Børne- og Skoleudvalget

10-09-2013

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Bente Hylleborg(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)

Fraværende

Torben Petersen(F)

Sager 65 - 70

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 65

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 2. Forslag til dialogmøder 2014.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Dialogmøderne mellem Børne- og Skoleudvalget og skoleområdet er fastsat til tirsdag den 4. marts 2014 og torsdag den 18. september 2014.

Dialogmøderne mellem Børne- og Skoleudvalget og daginstitutionsområdet - blev som indstillet - fastsat til torsdag den 22. maj 2014 og torsdag den 6. november 2014.

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
Bilag 2: Forslag til dialogmøder 2014

Forventet behov for daginstitutionspladser - september 2013
Sag nr. 66

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra september 2013 og de kommende 12 måneder.

Der er fra august 2013 indhentet en ny prognose fra Dynasoft, hvoraf uddrag vedlægges som bilag.

Dynasoft har nedjusteret fødselstallet for 2013 til 383 børn, hvor man hidtil har regnet med et fødselstal på 426 børn. Da firmaets prognose imidlertid ikke har medregnet børn fra de nye boliger på Danmarksgrunden og i Brunevang, har Børne- og Kulturforvaltningen alene valgt at nedjustere den forventede tilgang af 0-3 årige med 20 børn til 406 børn de kommende 12 måneder.

På baggrund af usikkerheden i forbindelse med antallet af fødsler og tilflyninger, vil Børne- og Skoleudvalget i de kommende måneder løbende blive orienteret om Pladsanvisningens oplysninger om tilflytninger og Folkeregistrets registreringer af fødsler i kommunen.

Opmærksomheden henledes på, at antallet af specialbørn er steget, således at mellem 5 og 10 pladser i dagplejen er afsat til løbende at "dække" børn med særlige behov.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt september 2013 - august 2014
Bilag 2: Prognose - Dynasoft
Bilag 3: Generelle betragtninger - Dynasoft

Folkeskolereformen
Sag nr. 67

Sagens kerne

Den 13. juni 2013 blev der indgået aftale mellem Regeringen og forligspartierne om trinvis indførelse af folkeskolereformen. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse træffe nogle principielle beslutninger om indhold og struktur, ligesom reformen skal indarbejdes i budget 2014 og de følgende år. Selve ændringen af loven sker i den nye folketingssamling og er sendt i høring. Den endelige lovtekst kendes således endnu ikke. Sagen bygger derfor på den indgåede aftale af 13.06.2013 og vil fortrinsvis medtage de elementer, det er vigtigt at beslutte i forhold til vedtagelsen af budget 2014. Øvrige forhold vedrørende skolereformen vil blive bragt op på følgende møder, når loven er vedtaget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at finansieringen af folkeskolereformen afholdes inden for de af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte puljer og tilskud samt ved omprioriteringer inden for skoleområdets økonomiske ramme,
 2. at Børne- og Skoleudvalget bliver ansvarlig for implementeringen af folkeskolereformen,
 3. at Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder plan for arbejdet med implementeringen, som sikrer inddragelse af skolebestyrelser, ledelser, medarbejdere og øvrige relevante aktører, samt
 4. at der igangsættes en proces med henblik på at sammenlægge de to specialinstitutioner Skovmoseskolen og Fritidstilbuddet ved Espelunden til et helhedstilbud med start fra skoleåret 2014/2015.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Folkeskolereformen er omfattende. Der er ændringer i såvel struktur som indhold, og der forventes en anderledes skoledag for eleverne end den hidindtil kendte. Nedenfor beskrives i kort form mål og indhold i reformen samt hvilke beslutningstemaer, det fordrer.

Reformens overordnede mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Reformens indhold:

- Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning, som supplerer den fagopdelte undervisning.
- Timetallet i dansk, matematik, natur/teknik og musik forhøjes.
- Undervisning i engelsk fra 1. klasse, andet fremmedsprog fra 5. klasse og valgfag fra 7. klasse.
- Den nye understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger eller andre medarbejdere med relevante kompetencer.
- Motion og bevægelse skal indgå i skoledagen med gennemsnitligt 45 minutter om dagen.
- Der skal være tilbud om faglig fordybelse og lektiehjælp. Dette tilbud er indtil næste folketingsvalg frivilligt for eleverne. For de elever som fravælger det, skal skolen opstille et alternativt tilbud.
- Forenkling af "Fælles Mål" - Der udarbejdes af Ministeriet mere præcise mål for elevernes læring.
- Kommunerne skal sikre et samarbejde mellem folkeskolen og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv.
- Folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler forpligtes til et gensidigt samarbejde.
- Styrket efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere.
- Færre regler i forhold til elevplaner, kvalitetsrapporter, pædagogisk råd, klasselæreropgaven mv.
- Gennemsnitligt ugentligt timetal på 30/33/35 timer i henholdsvis indskoling/mellemtrin/udskoling skal tilbydes.
- Gennemsnitligt obligatorisk minimumstimetal for eleverne på 28/30/33 timer indtil næste valg, da eleverne kan fravælge lektiecafé/faglig fordybelse.
- Styring ved mål og resultatkrav. Minimumstimetal i dansk, matematik og historie, vejledende timetal i resten.
- Regler om holddeling lempes.

Reformens finansiering:

I forhold til økonomiaftalen 2014 er det forudsat:
- At der overføres resurser i forhold til den kortere åbningstid fra SFO og klub. Der regnes med en uændret forældrebetalingsandel.
- At pædagoger og eventuelt andre med relevante kvalifikationer varetager en del af den understøttende undervisning. Aftalen tager udgangspunkt i en 50/50 fordeling mellem lærere og pædagoger/andre.
- At lærerne i gennemsnit underviser 2 klokketimer mere om ugen svarende til 80 timer årligt, hvilket svarer til, at en lærer i Rødovre Kommune underviser i gennemsnit 735 timer årligt. På landsplan er den gennemsnitlige undervisningstid sat til 733 timer pr. år efter reformen.
- At kommunerne får mulighed for at afbureaukratisere, f.eks. i forhold til kvalitetsrapporten, elevplaner og pædagogisk råd.
- At det kommunale bloktilskud løftes generelt, samt at der ydes tilskud fra en indfasningspulje, som fordeles efter antallet af skoleelever, samt til kommuner som vurderes at stå over for økonomiske udfordringer ved omstillingen af folkeskolen. Beløbene fremgår af de økonomiske konsekvenser.
- At der til kommunerne udmeldes en pulje til kompetenceudvikling.

Indskolingsordningen:

Rødovre Kommune har gennem mange år haft et udvidet serviceniveau i indskolingen med et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Indskolingsordningen er udeholdt af beregningerne om finansieringen af reformen og er således forudsat at fortsætte uændret.

Reformens konsekvenser for SFO og byggelegepladser:

Med den længere skoledag ændres åbningstiden i SFO I og II tilsvarende, hvilket betyder en kortere åbningstid på henholdsvis 5 og 12,5 timer/uge.
Da 3. klasserne i reformen har samme skoledag som 0. - 2. klasse, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at SFO I fremover rummer 0. - 3. klasse. Der laves en ny gennemsnitsnormering ud fra den nuværende SFO I normering og den normering, som gælder for 3. klasserne nu. Med det sene sluttidspunkt for 6. - 7. klasserne, forventes det, at meget få vil tilvælge Café-værestederne. Det foreslås derfor, at SFO II fremdrettet består af 4. - 6. klasse, og at SFO III (klub) består af 7. - 9. klasse. Der er SFO I + II på de seks folkeskoler og SFO III på tre af de seks folkeskoler. For byggelegepladsernes vedkommende foreslås det, at der ikke ændres på åbningstid og normeringsforhold. Det vil betyde, at børnehaverne stadig kan bruge det som besøgsmål, og at skolerne kan samarbejde med byggelegepladserne om naturværkstedsforløb etc. Børnene kan i dag starte på byggelegepladserne, når de kommer i 3. klasse, hvilket foreslås fastholdt.

Reformens konsekvenser for Skovmoseskolen og Fritidstilbudet ved Espelunden:

På baggrund af aftalen om resurseneutralitet, da Rødovre Kommune overtog de specialinstitutionerne ved kommunalreformen i 2007, er Skovmoseskolens elever blevet undervist efter Ministeriets minimumstimeplan. Reformen har fuld indfasning også for specialskoler, hvilket betyder, at eleverne skal tilbydes samme timetal som i de seks folkeskoler. Skovmoseskolen reguleres således i forhold til reformen efter de samme parametre som kommunens øvrige skoler. For Fritidstilbudet ved Espelunden har reformen store konsekvenser. Den udvidede skoledag betyder, at åbningstiden bliver kort i fritidstilbuddet, da børnene bliver afhentet til hjembefordring kl. 16.30. Det foreslås derfor, at der igangsættes en proces med henblik på at sammenlægge Skovmoseskolen og Fritidstilbudet ved Espelunden til et helhedstilbud fra kl. 8.30 - 16.30 med mulighed for tilkøb af morgenåbning, og for de store børn med mulighed for tilkøb af aftenklubtilbud.

Den videre proces:

Implementeringen med start fra skoleåret 2014/2015 skal planlægges hen over det kommende år, dels med beslutninger i Børne- og Skoleudvalget og i Kommunalbestyrelsen, og dels med administrative og organisatoriske tilpasninger. Det foreslås derfor, at Børne- og Skoleudvalget bliver overordnet ansvarlig for implementeringen af reformens mange elementer, og at der administrativt nedsættes en række arbejdsgrupper til planlægning og gennemførelse af reformen. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer løbende Børne- og Skoleudvalget om sagen og sikrer inddragelse af bestyrelser, ledelser, medarbejdere og øvrige relevante aktører.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Dagtilbudsloven.
Aftale mellem regeringen og forligspartierne om folkeskolen.
Økonomiaftalen for 2014.

Økonomiske konsekvenser

Det forudsættes, at folkeskolereformen gennemføres inden for de af Økonomi- og Indenrigsministeriet bevilgede tilskud og puljer, og at der opnås budgetneutralitet inden for denne ramme med de i sagsfremstillingen nævnte elementer.

Der henvises til vedlagte økonomibilag.

Bilag

Bilag 1: Indtægter vedrørende folkeskolereformen
Bilag 2: Takstoversigt

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Valhøj Skole
Sag nr. 68

Sagens kerne

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Valhøj Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Lillian Seestedt gives tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen, og
 2. at suppleant Anne Skovfoged Gezin indkaldes med fast plads for resten af perioden.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lillian Seestedt har anmodet om udtrædelse af skolebestyrelsen, da hun ikke længere har børn på skolen. Børne- og Skoleudvalget har kompetencen til at give denne tilladelse. Der er suppleanter til at varetage opgaven.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Fra skoleåret 2013/2014.

Godkendelse af Styringsaftale for 2014 til Den sociale Rammeaftale for Hovedstadsregionen
Sag nr. 69

Sagens kerne

Den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2014 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2013 (sag nr. 91).

Styringsaftalen er behandlet i KKR Hovedstaden d. 21. juni 2013 og anbefalet til godkendelse i kommunerne.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at styringsaftalen for 2014 godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Formålet med styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for kommunerne i hovedstadsregionen.

I oplægget til aftalen for 2014 påkalder primært to forhold sig opmærksomhed:

 1. takstniveauerne reduceres med en procentdel i forhold til 2013
 2. der foretages en særskilt efterregulering af taksterne som følge af den besparelse, der blev opnået ved overenskomstforliget mellem kommunerne og KTO

ad 1:
KKR anbefaler, at alle kommuner sænker takstniveauet med 1% fra 2013 til 2014 efter pris- og lønfremskrivning; dog således at de kommuner, der i perioden 2010-2013 har hævet taksterne, sænker niveauet med 2%. Rødovre Kommune bliver i KKRs analyse af prisudviklingen udpeget som én af otte kommuner i regionen, der har hævet taksterne i denne periode.

Rødovre Kommune har efter beslutning i Direktionen meddelt, at man ikke vil gennemføre en 2%-reduktion. Det skyldes, at vi målt over hele perioden siden strukturreformen har fulgt en økonomisk restriktiv linie, der fuldt ud lever op til de mellemkommunale aftaler, samt at det reelt er én, nu fusioneret institution, der er årsag til, at Rødovre Kommune samlet set ikke følger henstillingerne i KKR-aftalerne siden 2010.

Reduktionen på 1% af taksten medfører et fald i driftsbudgetterne for de berørte institutioner for 2014 og følgende år.

ad 2:
Overenskomsten 2013 betød en lønstigning fra 2012-2013, som var 0,9 procentpoint lavere end dét, der generelt blev forudsat ved budgetlægningen for 2013. Da taksterne i 2013 ikke reguleres som følge heraf, indstiller KKR, at der sker en efterregulering i 2014. Efterreguleringen skal svare til det overskud, driftsherrerne har i 2013 ved at anvende et for højt lønniveau i takstgrundlaget.

Reduktionen medfører et fald i driftsbudgettet for 2014 for de berørte institutioner, idet de overskydende lønmidler forudsættes sparet op i 2013 og søgt overført til 2014.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse 1021 af 20-08-2013 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Styringsaftalen er en del af Den sociale Rammeaftale for Hovedstadsregionen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af styringsaftalen er indarbejdet i budgetforslaget for 2014 eller søges indarbejdet i de tekniske ændringsforslag.

Styringsaftalen berører følgende typer budgetposter:

 1. Køb af pladser hos andre kommuner i Hovedstadsregionen. Der er i den forbindelse indarbejdet besparelser på samlet 0,95 mio. kr. i budgetforslaget for 2014 og følgende år.
   
 2. Institutionernes driftsbudgetter. Styringsaftalen omfatter enheder på det specialiserede socialområde samt på specialundervisningsområdet, der jævnligt sælger pladser til andre kommuner. Det vil for Rødovre Kommunes vedkommende sige:
  Bofællesskaberne Vestfløjen og Østfløjen (Slotsherrens Vænge 6)
  Værkstedscenteret Espevang
  Klub 9
  Bofællesskabernes hjemmevejledere
  Skovmoseskolen
  Fritidstilbuddet ved Espelunden
  Disse enheder reduceres med ca. 1% af driftsudgifterne i 2014 og følgende år samt med ca. 0,9% af lønudgifterne i 2014.
   
 3. Takstindtægter for salg af pladser. Indtægtsbudgetterne for de nævnte enheder reduceres som følge af reduktionerne i driftsbudgetterne ad 2).

Tidsplan

Styringsaftalen gælder for 2014.

Kommunerne skal give tilbagemelding til KKR Hovedstaden senest 30. september 2013.

Bilag

Bilag 1: Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014

Diverse
Sag nr. 70

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl. 17:40.


Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK