Børne- og Skoleudvalget

05-11-2013

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Torben Petersen(F)
Bente Hylleborg(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen(V)

Sager 77 - 85

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 77

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser

Daginstitutionerne - anlægsbevilling vedr. indvendigt malerarbejde - Regnskab
Sag nr. 78

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

 

Bevilling 27.03.2012

3.000.000 kr.

Forbrug

2.985.264 kr.

Mindreforbrug

14.736 kr.

 

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 14.736 kr. tilgår kassebeholdningen i 2013.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 27.03.2012 i sag vedrørende overførsel af uforbrugte driftsmidler til anlæg givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til indvendigt malerarbejde i daginstitutionerne.

Der er udført malerarbejde i varieret omfang, vurderet ud fra behov og ønsker, på følgende institutioner:

Børnehaven Bybjerget
Børnehaven Islev
Børnehaven Nyager
Børneinstitutionen Broparken
Børneinstitutionen Egegården
Børneinstitutionen Elvergården
Børneinstitutionen Græshoppen
Børneinstitutionen Islemark
Børneinstitutionen Regnbuen
Børneinstitutionen Rønneholm
Børneinstitutionen Skanderup
Børneinstitutionen Slottet
Børneinstitutionen Solen
Børneinstitutionen Solsikken
Børneinstitutionen Søtorp
Børneinstitutionen Tjørneparken
Børneinstitutionen Troldhøjen
Børneinstitutionen Æblehaven
Legestuen Bagperronen
Legestuen Myretuen
Legestuen Nordstjernen
Vuggestuen Carlsro
Vuggestuen Sommerfuglen
Vuggestuen ved Valhøj Skole

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 14.736 kr. der tilgår kassebeholdningen i 2013.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab af 21.10.2013 fra Teknisk Forvaltning

Skolerne, anlægsbevilling vedr. indvendigt malerarbejde - Regnskab
Sag nr. 79

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
 

Bevilling 20.12.2011

2.150.000 kr.

Forbrug

2.149.714 kr.

Mindreforbrug

286 kr.

 

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 286 kr. tilgår kassebeholdningen i 2013.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

De fleste af gangarealerne på Hendriksholm, Islev og Tinderhøj skoler blev malet i 2009. Endvidere blev klasselokalerne på alle skolerne malet i 2010 i forbindelse med opsætning af SmartBoards.

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 20.12.2011 bevilget 2.150.000 kr. til udførelse af resterende indvendigt malerarbejde på skolerne, jfr. vedlagte projektforslag med oversigt over resterende malerarbejde.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 286 kr. der tilgår kassebeholdningen i 2013.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab af 08.10.2013 fra Teknisk Forvaltning
Bilag 2: Projektforslag af 08.09.2011 vedr. indvendigt malerarbejde
Bilag 3: Mødesag af 20.12.2011 vedr. anlægsbevilling

Forventet behov for daginstitutionspladser - november 2013
Sag nr. 80

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra november 2013 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse for behovet for daginstitutionspladser for perioden november 2013 - oktober 2014.

Opgørelsen udviser tilstrækkelig kapacitet frem til udgangen af februar måned 2014.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventede behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt november 2013 - oktober 2014

Ansøgning om overgang til kommunal drift - Vuggestuen Bybjerget
Sag nr. 81

Sagens kerne

Ansøgning fra bestyrelsen samt lederen og personalegruppen i Vuggestuen Bybjerget om overgang fra selvejende til kommunal drift.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag om overgang fra selvejende til kommunal drift for Vuggestuen Bybjerget godkendes, og
 2. at driftsoverenskomsten mellem parterne opsiges med det gældende varsel på ni måneder.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Sagen har været behandlet både i bestyrelsen og på et personalemøde med MED-status, hvor der var enighed om at anbefale forslaget.

Begrundelsen for forslaget er:

 • At institutionen som selvejende institution ikke har noget tilknytningsforhold til en paraplyorganisation (som eksempelvis Børnehaven Barnets Hus).
 • At institutionen har svært ved at rekruttere forældrerepræsentanter til bestyrelsen, hvor forældrene oftest kun er medlemmer i max. 2 år. Bestyrelsen er ofte ikke klædt på til opgaven i forhold til at være ansættende myndighed og til at være involveret i personalemæssige spørgsmål.
 • At der vil være personaleadministrative fordele ved at være kommunal institution med hensyn til forretningsgangene til og fra Personale- og Udviklingsafdelingen.
 • At personalet, i tilfælde af personalereduktioner eller ved en eventuel lukning af institutionen, vil være omfattet af gældende praksis om nyt jobtilbud i et andet dagtilbud.

Ifølge den gældende overenskomst, som blev godkendt i novembermøderækken 2011, kan overenskomsten opsiges af begge parter med ni måneders varsel.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Opsigelsesperioden på ni måneder ifølge driftsoverenskomsten.

Bilag

Bilag 1: Referat af MED-møde i Bybjergets vuggestue 28.08.2013 samt brev af 19.09.2013 fra bestyrelsen

Kommunalbestyrelsens styring af folkeskolen efter reformen
Sag nr. 82

Sagens kerne

Folkeskolereformen lægger op til, at den hidtidige styring af folkeskolen efter timetal fremover kan foregå efter andre parametre.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at kommunens folkeskoler fremover skal planlægge skoleåret med det vejledende timetal, som loven tilsiger i forhold til fag og klassetrin, og at den fremtidige styring foregår efter formulerede effektmål udtrykt ved

 1. resultater i forbindelse med de nationale tests,
 2. karakterer i forbindelse med folkeskolens afgangsprøver, og
 3. trivselsundersøgelser udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Som det er i dag, styrer Kommunalbestyrelsen folkeskolen ud fra en timefordelingsplan byggende på Undervisningsministeriets vejledende timetal. Undervisningsministeriet benytter samme styringsparameter blot med udgangspunkt i et minimumstimetal. Disse styringsparametre har ingen relation til de resultater, eleverne opnår, men viser alene er billede af, hvor mange undervisningstimer, der bliver stillet til rådighed for dem.

Med folkeskolereformen, der træder i kraft den 01.08.2014, bevæger Undervisningsministeriet sig væk fra styringen efter timetal for de fleste af skolens fag, idet kun dansk, matematik og historie fremover har et minimumstimetal, som eleverne skal have læst ved skoleårets udgang. For de øvrige fag vil timetallet være vejledende på hvert klassetrin. Kommunen skal dog tilbyde det samlede vejledende timetal. Det betyder, at skolerne ligesom med den nuværende timefordelingsplan, skal planlægge skoleåret med det timetal, som loven tilsiger i forhold til fag og klassetrin.

Fælles mål er i dag udtryk for de emner og det pensum, som eleverne skal arbejde med opdelt i tre faser. Med reformen ændres de fælles mål til mere konkrete mål for, hvad eleverne skal opnå i relation til en årgang. De nationale tests har hidtil været et værktøj til lærerens brug i forhold til arbejdet med eleverne. Det forventes, at Undervisningsministeriet udvikler disse tests således, at de kan indgå som styringsparametre for skolerne og Kommunalbestyrelsen, og at der bliver stillet krav om flere tests.

Der er i reformen således en bevægelse fra fokus på, hvad eleverne skal arbejde med, til hvilket udbytte har eleverne skal opnå. Konkrete effektmål vil blive fastsat efterfølgende.

På trivselsområdet har skolerne gennem flere år skullet opgøre forhold vedrørende elevernes undervisningsmiljø. Dansk Center for Undervisningsmiljø har udarbejdet et materiale, der har været obligatorisk for skolerne at bruge som udtryk for skolernes undervisningsmiljø.

Folkeskolereformen medfører ikke behov for ændring af de økonomiske styringsparametre. Tildelingen af resurser til folkeskolerne kan stadig ske efter en rygsækmodel i forhold til konkrete elevtal.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ikrafttræden skoleåret 2014/2015.

Bilag

Bilag 1: Processkema i forbindelse med implementering af reform

Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge
Sag nr. 83

Sagens kerne

1. oktober 2013 trådte en ny lov til beskyttelse af børn mod overgreb i kraft, i daglig tale kaldet Beskyttelsespakken.
Loven omhandler nye bestemmelser bl.a. om behandling af underretninger og oprettelse af regionale Børnehuse.
Derudover skal alle kommuner fremover udfærdige et skriftligt beredskab, som skal indeholde klare procedurer for, hvordan alle ansatte, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år, skal arbejde, samarbejde og handle i tilfælde af viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge.
Beredskabet skal udformes skriftligt, og vedtages af Kommunalbestyrelsen. Beredskabet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, og det skal revideres og vedtages af kommunalbestyrelsen min. hvert 4. år.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Beredskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Vedlagte kommunale beredskab i Rødovre kommune til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge, er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde. Udviklingsgruppen, der er tovholder på Lokaliseringsarbejdet, og som består af ledende sundhedsplejerske, leder af PPR, socialfaglig konsulent fra Børne- og familieafdelingen, en skoleleder, pædagogiske konsulenter fra daginstitutions- og skoleområdet, samt ledende høre-talepædagog, har stået for udarbejdelsen af Beredskabet.

Det kommunale beredskab skal medvirke til

 • at fagpersoner får den tilstrækkelige viden til at reagere.
 • at fagpersoner bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb.
 • at fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne.
 • at fagpersoner bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats.

Beredskabet skal endvidere formidle kommunens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb i kommunens dag- og døgntilbud samt skoler.

Formålet er at sikre, at såvel kendskabet til, som den endelige implementering af beredskabet bliver så bredt forankret som overhovedet muligt i det daglige arbejde i Rødovre kommune. Desuden omhandler beredskabet redskaber til tidlig opsporing, herunder en kontinuerlig kvalificering af opmærksomheds- og vidensniveau hos relevante fagpersoner, der arbejder med børn og unge i dagligdagen.

Herudover beskriver beredskabet, hvordan sager om overgreb mod børn og unge behandles, med angivelse af klare proceduerer for handlinger ved mistanke eller viden om overgreb. ved overgreb forstås såvel seksuelle overgreb, som vold udøvet mod et barn eller ung. Såvel håndteringen af underretninger, som samarbejdet med politi og med Børnehus Hovedstaden i disse sager beskrives nøje i beredskabet.

Beredskabet er tænkt som et slå-op værk for kommunalt ansatte, der har brug for viden og hjælp til handling, hvis de pludselig får kendskab til, at et barn eller ung er udsat for overgreb, som kan være såvel fysisk, psykisk som sexuelt. Dette er det allerførste udspil til et beredskab, og det forventes, at det frem mod næste forelæggelse og behandling i Kommunalbestyrelsen vil blive yderligere udbygget.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §19, stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Der er ydet kompensation for de meropgaver, Beskyttelsespakken medfører i form af flere administrative opgaver.

Tidsplan

Lovændringen er trådt i kraft den 1. oktober 2013, hvorfor udarbejdelsen og vedtagelsen af beredskabet skal ske snarest herefter.

Bilag

Bilag 1: Beredskab i Rødovre kommune til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Sagsbehandlingsfrister i Rødovre Kommune
Sag nr. 84

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger reviderede sagsbehandlingsfrister på følgende områder: Ældre- og Handicap, Social- og Psykiatri, Borgerservice, Beskæftigelse, Børne- og Familie og Dagpasning.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at de reviderede sagsbehandlingstider godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 19.03.13 de reviderede sagsbehandlingstider for det sociale område. Efterfølgende har Social- og Sundhedsforvaltningen vurderet, at det er nødvendigt at specificere sagsbehandlingstiderne i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3.

Rødovre Kommune har som målsætning for borgerbetjening på det sociale område, at alle henvendelser og ansøgninger fra borgere skal besvares inden 10 arbejdsdage. Det indebærer, at kommunen inden for den frist skal træffe en afgørelse eller skriftligt bekræfte, at ansøgningen/henvendelsen er modtaget og oplyse, hvad der videre sker i sagen, herunder hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Sagsbehandlingsfrister_ældre og handicapområdet
Bilag 2: Sagsbehandlingsfrister_beskæftigelsesområdet
Bilag 3: Sagsbehandlingsfrister_borgerservice
Bilag 4: Sagsbehandlingsfrister_dagpasningsområdet
Bilag 5: Sagsbehandlingsfrister_Social- og psykiatriområdet
Bilag 6: Sagsbehandlingsfrister_Børne- og familieområdet

Diverse
Sag nr. 85

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK