Børne- og Skoleudvalget

13-08-2013

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Torben Petersen(F)
Bente Hylleborg(A)

Sager 53 - 62

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 53

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Information om naturkonsulentens arbejde (se bilag 2)
 3. Børneinstitutionen Slottets samarbejde med DR. (se bilag 3)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
Bilag 2: Information om naturkonsulentens arbejde
Bilag 3: Børneinstitutionen Slottets samarbejde med DR.

Forventet behov for daginstitutionspladser - august 2013
Sag nr. 54

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra august 2013 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden august 2013 - juli 2014.

Oplysningerne i forvaltningens kapacitets- og behovsopgørelse tyder - hvis man sammenligner med opgørelser fra foråret 2013 - på, at behovet i spidsbelastningsperiodern april 2014 som udgangspunkt kommer til at svare til behovet i samme periode året før. Opgørelsen tager imidlertid udgangspunkt i en forventet tilgang på 423 børn. Dynasoft fremsender en ny prognose, som vil blive forelagt på septembermødet, og som kan betyde en justering i antallet af 0-årige i 2013. Det skal i den forbindelse bemærkes, at årgang 2013 erstatter årgang 2008 i daginstitutionerne. Sidstnævnte årgang var på 484 børn.

Der skulle således være kapacitet til at modtage et vist antal tilflyttere, men de forventede ændringer i befolkningssammensætningen omfatter endnu ikke Danmarksgrunden, hvis beboere nu er begyndt at skrive deres børn op til henholdsvis skole og daginstitutioner.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Forventet kapacitet og behov for daginstitutionspladser august 2013 - juli 2014

Det fortsatte arbejde med science på daginstitutionsområdet
Sag nr. 55

Sagens kerne

Sagen indeholder en orientering om sciencekonsulentens hidtidige arbejde samt en foreløbig orientering om indsatsen fremover.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt har sciencekonsulenten været i alle kommunens daginstitutioner inklusiv Dagplejen. Transmogriffen og sciencekonsulenten har været en uge i hver institution, hvor der har været mellem et og fire forløb pr. dag af en varighed på 45-90 minutter. I alt har 1294 daginstitutionsbørn deltaget, det vil sige langt over halvdelen af alle indmeldte. Herudover har 261 pædagoger været med i forløbene.

Forløbene har primært omhandlet vand, luft, lyd og matematik.

Efter sommerferien tager sciencekonsulenten endnu en tur ud til alle institutionerne og laver nye forsøg med børn og pædagoger. Denne gang vil antallet af forløb blive tilpasset institutionernes størrelse.

Der er udleveret 32 science-kufferter, idet de seks største institutioner har fået udleveret to kufferter hver. Indholdet i kufferterne er tilpasset de forløb, som børnene og pædagogerne har været igennem med sciencekonsulenten, så pædagogerne ved, hvordan de skal bruge indholdet.
Der vil løbende komme mere indhold i kufferterne, så indholdet passer til de kommende forløb.

Fremadrettet mødes institutionernes sciencepædagoger med sciencekonsulenten 2-4 gange årligt for at sikre en fortsat udvikling og implementering af science og matematik i daginstitutionerne.

Friluftsrådet vil bidrage med 69.257 kr. til projektet.
Rapporten og evaluering af projektet til Friluftsrådet er vedlagt som bilag 1.
En del af formidlingsaftalen med Friluftsrådet er, at kommunen har udarbejdet en pjece, som uddeles til forældre i daginstitutionerne, NTS-centeret, de omkringliggende kommuner og andre relevante netværk. Pjecen er vedlagt som bilag 2.

Science i fremtiden:
Der er iværksat et pilotprojekt for nogle af de børn, der skal begynde i skole i 2014. I den forbindelse samarbejder to børnehaver og to skoler om et forløb med en særligt fokuseret scienceindsats, inden børnene begynder i skole. Børnehaven Bybjerget og Valhøj Skole skal samarbejde, mens børneinstitutionen Broparken og Islev Skole skal samarbejde.
Børnene deltager i to månedlige forløb med sciencekonsulenten, som institutionernes pædagoger arbejder videre med løbende.
Når børnene er startet i skole, vil skolerne vurdere, om børnenes begrebsverden er blevet større, og hvorvidt deres faglighed er styrket.
Forløbet skal pågå fra august 2013 til maj 2014.

 • I august 2013 påbegynder sciencekonsulenten med forløb i de to børneinstitutioner.
 • I foråret 2014 kommer førskolelærerne ud og ser, hvad sciencekonsulenten laver med børnene.
 • I maj 2014 starter børnene i SFO.
 • I september 2014 skal forløbet evalueres af skolerne.
 • Hvis evalueringen er positiv, er det planen at styrke indsatsen, således at alle førskolebørn kommer igennem forløbet inden maj 2015.

Sciencekonsulenten vil i øvrigt fokusere på nye emner henover efteråret som f.eks. magnetisme, farver og lys, statisk elektricitet og tyngdekraft, matematiske begreber, opdagelse og skabelse af mønstre, sortering og systematisering, måling, farver, geometri, problemløsning, tal og mængdehistorie.

I fremtiden - når arbejdet med de naturfaglige emner er indarbejdet i den pædagogiske praksis - vil sciencekonsulenten også fokusere på andre fagområder. Dette kunne være emner af mere samfundsfaglig karakter som f.eks. demokrati og historie.

Konference om science i 2014
Daginstitutionsområdet havde i februar 2013 søgt om EU-midler til et science-samarbejde med den finske kommune Espoo. I midlerne indgik et større pædagogisk samarbejde om science og læring og et løfte om at formidle arbejdet via en konference. Desværre må vi meddele, at vi ikke er blevet bevilliget midler fra EU, men fortsat står på venteliste.

Konferencen vil dog stadig blive afholdt i september 2014. Konferencen vil blive holdt på Energi- og Vandværksstedet, der vil i alt blive inviteret 80 mennesker.
Konferencen vil blive en blanding af oplægsholdere og workshop.
Planen er at ansøge Friluftsrådet om midler til konferencen, da de allerede har vist interesse for at støtte projektet.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Intet.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse og evaluering af projektet "Naturvidenskab i børnehøjde"
Bilag 2: Pjece om "science i børnehøjde"

BørneIntra, etablering - ansøgning om bevilling
Sag nr. 56

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 437.000 kr. til etablering af BørneIntra og komme/gå modul i daginstitutionerne.

Der søges om en anlægsbevilling på 437.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 437.000 kr.,og
 2. at gennemførelsen af implementeringen varetages af Børne- og Kulturforvaltningen.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der henvises til mødesag behandlet i juni måned 2012, hvor det blev besluttet, at BørneIntra og komme/gå modulet implementeres i alle kommunens daginstitutioner i to faser, fordelt med seks institutioner i 2012 og de resterende i 2013.

IT-systemerne BørneIntra og komme/gå modulet er blevet afprøvet som pilotprojekt i nogle af kommunens daginstitutioner i perioden august 2011 til maj 2012. Formålet var at undersøge, om de to systemer med fordel kunne anvendes i kommunens daginstitutioner, og resultaterne var positive, og første fase blev derfor igangsat i sidste halvår af 2012.

Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder i samarbejde med kommunens Indkøbskontor udbud på indkøb af iPads til brug for implementeringen af anden fase i 2013 på de resterende daginstitutioner.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.
Tilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til etablering anslås til 437.000 kr.

De årlige driftsudgifter på 111.000 kr. er medtaget i budgetlægningen for 2013 ff.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 13. august 2013
Økonomiudvalget: 21. august 2013
Kommunalbestyrelsen: 27. august 2013
Udbud: Juli - august 2013
Etablering: September - december 2013

Bilag

Bilag 1: Mødesag juni 2012 vedrørende BørneIntra og komme/gå modul

Status på udviklingsprojektet i skolernes overbygninger - FUEL
Sag nr. 57

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger en status på første år i skoleudviklingsprojektet vedrørende udvikling af skolernes overbygning (FUEL), samt en redegørelse for det videre arbejde i andet år.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit ordinære møde 25.05.2012 et treårigt udviklingsprojekt for en udvikling af undervisningen i skolernes overbygninger. Efter det første år kan der fremlægges følgende status:

Undervisningen

Der har gennem året været arbejdet med forskellige former for holddeling. Der kan nævnes holddeling i fagene på tværs af klassetrinnet, holddeling i forhold til uger hvor undervisningen er omlagt ud fra tema- eller faguger. Holdene her har været på tværs af såvel klasser på årgangen som på tværs af klassetrin.

Generelt opleves det på skolerne, at der er kommet et større fokus på det forpligtende samarbejde om undervisningen - den "privatpraktiserende" lærers domæne er slut.

Der har været sat et stort fokus på den didaktiske samtale, herunder hvilke forhold der skal tages i betragtning ved planlægning af undervisningen. Samtalerne har taget udgangspunkt i reelle undervisningsforløb, og der er herigennem kommet et større fokus på læringsmål, d.v.s. på hvad eleverne skal lære, frem for hvad eleverne skal lave. Dette har også givet et større fokus på de faglige fællesskaber, hvor skolens lærere inden for deres fag i højere grad end tidligere drøfter faget, og hvorledes undervisningen kan udvikles. Dette ønskes udviklet til, at der i højere grad skabes faglige fællesskaber på tværs af skolerne.

På nogle skoler er der lagt et øget fagligt indhold i lektiecaféerne, således at de også kan bruges til fordybelse. En enkelt skole har gjort forsøg med det modsatte, at gøre lektiecaféen til et rent lektiested hvor der ikke er lærerhjælp til egentlig fordybelse. Resursen til lektiecafé har på denne måde givet mulighed for flere åbningsdage. Under begge former har der været en stigende søgning.

Struktur og rammer

Der har på alle skolerne været gjort forsøg med at opbløde rammerne for undervisningen fra at skemaet kan ændres hver tredje uge, til at der indlægges perioder, hvor grundskemaet er brudt op. Denne øgede fleksibilitet har givet større muligheder for at arbejde strategisk med holddeling, således at det er indholdet af undervisningen, som bestemmer rammerne og ikke omvendt.

Der er på alle skolerne indrettet et ungemiljø, som dels kan bruges socialt, men som også kan bruges i en faglig sammenhæng.

En enkelt skole har omdefineret lokalerne således, at det er lærerens lokale. Eleverne har ikke et egentligt klasselokale, men flytter sig i forhold til hvilken lærer, de skal have. Skolen betegner det som en succes, hvor der er kommet et større fokus på fagligheden og undervisningsmiljøet.

8. og 9. klasserne har fået en lektion mere i dansk, hvilket ifølge lærerne giver større ro i arbejdet og en bedre mulighed for fordybelse.

Kontaktlærerordningen

I starten af året indførtes en kontaktlærerordning på alle skolerne. Alle eleverne har en kontaktlærer, med hvem de kan drøfte faglige og sociale forhold. Det forventes, at der er en samtale i gennemsnit 15 minutter hver anden uge. Kontaktlæreren er tillige den ansvarlige for skole-hjem-samarbejdet på individniveau. Ifølge både lærere og elever har samtalerne værdi.

Åbning mod ungdomsuddannelserne

Der er etableret samarbejder om undervisning og praktik med tekniske skoler og gymnasier. Det er aftalt, at disse samarbejder skal udvides i det kommende skoleår.

Kompetenceudvikling af lærerne

Alle overbygningslærere har indgået i en praksisnær kompetenceudvikling over syv moduler. Modulerne har været afholdt skolevist, og indholdsmæssigt har det været vekslet mellem inspiration fra oplægsholdere og arbejde med egentlige undervisningsforløb. Herudover har der været afholdt et temamøde om kontaktlærerrollen. Endelig har der været afholdt fem temamøder, som lærerne kunne tilmelde sig i deres fritid. Der var en meget stor opbakning og fremmøde til disse temamøder.

Fokuspunkter i andet år

Ud over at der vil blive arbejdet videre med ovenstående, vil alle skolerne i FUELs andet år sætte særligt fokus på arbejdet med læringsmål. Børne- og Kulturforvaltningen har i den forbindelse indgået et samarbejde med en forsker fra DPU, som skal lave en Phd-afhandling om arbejdet med læringsmål i folkeskolen.

Herudover er der en stor implementeringsindsats i forhold til udvikling af den digitale undervisning og implementering af Inklusionshandleplanen.

Endelig vil der være en stor indsats i forhold til at forberede implementeringen af den nye folkeskolereform.

Kompetenceudviklingen af lærerne vil i andet år have et særligt fokus på:

 • Vejlederrollen.
 • Den digitale undervisning.
 • Behov i forhold til den øgede inklusion.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med indsatsområderne afholdes inden for den økonomiske ramme.

Flytning af den store modtagelsesklasse fra Ungdomsskolen til Valhøj Skole
Sag nr. 58

Sagens kerne

Med henblik på at skabe et bedre tilbud for eleverne i den store modtagelsesklasse (M3) foreslås det, at den flyttes fra Rødovre Kommunale Ungdomsskole til Valhøj Skole fra skoleåret 2013/2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den store modtagelsesklasse overflyttes fra Rødovre Kommunale Ungdomsskole til Valhøj Skole fra skolestart 2013.

Beslutning


Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har tre modtagelsesklasser for elever, der kommer til landet uden dansk sprog. De to ligger på Valhøj Skole (M1 og M2), medens den tredie for de store elever er placeret på Rødovre Kommunale Ungdomsskole (M3). De tre klasser er hver normeret til otte elever. Det har i indeværende skoleår været nødvendigt at dublere M2. Eleverne går i modtagelsesklassen i maksimalt to år, hvorefter de udsluses til en almindelig klasse. Udslusningen foregår som en proces over de to år.

Formålet med at flytte M3 fra Ungdomsskolen til Valhøj Skole er:

 • at der skabes bedre mulighed for en løbende inklusion i almindelige klasser,
 • at Valhøj Skoles idrætsprofil giver eleverne mulighed for at opnå nogle succerer gennem idræt, selv om de ikke har et dansk sprog, ligesom de kan knytte venskaber gennem idrætten,
 • at Valhøj Skole har en stor ekspertise med at inkludere elever med anden etnisk baggrund,
 • at der i forvejen er et fagligt fællesskab mellem underviserne i M1 og M2, som underviseren i M3 kan profitere af til sparring og videndeling,
 • at den samlede resurse til de tre modtagelsesklasser kan udnyttes mere fleksibelt.

Ledelserne for henholdsvis Rødovre Kommunale Ungdomsskole og Valhøj Skole er enige i den foreslåede overflytning.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiftsneutralt.
Den afsatte resurse til M3 overføres fra Rødovre Kommunale Ungdomsskole til Valhøj Skole pr. 01.08.2013.

SSP - strategiplan 2013
Sag nr. 59

Sagens kerne

SSP-styregruppen fremlægger en ny strategiplan for SSP-samarbejdet. Strategiplanen fremlægges samtidigt i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at SSP-strategiplanen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

SSP-styregruppen har udarbejdet en strategiplan for de kommende års SSP-samarbejde i Rødovre Kommune. Formålet med strategiplanen er, at den udover at fungere som styringsredskab for det kriminalforebyggende samarbejde, også beskriver og definerer de tænkninger, der ligger bag kommunens forskellige indsatser. Strategiplanen er desuden afsæt for iværksættelse af en sammenhængende generel forebyggende indsats i kommunens skoler og klubber.

Strategiplanen har taget udgangspunkt i den forskning, der er foretaget på det kriminalpræventive område. Der er afholdt seks workshops, hvor relevante samarbejdspartnere fra skoler, politi, boligområder og klubber har deltaget. Input fra disse workshops danner, sammen med den evidensbaserede forskning, grundlag for indholdet i SSP-strategihandleplanen 2013.

Rødovre Kommune har allerede stor erfaring med evidensbaserede tiltag på det kriminalpræventive område, og en del indsatser er allerede iværksat. Strategiplanen har derfor også det formål at sætte fokus på en sammentænkning af de tiltag og strukturændringer, der er i støbeskeen på skoleområdet og hos Børne- og Familieafdelingen. De indsatser og tiltag, der beskrives i strategiplanen for SSP-samarbejdet, indtænkes således i arbejdsgange, arbejdsgrupper og handleplaner for det tværfaglige forebyggende samarbejde.

Strategiplanen er bygget op om otte hovedtemaer:
Netværk, koordination, social pejling, uformel social kontrol, risikofaktorer, genoprettende konflikthåndtering, trivsel, samt dokumentation og evaluering.
Disse har alle en underliggende definition, og sammenhængende danner de rammen for et virksomt kriminalitetsforebyggende og trivselsfremmende samarbejde i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.
Lov om folkeskolen.
Lov om politiets virke.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Igangsættes efter politisk behandling.

