Børne- og Skoleudvalget

08-10-2013

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Torben Petersen(F)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Bente Hylleborg(A)

Sager 71 - 76

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 71

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 2. Beretning fra UU-Vestegnen.
 3. Status vedrørende udrulning af IT på folkeskolerne.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for undervisning for perioden 3. september til 1. oktober 2013
Bilag 2: Beretning fra UU-Vestegnen
Bilag 3: Plan for udlevering af tablets.

Forventet behov for daginstitutionspladser - oktober 2013
Sag nr. 72

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra oktober 2013 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse for behovet for daginstitutionspladser for perioden oktober 2013 - september 2014.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventede behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt oktober 2013 - september 2014

Implementeringen af Børneintra i kommunens daginstitutioner
Sag nr. 73

Sagens kerne

Sagen indeholder en orientering om implementeringen af Børneintra i kommunens daginstitutioner.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstilller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børneintra er nu implementeret i kommunens daginstitutioner.

Det betyder:

 • At alle institutioner har adgang til Børneintra og har oprettet en ny og opdateret hjemmeside.
 • At institutionernes gamle hjemmesider bliver lukket ned.

Et eksempel på en af de nye hjemmesider er Børnehuset Carlsros hjemmeside, som er vedlagt som bilag.

Ud over den nye hjemmeside indeholder Børneintra også et lukket forum, hvor institutionslederne og pædagogerne kan skrive beskeder til forældrene, invitere til begivenheder i daginstitutionen, skrive dagssedlerne, lægge billeder ud fra dagens aktiviteter og lave opslag om for eksempel udflugter og tandlægebesøg. Det er meningen, at al skriftlig kommunikation på sigt skal foregå på Børneintra.

Jævnfør udvalgsmødet den 13.08.2013 er der indkøbt iPads til alle institutioner, så de som minimum har en iPad på hver stue. Flere daginstitutioner havde på forhånd indkøbt iPads for deres eget budget, så Børne- og Kulturforvaltningen har i alt indkøbt 72 iPads og dertil hørende solide covers. IPads vil primært blive brugt til komme/gå modulet og Børneintra, men derudover kan iPads også bruges til det pædagogiske arbejde med børnene.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Intet.

Bilag

Bilag 1: Børnehuset Carlsros hjemmeside

Ungeundersøgelsen Københavns Vestegn 2012
Sag nr. 74

Sagens kerne

I perioden marts 2012 - maj 2013 gennemførtes en tværkommunal ungeundersøgelse i 10 kommuner i Københavns Vestegns Politikreds. I undersøgelsen har ca. 10.000 elever på 5. - 10. klasse svaret på spørgsmål vedrørende deres liv og adfærd. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde kommunerne imellem på det kriminalitetsforebyggende område og med økonomisk støtte fra Trygfonden.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at undersøgelsens resultater tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

"Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012" er blevet til i et samarbejde mellem Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner og med økonomisk støtte fra Trygfonden. Undersøgelsen afdækker de unges livsstil, trivsel og risikoadfærd.

Ca. 10.000 unge har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, og de er blevet spurgt om skole, fritid, familie, venner, mobning og erfaringer med tobak, alkohol, rusmidler, vold, sex og kriminalitet.

Overordnet set viser undersøgelsen, at der på hovedparten af de målte områder ikke er stor forskel på de unge på Vestegnen. Undersøgelsen viser også, at hovedparten af deltagerne ikke har en bekymrende risikoadfærd. De har det godt i skolen, har god kontakt med forældrene, og har generelt ingen problemer i forhold til misbrug og kriminalitet. En overordnet konklusion er dermed, at børn og unge i de 10 kommuner synes at trives godt generelt set.

Af hovedresultater for de unge i Rødovre kan blandt andet nævnes, at:
(undersøgelsens gennemsnit står i parentes).

 • 87 procent ikke føler sig mobbet (85 procent).
 • 80 procent synes temmelig godt eller vældig godt om at gå i skole (81 procent).
 • 89 procent aldrig eller næsten aldrig har ulovligt fravær fra skolen (90 procent).
 • 87 procent sjældent eller aldrig oplever, at deres lokalområde er utrygt (86 procent).
 • 92 procent ikke ryger cigaretter, tallene er 99 procent i 5. klasse og 63 procent i 10. klasse (93 procent).
 • 92 procent aldrig drikker sig berusede eller mindre end en gang om måneden, tallene er 99 procent i 5. klasse og 68 procent i 10. klasse (92 procent).
 • 96 procent ikke har røget hash inden for de seneste 30 dage, tallene er 99 procent i 5. klasse og 81 procent i 10. klasse (96 procent).
 • 98 procent ikke har taget narkotiske stoffer inden for de seneste 30 dage, tallene er 99 procent i 5. klasse, 95 procent i 9. klasse og 88 procent i 10. klasse (98 procent).
 • 90 procent ikke har oplevet sig udsat for trusler de seneste 30 dage (89 procent).
 • 92 procent ikke har oplevet sig udsat for vold de seneste 30 dage (90 procent).

Som det fremgår, ligger Rødovres unges besvarelser tæt på gennemsnittet i undersøgelsen. Det er karakteristisk, at Rødovre ikke skiller sig ud hverken i top eller bund.

Der synes generelt at være en sammenhæng mellem, om man har begået lovovertrædelser, og om hvor meget risikoadfærd, man udøver. Fx ryger og drikker de, der har begået lovovertrædelser mere end de, der ikke har forbrudt sig mod loven. De, der ikke har begået lovovertrædelser, har også en mere positiv opfattelse af politiet, end dem der har forbrudt sig mod loven.

Undersøgelsens resultater vil blive anvendt i det fremadrettede kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunen.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ungeundersøgelsen Københavns Vestegn 2012

Proces vedrørende implementering af folkeskolereformen
Sag nr. 75

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger procesplan for implementering af folkeskolereformen pr. 01.08.2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at procesplanen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har sammen med skolelederne og Pædagogisk Udviklingscenter udarbejdet en procesplan for implementering af folkeskolereformen. Det fremgår af planen, hvornår de enkelte områder skal behandles, hvorledes inddragelsen af elever, medarbejdere og bestyrelser m.fl. bør forløbe, og hvordan Børne- og Skoleudvalget vil blive inddraget og holdt orienteret.

Der vil i forløbet være et tæt samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og skoleledelserne om de enkelte dele af reformen. Den lokale lærerkreds og BUPL vil blive inviteret med til den del af møderne, som omhandler selve udviklingen af området.

Der vil blive taget stilling til, hvorledes inddragelse af elever, medarbejdere og bestyrelser skal ske, hvilken grad af ensartethed, der ønskes på skolerne, og hvad der kan lægges ud til den enkelte skoles beslutning.

Specifikke medarbejderforhold vil blive drøftet i de lokale MED-udvalg og i det overordnede Skole-MED-udvalg.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i forhold til kompetenceudvikling og implementering er indarbejdet i budget 2014 og holdes inden for den samlede økonomiske ramme.

Tidsplan

Specificeret tidsplan vedlægges som bilag.

Bilag

Bilag 1: Reformproces for folkeskolen

Diverse
Sag nr. 76

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 17:40.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK