Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Torben Petersen(F)
Annie Arnoldsen Petersen(A)

Fraværende

Bente Hylleborg(A)

Sager 42 - 49

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 42

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2013, sag nr. 42.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Rødovre Byggelegeplads, etablering af solcelleanlæg - ansøgning om bevilling
Sag nr. 43

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 270.000 kr. til etablering af solcelleanlæg på Rødovre Byggelegeplads.

Der søges om en anlægsbevilling på 270.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som hovedentreprise i licitation,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 270.000 kr.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2013, sag nr. 43.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et konkret forslag, der omfatter montering af ca. 90 m2 solcellepaneler, fordelt på to sydvendte tagflader på institutionens bygninger.

Anlægget forventes at producere ca. 14.000 kWh elektricitet årligt, svarende til 9% af institutionens årlige elforbrug.

Endvidere vil anlæggets elproduktion reducere kommunens CO2-udledning med ca. 5 ton/år.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til etablering af solcelleanlæg anslås til 270.000 kr.

Etableringen af solcelleanlægget vil anslået reducere institutionens årlige udgifter til elforbrug med ca. 20.000 kr.

Den økonomiske besparelse kan ikke forhåndsberegnes præcist, da nye afregningsregler indebærer, at den reelle afregningspris afhænger af bygningens forbrugsmønster fra time til time.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 04.06.2013
Økonomiudvalget: 12.06.2013
Kommunalbestyrelsen: 18.06.2013
Projektering og udbud: Juni - august 2013
Udførelse: September 2013
Ibrugtagning: 30.09.2013

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg af 17.05.2013 fra Teknisk Forvaltning

Nyager Skole, opførelse af indskolingsafsnit 3.etape - retablering af støttemur og fjernelse af pavillon, ansøgning om bevilling
Sag nr. 44

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2012 blev der afsat rådighedsbeløb på i alt 16.763.000 kr. til færdiggørelse af indskolingsbygningen på Nyager Skole ved opførelse af 3. etape samt retablering og indretning af skolegård.

Der er i 2012 givet anlægsbevillinger på i alt 16.113.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag samt opførelse af indskolingsbygningen mv.

Der søges om en anlægsbevilling på 420.000 kr. til retablering af støttemur og fjernelse af pavillon, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 16.533.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 420.000 kr.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2013, sag nr. 44.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

Bygningsafdelingen og Park- og Naturafdelingen har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet forslag om retableringsarbejder, som det vil være hensigtsmæssigt at udføre i forlængelse af byggeriet.

Støttemur
Den eksisterende støttemur, der adskiller skolegården ved indskolingsbygningen og den offentlige cykel- og gangsti mellem Ejbyvej og Otto Møllers Vænge, skal tilpasses i forbindelse med opførelsen af 3.etape.

Støttemuren er i ringe stand, og der kan ikke skaffes tilsvarende sten til den nødvendige tilpasning af støttemuren, der står skævt i forhold til den nyopførte bygning.

Projektforslag:
Hele støttemuren, i alt 20 meter, fornyes for at opnå en bedre og mere sammenhængende løsning.

Det foreslås at anvende et betonelement på fod og i fuld højde, da den er enkel og kan stå lodret, og herudover er den robust og sammenhængende. Denne løsning vurderes at være i god overensstemmelse med arkitekt Arne Jacobsens projekt.

Pavillon
SFO-pavillonen står i den store skolegård og frigøres i forbindelse med, at børnene overføres til den nye indskolingsbygning.

Projektforslag:
Den midlertidige SFO-pavillon, der er placeret på asfaltbelægning, nedrives og bortskaffes. Herudover repareres asfaltbelægningen efter sløjfning af kloak- og forsyningledninger mv.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 420.000 kr. til retablering af støttemur og fjernelse af pavillon.

Den samlede anslåede udgift til opførelse af indskolingsafsnit 3. etape udgør herefter 16.533.000 kr.

Færdiggørelse af den store skolegård med retablering og renovering af skolegården med legeplads/udeområde mv. bør overvejes medtaget i investeringsoversigten i budget 2014, jf. forslag i skolens helhedsplan af maj 2011 samt visionsoplæg udarbejdet i forbindelse med ansøgning om deltagelse i projekt Drøn på Skolegården. Rødovre Kommune blev efterfølgende ikke udvalgt til at videreudvikle visionsoplægget med støtte fra Drøn på Skolegården.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 04.06.2013
Økonomiudvalget: 12.06.2013
Kommunalbestyrelsen: 18.06.2013
Projektering og udbud: Juni - juli 2013
Udførelse: August 2013
Ibrugtagning: 31.08.2013

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg af 21.05.2013 fra Teknisk Forvaltning

Forventet behov for daginstitutionspladser - juni 2013
Sag nr. 45

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra juni måned 2013 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2013, sag nr. 45.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden juni 2013 - maj 2014.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Forventet kapacitet og behov for daginstitutionspladser juni 2013 - maj 2014

Anvendelse af uforbrugte lønmidler i forbindelse med lærerlockouten
Sag nr. 46

Sagens kerne

Sagen beskriver forslag til anvendelse af 9,02 mio. kr., som er uforbrugte på skolernes lærerløn i forbindelse med lærerlockouten. Pengene foreslås anvendt til kompenserende undervisning, etablering af lærerarbejdspladser og indkøb af tablets til lærerne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at de uforbrugte lønmidler på 9,02 mio. kr. som følge af lockouten anvendes til

 1. kompenserende undervisning for 5.020.000 kr.,
 2. etablering af arbejdspladser til lærerne for 2.400.000 kr., og
 3. indkøb af tablets til lærerne for 1.600.000 kr.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2013, sag nr. 46.
3 medlemmer, Flemming Lunde Østergaard Hansen (A), Annie Arnoldsen Petersen (A) og Torben Petersen (F) godkendte indstillingen.

1 medlem, Claus Gisselmann Olsen (V) tog forbehold.

Sagsfremstilling

Som følge af KL's lockout af lærerne i perioden 01.04.2013-28.04.2013 er der fremkommet et mindreforbrug på folkeskolernes lønbudget på samlet 9.099.221 kr. Skovmoseskolens lærere var ikke omfattet af lockouten. Mindreforbruget dækker såvel udgifter til undervisning, som til de øvrige opgaver lærere løser i forbindelse med undervisningen, fx forberedelse og efterbehandling, mødevirksomhed, videreuddannelse etc.

Mindreforbruget foreslås anvendt til:

Kompenserende undervisning

Der har i lockoutperioden været aflyst 14.279 lektioner på de seks folkeskoler. Som følge af, at timefordelingsplanen for Rødovre Kommunes skoler følger Ministeriets vejledende timeplan, har eleverne modtaget den undervisning, som kommunen er forpligtet til at afholde i forhold til minimumstimetallet. Imidlertid foreslås det, at der afsættes en pulje af timer på hver skole til kompenserende undervisning på 3. - 9. klassetrin i skoleåret 2013-2014. Disse timer kan fx bruges til ekstra timer til enkeltfag, ekstra holddannelse eller til klasser med særlige behov. Der ses i denne forbindelse bort fra indskolingen, da Rødovre Kommune i forvejen har en høj timetildeling, som følge af den særlige indskolingsordning. Skolens ledelse har kompetencen til at beslutte, hvorledes timerne anvendes og udarbejder efterfølgende en orientering til Børne- og Skoleudvalget herom. Der foreslås anvendt 5.020.000 kr. til formålet.

Arbejdspladser til lærerne

Med den nye arbejdstidsaftale for lærerne, som træder i kraft 01.08.2014, lægges der op til, at lærerne lægger størstedelen af deres arbejdstid på skolen. Dette understøttes af de indsatte værneaftaler, som fastslår, at lærernes arbejdstid skal være sammenhængende på hverdage. Dette har skabt et behov for at indrette arbejdspladser til lærerne på skolen, således at forberedelse, efterbehandling og samarbejde kan leve op til de nye behov. Der foreslås anvendt 2.400.000 kr. til formålet.

Indkøb af tablets til lærerne

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en IT-strategi med udlevering af tablets til eleverne 6. - 10. klasse. I den oprindeligt vedtagne IT-strategi opereredes med, at eleverne skulle have udleveret PC'er, hvorfor der ikke var indregnet lærermaskiner, da de i forvejen fandtes på skolerne. Imidlertid er der med ændringen af strategien fra PC'er til tablets opstået et behov for at indkøbe tablets til lærenes brug i undervisningen. Der foreslås anvendt 1.600.000 kr. til formålet.

Endelig fordeles 79.221 kr. til de skoler, der har givet kompenserende undervisning til 9. klasserne op til afgangsprøverne.

Der skal gøres opmærksom på, at ikke forbrugte lønmidler ved tidligere konflikter er tilgået kassen.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.
Den kommunale Styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på skolernes lønmidler i forbindelse med lockouten føres tilbage til Børne- og Kulturforvaltningen, hvorefter de fordeles til de formål, der er anført i sagen. Fordelingen er en neutral budgetomplacering inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme.

 • Midlerne til kompenserende undervisning på 5.020.000 kr. fordeles til skolerne efter antallet af klasser for 3. - 9. klasse i skoleåret 2013/2014.
 • Midlerne til etablering af arbejdspladser på 2.400.000 kr. fordeles efter antallet af lærere og efter en konkret vurdering af lettere ombygningsbehov.
 • Der indkøbes tablets til ca. 400 lærere for 1.600.000 kr.
 • Kompenserende undervisning til nuværende 9. klasser svarende til 79.221 kr. fordeles til de skoler, der har givet supplerende undervisning op til afgangsprøverne.

Bilag

Bilag 1: Skema over anvendelsen af uforbrugte lønmidler

Status på skolernes arbejde med visionsplanen Skolen altid online
Sag nr. 47

Sagens kerne

Sagen beskriver skolernes og Børne- og Kulturforvaltningens arbejde med visionshandleplanen "Skolen altid online".
"Skolen altid online" er gældende fra 2013 - 2015 og er således i de indledende faser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2013, sag nr. 47.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres om status på arbejdet med den pædagogiske del af "Skolen altid online", og skolernes og Børne- og Kulturforvaltningens tiltag beskrives kort, herunder indsatser i fælles kommunalt regi samt Læringscenterudvalgets arbejde med "Skolen altid online" på skolerne.

Overordnet er der gennemført følgende aktiviteter på tværs af skoler, PUC og Børne- og Kulturforvaltningen:

 • Bett-conference og inspirationstur med skolebesøg, didaktiske læringsperspektiver, workshop m.m. (januar 2013).
 • Netværksmøder mellem bibliotekarer og it-vejledere, fokus på videndeling (februar og maj 2013).
 • Udvikling af kompetenceudviklingskoncept for skoleåret 2013/14 (februar - maj 2013).
 • Sett – inspirationstur om skoleudvikling med it fra ledersynsvinkel (april 2013).
 • Workshop for skolelederne om ledelsesmæssige strategier og udfordringer ved implementering af "Skolen altid online" (maj 2013).
 • Workshop for læringscentre, It-vejledere og skoleledelser (juni 2013).
 • Fælles indkøb af online-tjenster til brug i undervisningen (2012 - 2014).

Herudover er der arbejdet med følgende tiltag på skolerne:

Islev Skole

 • Fokus på indretning af studiemiljø.
 • Udvikling af fagteams på almen didaktik og fagdidaktik.
 • Arbejde med læringsmål med lektor og professor Bodil Nielsen.
 • Videndeling i naturfag med fokus på læringsmål og faglig progression.

Nyager Skole

 • Læringscenteret som centralt afsæt for læring. Åbningstid fra kl. 8.00 -16.00, åbent i 10-frikvarter og meget velbesøgt lektiecafé i eftermiddagstimerne.
 • Digital videndelingsstruktur på SkoleIntra.
 • Aktionslæring og videndeling i tæt kollegialt samarbejde og styret struktur.

Rødovre Skole

 • Styrket fagsamarbejde gennem udvikling af fagteams for matematik, sprog, naturfag og humanistiske fag.
 • Parallellagt undervisning i dansk, matematik og engelsk 7. til 9. klasse.
 • Udvikling af studiemiljø.
 • Kollegabesøg og observation af undervisning.

Tinderhøj Skole

 • Indretning af læringsmiljøer.
 • Styrket fagsamarbejde.
 • Særligt fokus på den kommende 1:1 indsats i forhold til organisering, italesættelse, muligheder med videre.

Hendriksholm Skole

 • Indretning af læringscenteret.
 • Styrket fagsamarbejde gennem fagteam.
 • Workshop om videndeling med læringscenteret som tovholder.
 • Læringscenteret har åben mellem kl. 8.00 til 15.00.

Valhøj Skole

 • Fagteamformændene er tilknyttet Læringscenteret.
 • Læringscenteret har åbent mellem kl. 8.00 til 15.00, og der afvikles lektiecafe i åbningstiden.
 • Opbygning af en vejlederkultur. Faglige vejledere inviteres ud i undervisningen - feedback.
 • Udviklingsarbejde om vidensdeling med læringscenteret som udgangspunkt.

Skovmoseskolen

 • Opstart af 1:1 med iPads i projektklasser (pt. har skolen 70 iPads, resten forventes snarligt indkøbt).
 • Styrkelse af læringscenteret gennem tilknytning til IT-vejleder.
 • Særligt fokus på undervisning og implementering af iPads via læringscenteret.
 • Videndeling omkring iPads i uformelle strukturer, understøttet af at alle lærere har en iPad.

Skolernes indsatser har tæt sammenhæng med de andre handleplaner, der er relevante for skolerne. Der arbejdes således aktivt på skolerne på at skabe sammenhænge og helhedsløsninger, opbygge strukturer og samarbejder, der vil kunne understøtte arbejdet med 1:1 didaktiske og pædagogiske løsninger.

Lov- og plangrundlag

Lov og Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Inklusion i Rødovre Kommunes skoler
Sag nr. 48

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19.06.2012 en ændret tildelingsmodel og ændret struktur på specialundervisningsområdet. I den forbindelse har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet en handleplan for inklusion i kommunens skoler, som herved forelægges til orientering.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at handleplanen for inklusion tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2013, sag nr. 48.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Handleplanen opererer udelukkende med en pædagogisk synsvinkel. Den ændrede fordelingspraksis er under implementering.

Handleplanen skal forstås som en beskrivelse af en ønsket dynamisk proces, som til stadighed skal gøres til genstand for evaluering og tilrettelse til aktuelle behov. Den beskriver baggrund og formål med inklusionen, herunder hvilket inklusionssyn, der tages udgangspunkt i. Der gives endvidere en status på inklusionstiltagene i Rødovre Kommune, som allerede er igangsat, og der beskrives, hvorledes udviklingen af de specialpædagogiske tiltag er tænkt. Endelig gives inspiration til skolernes ledelser i forhold til at lede inklusionsprocesser.

Der tages i handleplanen udgangspunkt i skoleområdets egne tilbud. Sideløbende hermed er Udviklingscenter Skiftesporet, som er forankret i Social- og Sundhedsforvaltningen, i gang med en udviklingsproces tilsvarende de specialpædagogiske tilbud, der er forankret i skoleområdet, Børne- og Kulturforvaltningen.

Til handleplanen er knyttet en række underbyggende bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Cirkulære om specialundervisning.

Økonomiske konsekvenser

Der er i handleplanen beskrevet kompetenceudvikling af lærere og ledere. Udgifter til dette afholdes inden for Børne- og Kulturforvaltningens ramme.

Tidsplan

Processen er igangsat.

Bilag

Bilag 1: Inklusionshandleplan

Diverse
Sag nr. 49

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK