Børne- og Skoleudvalget

12-08-2014

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Kim Hammer (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Hans Houmøller(Ø)

Sager 83 - 89

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 83

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Svar på ansøgning om deltagelse i udviklingsprogram for forenklede Fælles Mål
 3. Ansøgning til A.P. Møller Fondens folkeskoledonation
 4. Orientering om projekt Liv og Læring - i fremtidens daginstitution
 5. Orientering om Manu Sareens, minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Sankt Hans-møde - Det gode børneliv
 6. Fremtidig dialogmøde for skoleområdet samt daginstitutionsområdt 2015

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for BSU for perioden 23.05.14 - 24.07.14
Bilag 2: Svar på ansøgning om deltagelse i udviklingsprogram for forenklede Fælles Mål
Bilag 3: Ansøgning til A.P. Møller Fondens folkeskoledonation
Bilag 4: Orientering om projekt Liv og Læring - i fremtidens daginstitution
Bilag 5: Sankt Hans-møde om det gode børneliv
Bilag 6: Dialogmøde for skoleområdet samt daginstitusionsområdet 2015

Forventet behov for daginstitutionspladser - august 2014
Sag nr. 84

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra august 2014 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden august 2014 til juli 2015.

Der er i lighed med tidligere år en del ledige pladser i dagplejen. Dette skyldes dels, at man forsøger at udsætte indskrivningen af nye børn til efter den enkelte dagplejers sommerferie, og dels at mange integrerede institutioner tager ekstra vuggestuebørn ind, så længe de har ledige børnehavepladser.

Der henvises endvidere til den forventede demografiregulerede kapacitetstilpasning i 2015.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Forventet kapacitet og behov for daginstitutionspladser august 2014 - juli 2015

Madordning i daginstitutionerne 1. januar 2015
Sag nr. 85

Sagens kerne

I henhold til Dagtilbudsloven er der foretaget afstemning i forældrebestyrelserne om fra- eller tilvalg af forældrefinancieret frokostordning for børnehavebørnene i daginstitutionerne for den næste toårige periode, som løber fra 1. januar 2015 - 31. december 2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forældrebestyrelsernes beslutninger tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Bemærkninger fra en forælder af 31. juli 2014 blev omdelt på mødet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2010 retningslinierne for fravalg/etablering af fleksibel frokostordning i daginstitutionerne. Ordningen trådte i kraft 1. august 2011.

Forældrebestyrelserne i kommunens daginstitutioner skal give meddelelse om eventuelt fravalg hvert andet år inden udgangen af juni måned med ikrafttræden den efterfølgende 1. januar.

De to institutioner Børnehuset Græshoppen og Børnehuset Regnbuen valgte, som de eneste af kommunens daginstitutioner, at etablere frokostordning for børnehavebørnene. Frokostordningen i de to institutioner er forløbet fuldt ud tilfredsstillende, og institutionerne ønsker at fortsætte ordningen.

Frokostordningen, som er fuldt ud forældrefinancieret, koster 689 kr. pr. måned i 2014 ved 11 måneders betaling, og er omfattet af friplads- og søskenderabatordningen.

Udover Græshoppen og Regnbuen har forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Rønneholm valgt at indføre frokostordning fra 1. januar 2015 under forudsætning af, at madproduktionen kan foretages i egne køkkener.

Børneinstitutionen Rønneholm producerer i 2014 mad til 54 vuggestuebørn. For at skabe mulighed for egenproduktion af mad til yderligere 130 børnehavebørn fra januar 2015 skal der foretages mindre bygningsmæssige tilpasninger samt indkøbes supplerende køkkenudstyr til brug for tilberedningen.

I de resterende institutioner har forældrebestyrelserne, og bestyrelserne i de selvejende daginstitutioner, fravalgt ordningen.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Frokostordningen er forældrefinancieret.

Teknisk Forvaltning anslår udgiften til mindre bygningsmæssige ombygninger og indkøb af supplerende køkkenudstyr til ca.150.000 kr. Udgiften afholdes inden for Børne- og Skoleudvalgets samlede ramme.

Tidsplan

Den 1. januar 2015.

Bilag

Bilag 1: Bemærkning fra en forælder af 31.07.2014

Forslag om sammenlægning af Vuggestuen Sommerfuglen og Børneinstitutionen Vårfluen
Sag nr. 86

Sagens kerne

Forslag om sammenlægning af Vuggestuen Sommerfuglen og Børneinstitutionen Vårfluen fra 1. juli 2015 med én fælles ledelse og på sigt én forældrebestyrelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at en ledelsesstruktur med én fælles ledelse godkendes
 2. at mindreudgiften til løn i 2015 på 42.000 kr. anvendes til implementering, personalemæssige aktiviteter og vikarudgifter
 3. at mindreudgiften for 2016 ff på 84.000 kr. årligt - svarende til 14 ledelsestimer - anvendes til styrkelse af ledelsen på området generelt.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede i august 2003, at konkrete sager om sammenlægning af geografisk tæt placerede institutioner skulle forelægges udvalget, i takt med at mulighederne opstod.

Lederen af Vuggestuen Sommerfuglen har valgt at gå på efterløn med udgangen af juni måned 2015. I den forbindelse foreslår Børne- og Kulturforvaltningen en ny ledelsesstruktur med én ledelse og på sigt én forældrebestyrelse. Desuden foreslås det, at de nuværende fysiske rammer bibeholdes, at institutionerne betragtes som to enheder i visitationssammenhæng, og at de to institutioners navne bibeholdes.

Den samlede børnenormering er 30 vuggestuebørn (60 enheder) i Sommerfuglen og 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn (80 enheder) i Vårfluen - i alt 140 enheder.

Den børnerelaterede del af personalenormeringen efter den gældende tildelingsmodel for personalenormering/lønsum foreslås uændret ved omstruktureringen.

I lighed med tidligere sammenlægninger foreslås strukturen udmøntet ved en fælles ledelse bestående af et team med en leder samt en afdelingsleder i hvert hus, hvoraf den ene afdelingsleder skal fungere som souschef. Lederen skal være administrativ, personalemæssig, pædagogisk og økonomisk ansvarlig for den samlede institution.

Med udgangspunkt i den nævnte tildelingsmodel, og lignende sammenlægninger, foreslås den samlede ledelsestid fastsat til 40 timer pr. uge samt 10 ledelsestimer ekstra på grund af de to institutioners fysiske placering ca. 500 m fra hinanden. De i alt 50 ledelsestimer foreslås fordelt med fuld ledelsestid på 37 timer pr. uge til lederen og 13 timer fordelt mellem de to afdelingsledere. Hidtil har der været 32 ledelsestimer i hver af de to institutioner. Mindreudgiften efter en sammenlægning er i alt 14 ledelsestimer svarende til 84.000 kr. årligt, idet der er taget højde for højere lønudgift til ledelsen efter sammenlægningen.

Mindreudgiften i 2015 på ca. 42.000 kr. foreslås anvendt til implementering, personalemæssige aktiviteter, vikarudgifter m.v., og for 2016 ff til styrkelse af ledelsen på området generelt.

Forslaget har været drøftet med BUPL og har været sendt til høring i personalegrupperne og forældrebestyrelserne.

Som det fremgår af vedlagte bilag har personalegruppen foreslået 16 i stedet for 10 ekstra ledelsestimer pr. uge til fordeling mellem de to afdelingsledere, og forældregruppen har foreslået 23 i stedet for 10 timer ekstra ledelsestimer pr. uge. Desuden foreslår forældregruppen, at Boldklubben Orients klubhus, som er nabo til Vårfluen, erstatter Sommerfuglens nuværende lokaler, hvilket vil kræve en omfattende renovering, samt at der kan findes velegnede erstatningslokaler til Orient. Børne- og Kulturforvaltningen kan derfor ikke umiddelbart anbefale dette forslag.

Lov- og plangrundlag

Børne- og Skoleudvalgets principbeslutning fra august 2003 om sammenlægning af geografisk tæt placerede institutioner.

Økonomiske konsekvenser

En mindreudgift på 42.000 kr. i 2015 og 84.000 kr. årligt i 2016 ff foreslås anvendt til styrkelse af ledelsen på området generelt.

Tidsplan

Fra 1. juli 2015. 

Bilag

Bilag 1: Udtalelser fra personale- og forældregruppen af 27. juni 2014

Omlægning af skoledistrikterne for Islev Skole og Tinderhøj Skole
Sag nr. 87

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til omlægning af skoledistrikterne for Tinderhøj Skole og Islev Skole. Baggrunden for forslaget er, at der er et meget stort elevgrundlag til Islev Skole de kommende år, hvilket kan betyde, at Islev Skole vil skulle oprette 4 spor, samtidig med at elevgrundlaget til Tinderhøj Skole ikke er stort nok.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at området som afgrænses af Ved Volden i vest og af Slotsherrensvej i syd overflyttes fra Islev Skoles distrikt til Tinderhøj Skoles distrikt, og
 2. at forslaget sendes til høring i Islev Skoles og Tinderhøj Skoles bestyrelser, med henblik på at ændringen af skoledistrikterne iværksættes med indskrivningen til skoleåret 2015/2016.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der foreslås en omlægning af skoledistrikterne for Islev Skole og Tinderhøj Skole. Aktuelt er Islev Skole presset af et for stort elevgrundlag i forhold til, at skolen er 3-sporet. En 3-sporet skole kan maksimalt rumme 84 elever pr. årgang. Samtidig er elevgrundlaget til Tinderhøj Skole for lille i forhold til, at skolen kan have en sund økonomi jf. den elevafhængige tildelingsmodel, de økonomiske resurser fordeles efter. Endvidere forventes der på sigt en stigning i børnetallet for Islevdistriktet, på grund af de forventede udbygninger på 'SPF-grunden' og på 'Danmarks-grunden', samt en udskiftning i beboersammensætningen i 'Brunevang'.

Omlægningen af distrikterne kan berøre to områder:

 1. Området som afgrænses af Ved Volden i vest og af Slotsherrensvej i syd.

 2. Området som afgrænses af Volden i øst, Jyllingevej i syd og Slotsherrensvej i nord excl. området ved Krogsbækvej/Brandstrupvej.

Ad forslag 1. Fordelen ved at pege på forslag 1 er, at det er et mindre område, hvor eleverne ikke vil få længere til skole i nævneværdig grad. Ulempen er, at eleverne skal krydse Slotsherrensvej, som er en bred befærdet vej.
Ad forslag 2. Fordelen ved at pege på forslag 2 er, at eleverne ikke skal krydse befærdede veje. Ulempen er, at det er et stort område, hvilket vil betyde, at nogen elever vil få en væsentlig længere skolevej.

Hvis hastigheden i udbygningsplanerne og ændringerne i beboersammensætningen tilsiger det, vil det være muligt at overføre begge områderne fra Islev Skole til Tinderhøj Skole. Det er imidlertid vanskeligt at forudse, hvornår byggerierne starter, samt hvor mange børn, der flytter ind i udbygningsområderne, hvorfor der i første omgang foreslås den nødvendige ændring i forhold til det aktuelle elevtal.

Der henvises til bilag 1, der viser elevtallene ved de aktuelle distrikter samt ved overflytning af de skitserede områder, samt til bilag 2 som viser de eksisterende distrikter, og bilag 3 som viser de skitserede omlægninger af distrikterne.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Med fastholdelse af Islev Skole med 3 spor og med et større elevgrundlag til Tinderhøj Skole, vil der samlet set være en bedre resurseudnyttelse på området.

Tidsplan

Iværksættes med indskrivningen til skoleåret 2015/2016.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 fordeling af elever ved de aktuelle distrikter
Bilag 2: Bilag 2 kort over de eksisterende skoledistrikter
Bilag 3: Bilag 3 kort over nye skoledistrikter

Budgetforslag 2015-2018, Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 88

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2015-2018, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 20. august 2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er Budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på kb-net og i "dueslaget". Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede. Uddybende beskrivelser af de såkaldte "grå bokse" er ligeledes lagt på kb-net.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

I vedlagte bilag fremgår de ændringer vedrørende Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde, som i budgetforslaget er fremstillet som henholdsvis "grå bokse" (effektiviseringer og ændringer i serviceniveau) og "hvide bokse" (større tilpasninger i budgetoplægget).

Udover ændringerne i udvalgets eget budget kan udvalgets områder direkte eller indirekte blive påvirket af generelle besparelser i Økonomiudvalget, fx. besparelser på TR-puljen.

Bilaget viser endvidere udvalgets driftsramme samt størrelsen af de indarbejdede effektiviseringer og ændringer i serviceniveau (driftsreduktion på 2 og 4 pct. af serviceudgifterne), samt det mål-tal der indledningsvist blev beregnet for hvert udvalg.

Bilag

Bilag 1: Ændringer i budgetforslag 2015-2018, BSU

Diverse
Sag nr. 89

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.