Bilag

Bilag 1: Pjece - SSP strategiplan 2013

Status på indsatser på integrationsområdet
Sag nr. 60

Sagens kerne

Der findes ikke en selvstændig politik eller handleplan for integrationsområdet, idet målsætninger og handlinger, der retter sig mod integration og mangfoldighed, er integreret i de eksisterende politikker.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en status på indsatser på integrationsområdet 2012/2013 i henholdsvis Sundheds-, Ældre-, Arbejdsmarkeds-, Børne- og Unge- samt Børnekulturpolitikken og Retningslinjer for ligestilling (tidligere Etnisk Ligestillingspolitik).

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at opsamlingen og anbefalingerne drøftes
 2. at status på indsatser på integrationsområdet tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den 22. december 2009 (sag nr. 232) godkendte Kommunalbestyrelsen en evaluering af integrationsindsatser i Rødove Kommune. Sagen havde forinden været i høring hos Integrationsrådet, der i sit høringssvar bemærkede, at indsatserne på integrationsområdet var forholdsvis sporadiske og bundet op på enkeltpersoners og institutionernes initiativer, samt at de på nogle områder var udokumenterede.

Integrationsområdet er organisatorisk forankret i Jobcentret ved integrationskonsulenten. Integration er et tværgående område, men der var ikke etableret en mødestruktur på tværs af forvaltninger og afdelinger, som det er tilfældet på eksempelvis sundhedsområdet.

På baggrund af Integrationsrådets bemærkninger besluttede Kommunalbestyrelsen i december 2010 (sag nr. 269) at nedsætte en koordinerende integrationsgruppe med det formål at styrke den tværgående vidensdeling samt at skabe mulighed for bredere samarbejde mellem forvaltninger og afdelinger. Derudover skulle gruppen fungere som Integrationsrådets indgang til forvaltningen.

I den koordinerende integrationsgruppe deltager repræsentanter fra sundheds-, ældre-, beskæftigelses-, daginstitutions- og skoleområdet (i efteråret 2013 indtræder desuden en repræsentant fra Kultur- og Fritidsområdet). Gruppen har blandt andet holdt møde med formanden og næstformanden for Integrationsrådet, og til august deltager gruppen på Integrationsrådsmødet.

Integrationsgruppen har til opgave at følge op på de målsætninger vedrørerende integration og mangfoldighed, der er beskrevet i Rødovre Kommunes politikker og handleplaner. Det drejer sig om henholdsvis Sundheds-, Ældre-, Arbejdsmarkeds-, Børne- og Unge- samt Børnekulturpolitikken og Retningslinjer for ligestilling (tidligere Etnisk Ligestillingspolitik). En gang årligt skal der gøres skriftlig status. Udover en skriftlig status kan gruppen komme med forslag til nye indsatser, der kan arbejdes videre med på de enkelte politikområder.

Den skrftlige opsamling og forslagene til nye initiativer forelægges Integrationsrådet, der har mulighed for at kommentere på det, inden sagen forelægges til politisk behandling. På sit møde den 18. april 2013 behandlede Integrationsrådet opsamlingen og forslagene. Rådet er glade for at få opsamlingen forelagt og bemærker, at den affødte en god debat - særligt om børn og familiers vilkår. Rådet havde desuden nogle konkrete bemærkninger til opsamlingen, som gav anledning til præciseringer. Blandt andet undrede de sig over, at Valhøj Skoles arbejde med modersmålsundervisning ikke er medtaget. Ligesom et medlem ønskede at understrege, at der også foregår sprogscreeninger i vuggestuen fra børnene er 2,5 år. Opsamlingen danner desuden udgangspunkt for den drøftelse, som gruppen skal have med rådet til august.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik, Ældrepolitik, Arbejdsmarkedspolitik, Børne- og Ungepolitik, Børnekulturpolitik samt Retningslinjer for ligestilling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Opsamling på indsatser på integrationsområdet

Budgetforslag 2014-2017, Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 61

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2014-2017, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 21. august 2013.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om budgetforslag 2014-2017, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 21. august 2013.

Budgetforslaget kan findes på kb-net samt på rk.dk (under punktet "Kommunen").

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Bilag

Bilag 1: Budgetforslag 2014-2017, bilag BSU
Bilag 2: Budgetforslag 2014

Diverse
Sag nr. 62

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK