Børne- og Skoleudvalget

14-05-2013

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Bente Hylleborg(A)
Torben Petersen(F)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)

Sager 35 - 39

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 35

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. UU-Vestegnen - årsregnskab 2012 (se bilag 2).
 3. UU-Vestegnen - revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 (se bilag 3).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 35.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
Bilag 2: UU-Vestegnen - årsregnskab 2012.
Bilag 3: UU-Vestegnen - revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Forventet behov for daginstitutionspladser - maj 2013
Sag nr. 36

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra maj måned 2013 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 36.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden maj 2013 - april 2014.

I forbindelse med de nybyggede 72 rækkehuse på Brunevang nr. 103-235 (Danmarksgrunden) har Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Økonomi- og Personaleforvaltningen vurderet det forventede behov for ekstra daginstitutionspladser. Herudover er der indhentet oplysninger fra boligforeningen. Behovet er på denne baggrund beregnet til 12-14 ekstra daginstitutionspladser. Det skal bemærkes, at der er en stor usikkerhed omkring dette tal, da det ikke konkret vides, hvor mange småbørnsfamilier der flytter ind.

Danmarks Statistik viser en stigende tendens fremadrettet. Pasningsbehovet for de 0-2 årige opjusteres fra 2013 og frem med under 5 børn, og for de 3-5 årige opjusteres det fra 2014 og frem med 5-10 børn. Dette vil blive nærmere behandlet efter sommerferien, hvor Børne- og Kulturforvaltningen modtager en ny analyse og prognose fra Dynasoft. Sammenlignet med antallet af ledige pladser i maj 2012, viser prognosen, at den nye børneinstitution "Vårfluen" på nuværende tidspunkt kompenserer for det stigende behov.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids,- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Forventet kapacitet og behov for daginstitutionspladser maj 2013 - april 2014

Den sociale rammeaftale - Udviklingsstrategi 2014
Sag nr. 37

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Udviklingsstrategien er den faglige del af den sociale rammeaftale, som også består af en styringsaftale.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at udviklingsstrategi 2014 i den sociale rammeaftale godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 37.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Styringsaftale 2014 foreligger ultimo 2013.

Udviklingsstrategi 2014 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af en analyse af indberetningerne er det muligt at udlede retninger samt udviklingstendenser og perspektiver for det specialiserede socialområde og specialundervisning for børn, unge og voksne i 2014 og årene frem.

Udviklingsstrategien indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionens kommuner samt Regionsrådet i Region Hovedstaden og skal være godkendt af alle parter senest den 1. juni 2013.

Formålet med Udviklingsstrategien er:

 • At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer
 • At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser
 • At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

På baggrund af en dybdegående analyse foretaget som led i udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2014 vurderes der ikke at være behov for at indgå aftaler på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser i 2014.

Analysen peger dog på en række områder, hvor der kan være behov for et tværkommunalt fokus. Derfor er der i Udviklingsstrategien udvalgt følgende to konkrete fokusområder for 2014:

 1. Der sættes særligt fokus på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse. Dette fokus vil blive udmøntet i behandlingen af det særlige tema for 2014 om ungeområdet
 2. Der vil være en særlig tværkommunal opmærksomhed på, hvordan de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien udvikler sig, herunder tilbuddenes fleksibilitet og løbende tilpasning til udviklingen i målgruppernes behov samt kommunernes efterspørgsel. Denne særlige opmærksomhed vil blive udmøntet via et særligt fokus i analyserne i rammeaftaleregi samt i den løbende opfølgning på de mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien.

Derudover er der i Udviklingsstrategi 2014 indarbejdet konkrete ændringer i forhold til 2013 vedrørende definition og udvælgelse af de mest specialiserede tilbud. Endelig er det mellem kommunerne og Region Hovedstaden besluttet at igangsætte et arbejde med revision af retningslinjer for henvisning til kommunikationscentrene i hovedstadsregionen.

Lov- og plangrundlag

Den sociale rammeaftale 2014.

Tidsplan

Udviklingsstrategien er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Bilag

Bilag 1: Politisk godkendelse af Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2014

Årlig opfølgning på handicappolitikken
Sag nr. 38

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger status på handicappolitikken for 2012 samt handleplan for 2013.

Sagen forelægges samtidig i samtlige udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at status på handicappolitikken og handleplan for 2013 tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 38.
Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den 25. september 2007 (sag nr. 148) vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes handicappolitik.

Handicappolitikken skal ses i sammenhæng med Kommuneplanen og Rødovre Kommunes øvrige politikområder, idet handicappolitikken sammen med de øvrige politikker fungerer som rettesnor, når nye tiltag sættes i værk.

Handicaprådet er en aktiv medspiller i de initiativer, der igangsættes på handicapområdet, og på alle handicaprådsmøder gives en status på initiativer, der relaterer sig til politikken. Initiativerne på handicapområdet tager udgangspunkt i handicappolitikkens målsætninger på følgende syv hovedområder:

 • Social tryghed
 • Tilgængelighed
 • Udvikling og uddannelse
 • Arbejde og beskæftigelse
 • Sport, fritid og kultur
 • Familieliv, personlig integritet, bolig og netværk
 • Sammenhæng i indsatsen.

I 2012 prioriterede Handicaprådet to områder i handicappolitikken:

 • Information og synliggørelse af tilbudene på det specialiserede socialområde
 • Tilgængelighed.

Information og synliggørelse af tilbudene på det specialiserede socialområde

Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2012 udarbejdet kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde (sag nr. 75). Kvalitetsstandarderne indeholder information om de enkelte ydelsers indhold og omfang, sagsbehandlingsfrister, bevillingskompetence, leverandør af ydelserne m.m. Kvalitetsstandarderne omfatter lov om social service, lov om specialundervisning for voksne, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv og sundhedsloven. Der vil i 2013 blive udarbejdet kvalitetsstandarder på yderligere områder.

Handicaprådet har udtrykt stor tilfredshed med kvalitetsstandarderne.

Tilgængelighed

På tilgængelighedsområdet har der i Handicaprådet været en drøftelse af metoden til at undersøge tilgængelighed i de kommunale bygninger. Handicaprådet foreslår, at der fra 2014 afsættes 50.000 kr. til en tilgængelighedscreening af de kommunale bygninger med udgangspunkt i metoden "God adgang". Metoden afdækker tilgængelighed inden for følgende områder:

 • kørestolsbrugere
 • gang-, arm og håndhandicappede
 • synshandicappede
 • hørehandicappede
 • astmatikere og allergikere
 • udviklingshandicap
 • læsehandicap.

Tilgængelighedscreeningen foreslås udført på to kommunale bygninger årligt i samarbejde med Teknisk Forvaltning.

Borgere med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommune har i 2012 modtaget statslig tilskud til styrket koordinering, genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Der vil i 2013 blive udarbejdet en status på projektforløbet. Projektperioden afsluttes med udgangen af 2014.

Psykisk sårbare borgere

Som erstatning for Islevgård, som blev nedlagt ved udgangen af 2012, etableres der i Rødovre Kommune en lokal indsats for psykisk sårbare borgere. Indsatsen kommer til at ske både i og uden for sundhedscenteret, men koordineringen i forhold til at få borgerne i rette tilbud sker fra sundhedscenteret.

Indsatsen, der tager udgangspunkt i de erfaringer og metodetilgange, som er opnået gennem Islevgårdprojektet, betår af flere elementer:

 • telefonrådgivning
 • åben rådgivning i sundhedscenteret
 • støttekontaktperson, som kan støtte de borgere, som ikke har behov for en fast støttekontaktperson, men som har brug for støtte i dårlige perioder
 • mulighed for overnatning for psykisk sårbare i Rehabiliterings- og Akutafdelingen i Broparken.

Af øvrige tiltag på handicapområdet kan nævnes:

Handicaprådet var i 2012 vært for den første konference for handicaprådene på Vestegnen. Emnerne for mødet var erfaringsudveksling, tilgængelighed og inklusion i folkeskolen.

Der er oprettet et midlertidigt botilbud for unge med lettere udviklingshæmning samt unge med ADHD i det tidligere "Længen".

På specialundervisningsområdet er der udarbejdet en ny tildelingsmodel og struktur for folkeskolerne. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger handleplan på specialundervisningen i 2013.

Inklusionsområdet vil blive drøftet i Handicaprådet i 2013.

Lov- og plangrundlag

Handicappolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 39

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK