Børne- og Skoleudvalget

11-11-2014

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Marianne Christensen(Ø)
Kim Hammer (O)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)

Sager 108 - 114

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 108

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning. Beretning og status for 2013/14

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Vestegnen-Beretning 2014 - Endelig udgave
Bilag 2: Nyhedsliste for BSU perioden 26.09.14 til 29.10.14

Opførelse af ny børneinstitution Vårfluen - Anlægsregnskab 2014
Sag nr. 109

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Projekteringsbevilling 25.01.2011

1.500.000 kr.

Anlægsbevilling 20.12.2011

14.000.000 kr.

Tillæg anlægsbevilling 20.12.2011

1.650.000 kr.

Bevillinger i alt

17.150.000 kr.

Forbrug/Regnskab

16.967.183 kr.

Mindreforbrug

182.817 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 182.817 kr. tilgår kassebeholdningen i 2014.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Opførelsen af ny børneinstituion på Vårfluevej er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Børneinstitutionen Vårfluen er projekteret til 80 enheder og indeholder 4 fleksible grupperum, der kan fungere som både børnehavegrupper og vuggestuegrupper, og er udformet som en vinkelformet bygning, hvor alle grupperum og opholdsrum vender ud mod det grønne opholdsareal med legepladsen.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der blev den 25.01.2011 givet en bevilling på 1.500.000 kr. til projektering af opførelse af en ny børneinstitution på Vårfluevej finansieret af kassebeholdningen.

Den 20.12.2011 blev der givet anlægsbevilling på 15.650.000 kr. til opførelsen, hvoraf 14.000.000 kr. var afsat i investeringsoversigten i budget 2012, og 1.650.000 kr. blev finansieret af kassebeholdningen. Den samlede anlægsbevilling udgør 17.150.000 kr.

Der er forbrugt 16.967.183 kr. og mindreforbruget på 182.817 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab/Økonomioversigt fra Teknisk Forvaltning af 23.10.2014

Forventet behov for daginstitutionspladser - november 2014
Sag nr. 110

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra november 2014 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse for behovet for daginstitutionspladser for perioden november 2014 - oktober 2015.

Såfremt prognosen fortsætter som forventet, vil der være tale om en mindre merindskrivning i marts og april 2015.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventede behov for daginstitutionspladser.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt november 2014 - oktober 2015

Forslag til procedure for afvikling af Børnehaven Barnets Hus
Sag nr. 111

Sagens kerne

Forslag til procedure for afvikling af Børnehaven Barnets Hus.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at driftsoverenskomsten mellem Rødovre Kommune og Børnehaven Barnets Hus opsiges med gældende opsigelsesvarsel, og
 2. at forslaget til procedure for afvikling af institutionen godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget), et medlem - Kim Dreyer Nielsen (C) tog forbehold.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har den 16. september 2014 godkendt, at der blev udarbejdet forslag til afvikling af Børnehaven Barnets Hus.

I forbindelse med den videre behandling af sagen har forvaltningen indhentet en udtalelse fra bestyrelsen og forretningsføreren i Barnets Hus, som den 10. oktober 2014 meddeler, at man fortsat er interesseret i at drive et godt dagtilbud i Rødovre Kommune i tæt samarbejde med forvaltningen, og at man er villig til at investere energi i en rekonstruktion og i driften af børnehaven. Bestyrelsen anerkender samtidig, at der er ledelsesmæssige og pædagogiske udfordringer i institutionen. Børnehaven Barnets Hus stiller sig til rådighed for drøftelser, som Rødovre Kommune måtte ønske.

Forvaltningen har endvidere modtaget skriftlige henvendelser fra forældre og personale, som har ros tilovers for institutionen, og som håber, at en eventuel opsigelse af driftsoverenskomsten revurderes. Forvaltningen har meddelt forældrene, at deres henvendelser vil indgå i den politiske behandling af sagen.

Børne- og Kulturforvaltningen har den 21. oktober udleveret et orienteringsbrev til forældrene i Børnehaven Barnets Hus. Det fremgår heraf, at der den 26. november - umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde den 25. november - vil blive afholdt et møde i institutionen, hvor repræsentanter fra forvaltningen vil skitsere fremtidige muligheder for de børn, der på nuværende tidspunkt er indmeldt i børnehaven. Forvaltningen vil i samarbejde med forældrene aftale den bedst mulige løsning for de enkelte børn. Der er i november 2014 indskrevet 39 børn i institutionen, der forventes at være 19 børn tilbage i maj 2015. Her er ikke taget hensyn til eventuelle privatskolebørn.

Rødovre Kommune har standset indskrivning af børn i institutionen pr. 1. maj 2014.

Siden udvalgets behandling af sagen i september 2014 har lederen overfor bestyrelsen opsagt sin stilling til fratræden med udgangen af april 2015, ligesom souschefen fratræder sin stilling med udgangen af december 2014.

For en selvejende institution er det udelukkende bestyrelsen, som er ansættende og afskedigende myndighed.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Indgår i forbindelse med budgetforslag 2016.

Tidsplan

Institutionen udfases til lukning 31. august 2015.

Gældende opsigelsesvarsel er 9 måneder.

Bilag

Bilag 1: Diverse korrespondancer.pdf

Etablering af gruppetilbud i Daginstitutionen Børnehuset Islemark
Sag nr. 112

Sagens kerne

Sagen omhandler justering af nuværende gruppetilbud samt etablering af nyt gruppetilbud i Børnehuset Islemark for 3-6 årige børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget godkender forvaltningens forslag.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har på nuværende tidspunkt to gruppetilbud for 3-6 årige i dagtilbud, specialgruppen Pegasus i Børnehuset Elvergården og Nyagertilbuddet i børnehaven Nyager.

Pegasus er primært til børn med kontaktsvagheder / kontaktvanskeligheder. To pædagoger fra støtte- og ressourcepædagogkorpset er tilknyttet Pegasus, og har dermed fast base i Børnehuset Elvergården. Gruppen er normeret til mellem fire og seks børn. Gruppen er etableret med det formål at fremme børnenes udvikling i et særligt tilrettelagt lille specialpædagogisk miljø, samtidig med at børnene kan være en del af et pædagogisk og socialt fællesskab med de øvrige børn i institutionen. Enkelte af disse børn har en eller anden form for udfordringer indenfor autismespektret eller vanskeligheder indenfor ADHD kategorien.

Nyagertilbuddet er primært til børn med generelle indlæringsvanskeligheder. To pædagoger fra støtte- og ressourcepædagogkorpset er tilknyttet Nyagertilbuddet, og har dermed fast base i Børnehaven Nyager. Gruppen modtager op til fire børn. I dette tilbud indgår børnene i højere grad i det almindelige børnehaveliv, dog under den forudsætning at der til enhver tid tages højde for, hvad barnet magter at indgå i af forskellige aktiviteter og sociale fællesskaber. Enkelte af disse børn har Downs Syndrom.

For begge tilbud gælder dog, at en diagnose ikke er en forudsætning for at kunne visiteres til gruppetilbuddet. Der er en vis fleksibilitet i, hvordan der visiteres til grupperne, idet der tages udgangspunkt i det enkelte barn og dette barns behov.

Igennem de sidste to år har der været stort pres på de fire pladser, der er i Nyagertilbuddet. I den løbende visitation af børn med generelle indlæringsvanskeligheder er der flere børn, der ønskes placeret i gruppetilbuddet, end kommunen reelt kan tilbyde. Den øgede efterspørgsel er konstateret af såvel fagfolk i PPR (pædagogisk og psykologisk rådgivning) som pædagogiske konsulenter i Børne- og Kulturforvaltningen. Helt aktuelt er der fem børn, der står på ”venteliste”, og som derfor indtil videre er indmeldt med tilknyttet støtte- og ressourcepædagog i de øvrige dagtilbud. Sammensætningen af børn i Pegasustilbuddet har i tilsvarende periode været mere stabil, svarende til den etablerede gruppestørrelse på mellem fire til seks børn.

Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt muligheden for at etablere et tredje gruppetilbud i Rødovre Kommune, primært for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. En gruppestørrelse på fire til fem børn vurderes at kunne opfylde behovet. Samtidig vurderes det, at Børnehuset Islemark vil være egnet til formålet, ud fra en samlet vurdering af de fysiske rammer, og muligheder for at etablere en inkluderende pædagogisk praksis.

Børne- og Kulturforvaltningen vil i samarbejde med ledelsen i Islemark udarbejde et arbejdsgrundlag for gruppetilbuddet, der sikrer at tilbuddet bliver en dynamisk del af institutionens samlede virke og liv. Der skal endvidere sikres gode rammer for inklusion og en god udnyttelse af såvel de specialpædagogiske- som de almenpædagogiske rammer og kompetencer.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår tilbuddet i Islemark etableret til den 1. august 2015, da tidspunktet falder sammen med den almindelige visitation til støtte- og ressourcepædagogtimer.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår samtidig, at harmonisere de personalemæssige ressourcer i de tre gruppetilbud, således at alle modtager fra fire til fem børn, hvilket vurderes at være den gruppestørrelse, der bedst dækker behovet, sammenholdt med de nødvendige personalemæssige ressourcer hertil. Det bemærkes, at Rødovre Kommune pt. udover de interne tilbud, Pegasus og Nyagertilbuddet, har børn i specialpædagogiske institutioner i andre kommuner. Der er i disse tilfælde tale om børn med så stærkt nedsat funktionsniveau, eller så alvorlig grad af autismespektrum forstyrrelse, at Rødovre Kommune ikke kan give dem et optimalt pædagogisk dagtilbud.

Sagen har været til udtalelse hos personalet og forældrebestyrelsen i Islemark. Kommentarerne fra forældrebestyrelsen vedlagt.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien til personaleressourcerne er udgiftsneutral. De to støtte- og ressourcepædagoger, som skal indgå i et nyetableret gruppetilbud, hentes fra støtte- og ressourcekorpset, således at der ikke er tale om oprettelse af nye stillinger.

Tidsplan

Den 1. august 2015.

Bilag

Bilag 1: Kommentarer fra henholdsvis personale- og forældregruppen

Redegørelse for arbejdet med mål og indsatser i den overordnede børne- og ungepolitik fra 2007
Sag nr. 113

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for arbejdet med mål og indsatser i den overordnede børne- og ungepolitik, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i november 2007.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelsen vedrørende den nugældende overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales taget til efterretning. 
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den overordnede børne- og ungepolitik, som blev godkendt i november 2007, har fungeret som et fremadrettet og aktivt redskab til udviklingen af børne- og ungeområdet i de sidste 7 år.

6 fokusområder indgår i den overordnede børne- og ungepolitik med hver en række emneafsnit, hvor en række handlinger og i alt 34 målsætninger er beskrevet.

Fokusområderne er:

 • Udvikling og læring
 • Sundhed og trivsel
 • Inklusion og rummelighed
 • Sprog og Integration
 • Børnekultur og fritid
 • Sammenhæng og helhed

Politikken er i høj grad blevet anvendt som styringsredskab i det daglige arbejde med børn og unge i kommunen, og der er blevet arbejdet grundigt med de 6 fokusområder, handlingerne og målsætningerne.

I det følgende er der en kort beskrivelse af emneområderne og de handlinger, der er blevet iværksat under de 6 fokusområder. For en grundigere gennemgang – se bilag.

Under ”Udvikling og læring” har der været fokus på dannelse og uddannelse, børns og unges lyst til at lære og lege, samt på demokrati. Der er blevet iværksat alternative projekter for børn og unge med fokus på leg og læring på nye og udfordrende måder. Der er blevet udarbejdet forskellige handleplaner, som er med til at sikre, at børn og unge får de nødvendige kvalifikationer, der er vigtige at mestre i samfundet i dag. Dertil er der blevet arbejdet med demokratibegrebet, for at sikre at børn og unge via deltagelse i forskellige råd og udvalg, får medindflydelse på eget liv.

Under ”Sundhed og trivsel” har der været fokus på fysisk aktivitet, sund kost samt konflikthåndtering. De fysiske rammer er blevet forbedret, og dermed er der blevet bedre muligheder for fysisk udfoldelse i skolegårde, på legepladser og andre grønne områder. Der er etableret tilbud om sunde madordninger på flere institutioner, og udarbejdet overordnede kostretningslinjer. Der er blevet arbejdet med mobning og konflikthåndtering, og i den forbindelse er der iværksat forskellige former for mægling samt et vredeshåndteringsforløb.

Under ”Inklusion og rummelighed” har der været fokus på tilbud til de unge i lokalmiljøet, forældreinddragelse, samt børns og unges forskellighed. Via familieklassetilbud, en handleplan for inklusion, samt arbejdet med en LTU-Model (læsning, trivsel og udvikling), har man fået mere opmærksomhed på det enkelte barn og dets forudsætninger, samt etableret en tillidsfuld og åben dialog med forældrene.

Under ”Sprog og integration” har der været fokus på sproglige færdigheder, mangfoldighed og kulturelle miljøer, samt dialog og indflydelse. Der er blevet indført obligatorisk sprogstimulering, en to-sprogsgruppe, en mere jævn fordeling af tosprogede via skoledistriktsændringer, samt udarbejdet en handleplan for tosprogede børn og unge.

Under ”Børnekultur og fritid” har der været fokus på at inspirere børn og unge ved hjælp af professionelle kunstnere, skabe et mangfoldigt børnekulturelt miljø samt udvikle børns og unges netværk. Via et godt samarbejde mellem skoler, kulturinstitutioner, foreninger og ansatte i Børne- og Kulturforvaltningen, møder børn og unge kunst på professionelt niveau, og de har fået lettere adgang til at dyrke kulturelle aktiviteter i inspirerende og professionelle rammer. Gennem foreningslivet har børn og unge gode muligheder for at udvide og dyrke deres netværk.

Under ”Sammenhæng og helhed” har der været fokus på den kommunale indsats, på velforberedte overgange, tværfagligt samarbejde og kommunikation. Via dialogmøder, videndeling og konstruktiv dialog, bliver der arbejdet sammen på kryds og tværs af afdelinger og forvaltninger. Der bliver løbende lavet nye tiltag i forbindelse med at skabe velforberedte og sammenhængende overgange fra daginstitution til skole. Kommunikation og dialog, let tilgængelig information, samt kendskab til offentlige tilbud, bliver imødekommet ved hjælp af kommunens hjemmeside, Skole- og Børneintra, facebook og KultuNaut, samt direkte dialog på de decentrale institutioner.

Alle målene er stort set blevet imødekommet (se bilag), og en ny børne- og ungepolitik er på vej. Den nye politik tager udgangspunkt i den overordnede børne- og ungepolitik fra 2007, og flere af målene bliver videreudviklet i den nye politik. Den nye overordnede børne- og ungepolitik er i høring oktober/november 2014, og forventes politisk godkendt i december 2014.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for arbejdet med mål og indsatser i den overordnede børne- og ungepolitik fra 2007

Diverse
Sag nr. 114

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.