Børne- og Skoleudvalget

03-12-2013

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Bente Hylleborg(A)
Torben Petersen(F)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Annie Arnoldsen Petersen(A)

Sager 88 - 101

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 88

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser

Islev Skole, Rød bygning/Hovedbygning, fjernelse af altangange og etablering af holdlokaler - ansøgning om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb 2013
Sag nr. 89

Sagens kerne

Godkendelse af byggeprogram til brug for udarbejdelse af projektforslag til fjernelse af altangange og etablering af holdlokaler i Hovedbygningen på Islev Skole.´

Sagen fremsættes i henhold til budgetaftale for 2014 indgået mellem A og F.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til projektet, hvorfor der søges et rådighedsbeløb på 2.350.000 kr., der finansieres af kassen.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag til ovennævnte projekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 2.350.000 kr., der finansieres af kassen i 2013, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I Islev Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget fjernelse af Hovedbygningens altangange samt etablering af holdlokaler.

Byggeprogrammet er planlagt til at omfatte:

 • Fjernelse af udvendige altangange på bygningens vestfacade.
 • Etablering af nye udvendige trapper på vestfacaden.
 • Etablering af holdlokaler i bygningens overetage ved åbning af eksisterende klasselokaler mod gangarealet.

Projektforslaget vil blive udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Islev Skole.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til i alt 2.350.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er disponeret til projektering.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Islev Skole, udarbejdet maj 2011.

Det vurderes, at gennemførelse af forslaget ikke vil påvirke driftsudgifterne i nævneværdigt omfang.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 03. december 2013
Økonomiudvalget: 11. december 2013
Kommunalbestyrelsen: 17. december 2013
Udarbejdelse af projektforslag. januar - februar 2014
Godkendelse af projektforslag, ansøgning om bevilling: marts 2014
Projektering og udbud: april - august 2014
Udførelse: september - november 2014
Ibrugtagning: december 2014

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 18. november 2013

Islev Skole, renovering af Kostalden - ansøgning om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb 2013
Sag nr. 90

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag til renovering af Kostalden på Islev Skole.

Sagen fremsættes i henhold til budgetaftale for 2014 indgået mellem A og F.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til projektet, hvorfor der søges et rådighedsbeløb på 840.000 kr., der finansieres af kassen.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 840.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 840.000 kr., der finansieres af kassen i 2013, og
 4. at der gives en anlægsbevilling på 840.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I Islev Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget en renovering af Kostalden, der er en ældre gymnastiksalsbygning, der fortrinsvis benyttes af SFO.

Projektforslaget omfatter:

 • En generel indvendig istandsættelse, herunder renovering af depoter.
 • Nyt loft i gymnastiksalen.
 • Forbedring af omklædnings- og badeforhold.
 • Forbedring af indeklimaet i computerrummet.
 • Forbedrede adgangsforhold til systue og computerrum.

Det endelige projekt vil blive udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Islev Skole.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til i alt 840.000 kr.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Islev Skole, udarbejdet maj 2011.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 03. december 2013
Økonomiudvalget: 11. december 2013
Kommunalbestyrelsen: 17. december 2013
Projektering og udbud: februar - april 2014
Udførelse: maj - juli 2014
Ibrugtagning: august 2014

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 18. november 2013

Valhøj Skole - Ny fløj, ombygning til indskolingsområde med basislokaler og fællesrum - ansøgning om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb 2013
Sag nr. 91

Sagens kerne

Godkendelse af byggeprogram til brug for udarbejdelse af projektforslag til ombygning til indskolingsområde i ny fløj på Valhøj Skole.

Sagen fremsættes i henhold til budgetaftale for 2014 indgået mellem A og F.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til projektet, hvorfor der søges et rådighedsbeløb på 6.500.000 kr., der finansieres af kassen.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag til ovennævnte projekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra teknisk rådgiver,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 6.500.000 kr., der finansieres af kassen i 2013, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I Valhøj Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget ombygning af ny fløj til indskolingsområde med basislokaler og fællesrum.

Byggeprogrammet er bl.a. planlagt til at omfatte:

 • Bedre udnyttelse af de eksisterende arealer, f.eks. ved øget fleksibilitet og fællesanvendelser.
 • Bedre sammenhæng mellem underetage og stueetage.
 • Etablering af områder til gruppearbejde.
 • Indretning af områder til dobbeltanvendelse (undervisning og SFO).
 • To klasser til elever med autisme.
 • Værkstedsfaciliteter og køkkenområde.
 • Plads til personalesamarbejde og lærerforberedelse.

Projektforslaget vil blive udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Valhøj Skole.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til i alt 6.500.000 kr., hvoraf 600.000 kr. er disponeret til projektering.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Valhøj Skole, udarbejdet maj 2011.

Det vurderes, at gennemførelsen af forslaget ikke vil påvirke driftsudgifterne i nævneværdigt omfang.

Tidsplan

Det forudsættes i tidsplanen, at ombygningen gennemføres i etaper, så bygningen i videst muligt omfang kan holdes i drift, og således at genhusning kan ske inden for skolens eksisterende rammer.

Børne- og Skoleudvalget: 03. december 2013
Økonomiudvalget: 11. december 2013
Kommunalbestyrelsen: 17. december 2013
Udarbejdelse af projektforslag. februar - april 2014
Godkendelse af projektforslag, ansøgning om bevilling: maj 2014
Projektering og udbud: juni - oktober 2014
Udførelse: november 2014 - juni 2015
Ibrugtagning etapevis frem til: ultimo juni 2015

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 18. november 2013

Nyager Skole, renovering af stor skolegård samt retablering af areal mod nord - ansøgning om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb 2013
Sag nr. 92

Sagens kerne

Godkendelse af udarbejdelse af skitseforslag til renovering af den store skolegård efter fjernelse af SFO-pavillonen og retablering af arealet mod nord efter færdiggørelse af 3. og sidste etape af indskolingsbygningen.

Sagen fremsættes i henhold til budgetaftale for 2014 indgået mellem A og F.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til projekterne, hvorfor der søges et rådighedsbeløb på i alt 2.276.000 kr., der finansieres af kassen.

Der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 2.276.000 kr. til gennemførelse af projekterne, fordelt med 1.399.000 kr. til den store skolegård og 877.000 kr. til arealet mod nord.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at udarbejdelse af skitseforslag igangsættes ud fra beskrivelse af opgaven samt tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 2.276.000 kr., der finansieres af kassen i 2013, og
 4. at der gives en anlægsbevilling på 2.276.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I Nyager Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget renovering af den store skolegård efter fjernelse af SFO-pavillon og retablering af arealet mod nord mellem Nyager Vænge og Otto Møllers Vænge efter opførelsen af 3. etape af indskolingsafsnittet.

Den store skolegård på Nyager Skole er på i alt 3.500 m2. Gården består i dag overvejende af asfalt med et boldbur mod indgangen til skolen og en hockeybane mod stien. Derudover er der stort set ikke andre lege- og opholdsmuligheder.

Arealet mod nord mellem Nyager Vænge og Otto Møllers Vænge benyttes i dag fortrinsvis til cykelparkering; men der har oprindeligt været gennemkørsel og parkering, som i dag er afspærret efter ændring af adgangsforholdene til skolen i forbindelse med etablering af den nye parkeringsplads mod Ejbyvej.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Park og Naturafdelingen i Teknisk Forvaltning udarbejdet nedenstående beskrivelse af opgaven til brug for udarbejdelse af skitseforslag:

Den store skolegård

Der blev i februar 2013 søgt om tilskud til deltagelse i projekt Drøn på Skolegården med et beløb af tilsvarende størrelse, men kommunens visionsoplæg "Spring over hvor gærdet er sjovest", som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i februar 2013, kom desværre ikke i betragtning.

Visionsoplægget "Spring over hvor gærdet er sjovest" vedlagt som bilag.

"Spring over hvor gærdet er sjovest" blev udarbejdet i samarbejde med både forældre, lærere, elever og repræsentanter for idræt og sundhed, og det foreslås at tage udgangspunkt i dette oplæg ved udarbejdelse af skitseforslag, men med et reduceret projekt, hvor de to eksisterende boldbaner mod hovedindgangen og mod stien bliver bibeholdt.

På arealet mellem disse er det ud fra ønskerne tanken at skabe bedre muligheder for leg, bevægelse og opholdsmuligheder, kombineret med muligheder for udendørs undervisning samt en samlingsplads til større arrangementer, som er et ønske fra skolens side.

Arealet mod nord mod Nyager Vænge og Otto Møllers Vænge

På arealet ønskes der fortsat cykelparkering, men skolen finder det vigtigt, at dette område indrettes, så det også kan benyttes til udendørs undervisning og mulighed for bevægelse.

I forbindelse med renoveringen af arealet opføres en nyt skur til erstatning for det tidligere nedbrændte skur i den store skolegård. Opførelsen finansieres af den erstatning, skolen har modtaget fra forsikringen.

Organisering af opgaven

I forbindelse med udarbejdelse af visionsoplægget "Spring over hvor gærdet er sjovest" kom der mange gode forslag fra både lærere, forældre og elever samt det tilknyttede rådgiverfirma GHB Landskabsarkitekter A/S.

Dette rådgiverfirma arbejder meget med motion og bevægelse, og da skolen også ønsker dette prioriteret på arealet mod nord, foreslås det, at der indgås aftale med firmaet om opgaven.

Projektet vil bllive udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Nyager Skole.

Lov- og plangrundlag

Gældende bygningsreglement.

Økonomiske konsekvenser

For at udnytte en rationaliseringsgevinst ved samlet projektering og udbud foreslås projekterne sammenlagt til én samlet anlægsbevilling.

Den samlede udgift til gennemførelse af projekterne er anslået til 2.276.000 kr., fordelt med 1.399.000 kr. til den store skolegård og 877.000 kr. til arealet mod nord.
Beløbene er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Nyager Skole, udarbejdet maj 2011.

Herudover har Nyager Skole i 2013 reserveret 300.000 kr. af deres opsparede midler til renoveringen. Dette beløb overføres til anlægssagen, hvorefter den samlede anlægssum til gennemførelse af projekterne udgør 2.576.000 kr.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 03. december 2013
Økonomiudvalget: 11. december 2013
Kommunalbestyrelsen: 17. december 2013
Udarbejdelse af skitseforslag: januar - marts 2014
Godkendelse af skitseforslag: april 2014
Projektering og udbud: maj - juni 2014
Udførelse: juli - december 2014

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort over Nyager Skole, markering af stor skolegård og område mod nord
Bilag 2: Visionsoplæg "Spring over hvor gærdet er sjovest" af februar 2013

Tinderhøj Skole, renovering og udvidelse af cykelparkering mv. - ansøgning om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb 2013
Sag nr. 93

Sagens kerne

Godkendelse af skitseforslag til renovering og udvidelse af cykelparkering mv. ved Tinderhøj Skole.

Sagen fremsættes i henhold til budgetaftale for 2014 indgået mellem A og F.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til projektet, hvorfor der søges om et rådighedsbeløb på 1.184.000 kr., der finansieres af kassen.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.184.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at skitseforslag og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern landskabsarkitekt,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.184.000 kr., der finansieres af kassen i 2013, og
 4. at der gives en anlægsbevilling 1.184.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I Tinderhøj Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget renovering og udvidelse af cykelparkering.

I dag er der kun få cykelparkeringspladser på skolen, og cykler parkeres derfor mange uhensigtsmæssige steder.

Skitseforslag

Det foreslås at optimere cykelparkeringen og etablere ca. 30 procent flere cykelparkeringspladser samt renovere indgangspartiet mod nord ved eksisterende cykelparkering. Oversigt med forslag til ny cykelparkering vedlagt.

Område 1

Der etableres ny cykelparkering ved skolens hovedindgang langs gangsti øst for parkeringspladsen, herunder ny belægning samt beplantning i mindre omfang.

Område 2

Eksisterende cykelparkering med overdækning ud mod Fortvej åbnes op med ny gennemgang til cykelgård med nye cykelstativer.
Asfalten i cykelgården retableres med ny overfladebelægning med bemaling i termoplast.
Fra cykelgården etableres niveaufri adgang gennem gårdhaven til indgang til skolen.
På eksisterende asfaltareal mod Fortvej etableres ny cykelparkering samt et mindre antal parkeringspladser.
Containergården omplaceres.

Det skal bemærkes, at det oprindeligt var tiltænkt, at der indenfor projektet skulle etableres en løsning med niveaufri adgang mod nordøst. Dette er dog ikke fysisk muligt på grund af
meget store terrænspring.
Det foreslås derfor, at der udføres niveaufri adgang til skolen gennem gårdhaven bag den eksisterende cykelparkering.

For at få mulighed for så mange cykelparkeringspladser som muligt og for at opfylde nyere forskrifter indenfor brandsikring, er placering af affaldscontainere tænkt omplaceret.

Det endelige projekt vil blive udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Tinderhøj Skole.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Renovering af Fortvej

Projektet sikres overensstemmelse og sammenspil med fremtidigt vejprojekt på Fortvej.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til i alt 1.184.000 kr., hvoraf 147.000 kr. er disponeret til projektering.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Tinderhøj Skole, udarbejdet maj 2011.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 03. december 2013
Økonomiudvalget: 11. december 2013
Kommunalbestyrelsen: 17. december 2013
Projektering og udbud: januar - marts 2014
Udførelse: april - juni 2014

Bilag

Bilag 1: Oversigt med forslag til ny cykelparkering mv. af 14. november 2013
Bilag 2: Oversigt over eksisterende forhold af 14. november 2013
Bilag 3: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 18. november 2013

Forventet behov for daginstitutionspladser - december 2013
Sag nr. 94

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra december 2013 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturfovaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden december 2013 - november 2014.

I øjeblikket opleves der størst søgning til daginstitutionerne i nord, og samlet set udviser opgørelsen et mindre underskud af pladser i forårsmånederne (se bilag 2).
En af forklaringerne på dette er, at det er nødvendigt at tilbageholde ledig kapacitet til egne børn i de integrede institutioner.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventede behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt december 2013 - november 2014
Bilag 2: Ledige børnehavepladser februar 2014 - april 2014

Kvalitetsrapport for Rødovre Kommunes folkeskoler 2012/2013
Sag nr. 95

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2012/2013. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem kommunens skoler og Børne- og Kulturforvaltningen.

Kvalitetsrapporten fremlægges for Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Børne- og Kulturforvaltningen sikrer, at Tinderhøj Skole retter særligt fokus på at løfte elevernes faglige niveau, og
 2. at kvalitetsrapporten 2012/2013 tages til efterrretning og indgår i Rødovre Kommunes videre arbejde med skolerne.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre har gode skoler, skoler der arbejder for elevernes læring og trivsel via fagligt dygtige og engagerede medarbejdere.

Kvalitetsrapporten viser, at Børne- og Kulturforvaltningens fokus på at løfte karakteren med ét karakterpoint i dansk, matematik og engelsk over en tre-årig periode, har båret frugt. Samlet set er karakteren i de tre fag løftet med ét karakterpoint. Et ambitiøst mål, som det ved solid indsats fra lærere, ledelse og forvaltning er lykkedes at komme i mål med. Målet blev sat i forbindelse med Rødovres arbejde med 95 %-målsætningen.

Rapporten fortæller også om arbejdet med handleplanerne for dansk som andetsprog, læse-skrivehandleplanen, samt 'Skolen altid online'. Der har været en del fællesaktiviteter indenfor handleplanerne, og skolerne har iværksat lokale tiltag. Resultaterne er endnu ikke synlige, men der er blevet arbejdet med opgaverne.

For 'Skolen altid online' blev året brugt på opkvalificering af skolernes netværk samt valg af device. Pilotprojektet med iPads på Tinderhøj Skole blev forberedt, så eleverne ved skoleårets start 2013 kunne få udleveret deres iPads.

Læseresultaterne viser fortsat fremdrift i indskolingen, mens der fortsat skal gøres en indsats for at fastholde og forbedre indskolingens gode resultater på mellemtrinnet. Ved afgangsprøverne maj, juni 2013 har eleverne opnået rigtig fine karakterer, med et lille løft fra sidste år set over karakterne samlet.

I de nationale tests er der også samlet set fremgang, dog med lokale variationer. Der er store forskelle på placeringen i forhold til landsgennemsnittet, alt efter hvilket fag der er testet i. Tages matematik som eksempel, ligger matematik 3. klasse seks procent under landsgennemsnittet, mens matematik 6. klasse placerer sig på landsgennemsnittet.

Specifikt for Tinderhøj Skole kan det konstateres, at skolens faglige niveau stadig ligger under middel, med enkelte undtagelser. Læseindlæringen er forbedret, men primært i den naturfaglige fagrække og matematik præsterer eleverne fortsat en del under landsgennemsnittet i de nationale tests og afgangsprøverne.

Bestyrelsernes tilbagemeldinger viser en stor tilfredshed med kvalitetsrapporten som temperaturmåler på skolernes arbejde, men man ønsker mere databearbejdning med henblik på at følge udviklingen over en årrække.

Kvalitetsrapporten udleveres i et fysisk eksemplar til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

En eventuel handleplan skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen senest 31.03.2014.

Sammenlægning af Skovmoseskolen og Fritidstilbudet ved Espelunden til helhedstilbud
Sag nr. 96

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen stiller sammen med de to bestyrelser forslag om en sammenlægning af Skovmoseskolen og Fritidstilbudet ved Espelunden til et helhedstilbud pr. 01.08.2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Skovmoseskolen og Fritidstilbudet ved Espelunden sammenlægges til Helhedstilbudet Skovmoseskolen pr. 01.08.2014.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af folkeskolereformen udvides undervisningstiden på Skovmoseskolen markant, og fritidstilbudet bliver reduceret væsentligt. Elevgruppen har dog fortsat stort behov for et fritidstilbud, idet de ikke selv opsøger dette i forhold til at skabe kammeratskabsrelationer. Den pædagogiske indsats, som gøres i forhold til at udvikle deres sociale kompetencer, er derfor vigtig i forhold til deres dannelse og udvikling.

Specialskoler skal - i lighed med øvrige skoler - sikre de nye tiltag i folkeskolereformen med et større samarbejde mellem forskellige faggrupper. En sammenlægning med afsæt i de stærke fagligheder, de to specialinsitutioner rummer i dag, vil betyde en styrkelse af den samlede faggruppe og fastholdelse af de specifikke kompetencer, som institutionerne har opbygget gennem en årrække.

Med en sammenlægning af de to institutioner til et helhedstilbud kan der således skabes et unikt pædagogisk miljø, som på bedste vis understøtter børnenes behov for helhedstænkning, læring, faglige og sociale aktiviteter, og som ligeledes understøtter folkeskolereformens intentioner.

Forslaget har været behandlet på to møder med de to bestyrelser, og der er enighed om, at etableringen af et helhedstilbud bedst vil kunne tilgodese børnenes fremtidige behov.

Det foreslås, at helhedstilbudet benytter de matrikler, som de to institutioner benytter nu. Med dannelse af et helhedstilbud betales en samlet takst. Fritidstilbudet vil således ikke kunne fravælges. Der er i dag 4 af Skovmoseskolens 120 elever, som ikke benytter sig af fritidstilbudet.

Det foreslås desuden, at det fortsat vil være muligt at tilkøbe et morgenpasningstilbud, samt at der etableres et aftenklubtilbud, som ligeledes kan tilkøbes.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Helhedstilbudet er takstfinansieret.
Der udarbejdes en ny takst pr. 01.08.2014 på baggrund af de konkrete udgifter i overensstemmelse med aftalerne i KKR Hovedstaden og i Netværk 6. Taksten for det nye helhedstilbud holdes inden for den samlede takst til de to nuværende institutioner.

Tidsplan

De to institutioner lægges sammen således, at de fungerer som et helhedstilbud fra 01.08.2014.

Bilag

Bilag 1: Indstilling til helhedstilbuddet_Espelunden
Bilag 2: Indstilling til helhedstilbuddet_Skovmoseskolen

Ændrede regler for sammensætning af skolebestyrelserne
Sag nr. 97

Sagens kerne

I forbindelse med ændring af Lov om Folkeskolen er der åbnet mulighed for en ændret sammensætning af skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at skolebestyrelsernes sammensætning forøges med to repræsentanter udpeget fra erhvervslivet, foreningslivet eller en lokal ungdomsuddannelse,
 2. at såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det, kan SFO-lederen eller en afdelingsleder deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, og
 3. at sagen sendes i høring i skolebestyrelserne og genoptages på februarmøderækken.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Med ændringen af Lov om Folkeskolen gives Kommunalbestyrelsen mulighed for at træffe beslutning om skolebestyrelsens samensætning efter udtalelse fra de berørte bestyrelser.

Skolebestyrelsen skal fortsat bestå af et flertal af forældrerepræsentanter, og der skal fortsat vælges repræsentanter fra medarbejdere og elever. Det bliver som noget nyt desuden muligt at tilbyde to pladser i skolebestyrelsen til repræsentanter fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv eller fra de lokale ungdomsuddannelser.

Kommunalbestyrelsen har endvidere mulighed for at beslutte, at skolefritidsordningens leder samt eventuelle ledere fra en skoles afdeling, fx 10. klasse på Valhøj Skole, kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Lovændringen har ingen økonomiske følger.

Tidsplan

Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne således, at sagen kan genbehandles på februarmøderækken 2014.
Ændringen træder i kraft ved det kommende valg til skolebestyrelserne i 2014 og indarbejdes i vedtægterne om skolens styrelse.

Orientering om arbejdet med skolereformen
Sag nr. 98

Sagens kerne

Sagen fremlægger status på arbejdet med forberedelse af implementeringen af folkeskolereformen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Det overordnede arbejde med folkeskolereformen finder sted i et samarbejde mellem skoleledelserne og Børne- og Kulturforvaltningen. Fællestillidsrepræsentanterne fra Rødovre Lærerforening, BUPL og FOA er inviteret med til drøftelserne.

Møderne i september og oktober 2013 er brugt på planlægning af processen såvel mellem skoleledelserne og Børne- og Kulturforvaltningen som på de respektive skoler. På oktobermøderækken 2013 blev der fremlagt en procesplan for arbejdet og for den politiske inddragelse.

Siden har skoleledelserne og Børne- og Kulturforvaltningen deltaget i et tre-dages kursus afholdt af KL og COK om implementeringsprocessen, den politiske inddragelse og reformens indhold. Desuden er det blevet drøftet, hvorledes Kommunalbestyrelsen fremover kan styre den kommunale folkeskole, og der er lagt en beslutningssag frem på novembermøderækken. Det er her besluttet, at styringsparametrene i 'den nye folkeskole' bliver ud fra effektmål, som vil blive nærmere defineret, når Undervisningsministeriet bliver færdig med at udvikle de nye 'fælles mål'.

I november er der taget hul på en drøftelse af pædagogernes rolle i reformen. Udgangspunktet er, at de skal deltage i den understøttende undervisning på 0. - 9. klassetrin. Der er desuden taget hul på en drøftelse af SFO'ernes rolle i den fremtidige skole, og der er enighed om at se hele dagen, skole og fritid, som et læringstilbud.

Herudover er der indledt drøftelser om, hvorledes Rødovre Kommune skal udmønte Lov nr. 409 om lærernes arbejdstid. Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at lærernes arbejdstid fra og med skoleåret 2014/15 som udgangspunkt skal planlægges med 41 uger af 37 timers arbejde på skolen samt en lederstyret pulje til opgaver, der ligger uden for de 37 timer. Dette har været fremlagt i MED-systemet til drøftelse.

Gennem efteråret har Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Bygningsafdelingen og skolerne set på mulighederne for at etablere medarbejderarbejdspladser og møderum på skolerne. Arbejdet med at etablere disse er igangsat.

Sideløbende har Børne- og Kulturforvaltningen holdt møder med bestyrelserne for Skovmoseskolen og Fritidstilbudet ved Espelunden med henblik på at undersøge mulighederne for at lægge de to institutioner sammen og etablere et helhedstilbud. Begge bestyrelser anbefaler, at der etableres et helhedstilbud, og der er fremlagt en selvstændig sag herom.

Herefter påbegyndes drøftelserne om skolens åbning til det omgivende samfund og 'andre aktører' i undervisningen.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Sagen er en del af en proces frem mod skoleåret 2014/2015.

Islev ID linjen, Åbning af Islev Skole ud mod Islevbrovej - ansøgning om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb
Sag nr. 99

Sagens kerne

Dette projekt er et delprojekt i forhold til realiseringen af helhedsplanen for Islev, der skal skabe en attraktiv bydel med spændende og attraktive byrum, som inspirerer til ophold og liv. Projektet omfatter arealer på Islev Skole ud mod Islevbrovej.

Sagen fremsættes i henhold til budgetaftale for 2014 indgået mellem A og F.

 Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet i 2013, hvorfor der søges et rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. der finansieres af kassen.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 3.800.000 kr. til gennemførelse af projektet som beskrevet, og i henhold til den beskrevne tidsplan.

Sagen fremlægges til politisk beslutning både i Teknik- og Miljøudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at udarbejdelse af skitseforslag igangsættes ud fra beskrivelse af opgaven samt tidsplan,
 2. at der afsættes et rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. der finansieres af kassen i 2013, samt
 3. at der gives en anlægsbevilling på 3.800.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I 2012 blev der igangsat en konkurrence om at gøre Islev mere attraktiv, og et forslag fra Sleth arkitekter blev den 24.09.2013 godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet (sag nr. 141) som udgangspunkt for det videre arbejde.

En meget væsentlig del af projektet var etablering af en gennemgående ID linje (Islev linjen) gennem Islev ad Islevbrovej, der kan danne en rygrad for hele bydelen og skabe sammenhæng. Islev linjen er at opfatte som et langstrakt byrum med en markant trærække, hvortil de øvrige byfunktioner kan knyttet sig til. Dette kan være i form af spændende byrum, der åbner sig op, så der kommer synligt liv i bydelen.

Islev Skole er vigtig for bydelen, både fordi skolen ligger direkte op til Islev linjen, og fordi der her er et naturligt liv med skoleaktiviteter og fritidstilbud. Skolen lukker sig i dag mod vejen, men det er tanken at åbne op, så skolen i højere grad bliver en levende del af lokalområdet. Det er samtidig målet at skabe en flot og tydelig adgang til skolen.

Beskrivelse af området mod Islevbrovej

Området, der er omfattet af projektet, fremgår af vedlagte luftfoto, hvor grænsen i forhold til helhedsplanen for Islev er markeret. Mod Islevbrovej er der på størstedelen af strækningen en høj bøgehæk, som lukker skolen af. Mod øst findes et større grønt område med græs, der i dag anvendes til boldspil både af skolen og boldklubben Orient. Mod Islevbrovej ved indgangen til skolen findes 2 mindre murstensbygninger, den tidligere pedelbolig og inspektørbolig. Begge bygninger har rester af haver mod vejen. Derudover findes en midlertidig pavillon samt flere skure. Der er cykelparkering og cykler overalt ved indgangen til skolen. Ved indgangen til skolegården findes parkeringspladser.

Udgangspunktet for udarbejdelse af skitseforslaget vil i hovedtræk være følgende:

 • Der skal skabes et attraktivt opholdsmiljø mod Islevbrovej som både kan benyttes af skolen og af borgerne.
 • Der skal skabes en synlig, flot og tydelig adgang til skolen.
 • Anvendelsen af de småbygninger mod vejen bør vurderes, således at funktionerne i disse kan være med til at skabe liv i området.
 • Det eksisterende grønne område skal åbnes op og gøres attraktivt til boldspil og som en lille grøn oase.
 • De grønne træk i de tidligere haver skal indgå som en del af et attraktivt opholdsmiljø.
 • Cykelparkering skal organiseres bedre, så de mange cykler ikke optager al pladsen, og så der skabes mulighed for ophold og andre aktiviteter.
 • Bilparkeringen skal søges minimeret og planlægges, så parkering sker på de bløde trafikanters vilkår.

Sammenhæng med ID linjen (Islev linjen)

Det vil være vigtigt for det samlede resultat, at åbningen af Islev skole planlægges i sammenhæng med projektet om ID linjen, således at holdning til farver, materialer, inventar og belægninger koordineres. Det er derfor tanken, at planlægningen af Islevlinjen sker sideløbende og således, at et ideoplæg til principper for ID linjen vil forelægges samtidigt med projektforslag til åbning af Islev Skole. Det er planen, at begge projekter vil blive fremlagt til politisk beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet i april 2014.

Organisering

Teknisk Forvaltning er ansvarlig for projektet, men da det også berører Børne- og Kulturforvaltningen, vil sagen fremlægges til politisk beslutning både i Teknik- og Miljøudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Projektet vil blive udarbejdet i tæt samarbejde med både Børne- og Kulturforvaltningen, skolen og med ekstern bistand.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan 2010 – 2022.

Islev Helhedsplan af august 2013.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet i 2013, hvorfor der søges et rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. der finansieres af kassen, samt at der ansøges en anlægsbevilling på 3.800.000 kr. til gennemførelse af projektet som beskrevet mv.

Tidsplan

 

Teknik- og Miljøudvalget: 03.12.2013
Børne- og Skoleudvalget: 03.12.2013
Økonomiudvalget: 11.12.2013
Kommunalbestyrelsen: 17.12.2013
Udarbejdelse af skitseprojekt: december - marts
Godkendelse af skitseprojekt: april 2014
Projektering og udbud: april - juni 2014
Forventet byggeperiode: juli - december

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort over Islev Skole med markering af areal omfattet af Helhedsplan for Islev

Forslag til Kommuneplan 2014
Sag nr. 100

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28.08.2012 i forbindelse med offentliggørelsen af Kommuneplanstrategien 2012 (sag nr. 227), at revidere Rødovre Kommuneplan 2010-2022 delvist efter temaet vækst gennem bæredygtig byudvikling.

Sagen behandles i alle fagudvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til Kommuneplan 2014 med miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommuneplanrevisionen omhandler fem udviklingsområder med fokus på det enkelte områdes muligheder og potentialer for, at bidrage til det rige hverdagsliv, kommunens fortsatte vækst og en samlet bæredygtig byudvikling i Rødovre. 

De fem udviklingsområder er:

 1. Rødovre Nord
 2. Bykernen
 3. Korsdalskvarteret
 4. Rødovre Syd
 5. Islevdal Erhvervskvarter

Udviklingsområderne er blevet udpeget i Kommuneplanstrategi 2012, hvoraf nr. 1-4 også er udpeget i Kommuneplan 2010-2022, side 98.

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2014

Forslaget til kommuneplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 1. 

Miljøvurderingen inddrager kommuneplanforslagets principper, de anførte retningslinjer og ændringerne i arealudlæg. Derimod tager miljøvurderingen ikke stilling til de konkrete miljøvurderinger for udmøntning af planen i projekter, der skal gennem VVM-proces eller for så vidt forhold, som reguleres i lokalplaner.

En samlet byudvikling i Rødovre

Som det er beskrevet i Kommuneplanstrategi 2012, er det vigtigt at sikre en bæredygtig sammenhængende byudvikling.
De fem udviklingsområder er placeret i forskellige dele af kommunen, og det er vigtigt at sikre, at der skabes en sammenhæng i udviklingen, så der sikres et bredt udbud af nye boliger, erhverv og andre byfunktioner, der kan være med til at tiltrække en lang række nye borgere og arbejdspladser til Rødovre, samtidig med at der sikres bedre forhold for dem der allerede bor og arbejder i kommunen.

De store trafikårer både forbinder og opdeler byen og byudviklingsområderne, ligesom den kollektive trafik forbinder områderne. Andre elementer som grønne strøg er også med til at skabe en sammenhæng. Derudover er det vigtigt, at skabe en relation mellem det nye og det der har været, for at sikre en autencitet i byudviklingen. Der skal ikke bare planlægges for en bæredygtig sammenhængende byudvikling generelt, men derimod skal byudviklingen være forankret i det lokale miljø i Rødovre. Derfor skal Rødovres arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter være grundlaget for en ny udvikling. Byudviklingen er afhængig af en grundig trafikanalyse, der kan klarlægge, hvordan de foreslåede projekter vil indvirke på byens samlede trafikale struktur.

Med offentliggørelsen af Fingerplan 2013 er der nu mulighed for, at planlægge for en kommende letbane langs Ring 3. Med en planlagt station i Rødovre ved krydset mellem Ring 3 og Slotsherrensvej er der mulighed for, at udpege stationsnære arealer i de to udvikingsområder Rødovre Nord og Islevdalvej Erhvervskvarter.

Retningslinjer for byudvikling

Retningslinjerne omhandler flere forhold. Herunder hensyntagen til kulturarv i planlægningen, rækkefølgeplan mv.

Retningslinjerne i Kommuneplan 2014 omhandler, hvordan der i planlægningen skal tages hensyn til sammenhængen med visionerne for, hvordan byen skal opleves. Rødovre skal være en grøn by og det grønne element i byen skal være med til at skabe sammenhæng. Ligesom det er vigtigt, at vejene i højere grad er med til, at binde kommunen sammen frem for at dele den.

Der er ikke foretaget ændringer i rækkefølgeplanen. Det vurderes stadig, at udviklingen omkring Korsdalskvarteret og Rødovre Syd vil have regional betydning. Det forventes ligeledes, at byudviklingen af disse områder igangsættes i den første halvdel af planperioden. Forventningerne beskrevet med rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2010-2022 blev ikke indfriet, idet byudviklingen i de to områder ikke for alvor er gået i gang på nuværende tidspunkt, selvom der er taget forskellige skridt for at udvikle projekterne.

De 5 udviklingsområder

I Kommuneplan 2014 er der kun ændringer til ganske få rammeområder i fht. Kommuneplan 2010-2022.

Udviklingsområderne er i flere tilfælde nået til et punkt, hvor der er udarbejdet en helhedsplan for udviklingsområdet. Det forventes, at der efter den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2014 vil kunne udarbejdes lokalplan for flere udviklingsområder. Der udestår dog flere analyser og forarbejder for flere af udviklingsområderne. I forbindelse med udviklingsarbejdet forventes det, at der i forhold til den fremtidige anvendelse i udviklingsområderne, at der i den kommende planperiode vil blive foretaget en analyse af detailhandelsstrukturen i Rødovre Kommune. 

1 Rødovre Nord

Siden offentliggørelsen af Kommuneplanstrategi 2012 har Rødovre Kommune fået udarbejdet en helhedsplan for det centrale Islev med Islevbrovej som rygrad. Hensigten med helhedsplanen er, at skabe det bedst mulige grundlag for, at bydelens udvikling kan styres i en gunstig retning, så Islevs eksisterende kvaliteter og de fremtidige tiltag i bydelen vil løfte hinanden og berige hele bydelen. En anden væsentlig målsætning var, at få et konkret bud på, hvordan den trafikale sammenbinding i Islev styrkes og hvordan der skabes nogle nye smukke byrum. 

Helhedsplanen kan bruges i flere sammenhænge: Som et indlæg i diskussionen om Islevs samlede udvikling, som grundlag for udarbejdelsen af fremtidige lokalplaner i området og som grundlag for udarbejdelsen af anlægsprojekter i bydelen som f.eks. renovering, omlægning og forskønnelse af veje, istandsættelse og forskønnelse af skolens udearealer, ny indretning af torvet. 

For at kunne realisere helhedsplanen foreslås følgende ændringer til de eksisterende rammeområder:

 • 1D02 ændres til 1F05, hvilket betyder, at anvendelse ændres fra offentlige formål til boliger, administration, service- og liberale erhverv. Bebyggelsesprocenten ændres fra 40 til 50 % for området under et. Rammeområdet udpeges som stationsnært i henhold til den planlagte station i forbindelse med en ny letbane i Ring 3.
 • Ejendommene Niels Frederiksens Allé 2-14, Slotsherrensvej 390 og Islevgård Allé 1-3 inddrages i rammeområde 1F05 og flyttes dermed fra rammeområde 1B02. Anvendelsen ændres fra bolig til blandet bolig- og erhverv. Bebyggelsesprocenten ændres fra 30 til 50 %, mens det maksimale etageantal ændres fra 1½ til 4 etager.
 • 1B08 slås sammen med 1F01 og ændrer anvendelse fra tæt-lav bolig til boliger, service- og liberale erhverv, virksomheder uden miljøgener. Bebyggelsesprocenten for det tidligere delområde 1B08 ændres fra 40 til 60 %, samtidig ændres det maksimale etageantal fra 1½ til 3. Det betyder samtidig, at det maksimale etageantal for 1F01 ændres fra min. 2 til 3 etager.
 • Derudover udpeges rammeområderne 1C01, 1D01,1F01 og 1F03 som stationsnære.

2 Bykernen

Der er udarbejdet en helhedsplan for bykernen.

Det er visionen, at bykernen kan omdannes til en bydel sammensat af forskellige funktioner og hermed blive et levende sted, hvor strategisk planlægning sikrer synergi imellem fem visionslag.

De fem visionslag handler om at skabe et udvidet byliv, tætte byrum, arkitektur af høj kvalitet, intensive grønne rum og et varieret og attraktivt boligudbud på et bæredygtigt grundlag.

Målet er at skabe en bykerne, der kan tilfredsstille og tiltrække forskellige behov på samme tid. Her kan alt samles på ét sted. Her kan alle de nødvendige byfunktioner ligge i gå-afstand fra hinanden. Her kan spændende gader og små pladser indrettes på bylivets præmisser og nye arkitektoniske perler danne vigtige pejlemærker. Her vil være et grønt overskud og en fantastisk park. Her vil byliv og fuglesang være side om side sammen med boliger til alle behov. Her vil være plads til en social mangfoldighed.

Byliv er afhængig af tæthed og fremkommelighed. Derfor arbejdes der på, at få metroen til Rødovre, så den kollektive trafik styrkes. Bilerne skal ikke tage unødigt plads i byrummene. Bydelen er for gående og cyklende, men biler skal dog kunne komme frem, hvor det er nødvendigt. Der skal foretages en trafikanalyse, idet nogle af Rødovres mest bilbetjente funktioner ligger i dette område. Analysen skal tage højde for eventuelt ændrede rejsemønstre ved etablering af en metro i området.

For at kunne realisere helhedsplanen foreslås følgende ændringer til de eksisterende rammeområder:

 • For rammeområde 5F06 og 5F07 ændres bebyggelsesprocenten fra 60 til 120 %, samtidig med at bebyggelsens maksimale etageantal ændres fra 2-3 etager til 7 etager.
 • Rammeområde 5B23 optages i rammeområde 5F06 og ændrer anvendelse fra etagebolig til etageboliger, administration, service- og liberale erhverv, virksomheder uden miljøgener. Bebyggelsesprocenten ændres fra 60 til 120 %. Det maksimale etageantal ændres fra 4 til 7 etager.
 • Undervisning tilføjes til den fremtidige anvendelse for rammeområde 5D03. 

3 Korsdalskvarteret

Udviklingsområdet var også udpeget i forbindelse med Kommuneplan 2010. På daværende tidspunkt forventede man, at et projekt i samarbejde med COOP om udviklingen af området var lige på trapperne. Der var udarbejdet visioner for et nyt bykvarter - ”Irmabyen”. Desværre gik projektet i stå.

I 2013 blev der igen sat skub i udviklingen af området, idet COOP satte en udvikler til at igangsætte en ny udviklingsproces. Visionen er stadig en ny bydel med nye boliger i Rødovre – både flere af nogle af dem vi har (og stadig har brug for flere af), men også helt nye typer af boliger som f.eks. seniorboliger, familieboliger, bofællesskaber m.fl., dertil kommer naturligvis flere nye arbejdspladser, især indenfor service og administration og forhåbentlige mange nye innovative arbejdspladser.

”Kaffetårnet” er naturligvis stadig udpeget som bevaringsværdigt og vil indgå som et centralt element i den nye bydel – som et landmark.

Der forelægger et udkast til en helhedsplan for udviklingsområdet. Det planlagte projekt kan ikke udfoldes indenfor de eksisterende rammer beskrevet for rammeområde 4F01,

For at kunne realisere helhedsplanen foreslås følgende ændringer til de eksisterende rammeområder:

 • Bygningshøjden for rammeområde 4F01 ønskes ændret fra 2-5 etager til 8 etager. Baggrunden er, at helhedsplanen peger på et mere varieret udbud af byggeri både i forhold til type, arkitektur og etagehøjde. Bebyggelsesprocenten for rammeområdet ændres fra 80 til 85 %.
 • For rammeområde 4D02 tilføjes fritids- og idrætsformål til den fremtidige anvendelse for at muliggøre f.eks. tennisbaner.  

4 Rødovre Syd

Der er afsat ressourcer til at igangsætte en proces, der skal sikre en realisering med udgangspunkt i konkurrenceprojektets og Rødovre Kommunes visioner for området. Der fokuseres på to delforløb i den kommende periode. Et forløb omkring udviklingen omkring Rødovre Station og Agerkær, og et forløb hvor Rødovre Kommune i samarbejde med boligselskaberne i området, igangsætter en proces der skal munde ud i en lokalplan, hvorefter boligbebyggelsen kan omdannes i forlængelse af konkurrenceprojektet.

Fortætningen af Milestedet kan ske med baggrund i de eksisterende rammer.

For at kunne realisere helhedsplanen foreslås følgende ændringer til de eksisterende rammeområder

 • Rammeområde 7F04 optages i rammeområde 7C01. Den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra henholdsvis 900 % og 500 % til 300 %. Ligeledes ændres bygningshøjden fra henholdsvis 25 etager og 8 etager til 9 etager.
 • Derudover ændres ramme 7C01 så stationsnærheden udnyttes til, at give mulighed for, at placere uddannelse omkring stationen.
 • Ved Agerkær oprettes et nyt rammeområde 6F02 - Agerkær med en bebyggelsesprocent på 250 % og en maksimal etagehøjde på 9 etager. Afgrænsningen af rammeområde 6F01 ændres som konsekvens af dette. Grunden med det nedrevne højhus ved Ruskær ligger i rammeområde 6F01 og rammerne for en eventuelt kommende lokalplan for bebyggelse på grunden ændres dermed ikke. (For at der kan opføres ny bebyggelse skal der jf. Tillæg 1 til Lokalplan 108, § 7a udarbejdes en ny lokalplan).
 • Den fremtidige anvendelse af rammeområde 6F02 fastlægges til stationsnært kerneområde, boliger, administration, serviceerhverv, liberale erhverv, kulturelle formål og uddannelse.  

Med hensyn til den fremtidige anvendelse skal der i den kommende planperiode foretages en analyse af detailhandelen i området, der bl.a. skal afdække mulighederne for hvilken type detailhandel, og hvor meget, der er behov for omkring stationen.  

5 Islevdal Erhvervskvarter

Set i lyset af de seneste års udvikling og ændringer i erhvervsstrukturen i hovedstadsområdet, ønsker Rødovre Kommune at skabe en ny lokalplan for Islevdal Erhvervskvarter.

En lokalplan kan imødekomme et stigende behov, bl.a. for mindre pladskrævende erhverv.

Lokalplanen skal desuden give bud på, hvordan den vigtige lokalitet både i forhold til motorvejsnettet og den kommende letbane kan udnyttes bedst muligt.

Ved at omdanne området og åbne for de mindre pladskrævende erhverv, kan der skabes flere arbejdspladser, hvilket skal være med til at styrke livet i og brugen af området.

Et centralt element i den kommende lokalplan bliver, at styrke områdets attraktion og tiltrækningskraft, ved at sætte fokus på et udvidet erhvervsliv samt en styrkelse af områdets fysiske kvaliteter.

Den nordlige del af området udpeges stationsnært i forbindelse med etableringen af letbane i Ring 3. Muligheden for dette er fastlagt i forbindelse med offentliggørelsen af Fingerplan 2013, der har letbanen i Ring 3 med som kommende stationsnære områder. Dette vil betyde, at der kan planlægges for regionale funktioner og kontorbygninger på mere end 1.500 m2 i dele af erhvervsområdet.

For at imødekomme den fremtidige planlægning foreslås følgende ændringer til de eksisterende rammeområder:

 • For rammeområde 1E01 og 1E04 tilføjes liberale erhverv til den fremtidige anvendelse, ligesom bebyggelsesprocenten ændres fra 70 til 120 %. Samtidig ændres den maksimale bygningshøjde fra 8,5 meter til 5 etager også for begge rammeområder.
 • Rammeområde 1E01 og 1E04 udpeges som stationsnært i henhold til den planlagte station i forbindelse med en ny letbane i Ring 3.
 • Liberale erhverv tilføjes den fremtidige anvendelse for rammeområde 1E02, samtidig ændres bebyggelsesprocenten fra 50 til 60 %.

Øvrig planlægning uden for kommuneplanrevisionen

Sideløbende med arbejdet med kommuneplanen har der været forskellige planprocesser med stor bevågenhed. Her kan bl.a. nævnes planlægning for omdannelse af området omkring Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet. Derudover er der også igangsat planprocesser for nye lokalplaner for eksempel for ejendommene omkring Slotsherrensvej 203-205. Disse planprocesser er ikke sammenhængende med kommuneplanrevisionen, og er ikke en del af de udpegede udviklingsområder. Generelt er der tale om mindre områder og mindre projekter uden væsentlig betydning for byudviklingsområderne.

Der er også igangsat en planproces for det tidligere Statens Pædagoiske Forsøgscenter. Denne lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg er en del af udviklingsområdet Rødovre Nord og kører sideløbende med kommuneplanprocessen. De kommende planforslag er afstemt i forhold til kommuneplanrevisionen.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til Kommuneplan 2014 offentliggøres og sendes i offentlig høring i 8 uger fra januar til marts 2014.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kommuneplan 2014
Bilag 2: Miljøvurdering af Rødovre Kommuneplan 2014

Diverse
Sag nr. 101

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK