2012

Diverse
Sag nr. 34

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.


Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl. 17:30.

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK